tuigen. Frankrijk heeft het voorstel tot schikking met den i paus niet afgekeurd, maar alleen verklaard dat het nog geen j tijd was tot verwezenlijking. De kamer kende nu de zienswijze der regering en kon dus een votum van vertrouwen of wan trouwen uitbrengen. De minister van oorlog deelde daarop mede dat Italië in maart zal kunnen beschikken overeen leger van -300,000 man, behalve de 40,000 vrijwilligers, waaraan hij hoopte dat Gari baldi veel zal toevoegen. Buitendien zou men nog op 120,000 i man nationale gardes kunnen rekenen. Materieel was er overvloedig. Als dus overeenkomstig het gevoelen van den heer Buon- j compagni wordt gehandeld, zal men in het voorjaar den aan val op Venetië kunnen te gemoet zien. Den volgenden dag (zaturdag) gaf de heerRicasoli op nieuw eenige opheldering over den toestand der openbare veiligheid te Bologna: die toestand was niet zoo erg als hij werd afge schilderd. De zitting was echter meer merkwaardig ten ge- j volge van eene beschuldiging, door den heer Benam den minister van binnenlandsche zaken toegeworpen, wegens schending van het brieven geheim. Zij gaf aanleiding tot een aantal protesten, persoonlijke kwesties, hevige uitvallen enz. Aan dat alles werd een einde gemaakt door het benoemen van eene kommissie om de besehuldiging, door den heer Ber- toni gedaan, te onderzoeken. Pater Pasaglia deed zaturdag zijn inwijingsrede als hoog- leevaar aan de universitei^te Turijn, tl ij had eeu talrijk ge hoor en werd met geestdrift begroet. De financiële nood waarin Frankrijk verkeert doet zich 1 dagelijks meer gevoelen. Het geldgebrek van den staat deelt zich aan den handel mede en de toestand waarin zich een aantal handelshuizen bevinden wekt grooie bekommernis. Men verzekert zelfs dat de moeijelijkheden thans grooter zijn dan gedurende de knsis van 185Ï, en zich althans veel meer tot alle takken van handel uitstrekken. Niettegenstaande j ontzettende sommen aan kontanten zijn uitgevoerd om in de behoefte aan voedingsmiddelen te voorzien, blijven de prijzen van het brood en andere eerste levensbehoeften eene aanmer- j kei ij Ue hoogte behouden. Deze omstandigheid wordt dan ook in Parijs te baat genomen om de werklieden tot ontevre denheid te stemmen en tot verzet aan te sporen. In de laatste da^en hebben een groot aantal werkbazen in de voorstad St. Antome over den post gesteendrukte brieven ontvangen, met het opschrift „Om aan uwe werklieden mede te deelen." Velen hunner hebben die brieven op hei bureau van policie overge- i legd, maar toch schijnt het de zoo bekwame parijssche policie slecht te gelukken de ontwerpers op te sporen. Niemand verwondere zich zoo zich eerlang in Parijs bedroevende too- neelen voordoen. Wat zullen we zeggen van het amerikaansch-engelsch kon- I flikt? De polemiek der engelsche en fransche dagbladen is onuitputtelijk daarbij komen die uit Amerika ons met aller lei geruchten overstelpen. Met die, zoo als bijv. van het reeds i ter dood brengen der onlangs gearresteerde kommissanssen der zuidelijken, zullen we onze lezers niet lastig vallen. Belang- rijker is het de stemming in Engeland en Frankrijk na te gaan, om voor zoo ver dat mogelijk is tot eenig gegrond vermoeden te komen omtrent de houding die deze mogendheden zullen aannemen. Wil men waarde hechten aan het beweren van ile Morning post en dat wil men natuurlijk, want dat blad is liet orgaan van lord Paliuerston, maar de waarde blijft toch altijd betrekkelijkdan voorzeker is de j kwestie zeer eenvoudig, en zullen de fabriekanten van Liver pool eu Manchester, die reeds van den aanvang van den strijd tusschen de amenkaansclic staten voor het zuiden hebben partij gekozen, weldra bevredigd zijn. Maar, zoo als teregt wordt opgemerkt, de debaiten zijn bij lang na nog niet geslo ten. liet is zelfs niet genoeg dat naast de stem van de fa- briekdistrikten, welke tot nog toe den boventoon had, ook die van liet overige gedeelte der engclsebe natie gehoord worde, voor 't welk de slavernij een gruwel is. liet is niet genoeg dat de zaak in betrekking tot de verschillende sym- patiëii wordt bekeken: vooral het regt moet worden ge raadpleegd. Of zou werkelijk ook hier het eigenbelang alleen beslissen? Wat al berekeningen worden er niet reeds gemaakt: we zullen dat straks zien als we een artikel uit het Journal des débats van naderbij beschouwen. Dit het oog punt van het volkenregt is de wettigheid der arrestatie intus- schen zeer betwistbaar te achten, eu ten dien opzigte verdient wel in aanmerking te worden genomen het gevoelen dezer dagen door de Gazette des tribunaux geuit, dat hierop neer komt: Zoo de kommissarissen al oorlogskontrabande waren, I hadden zij niet mogen worden opgeligt, daar zelfs kontra- bande van een onzijdige haven naar de andere mag vervoerd worden. Mogt in enkele gevallen hierop uitzondering ge maakt zijn, dan was het waar bed rog gebezigd werd en men kontrabande aan den vijand zocht ie doen toekomen. Het blad behandelt hierna ten overvloedede vraag, of de afgevaar- i digden kontrabande waren. Volgens de bestaande verdragen cn bet daarop gegrond regt, mogen burgers van oorlogvoe- I rende partijen, zoo lang zij onder onzijdige vlag zijn. niet ge- vangen genomen worden. In de meeste verdragen ten deze i waarvan een aantal door de Vereenigde staten onderteekeud is, komt voor, dat de oorlogvoerenden hunne wederzijdsche j onderdanen onder onzijdige vlag slechts in zooverre mogen j gevangen nemen, als zij zijn oorlogslieden in dienst van den vijaud. Dit is dus eene uitzondering op den regel dat alle onderdanen zich vrijelijk bewegen, en die uitzondering strekt zich dus met verder uit. dan voor wie zij is vastgesteld, en dus niet tot afgevaardigden. Het noorden echter beschouwt de zuidelijke staten als opgestane staten, liet zou evenwel de regten der onzijdigheid schenden, zoo het de onzijdigen wilde beletten hunne betrekkingen met die staten voort te zetten. want de onzijdigen hebben het regt hunne betrekkingen met beide oorlogvoerende partijen voort te zetten, mits zij zich «iet met den oorlog bemoeijen. Zijn echter de zuidelijken rebellen, dan had de president Lincoln langs diplomatischen weg hunne uitlevering mogen verzoeken, maar hij had ze ■niet mogen laten opligten. Intusschen hebben eenige regtsgeleerden in Amerika ver klaard dat de gevangenneming der kommissarissen volkomen wettig is', maar dit heeft de ongerustheid van liet publiek over eene vermoedelijke vredebreuk met Engeland niet verminderd. Zoo als we zeiden houdt het Journal des débats zich bezig met de vraag wat het eigenbelang aan Engeland voorschrijft. Engeland zegt de heer Prevost-Paradol, in deze de woord voerder heeft een tweeledig belang bij de afscheiding van noord en zuid. In de eerste plaats zou daardoor de ontwik keling van de maritieme en politieke kracht van de noordelijke staten langen tijd worden tegeugehouden, maar in het zuiden zou een landbouwende staat gevestigd worden door engel- sche kapitalen te ontginnen. Frankrijk zou in eene afschei ding slechts een ramp zien. Immers wanneer de scheuring tot stand komt, zullen de noordelijke staten jaren werk hebben om zich te herstellen, en zoo in dien tusschentijd een oorlog tusschen Frankrijk en Engeland mogt uitbreken, dan zou het gemis eener achting gebiedende neutrale vlag, zoo als de amerikaansche thans is, door Frankrijk diep gevoeld worden. Frankrijks belang brengt dus mede dat de goede verstand houding tusschen het noorden en het zuiden hersteld worde. Een bijzondere reden tot het handhaven van eene strikte on zijdigheid voor Frankrijk, is daarin gelegen dat de neutrale fransche vlag, zoo het onverhoopt tot een oorlog mogt komen, zeker de meest geëerbiedigde zou zijn, waaruit voor den han del van dat. land voordeeleu kunnen ontstaan, die welligt den vrede zullen overleven. Op onderscheidene werven in Engeland wordt met alle kracht dag eu nacht doorgewerkt om een groot aantal stoom schepen gereed te maken. Naar Canada worden reeds aan zienlijke strijdkrachten overgebragt. 3crlijöingcn. Don 8 dezer zijn de reede van Vlissingen gepasseerd voor Antwerpen bestemd Lady Kingsale, gez. Gilland, Seville Welcomegez. Wright, Londen Exodus, gez. Williams, Cal- lao; Fredars, gez. Garad. Havanna; Charbomier, gez. Cappé, BayonneIFestkwarliergez. Dijk, Montevideo. fcjanöelslicritjten. lee!traj)|»rijzen. Rotterdam 9 december. De markt was heden flaauw. Bij eene verlaging van fl bestond weinig kooplust. Graanmarkten. Arastevdair, 9 december. Tarwe en gerst vast. Raapolie op zes weken f 42J. Lijnolie op zes weken f37. Rotterdam 9 december. Gerst, haver, paarden- en bruineboonen waren heden 20, erwten 30 en wit zaad 50 cent lager; boekweit daarentegen was 20 cent hooger. Overigens is ons geene verandering opgegeven. Axel, 7 december. Tarwe f LI,45a f 12,30 Rogge fS.-lOa f 8,65 Win ter gerst f 0,55 af 0,70; Zomer dito f5,80 a f5,95; Haver f 3,25 a f3,90; Paardenboonen f8,20 a f8,65; Bruineboonen f J 1,20 a f 13,05; Groene erwten f 10.75 a f 11,05; Gele dito f 9,35 af 10.25; Graauwe dito f 11.20 a f 13,05 Boekweit f6.55 af 6,75. Prijken van cfl'eklen. Amsterdam 9 december. Nederland Certifik. Werkelijke schuld 21 pct. 68* dito Nationale dito 3 1» 74j dito dito dito 4 97j Aand. Handelmaatschappij 135 5 Rusland. Oblig. J79S/1810 5 1003 Certilik. Hope co 4 71 i dito dito 1855, 6de serie 5 90j dito 6 Aand. spoorweg 1871 H 87J Polen. Schatkistobligatien 4 73j Spanje. 2 1» 41 j. dito binnenlandsch Certifik. coupons bewijzen Krediet instelling 3 46 i Oostenrijk. Obligatien Weener metalliek 5 44& dito amsterdamsclie 5 68 5 535 dito 1847/1852 2* 23^ Bank aktien 3 Belgie. Certirikateu bij Rothschild 21 63* Portugal. Obligatien dito nieuwe 3 3 44| 435 Grenada. dito 143 Venezuela dito 21 20 Illiuois. Mexiko. Londen 7 dec. ten 12 ure. Konsols. 90. Weenen 7 dec. (slotprijzen) Metalliek 5 pet. 67,00. Parijs 7 dec. (slotpr.) 44 Pct- kompt. 3pet. G7,G'Ö»- Prijy.cn van coupons en Rosbare obligation. Amsterdam 5 december. i Metalliek f21,85; Napelsche fDiverse engelsche in f 11,80; Engelsche Russen f 11,80; Fransche f55,8'7t Belgische f 56, Pruissische f 34,87Spaansche piasters f Spaansche coupons per fr. f Hamb. Russen f32,75; Russische in zilveren roebels fPoolsehe in fl. f27.25Nationale metalliek f29,05 Dollars f llMöaöüjljriü. Middelburg. 9 december 1801. De Vereeniging tot het bezoeken der armen, maakt dank bare melding voor de ontvangst der volgende giften den 2 dezer van N. N. tien moltonnen dekens, en den 5 van A. L. een bankbiljet H. 5810, groot f 200. Zij neemt tevens deze gelegenheid waar om te verzoeken, dat diegenen barer stadgenooten, dieSOEPK AARTEN aan de Vereeniging hebben afgestaan, of dit nog wenschen te doen, met eene spoedige toezending daarvan, ook willen op geven de personen of huisgezinnen die zij daarmede wen schen begunstigd te zien. De directie der Vereeniging, J. J. DE IvANTER, voorzitter. N. VEIUIULST Wz., penningmeester. JlötHTtcntictt. Zeer voorspoedig bevallen van een' Zoon M. W. GOBIUS DU SART, geb. SCHORER. Arnemuiden. den 8 December 1S61. AANKON DlGIJVG, Bij in debet geregistreerd Exploit van Dagvaard den 30 November 1801 beteekend, door den Deurwaarder OTTO VEHMIJ, te Rotterdam, is een Eisch tot jEeht- SChcidiug ter zake van kwaadwillige verlating ingesteld door MARIA SCHOONEVELD VAN BUUREN, Werk vrouw wonende te Vlissingen, tegen haren Echtgenoot WILLEM PAULUS VAN DER MAKEL, Werkman, regtens wonende te Vlissingen, zich ophoudende te Rot terdam. Geschiedende hiervan aankondiging ingevolge de wet. De Procureur, occuperende voor de Eischeres J. M. BRIEVE. De Burgemeester van Harilzand eu IficlrancSie- mcut roept bij deze op een ieder, die vermeent regt te hebben op de opbrengst der navolgendeonder zijn beheer gekomen Goederen, als: een stuk Eikenhout, lang 5 Ellen; 0 dito Gordingen van onderscheidene lengten; 3 dito Balken lang 3 El 50 dm.eenige Eiken Zeepalen lang 3 El 50 dm. 12 stuks dito Planken, lang van 2 tot 5 Ellen, breed 23 en dik 6 duim; een Dennen Balk, iang'6 Ellengemiddeld dik 35 en 40 duimen een Olmen Balklang 0 El 85 duim gemiddeld dik 18 en 21 duim. Zijnde al deze Goede ren ongemerkt. In de Gemeente TJaoleu wordt, bij eene Bijzondere door de Gemeente gesubsidieerde School voor gewoon lager en meer uitgebreid Onderwijs, alwaar slechts een beperkt aantal Kinderen schoolgaan, om met 1 April 1802 in betrekking te treden, een RRoofdondcrwijxcr ge vraagd, bevoegd tot bet geven vau onderwijs in de Fran sche taal en de Wiskundeop eene Jaarwedde van/JoOO. Zij die eene akte volgens art. 72 der wet voor de Fransche taal of acten voor andere levende talen bezitten, zullen bijzonder in aanmerking komen. Men adressere zich met franco Brieven bij den Heer Mr. T. A. WAGTIIO, Advokaat te Tholen. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. DEPARTEMENT MIDDELBURG. Vergadering op Woensdag den 11 December 1801 des avonds ten zeven ure.Verslag van het Departement eu Voorlezing. F. NAGTGLAS, Secretaris. Dirigerende Leden der TEEKEN-AKADEMIE hebben het, na het vertrek der Heeren Pounvelsen, van groot belang en overeenkomstig hunne roeping geacht, om van hunnentwege in de door dat vertrek ontstane leemte van onderwijs in de Teeken- en Schilderkunst te voorzien. Op welwillende aanwijzing van den Heer Herman ten Kate, te Amsterdam, hebben zij den Heer J.W. Gersten- hauer Zimmerman uitgenoodigd zich alhier te vestigen. Op grond daarvan aarzelen zij dan ook niet dien Heer tot het geven van voorzeid onderwijs ruimschoots aan te bevelen. Dirigerende Leden voornoemd, BIJLEVELD VAN SEROOSKEltKE, Voorz. J. D. M. DE STOPPELAAR, Secretaris. Voldoende aan de vereerende uitnoodiging van dirige rende Leden der Tee ken-A kademie van Middelburg, om mij als Jïuiisfschilden* alhier te vestigen, heb ik de eer liet geachte Publiek tc berigten dat.lk mij ter woon heb begeven op den Kinderdijk, P 97,'rfiij aanbevelende tot liet vervaardigen van Portretten, het geven van Lessen in de Schilder- en Teekenkunst enz. Middelburg, 7 December 1861. J. W. GERSTENHAUER ZIMMERMAN. 4 eif 41 per leut HTjPQTHEHïk-OBX,IGATIEN. DE XÉDERLANDSCIIE HYPOTHEEKBANK geeft

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1861 | | pagina 3