EEN INDISCH BELANG, Graanmarkt e n Amsterdam 13 februarij. Tarwe en gerst onveranderd. Raapolie op zes weken f 40£. Lijnolie op zes weken f 31^. Prijzen van effecten. Amsterdam 13 februarij. Nederland. Certific. Werkelijke schuld dito Nationale dito dito dito dito Aand. Handelmaatschappij Rusland. Oblig. 1798/1S16 Certific. Hope co dito dito 1855, 6de serie. dito Aand. spoorweg Leening 1860 Polen. Schatkistobligatien Obligatien dito binnenlandscb Certific. coupons bewijzen Crediet instelling Oostenrijk. Obligatien Weener metalliek dito amsterdamsche dito nationale dito 1847/1852 Bank actiën Belgie. Certificaten bij Rothschild Portugal. Obligatien 3 46 dito nieuwe3 454 Grenada, dito14| Venezuela, dito2^- 201 Illinois. dito7 9lJf Mexico. dito3 23 4 24 pet. 3 4 41 5 1 5 6 i, 41 4 u 3 631 120} 1021 7-1} 91} 57 191} 89} 77 40} 17} 12} 65} 19} Jtöucrtrntim. lieden overleed Vrouwe MARTINA GEERTRUIDA ALVAREZ, Weduwe den Heer HENDRIK VAN DIG GELEN. Middelburg, 8 Februarij 1861. Heden overleed alhier, na een lijden van zeven weken, mijn waarde Man DANIEL DE GROOTEin den ouder dom van ruim 76 jaren. Wissenkerke, ADRIAN A SEMEYN. den 8 Februarij 1861. Algemeene kennisgeving. Heden overleed alhier, na langdurig smartelijk lijden mijne geliefde Moeder II. T. BRUKÈR, Weduwe ADR* KESTELOO, in den ouderdom van 55 jaren. Vlissingen, JOHANNA KESTELOO. den 11 Februarij 1861. Eenige kennisgeving. Heden overleed alhier, in den ouderdom van bijna 72 jaren, onze geliefde Moeder, Behuwdmoeder en Groot moeder, Mejufvrouw ELIZABETH LORIER, Weduwe P. DEN BOER. MiddelburgUit aller naam den 11 Februarij 1861. A. DEN BOER. Heden overleed zeer onverwacht, tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen, mijn geliefde Echtgenoot JACOB OOST LIEVENSEin den ouderdom van 60 jaren. Ieder die den Overledene in zijn werkzaam leven gekend heeft zal beseffen wat ik en mijn talrijk gezin in hem verliezen. Middelburg, Wed. J. OOST LIEVENSE den 11 Februarij 1861. Termon. Eenige en algemeene kennisgeving. FAILLISSEMENT. Bij geregistreerd Vonnis der Arrondissements Regtbank te Middelburg, van den 13 Februarij 1S61 is in staat van Faillissement gesteld JACOB DE LEEUW, Winkelier, wonende te Vlissingen, aangevangen den 12den dezer, en is in hetzelve benoemd: tot Regter-commissaris de Edel Achtbare Heer Jonkheer Meester JACQUES PHOENIX BODDAERT, Lid dier Regtbank, en tot Curator de Pro cureur JOHANNIS MARTINUS BRIEVE, wonende te Middelburg. Voor uittreksel deugdelijk verklaard door mij J. M. BRIEVE, Procureur. ALGEMEENE VERGADERING van de Leden der BIULPHANK, Zaturdag den 16 Februarij, ten 2-1 ure, in het gewoon Lokaal op het Raadhuis. MARINE. OPENBARE AANBESTEDING bij Inschrijving, aan 's Rijks Werf te Vlissingen, op Donderdag den 21 Februarij 1861, des voormiddags ten 11 ure, tot levering van S3 GRAMVTKIiTES, volgens de Model len welke bij den Hoofdingenieur op voorschreven Werf voorhanden zijn, en ten wiens Burele tevens van het Bestek en Voorwaarden dier leverantie inzage kan ver kregen worden. De Inschrijvingsbiljetten zullen, op Zegel en behoorlijk gesloten, uiterlijk op voorschreven dag en uur, ter Griffie van de Maritime Directie te Vlissingen moeten bezorgd zijn. Vlissingen. den 13 Februarij 1861. De Directeur en Kommandant der Marine, de SMIT v. d. BROECKE. DE VERKOOPING van STRANDGOEDEREN aan het Houten Kraantje«le Oranjezon Oostwatering en te Veere, aangekondigd tegen 16 Februarijis UITGESTELD tot Zaturdag 23 Febrwairij 1S61, op de zelfde uren en plaatsen. D E Y E R K O PI IC G van denlNBOEDEI. van ADR. POLDERMAN, te diens woonhuize, aan den Noordstraatwe», in de Gemeente Sint Laurens is alsnu vastgesteld en zal plaats hebben op MORGEN, Vrijdag 15 Februarij 1§61, des morgens ten tien ure. De Notaris D. UYTTENHOOVEN zal op Maandag den 18 Februarij 1861, des voormiddags ten 10 ure, aan den Dijk bij het Fort Zoutman, Gemeente Ritthem, in het openbaar te koop veilen eene aanzienlijke partij SCHEEPS AFKSÏAAH, bestaande in: een nieuwe Mast, lang 20,75 Ellen, omtrek bovendeks 1,52 El, met ijzer Beslag, een nieuw Zwaard, lang 4,25 Ellen, breed 2 Ellen, met zwaar Beslag, een Anker, wegende p. m. 150' neef. pond., een Ketting, lang 45 a 50 vaam, 1800 ned. pond. Ijzerwerk, eene groote hoeveelheid Eikenhout, als: 30 stuks Stijlen van 4 tot 4,50 Ellen, zwaar 20 bij 25 duim, een Zaadhout, lang 16 Ellen, zwaar 15 bij 45 duim, Eiken Deelen van 3 tot 10 Ellen, zwaar van 7 tot 12 duim, breed van 25 tot 60 duim, Schutsel-, Mestvaalt-, Dam- en Broeisponde- stijlen en Deelen, Leggers voor Bruggen en Dekking gordingen, Platen, bijzonder geschikt voor Schuurwerk, Grond- en Beschoeijingdeelen50 a 60 stuks Scheeps- knieën, eene groote massa Brandhout, Rijswerk of Bra- bantsche Gaarden, een Pompsteen en veel meer om te vermelden. De Notaris D. UYTTENHOOVEN zal in het openbaar presenteren te verkoopen Op Woensdag den 20 Februarij 1SG1, des voormiddags ten elf ure, ter Gemeente Bitthem, in de Herberg de Verwachting, bewoond bij P. HEERES EEN HOFSTEEDJE bestaande in Huis, Schuur Stalling en verderen Timmer, Erf, Tuin, Bosch, Bouw en Weiland, ter grootte van 3 Builders, FG Roe den, FO Ellen, staande en gelegen in de Gemeente Vlissingen. aan den Dijk van daar naar de Zuidwatering, genaamd Fortzicht, gemerkt M no. 102; Kadastraal bekend in sectie C, numevis 260, 260bis, 260 Ibis, 99,100, 324 en 231en Op Vrijdag den 22 Februarij 1861 des voor- middags ten 9 ureop voormeld Hofsteedjewijk M no. 102 vier MELKKOEIJEN, een VARKEN, Bouw- en Melkers gereedschap, Hooi, Stroo, Brandhout en de Mestput verder eene partij HUISRAAD en wat meer zal worden geveild. Inlichting te bekomen ten Kantore van genoemden No taris, en den Eigenaar en Bewoner WILLEM LüUWERSE. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLE zal op Dingsdag en Woensdag den 26 en 27 Februarij 1861 telkens des voormiddags ten 10 ure, in de Gemeente Nieuw- en Sirat-Jooslandop de Hofstede be woond door PIETER DINGEMANSE, in den Middel- burgschen Polder, in het openbaar aan de meestbiedenden verkoopen: 12 Werkpaarden, oud van 6 tot 21 jaren, twee bruine Ruins oud 2 en 3 jaren, 1F Mclk- kocijen, een kalfdragende Vaars, acht Vaarzen van 1 tot 3 jaren oud, vier Kalvers, drie vette en drie magere Varkens, een Zoogvarken, vijf jonge Varkens, Karnhon den met Hokkenecu Rijtuig op Riemen, zes Hen- wagens, twee Driewielskarren, twee Wals- en zes ge wone Ploegen. 15 Eggen in soort, een Molbord, drie Rol- blokken, zes Sleden, een Sleepdeur, een Kruiwageneen Mangelmolen, twee Windmolens, drie Snijbakken, een Kortkist, Reepen en Blokken, Ladders, Zeeften, Schop pen, Spaden, Rieken, Vorken en Mesthaken, Schalen en Gewigten, eene groote partij Paardewand, drooge en groene Mutsaard, eene partij Hooi, Melkgereedscliap en hetgeen verder zal worden aangeboden. De Paarden en het Vee zullen op den eerstgeinelden dag worden geveild. De Notaris TH. VAN UIJE PIETERSE zal op Woens«lag 27 Februarij 1861, des morgens 10 ure, aan de Uitspanning genaamd de Zeven Sterrenop den Grooten AbeeleGe meente Oost-en West-Souburg, presenteren te verkoopen: eene groote partij Tafels en Stoelen, Theestoven, Ketels en Schenkbladen, Commode, Buffet, Kagchel, Franklin, Glas- en Aarde-, Koper-,Tin-en Ijzerwerk; alles voor ge zegde Uitspanning gediend hebbende; alsmede eene partij drooge Mutsaard en Klief hout, twee Abeelen en een Olmen Stammeneene Slede zeer geschikt voor een Ezel11 Hoen ders en een Haan, en wat meer zal worden gepresenteerd. Daags te voren voor een ieder te zien. De Notaris P. VAN DE GRAFT zal op Dingsdag den 5den Maart 1861, des voormiddags ten tien ure, op den Kampveerschen Toren binnen Veere, in het open baar verkoopen de volgende ONROERENDE GOEDEREN, staande en gelegen in de Gemeente Veere: 1. Een HOFSTEEDJE, met 85 Roeden, 50 Ellen Weiland en Tuin, Kadaster sectie B, numeris 72, 73, 74; 2. 64 Roeden60 Ellen DOUYVLANDKadaster sectie B, numeris 75 en 158,; 3. 48 Roeden; 10 Ellen TPEILANDKadaster sectie B, numero 18; F. 72 Roeden WEILAND Kadaster sectie Bno. 17. Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van voor noemden Notaris. OPENBARE VERKOOPING van LEVENDE HAVE, B0EW EN MELKtiEREEDSCIIAP. Op Woensdag den 6 Maart 1861, te beginnen des voor middags ten half 10 ure. zal de Eerzame PRIJNTJE DE LOOFFWeduwe van M. P. LEENDERTSE. op de door haar bewoond wordende Hofstedegenaamd Doomhof, in de Gemeente CATS, ten overstaan van den Notaris L. VAN DFR MOER, publiek veilen en verkoopen: Negen Werkpaarden, twee jonge Paarden, acht Melk- koeijen, vijf Vaarzen, vier Varkens. 30koppel Hoenders, twee Karnhonden; vier Menwagens, twee Huifwagens, eene Narrcslede, vier Ploegen, zeven Eggen, twee Sleden en verder Bouw-, zoo mede divers Melkgereedscliap, be nevens eenig Huisraad en hetgeen er verder te koop zal worden aangeboden. Alles breeder bij Aanplakbiljetten vernield. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris, te Colijnsplaat. TE KOOP; °p gemakkelijke voorwaarde, eene welbeklante en in volle werking zijnde MEUBELMAKERIJ, die een goed bestaan geeft, met ITuis, Werkbanken- Gereedschappen, Materialen, voorhanden zijnde Meube, len enz. Adres aan het Bureau dezer Courant. UIT DE HA1VD TE KOOP eene uiterst mooije partij zuivere AFBRAAK, bestaande in Glas- en Deurkozijnen, met Blinden en Ramen, Paneel- en gladde Kasdeuren, Beschot- en Vloer- deelen, Dakdeelen, Zolder- en Vloerbalken, Zonneblin den, Spanribben, Latten, Dakpannen, eenige duizenden harde en zachte Metselsteenen, eene partij blaauwe Vloer- steenen, 50 duim, benevens andere Artikelen tot den Afbraak behoorende, van lieden af, op den Seisdam, boek van het Domburgsch Schuitvlot, voor zeer civiele prijzen. TE KOOP BALKEN van onderscheidene lengte en zwaarte, zeer geschikt tot bouwen van Schuren. Adres aan de in aan bouw zijnde Gasfabriek, bij de Dokhaven te Vlissingcii. 2T4ste STAATSLOTERIJ, Bij B. STOFKOPERGedelegeerde van de Eerste Klasse te Vlissingenzijn te bekomen HEELE en GEDEELTEN VAN LOTEN, volgens Prijscourant. De Trekking begint den 18 Februarij 1861. KINDERBAL EN TOMBOLA, Zaturdag den 23 Februarij 1S61, op de Bovenzaal der Sociëteit op de Markt. Lijst tot Inteekening circuleert en ligt ten zijnen huize. 'J. F. LIESC)Y, Stads Dansmeester, Kinderdijk, P 93. Malaga's Citroenen 5 ƒ2,Messina's, puik a puik ƒ3,China's Appelen ƒ3,en 4, de honderd stuks, bij P. GELDOF, Langevijle. Op een Kantoor wordt gevraagd een JONGELING die eene goede hand schrijft. Adres lett. T bij de Boek handelaars VAN BENTHEM JUTTING. Een TUINKNECHT benoodigd op Westhove. Bij J. M. VAN 't HAAFF, te 's Gravenhage, is verschenen: TEVE1NS NEDERLANDSCH BELANG, ter overweging gegeven door A. ELINK STERK Jr., Lid van de Staten van Zuid-Holland. Prijs 0,35. De lezing van dit Werkje wordt ten zeersten aanbe volen aan lien die, met liet oog op liet behoud onzer kost bare Koloniën, prijs stellen op een goed Nederlandsch Leger. STOOM BOOTDIEN8»T TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Februarij. van middelburg van rotterdam Donderdag 14 's morg. 6 ure. Vrijdag 15' smorg 8,30 Vrijdag 15 6 Zaturdag 16 9,45 Zondag 17 6 Dingsdag 19 9,45 Dingsdag 19 6,30 Woensdag 20 10,30 Donderdag21 8 Vrijdag 22 li 6 ure. Vrijdag 22 9 Zaturdag 23 V Zondag 24 10,30 Dingsdag 26 7 Dingsdag 26 11,30 Woensdag 27 11 8 SNELPERSDRUKKERE! VAN DE QEBROEDËRS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1861 | | pagina 5