VOLKSALMANAK BEESTIALEN. Bijp© Schorren, BOüW- M MELKERSGEREEDSCHAPPEN Openbare Verknoping, BOEKWERKEN, ZES WERKPAARDEN1§ MELKKOEIJEN, BEDIJKING. i Russische Lampenschermen. NIEUWE LUGIFEBSDGOSJiS. 1"5IB1ÏJÏSEB4.E VFItE&OOlPItf G M benevens HSUBELAIRE GOEDEREN, op de Mofstede Wa-ldamnie. üe Notaris PIETER VAN DE GRAET zal, op Woens dag den 26 en Vrijdag den 28 Maart 1856, telkens des voormiddags ten 10 ure preciesop de Hofstede Wal- damme, gelegen in de Gemeente Middelburg, ter zijde van den Oöslerselien Dijk van liet voormalig Haven-kanaal in het openbaar aan den meestbiedende le koop aanbieden het. navolgende: -1 Mcrriepaardenoud 37 8 en 17 jaren 2 Ruinpaar- denvan 3 en 5 jaar, 2 Koetspaarden, van 14 en 17 jaar, 1 Jaarling, 21 Melkkoeijen 2 Varckoeijen2 Springstie- renvan 2£ en H jaar, 2 ICweekkalvers23 Schapen en Lammers, 1 Ezel, 1 Karnhond, 12 Hoenders en 1 Haan, eeue partij Duiven; -1- Men wagens, 1 Larooeukar, 1 Melk- kar, 2 Driewielskarrcn1 Ezelkar, 2 Waalsche Ploegen, 2 kleine Dito, 2 Kruiwagens, 13 Eggen in soort2 Veld- gangen1 Mol bord, 1 Holblok, 1 Sleepdeur en Voorsle per, 2 Snijbakken en Messen, 1 Windmolen, 1 Mangel en Peëumolen 1 Geesselstoel en Steen 1 Tarvvpaard 1 Zaadzeil met Kist 2 lCor-lkisten I Siangebak, Draaihek- ken en Horden; 2 a 3000 Esse/i-Wilgen- en Doornen- Mutsaards, 1 a 500 Persen; eene partij Aardappels, eene groote partij Stroo en circa 200 Voeren Mest. Voorts nog eene aanzienlijke partij Bouw-Melkers- en Zoldergereedschappen, eeuige Meubelaire Goederen, Mar meren Tuinbeelden en Tuinbankeneen Zonnewijzer enz. IIËT BGDIJHEIY der SCHORREN, lig gende tussclieu liet Axelsclre en Sassche Oatvoor de Polders Oud- Vog-elscHor ea Van lleinoortere Cremeente Neiizen, met het leggen van een Steeneu Dniher in den BBijk van laatstg-emelden Polder. Aanwijs zal geschieden ter plaatse, op den Isten en 2den bevorens, telkens ten 9 ure des morgens, te beginnen aan den Zeedijk van den Van Rcmoortere-Polder. Bestekken zullen ter inzage liggen inde Koning van En geland" le Hulst, bij Romt te Axel, in het Groot Loge ment te Neuzen, ten Huize van de Heeren Wolters en Giieldolf te Gent. Pussemier te Asseuede en ten Kantore van den Notaris SEYDL1TZ te Ilulst, alwaar ook Bestekken verkrijgbaar zijn gesteld. De Ambachtsgeregtigden van Wolfaartsdijk zullen op Zaturdag den 5 April 1856, des voormiddags ten elf ure, in het Logement de Oude Zoutkeette Goespubliek aan den meestbiedende presenteren te verkoopen met Octrooi ter Indijking, eene Parüj zeer ter nombre van ruim 53 Bunders, gelegenten Noorden van den Westkerkepolderonder Wolfaartsdijk. Informafien zijn le bekomen ten Kantore van cle Heeren E. P. LENSHOEK, Notaris en Rentmeester te Wolfaarts dijk, J. DE EO UW Wz.Rentmeester te Goes, alsmede ten Kantore van den Notaris J. G. RISSEEU W lo Goes. door het ministerie van den Notaris J. W. LE NOBEL residerende te Oost burg, VAN EENE GROOTE VERZAMELING nagelaten door den Heer in leven Medecinm Doctor te Sluis; bestaande in Medische werken in verschillende Talen, als van HippocratesBoerhave, de Haan, Diclionnaire des Sciences Medicales, van SwietenMoll, en Anatomische Plaatwerken van Camper, Albinus en anderen; Theo logische werken van LeydekkerBurman, Brakel, Wits, Te Wafer, van der Kemp, een folio Bij bei; Klassieke Latijnsche Schrijvers en Taalkundige werken, van Cicero, VirgiliusTerentiusNepos, Justinus, Ammia- nus Marcellinus, Diogenes LaertiusScapula. Vossius Huhukenius, Petavius, Hedericus; Geschiedkundige werken van BasnageTe WaterWagenaarDresselhuis cie Kanter, het Bataafsch Genootschap Suikers en Verburg, Atlas der geheele Wereld in twee groot-folio Deelenenz. De Catalogus ligt ter inzage ten Kantore van genoemden Notaris LE NOBEL. De Verknoping zal plaats hebben op Dingsdag den lsten .April 1856. des voormiddags ten 10 ure, te üfiBnis 9 op de Kaai, voor het Iluis alwaar gemelde Heer HENNEQAJIN is overleden. BJ5t de liand te Sloop of te Huur gEM WOOMMUSS, met twee zeer geschikte Kamers-en Erf, staande op het beste gedeelte van Oostsouburg. Te bevragen bij An. WIL- LEMSE aldaar. Brieven franco. UET BB BS R.1NU te liORP, de nagelaten MUNT- m PENNING-VERZAMELING bevallende ruim 600 nommers, van wjjlen Mr. AÜRIAAN MOENS VAN BLOOIS. Adres bij J. IS EBREE MOENS te Zierikzes.. De oudergeteekenden hebben de eer hiermede leberigten, dat zij don Handel in B^ooi-ssiBtscflüen ®S88fls.§teesa alhier hebben geopend, welke van heden af, tegen de nan- nemelijkste prijzen, te bekomen zijn. Neuzen12 Maart 1856. K. HAMELINK COMP. en Hoornen Sigarenpijpjes, Biljardpijpen, mooije Sigarenko kers, Portemorui'aies en Portefeuilles. FIJNE SPEELKAARTEN met het Verkoophuis-fEiiquet, 171 tot 20, 25 Cent; minder soort, ook goed schuivende Kaarten met het zelfde Etiquet 10, 124, 15 Cent. Zindelijk en zuinig brandende Patent Waskaarsen. Nieuw en goedkoop Tontel- koord, Windluclfers, Nachtpitten in de beste soorten, Nachtlampjes. FNGELSUIIE TAFELMESSEN, Voorsnij messen, Desertmessen van het fijnste Staal, met Ivoor, Ba lein, Natuurhoorn Hechten met en zonder Balance. IS.USSISCII ZILVEREN Tafelgereedschap in Zilver fatsoen en volmaakt op echt Zilver gelijkende. Dépot Verkoophuis, Hoek Langendelft en Kerkstraat, B 113. De duitsche universiteiten. Cervantes inSevilla, door Antoine de Latour.De duitsche landverhuizing naar Amerika. Polen. Geschiedenis en vooruitzigten. Bovenstaande stukken maken den inhoud uit van de aflevering van maart 1856 van het ALBUM VAN BUITENLANDS® LETTERVRUCHTEN. Dit tijdschrift wordt sedert 1851 geregeld uitgegeven in maandeiijksche afleveringen of driemaandeiijksche deelen. De prijs van dit uiterst goedkoope tijdschrift is per jaar f 6. Bij DE GEBROEDERS ABRAHAMS te Middelburg is voor de provincie Zeeland verkrijgbaar gesteld: voor Het sclirikkeljaar 1856. UITGEGEVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Een goetB. loopentl E3MJEV BS IL JA IS, 15 met toebehooren te koop, bij J. HAZELOE. TE MQMöE3 BEST GMWQMNEW HQ013 te Breskens bij A. RENDERS. ISieuwe lïAMMEK bij den Kaarsenm. S. TEVEL. ISekwame SMRE9&* en ÏÏNUMËaifflAJSS- IkBJECBITS benoodigd aan de Brandspuit-Fabriek van W. VAN DER OS, te Vliseingen. De Notaris D. J. VAN DÉR HORST SERLÊ zal op Woensdag en Vrijdag den 2 en 4 April 1S56, lelkens aan te vangen des voormiddags ten 10 ure, op het Dorp Nieuw- land, ten Sterfhuize van wijlen den Heer C. REYNOUDT, in het openbaar aan cle meestbiedenden verkoopen zes Vaarzen in soort, drie Kalvers, twee Schapen een Lam eene Geit. 10 Kalkoenen, 40 Hoenders, twee Wachthon den; drie Men wagenseen Speelwagen; een Walcploeg, twee gewone Ploegen, vijf IJzeren en twee Houten Eggen een Zaadzeil, Bouw- en MelkgereedschapPaardewand, Msatssacmrdj, UShaas.araad esax. Terstoa*een Knecht, het Timmeren of Metselen verstaande, liefst beide, benoocligd bij P. THORENAAR, le Wolphaartsdijk. JEeirae 55EIS& die met de Pot en Wasch kan om gaan, benoodigd op de Ruuaansche Kade, G 114. OPBSBAS'S AAHBBSTBDIN6 j van Op Donderdag 3 'April 1SSG, (les voormiddags 10 ure,, zal i» den Koning van Engeland te Hulst openbaar'j worden aanbesleed: j Ze zijn geplooid en heel eenvoudig, niet zoo bonten rijk als gewoonlijk cle Eransehe ziju, maar van mooijer vorm; ze zijn rank, en in haie 'eenvoudigheid bevallig. Eene hooge Personage heeft ze van Rusland meêgebragt, claaren ook hier zijn ze aan het Hof in het gebruik. Ze zijn van Leder met Baleinen, Stalen of Vergulde in- valïing, hebben een Bchuifblad en eene sluiting door Rol- staafjes, even als inen die wel aan Schrijftafels en Secré taires zier.; op het Schuifblacl is Amaril-Papicr voor het aanstrijken. Ze zijn mooi en gemakkelijk. Weichsc! en Lindenhouten §igareni»if£>jesfijne Meerschuimen, Banisteenen, Aarden, Glazen, Cocosnoten Inhoud: Sterrekiuidig gedeelte. Kalender.Verkla ring van de dagtafels der watergetijden. Enkiiuizer water- getij. Eriesch watergelij. Rotterd. watergetij. Officiële opgave van paarden- en jaarmarkten.Eenjge weekmarkten. Natuurkennis.Nederland en dezee: 1. Jakob van Heems kerk 2. Pieler Pieterszoon Hein3. Maarten Harpertszoon Tromp, 4. Witte Corueliszoon de With 5. Egbert Meeuws- zoon Cortenaer, G Co'rnelis Everlsen, 7. Michiel Adriaans- 200U cle llujtermet afbeeldingen.Geschiedenis en over levering, in proza en poëzij. Dichtstukjes; 1. Nieuwjaar, 2. Een visscher, 3. Aan een knaapje4. Zelf, ö.Nakrankte 6. Wat rijkdom is 7. Korenbloemen8. Zich spiegelen 9. Arm en vrolijk, IÖ. E en vijand, 11. Nog eene vechtpartij, 12. Twee giften, 13.Aan 't einde. Landhuishoudkunde. Zangstukjes: 1. Gebed des harten2. In leed, 3. Morgenen avond4. Bestendigs5. Doen en laten6. Hand en hoofd alle met muzijk.Volkshuishoudkunde.Gezondheidsleer. Uitspanningsreizen ('s Graven hage) met afbeeld.Statistiek. Prijs 40 cents- Zij die zulks moglen verlangen, kunnen daarbij bekomen een BIJVOEGSEL VAN HET MIDMLRURGSCR DEPARTEMENT. Inhoud: Tafel van het hoogwater te Wcstkapelle, en vergelijkende tafel voor andere plaatsen. Tarief van het zegel.Hetopeuen en sluiten van cle poorten en barrières te Middelburg. Algemeen overzigt van het maten en gewig- ten-stelsel. Hollandsche spoorwegdienst, spoortreinen van Antwerpen stoombooldiensten van MiddelburgYlissingen en Zierikzee naar verschillende plaatsenid. van Rotterdam diligence-, postwagens- en omnibuscliensten en zeeuwsche overzet-veren.Tarief van den rijks telegraaf en van de Neclerlandsche en Rotterdamsche telegraaf-maatschappijen. Vertrek en aankomst der brievenpost te Middelburgbene vens verschillende opgaven betreffende het postwezen. De naamlijst der leden en donatricesalsook van het bestuur en cle verschillende commissien van liet departement Mid delburg der maatschappij Tot nut van 't algemeen voor lezingen en bijdragen gehouden in de winter-vergaderingen van het departement, vau octoberl854 tot december 1855. Prijs 10 cents. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1856 | | pagina 4