7 Bij Zr. Ms. besluit van den 7 dezer, is aan den heer J. N. Woldsen, consul-generaal van Denemarken, te Amsterdam, vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierse len van ridder der Danebrog-orde 3de klasse, hem door Z. M. den koning van Denemarken geschonken,. Bij koninklijk besluit van 13 dezer, wor$fc met clen 30 april eersik., een eervol ontslag uit de dienst verleend aan den heer C. Steendijk, directeur der registratie eu domeinen in de provinciën Noordholland en Utrecht, behoudens aanspraak op pensioen; terwijl in zijne plaats wordt benoemd tot directeur der registratie en domeinen in de provinciën Noordholland en Utrecht, de heer Ph. J. Bachiene, thans inspecteur der registra tie en domeinen van de 1ste klasse. Bij koninklijk besluit van 12 febr. is, op het daartoe door hem gedaan verzoek, aan den kapitein J. Bronner, van het ba- taillonjagers no. 27, dienstdoendejin de West-Indien,een eervol ontslag verleend uit Zr. Ms. militaire dienst, onder toekenning van pensioen, en voorts benoemd bij het gemelde bataillon tot -kapitein, de lsle luitenant H. vanRhijn, en tot lste luitenant de 2de luitenant J. J. Scheek, beiden van het bataillon. Bij besluit van 11 dezer is benoemd tot president der ar- rondissements-regtbank te Deventer, mr. J. G. de Wilt Hamer, thans kantonregter te Oostburg. Bij koninklijk besluit van 12 dezer is aan den heer J. Swe- mer, ontvanger der directe belastingen en accijusen te Goes, wegens ouderdom en diensttijd, een pensioen verleend van ƒ2,632. Z. M. de koning heeft den heer N. C. Mulder, referendaris aan het departement van koloniën, benoemd tot kommandeur van de orde der eikenkroon. SSariue eu leger. Zr. Ms. stoomschip Phoenix, kommandant de luitenant ter zee lste klasse F. R. Toe Water, is zaturdag morgen ten 9 ure van de reede van Ylissingen naar zee gezeild, bestemd naar Batavia. Zr. Ms.stoomschip Montrado, onder bevel van den luitenant ter zee lste klasse J. Andre», van Vlissingen naar Ba tavia, in de Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop) binnen, heeft den 14 januarij de reis voortgezet. Dezer dagen is bij de koninklijke akademie voor de zee- en landmagt te Breda overgebragt de fraaije en volledige ver zameling van wapenen en toebehooren, geschntmodellen en stangen, nagelaten door wijlen den generaal-majoor Geisweit van der Netten, welke verzameling door Z. M. den koning aan voornoemde akademie goedgunstig is ten geschenke gegeven. Door den minister van oorlog is de lste luitenaut Booms, van hel 7de regement infanterie, welke bestemd was om deel uit te maken der voor dit jaar bij de normaal-schietschool inge stelde commissie, op zijn verzoek daarvan ontheven, en ter zijner vervanging in gezegde commissie bestemd de lste luite nant jhr. A. F. C. Q, Everts, van het regement grenadiers en jagers. f Men schrijft ons uit Nieuwediep 14 dezer: Bij de heden gehouden aanbesteding aan 's rijks marine-werf, is het sloopen van het voor 's rijks dienst afgekeurde linieschip Korte naer niet aan den minst inschrijvenden kunnen wor den gegund, omdat het boven de begrooting waser zal nu tot eene herbesteding worden overgegaan. In de vorige opgave, omtrent eene verplaatsing van offi cieren van het corps mariniers is sedert eene verandering geko men. In plaats van den kapitein jhr. A. A. van Neukirchen genaamd Nijvenheini, zal de kapitein H. de Haan Hugenholtz naar Amsterdam worden overgeplaatst en te Willemsoord wor den vervangen door den onlangs benoemden kapitein der 2de klasse J. H. Stengel. f Zr. Ms. instructiebrik deZeehond is op reis uit de Middelandsche zee (Spezzia) naar Nederland, en zal zeer ver moedelijk hier, en niet zoo als van elders is beiigt, te Vlissingen binnen vallen. Mteteoroaog-êscltte waaruemiiagen 9 "•edaan op 's rijks werf te Vlissingen, des middags ten 12 ure. Maart 1856. Aanmerkingen. I'Sieruiocjieterstaiiid 4ü WBisssjag-eaa. 8 ure 32£ gr. /M "1 V - Ea*it 10 31 lorg, 2h 30 5 H 29 U 8 f 30| vorst meer. Staten-generaal. Tweede kamer. Zitting van 13 maart. De voorzitter deelt mede dat is ingekomen eene missive van den minister van binnenlandsche zaken, ten geleide der reke ning'van het fonds voor koloniale behoeftigeu in de koloniën der maatschappij van weldadigheid. In handen gesteld eene r commissie van vijf leden. De commissie van rapporteurs is gereed met haar eindverslag over het ontwerp van wet, houdende de begroeting voor den arbeid der gevangenen. De dag der discussie over dit ontwerp zal nader worden bepaald. Aan de orde van den dag is de interpellatie van den heer Thorbecke aan den minister van binnenlandsche zaken, nopens de belemmeringen, welke de vaart op de Maas en op het Zuid- Willeraskanaal ondervindt van waterwerken in een naburig land. De heer Thorbecke herinnert wat hij in de zitting van 23 november 11. te dezer zake heeft in het midden gebragt en be sluit met de vraag of wij sedert verleden jaar gevorderd zijn en of de minister het uifczigt kan gjeven op de waarborging onzer regten, die wij van de zorg en bescherming van het gouverne ment verwachten De ministers van binnen- en buitenlandsche zaken deeleu mede wat te dezen aanzien verrigt is en wijzen op gewisselde stukken, terwijl men nog antwoord van Belgie wachtende is. De heer Thorbecke antwoordt nog en wenscht de nederlegging ter griffie van de gewisselde stukken, waartoe de ministers zich bereid verklaren. Hiermede is de interpella tie afgeloopen. Vervolgens heeft do heer Thorbecke nog eeuige vragen ge- rigt aan den minister van koloniën, omtrent twee overgelegde staten van katoenen goederen en koffijzakken, door de maat schappij van weldadigheid, aan het departement van koloniën, ten behoeve van de dienst in Oost-Indiegeleverd, waaromtrent de minister inlichtingen heeft gegeven Daarop zijn met algemeene stemmen aangenomen. 1. Na eenige discussie, het ontwerp van wet tot inkoop en amortisatie van rentegevende liationale schuld, ten bedrage van ƒ10,000,000. 2. Na eenige discussie, het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk VII der staats-begrooting voor 1855 (pensioenen.) 3. Zonder discussie, het ontwerp tot verhooging van hoofd stuk V der staats-begrooting voor 1856 (Haarlemmeerpolder.). 4. Zonder discussie, de conclusie van het verslag der com missie, in wier handen was gesteld de additionele overeenkomst tot het verdrag met Belgie, wegens de uitlevering van boos doeners. Daarop hebben langdurige beraadslagingen plaats over het verslag der commissie, belast met het onderzoek der inlichlin- tingen op het adres van den kerkeraad der christelijk afgeschei dene gemeente te Kockengen, betrekkelyk de stichting van een kerkgebouw aldaar. De conclusie der commissie wordt ten slotte aangenomen met 51 tegen 2 stemmenlegen stemmende lieeren L. D. Storm en Hoffman. De voorzitter deelt mede dat de commissie van rapporteurs gereed is met haar eindverslag over het voorstel van den heer Wintgens, tot het iustellen Yan plaatselijke gezondheidsraden. De dag der discussie over dat voorstel zal nader worden be paald, gelijk mede over de conclusie van het verslag der com missie, dat mede heden is uitgebragt, omtrent de overeenkomst met Zweden en Noorwegen, tot toelating van consulaire agen ten in de oost-indische bezittingen. De commissie tot de verzoekschriften brengt, bij monde van verschillende barer leden, rapport uit op een aantal in hare han den gestelde adressen, welke meerendeels betrekking hebben tot het aanhangig ontwerp nopens het lager onderwijs. Bij die gelegenheid geeft de heer Elout in overweging om laatstgemel- de petitien, in plaats van ter griffie neder te leggen, te verzen den aan de commissie van rapporteurs nopens het ontwerp we gens het onderwijs; hij wenscht dat op die wijze de kamer en de regering wierden bekend gemaakt met de wenschen en be langen vau een groot deel der natie. Na eenige woordenwisse ling hierover wordt het voorstel der commissie, om de adressen ter griffie neder te leggen, aangenomen en het voorstel van den heer Elout verworpen met 29 tegen 9 stemmen (die van de heeren Kien, van Lijnden, Groen van Prinsterer, Baud, van Foreest, Mackay, Elout, van Reede en Hoffman.) Daarna wordt de vergadering tot nadere byeenroeping ge scheiden. Men wil weten dat het reces ongeveer drie weken en wel lot 8 april aanstaande zal duren. 0uitmlüt!&$cl)e tijbingra. Kngeland. Londen 15 maart. In de zifting van het Jagerhuis van jl. donderdag is het gouvernement geinterpelleerd over Pruis- sens deelneming aan de beraadslagingen der parijsche con ferentie. Lord Palmerston zeide dat de werkzaamheden dei conferentie nog een geheim waren en dat hij zich daarover niet uitlaten kon. Hetzelfde antwoord heeft hij gegeven op de vraag, of de aan gelegenheden van Italië op de parijsche conferentie behandeld zouden worden. Sir Ch. Napier heeft, vervolgens eene reeks beschuldiging tegen de regering gerigt ten opzïgte van het kommandement over de Oostzeevloot. Na eenige discussien, heeft hij echter zijne motie ingetrokken. Wederom stelde de heer d'Israeli, in de gisteren avond gehouden zitting van het lagerhuis, aan de regering de vraag betreffende het toelaten van Prnissen tot de parijsche vredes- conferentien. Lord Palmerston verklaarde thans niet dat hij weigerde antwoord te geven, omdat de gevolmagt.igden waren overeengekomon hunne besluiten geheim te houden tot dat een definitief result aat. zou zijn verkregen, maar antwoordde, dat Pruissen in geenerlei betrekking tot de zaak stond, waardoor deze mogendheid als belanghebbende partij aan de onderhande lingen kon deelnemen, doch dat het als gepast is beschouwd Pruissen uit te noodigeu, niet om mede te onderhandelen, maar om de traktaten te bekrachtigen. Tot dat einde is dan ook reeds eene uitnoodiging aan Pruissen gezonden. Lord Palmerston beloofde voorts, dat al de stukken beLref- fende de atnerikaansche kwestie, kort na paschen aan het huis zullen worden overgelegd. The morning advertiser, een orgaan van radicale begrippen, hetwelk onder de meest gelezen dagbladen van Londen behoort, beschouwt Pvuissens toelating tot de conferentie als eene zege voor Rusland, maar als gevaarlijk voor den gewenschten afloop der vredes-onderhandelingen. The morningpost logenstraft in haar nommer van jl. don derdag liet gerucht dat er bij de parijsche conferentie ernstige moeijelijkheden opgerezen zouden zijn, en zegt in tegendeel dat er thans meer dan ooit vooruitzigt is op spoedige herstelling des vredes. Dit blad berigt thans dat de conferentien zeer spoedig haar einde naderen en dat binnen kort het definitieve vredes traktaat zal gesloten worden. Het weener protocol reeds getee- kend zijnde, hadden de conferentien alleen over de vijf punten te handelen, en daar de moeijelijkheden door deze veroorzaakt tot onderlinge tevredenheid zijn uit den weg geruimd, mag dat ten bewijze strekken dat de eindbeslissing over den vrede reeds genomen is, te meer daar Pruissen thans is toegelaten ora de vastgestelde bepalingen mede te onderteekenen, welke staat, als mede-onderhandelaar en mede onderteekenaar van het her ziening-traktaat van 1841, daartoe moest worden opgeroepen- De artikelen van het vredes'-traktaat züllen'binnenkort worden openbaar gemaakt. De Atlantic heeft te Liverpool berigten uit New-York tot I dezer overgebragt. Van de vermiste stoomboot Pacific was nog niets vernomeu. Het gerucht dat de president der staten de terugroeping van den heer Crampton, minister van Enge land te Washington, gevorderd zou hebben, wordt stellig te gengesproken. Het besluit der engelsehe regering zou van de eerlang verwachte ophelderingen afhangen, tenzij de heer Crampton vrijwillig zijn ontslag indient. Het berigt der aan hechting van het grondgebied der Mosquitos aan Nicaragua be vestigt zich. De kolonel Kenney is, als van hoog verraad be schuldigd, verbannen. aBsaaitsclalamd. Berlijn 15 maart. De baron von Manteuffel is heden ten 7 ure naar Parijs vertrokken. De heer Ballan, onder-secretaris van het departement van buitenlandsche zaken, Zal ad interim de zaken van het departement waarnemen. De koning heeft in een schrijven aan den minister van justitie het duel van den heer von llinckeldey ten sterkste gelaakt en bevolen, dat het regt zijn loop hebbe. De vrij lieer vonCanitz is eveneens gisteren in een duel gedood. De Jockey-club zal op hoog bevel bepaaldelijk ontbonden worden. In doorgaans goed onderrigte kringen alhier wordt verze kerd, dat graaf Orloff te Petersburg heeft doen weten, dat men zich definitief over het vijfde punt verstaan heeft en dat de vre de, dankzij de inslructien, door den lieer Schouwaloff medege- bragt, zoo goed als zeker is. Al verder zegt men dat te Moskou reeds alles voor de kroo ning des keizers voorbereid wordt, welke dadelijk na het sluiten des vredes plaats zal hebben. Als opvolger van den heer von llinckeldey, en door dezen aan den koning aanbevolen noemt men den baron von Zedlitz Neukirch, landraad in Silezie. Hij is per telegraaf ontboden. De deelneming van Pruissen aan de conferentie te Parijs is thans eene zekerheid. Men wil weten, dat het op uitdrukke lijk verlangen is van Keizer Napoleon, dat de daartoe betrekke lijke uitnoodiging aan de regering alhier is gerigt geworden en dat Pruissen niet alleen zal worden geroepen om te ondertee kenen, maar ook om meer bepaald zijn oordeel uit te brengen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1856 | | pagina 2