omtrent de in behandeling zijnde vraagstukken, voor zoo veel die van een algemeen europeesch belang zijn. Het hier heerschende pijnlijke gevoel ia nog vermeerderd door het berigt van den zelfmoord van den heer von Raumer, oppergeheimraad bij het ministerie van het koninklijk huis. Hij heeft zich in den nacht van 12dezer doodgeschoten. Men zegt, dat hij, door den koning belast om het tweegevecht te voorko men, te laat was gekomen, en hevig door den koning was toege sproken. Hij zou zijne ongenade niet hebben willen overleven. Dit echter vereischt bevestiging. Volgens anderen zou hij in een brief hebben te kennen gegeven, dat hij door den zelfmoord eene verweeking der hersenen, waarmede hij bedreigd werd had willen voorkomen. Weenen, 13 maart. Uit Konstantinopel is het berigt ont vangen, dat Halil-pacha, de schoonbroeder des sultans, overle den is. Omer-pacha werd dagelijks te Konstantinopel verwacht. Den Isten dezer ia de wapenstilstand overal in de Krim afge kondigd. De stoombooten van Lloyd hebben hare dienst op den Donau hervat. Wara Bi B-ijk. Parijs 16 maart. H. M. de keizerin is heden nacht ten half vier ure van een prins bevallen. (Reeds gisteren avond aan de geabouueerden op onze bulletins medegedeeld). Degroote staatsligchamen en de gemeenteraad bevonden zich vereenigd in deTuillerien. Deze heugchelijke gebeurtenis werd heden ochtend door het lossen van 101 kanonschoten aan de bevolking der hoofdstad verkondigd. De Moniteur van vrijdag deelde mede dat Pruissen door het congres als mede-onderteekenaar van het tractaat van 1841 uitgenoodigd zijnde plenipotentiarissen naar Parijs te zenden, de koning daartoe heeft aangewezen den baron von Mauteuffel en den graaf von Hatzfeld. De laatste bulletins over prins Jerome geven nog meer hoop op beterschap. De geneesheereu van den prins zijn echter nog alles behalve gerust. fcjanMsbmgtm. MeeTkaragpprïjzeia. Rotterdam 17 maart. Heden is minder geveild, doch de prijzen zijn hetzelfde, Gr a sunt BBa&irlt t e u Amsterdam 17 maart. Tarwe stil. Gerst in een doen. Raapolie op zes weken 52fLijnolie op zes weken 36-}. Koolzaad (april) 98* p. vl. Rotterdam 17 maart. Tarwe/1, rogge 50, paardeboonen, witte-en bruineboonen en erwten 20 cent hooger. E*jr5jzem vain effecten. Amsterdam 17 maart. Nederland Werkelijke schuld 2* pet. 63* dito dito 3 u dito dito 4 y Handel maatschappij 4* Rusland. Oblig. bij Hope co 5 101| dito dito 1828/1829. 5 H CertiGc. dito 1840 4 II 81* dito bij Stieglitz 4 81 dito dito 1854 5 n m CertiGc. van inschrijving 6 u Spanje. Oblig. nieuwe stukken - H 25* Binnenlandsch 3 40 Oostenrijk. Oblig. metaliek 5 8>* dito 2* dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 Belgie. CertiGc. bij Rothschild 2* 52 Portugal. Obligatien 3 if 46 i Rusland. Oostenr. Spanje Obl. bij Stieglitz (nieuwe)90* Oblig. nationale5 pet. 82* Credit Anstalt250 Amortisable schuld7* f Bewijzen coupons6 n Crediet109 Beurs van Londen, 15 maart, ten 12 ure. Consols 92$. Beurs van Weenen, 14 maart. (Slótprijzen.) Metalliek 5 pet. 84*. Beurs vanParijs, 15 maart.(Slotprijzen.) 4* pet. compt. 3 pet. 73,35. Sngefcmbm stukken. Middelburg, 17 maart 1856. Laatstleden donderdag den 13 dezer heeft liet alhier geves tigde muziekcollegie //Uit kunst liefde" zijne wekelijksche mu- ziekale opvoeringen op eene waardige wijze besloten, door het geven van een concert, waarop behalve drie ouvertures, die ver dienstelijk werden uitgevoerd, nog ten gehoore werden gebragt drie solo-stukken voor viool door den heer F. Koenen en twee voor clarinet door den heer H. Völlmar. Indien het ons oog merk was eene beoordeeling van de voorgedragene stukken te schrijven, wij zouden ruime aanleiding tot prijzen vinden, maar wij onthouden ons daarvan omdat de solisten ver boven onzen lof, veel verder nog boven onze kritiek staan. Het tegenwoordig schrijven heeft iets anders ten doel, en het komt ons voor dat juist de gunstige indruk van het laatste con cert, waaronder voorzeker allen die het hebben bijgewoond zich nog bevinden, een gepaste aanleiding daartoe geeft. Dat doel is eenige beschouwingen over het muziekcollegie «Uit. kunstliefde" aan de aandacht onzer lezers te onderwerpen. liet komt ons namelijk voor dat die inrigting te weinig in hare wezenlijke waarde gekend en hooggeschat wordt. Het is eene vereenigiug van lief hebbers der edele toonkunst, die, ge holpen door meesters, zich bevlijtigen om goede toonwerken van beroemde componisten op te voeren, daardoor het kunstge voel op te wekken, den goeden smaak te bevorderen, de kern van een naar eisch bezet orchest te bewaren, jeugdige dilettan ten gelegenheid te geven tot oefening, meesters aan te moedi gen en te bevoordeelen, beroemde virtuozen, die zich in ons va derland tijdelijk of op den duur bevinden, te doen hooren en alzoo den bloei en vooruitgang der kunsten te bevorderen, dooi- middelen die wel door ieder deskundige als de doeltreffendste zullen worden aangemerkt. Dat ter bereiking van zulke velerzijds goede bedoelingen, stoffelijke hulpmiddelen noodig zijn, zal door niemand ontkend worden. Het muziekcollegie verschaft zich die, behalve door contributie van zijti eigen leden, door de toelating van hono raire leden, die tegen betaling eener jaarlijksehe contributie van slechts10,wekelijks toegang hebben tot. de oefeningen, en bovendien nog tot de concerten waarop zij dames kunnen intro duceren. Billijk zou men mogen verwachten, dat allen die slechts een oogenblik nadenken over het belangrijke nut dat deze verceuiging sticht en op het genoegen dat zij aan hare honoraire leden verschaft, zich zouden beijveren om dat hono rair lidmaatschap te verkrijger»:. Inderdaad is dan ook het getal niet onbeduidend, maar toch (naar het schijnt) in verhouding tot de uitgebreidheid der behoeften niet groot genoeg. Indien het althans waar is, wat ons is medegedeeld, dan zijn de weke_ lijksche oefeningen dit. jaar spoediger dan gewoonlijk geslaakt omdat de fondsen geen meerdere toelieten. Wij nemen dit gaarne aai:, zelfs bij de vaste overtuiging, dat de geldmiddelen zoo zuinig mogelijk worden beheerd, maar betreuren dit niet te min; niet alleen omdat daardoor een even genoeglijk als on schuldig wintervermaak ophoudt, maar ook om gewigtigcr re denen. Bestond er toch ruimte van geldmiddelen, het orchest kon misschien volkomener bezet zijn en beroemde toonwerken, ook uit de nieuwere school, die nu vaak bij gebreke van de par tijen goed te kunnen bezetten, moeten worden ter zijde gelegd, zouden dau kunnen worden opgevoerd. Het is te hopeu dat deze toestand moge verbeteren en het muziekcollegie bij den aanvang van den volgenden winter zich moge verblijden in eene aanzienlijke aanwinst van honoraire le den. Aan de verdienstelijke directie even min als aan den ijver dei- werkende leden, zal het ontbreken om verbetering, uitbreiding, inspanning en volharding in het streven naar meerdere volma king te doen zigtbaar worden, waardoor de kunst bevorderd en het genoegen zoo wel als de belangstelling van alle kunstmin naars hooger zullen worden opgevoerd. Een honorair lid van het muziekcollegie //Uit kunstliefde." itiiöDelcn nan vt-nmer. ST«B«E3SBÏSi>S8'S,EBgKS!'g,a'S>;j». "FwsscBtess MïsEde'Bü583*g: übr Sïo44«;ir«2Hiei Uren van vertrek in Maakt. Wan Middelburg Van ELotterdan Woensdag 19 's morg. 11 ure. Donderd. 20 's morg. 7 ure. Vrijdag 21 's midd. 12 Zalurdag 22 8,30 Zondag 23 namidd. 12,30 Maandag 24 8,30 Maandag- 24 's morg. 6 Dingsdag 25 8,30 W oensdag 26 6 Donderd. 27 8,30 V rijdag 28 6 Zaturdag 29 11,30 Zondag 30 6 Maandag 31 namidd. 12,30 Maandag 31 7 H'aes 53ifiÏ4Ïei]!ïBaK'g' op AntwerpeM. Uren van vertrek in Maakt. Van Middelburg j Van Antwerpen Woensdag 19 's morg. 9,30 Donderd. 20 's morg. 10 ure. Woensdag 26 i 2 ure Donderd. 27 2 Van VISssiKs-Kia op EïoU^nlanu. Vastgestelde uren van vertrek. Van Vlissingen I Van Elotterdam des Maandags, Woensdags desDingsdags, Donderdags en Vrijdags, en Zalurdags, 's morgens S ure, na aankomst voormiddag 11* ure, na aan der stoomboot van Breskeus. I komst der spoortreinen aldaar* Van MadtdtelSmrg- op Kierskzee en fcSesrgen op ffioenn «CFliotLeBaJo Uren van vertrek in Maakt. Van Middelburg Vrijdag 21 's morg. 10,30 Maandag 24 namidd. 12,30 Vrijdag 28 's morg. 3,30 Maandag 31 6 ure. Van Tholea Zaterdag 22 's morg. 10 ure. Dingsdag 25 11,30 Zaturdag 29 3 Dingsdag I Apr.// 5,30 iiVlöaöigheiö. De ondergeteekenden maken dankbare melding van do vol" gende giften, ten behoeve der armen te Weslkapelle ontvan gen: Van N. N. een pakje a 2.50 onder de spreuk vele klein tjes maken een groote." Door tusschenkomst van den heer Joh. Lievense, uil de col. jecte bij de avond godsdienstoefening te Middelburg op dings dag den 11 dezer, twee pakjes aƒ5,ieder, benevens 50 cent uit de kolecte koorkerk op gisteren onder het opschriftVoor de armen to Weslkapelle P. V. K. Westkapeile den 17 maart 1S5G. M. M. VON HOFE, burgemeester. J. RIJSDIJK TAKENS LAMBRECHTS, predikant. Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapene Docn- t£k C. P. LAMMERS, geliefde Echtgenoot van Middelburg, H. J. VAN DE KAMER, den 16 Maart 1856. Heden beviel zeer voorspoedig van een' welgeschapen Zoon P. L. VERNIMMEN, geliefde Echtgenoot van Middelburg, A. F. KUL DERI J. den 17 Maart 1856. Eenige kennisgeving. Heden overleed, na een langdurig lijden, mijne Behuwd zuster, Mejufvr. JACOB A ISABELLA VAN CITTERS, in den ouderdom van ruim 70 jaren. Utrecht, Wed. C. VAN CITTERS, den 13 Maart 1S56. van IIoey Sciiilthouwek. Heden overleed, na eene ziekte van weinige dagenmijn geliefde Echtgenoot PIETER THEODOOR LIMONARD iu den ouderdom van 33 jaren. Vlissingen. J. II. DE BUCK, den 12 Maart 1S56. Wed. P. T. Limonakd. Dienende lot algemeene kennisgeving zoo binnen als buiten de Stad. De Affaire zal door mij op dezelfde wijze voortgezel worden- Voor de menigvuldige blijken van deelneming, betoond bij het overlijden van mijnen Vader, betuigt de onderge- teekende zijnen hartelijkeu dank. L. JANSE Bz. TEEKEN-AKABEMIE. Honoraire Leden worden uitgenoodigd tot. bezigtiging van eenige Schilderijen van J. C. FREDERIKS, wonende te Antwerpenwaartoe gedurende deze week gelegenheid wordt verleend in liet Gebouw der Alcademie. Aan andere Personen wordt mede toegang vergund leg-eu betaling van 25 Cents ten behoeve van den Conciërge. Op Vrijdag den 21 Maart 1856, des voormiddags ten tien ure, binneu de Si ad Vlissingen, op de Oude Markt voorizetticDg «tear ïerkwopiBg vara HOUTWAHW1N, zullende bestaan in: eene groote partij nieuwe drooge Grei nen, Vuren en Dennen Deelcnbekant en onbekant, 3/4, 1, 5/4. li dm., breed 10 a II dm., ter lengte van 18, 20, 24 voet.; voorts Ribhout,, meest Greinen, van 2 a 2 tot en met 5b.7 dm., Greinen Platen, 2*, 2* en 3 dm., vau onderscheidene lengten en breedten, Latten en Tengels, alsook Sparren van 1436 voet, en hetgeen meer zal wor den geveild.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1856 | | pagina 3