MIDDELBÜRGSCHE COURANT. N0- 34. Dingsdag 1856. 18 Maart. Dozo courant verschijnt des diugsdags, donderdags en zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- singeu geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,40. Dc inzending van advertentien kan geschieden tot tien ure des, morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone advertentien is 22 cent per regel; van huwelijks, geboorte of doodbr-kend- makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buiteugewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent Yoor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van maandag avond 8 ure. öimrenUmiïsdje tijöingm. Mïdilellfiurg 1L« jmaarÉ» Op woensdag 19 dezer, des namiddags ten half twee ure, zal eene openbare zitting van den gemeenteraad alhier gehouden worden. De le behandelen onderwerpen zijn de navolgende: Missive van gedeputeerde staten met koninklijk besluit, ver daging beslissing op verordeningen hoofdelijken omslag. Deliberatien op rapport commissie van financien, op de ge meente-begrootiug. Wij vernemen dat door de kamer van koophandel en fabrie ken alhier, pogingen bij de regering zijn aangewend om de bestaande beperkingen op de middelen van vervoer te water geheel af te schaffen door het opheffen van concessien van stoomvaartdienst en de herziening van de besluiten op de beurtveren. Bij de kamer van koophandel en fabrieken alhier liggen ter- inzage de navolgende handelsberigtenEene gedrukte opgaaf nopens den handel en de scheepvaart van Groot-Britlanje over de maand en het jaar, geëindigd den 31 december 1S55 een jaarberigt nopens den handel van Hamburg; eeu statistieke tabel nopens de scheepvaartbeweging van Caclix.eene circu laire betreffende deu handel en de scheepvaart der republiek Nieuw-Greiiada, allen over 1855twee staten van naar Oost- Indien verzonden katoenen goedereu gedurende de maanden jauuarij en februarij 11. Hebben wij reeds voor eenigen tijd medegedeeld dat de koninklijke zuidhollaridsche tooneelisten vermoedelijk eenige tooneel-voorstellingen alhier zullen geven, wij vernemen thans dat dit voornemen zal worden verwezenlijkt, en wei op dings dag en woensdag 25 en 26 dezer wanneer het sehouwburglo- kaal tevens voor de eerste maal met gas zal verlicht zijn. Gepasseerde zaturdag heerschte er eene buitengewone leven digheid aan de visehmarkt alhier, daar er eene partij versche zeevisch was aangebragt, zoo als de oudste meuseheu zich niet kunnen herinneren ooit te hebben gezien.Niet minder dan acht tien onderscheiden visschers, meerendeels uit Holland, door den hevigen storm uit het noord-oosten, genoodzaakt in eenige on zer zeehavens binnen te loopen, kwamen met hunne verschil lende soort van visch hier ter markt, welke in 57 6 koopen ver deeld, alle lot eenen redelijk goeden prijs, ten genoegeder aan brengers, verkocht werd, daar de markt van des morgens 10 uur tot den afloop der afslag ten 7 uur des avonds, onafgebroken met een aautal koopers bezet was. Mogt dit aan onze naburige arnemuidsche visschers ten spoor, slag strekken, om van tijd lot tijd ook hier niet hunne visch ter markt te komen, daar het hun dan blijken zoucle, dat ook hier, zoo wel als le Antwerpen en elders, goede prijs voor goede visch belaald wordt. Men meldt ons het volgende uit Vlissingeu Donderdag en vrijdag laatstl. zijn binnen de haven alhier een 50lal visschersschuiteu, zoogenaamde vischbommen, geko men, meerendeels te huis behoorendeleScheveningen en enkele le Katwijk en Zaudvoort, kunnende de oudste menschen zich niet herinneren ooit zulk eene vlooi van die schepen binnen onze vesting te hebben gezieu. Zaturdag daaraanvolgende geleek de gebeele haven de han delplaats eener voorname koopstad, daar het verkoopen vau visch aan de schuiten een groot getal inwoners, zoo wel koopers als toeschouwers daar henen lokte. Ook iu de straten was hel. eene bijzondere bedrijvigheid, daar onderscheiden visschers mede langs de huizen hunne visch ie koop aanbodenook zijn er eenige wagens met visch naar Middelburg vertrokken. Hét binnenloopen van zulk eene talrijke vloot alhier, is daar aan toe le scln-ijveu, dat de visschers door weer en wind op lager wal zijn geraakt, en door tegenwind belet, vooral daar zij niet genoegzaam met de vaart naar Antwerpen bekend zijn, hetniet durfden ondernemen daar heen te varen. Ook naar Bres- kens en Neuzen hebbeu zich mede eenige visschersschuiteu be geven, terwijl er nog een twintigtal tussclien Westkapelle en Zoulelande voor anker ligt. Meer dan ooit is het dus thans weder in het belang van den handel gebleken, welk voordeel een spoorweg van hiernaar elders zoude kunnen aanbrengen. -J- Den 13 dezer des namiddags ten drie ure is te Zierikzee ten huize van den weversbaas D. Mondeel, door het spelen met vuur vau drie kindereu, brand ontstaan, welke door spoedig aangebragte hulp gebluscht, geene ernstige gevolgen heeft ge had, zijnde aileen een bed en een paar gordijnen verbrand. Men schrijft ons uit Hulst van den 16 dezer: Heden eindigen in dit district de voorlezingen van den heer R. S. Tjaden Modderman over den landbouw, ook gedu rende dezen winter wekelijks gehouden in de gemeenten Hulst, Axel, Hontenisse en aanvankelijk ook tc Wesldorpe zoo mede de driejarige cursus, door 5s könings gunstige beschikking iu vier provinciën geopend, waaijvoor hoogstdezelven warmen dankbaarheid toekomt. //De voordragten vau dezen winter maakten een vervolg uit, op die van de twee vorige winters, en waren hoofdzakelijk aan de veeteelt en de algemecne landhuishoudkunde gewijd. //Na eene korte herinnering aan bouw en zamenstel der die reu, in deu landbouw gebruikt, werden de ademhaling, voeding, geslachts-verrigtingen uitvoeriger besproken. //liet rundvee, de verschillende rassen, voedering en verzor ging, de melk, boter en kaas-bereiding, en het vetmesten wer den opvolgend behandeld. //Op de zelfde wijze kwamen de overige landbouw-dieren, als: paarden, schapen en varkens ter sprake. De verschillende rassen werden door afbeeldingen opgehelderd en hun veelvul dig gebruik in den landbouw herinnerd. Eene les was gewijd aan die algemeene beginselen van staathuishoudkunde, welke meer bepaaldelijk voor den landbouwer belangrijk zijn, en daarop volgden voordragten over het iandbouw-bedrijf als nijverheids-onderneming, de daartoe benoodigde kapitalen en hunne aanwending, over landeigendom en pachten van ver schillenden aard, de tienden, de verhouding tusseheu vast en omloopend kapitaal, de arbeid van mensehen, dieren en leven- iooze beweegkrachten, de landbouw-werktuigeu, dc onder scheiden landbouvvstelsels, hunne historiesche ontwikkeling en tegenwoordige bruikbaarheid, terwijl eene voordragt over het zoo gewigtige boekhouden van het Iandbouw-bedrijf, deze reeks van nuttige lessen besloot. //Vraagt men naar het nut, dat de gehouden cursus kan heb ben opgeleverd, zoo zal het oordeel daarover zeer uileenloo- pen. Die cursus is als zaad op verschillende akkers gestrooid waarvan slechts eenige korrels later opkomen, en velen verloren gaan, uit hoofde dat de meeste akkers niet zijn voorbereid. Zonder voorafgaande verbetering of liever invoering van het landhuishoudelijk onderwijs op de lagere scholen, in land bouwende gemeenten, zal de meerderheid der landbouwers nog langen tijd weinig het oor Iconen aan wetenschappelijke mededeelingen. Iutusschen eene kern van belangstellende toe hoorders is ook dezen winler getrouw opgekomen, vooralle Hulst en Hontenisse, en de heer Modderman heeft zich op nieuw uitmuntend van zijne taak gekweten. Zijne voordrag!en kenmerkten zich immer door bevattelijkheid, duidelijkheid en volledigheid. Zijn aanleg tot zoodanig onderwijs, als liet hier gold, en dat voorzeker niet gemakkelijk is, is algemeen opge merkt, en eeu groot getal toehoorders geefl eenparig Ie kennen, dat zij de gehouden voordragten met veel genoegen hebben bijgewoond. Dc erkentelijkheid en hulde voor de wijze, waarop de heer Modderman zijne uitgebreide laak heeft vervuld, wer den hem bij de laatste lessen betuigd te Hulst, Axel eu Honte. nisse, bij monde vau de heeren. dr. Vogelvanger, dr. van Eek eu Bachiene, terwijl zijne toehoorders zich algemeen hebben ver- eenigd, om hem een fraai boekgeschenk te vereeren ten blijke hunner erkentelijkheid en achting. f Uit den Helder wordt ons vau den 12 dezer geschreven Naar wij vernemen is in de gisteren avond gehouden raadsver gadering dezer gem een le voorloopig geraadpleegd omtrent het wenschelijke dat de gemeente, bij eventueele verkoop, eigena resse werd van den domeingrond, genaamd de Nieuwstad, meer algeme.en bekend onder den naam van het Strooijendorp, eene walgelijke verzameling van keeten en hutten, deels uit stroo en leem opgetrokken, waarin tussclien de 8 k 900 menschen een uiterst ongezond leven rondbrengen. Men wenscht namelijk, of liever het plan bestaat om, een maal eigenaar zijnde van dit terrein, daarop luchtige steeneu gebouwen en regelmatige straten aan te leggen. Een ieder die deze zeeplaats kent, is zeker doordrongen van deu onaangenamen indruk die deze, zoo digt bij 's rijks marine- etablissement gelegene afzigtelijke plaats op hem heeft gemaakt» en j uicht het voornemen van den raad toe, om daarin eene zoo lauggewenschte verbetering aan te brengen. In de zitting van den hoogen raad (kamer van strafzaken) van 12 dezer is behandeld het beroep van O. Verhagen, zoul- zieder te Goes, tegen een arrest van het provinciaal geregtshof bi Zeeland van 3 december 1S55, waarbij liij, met bevestiging van een vonnis der arrondissements-reglbanlc te Goes is veroor deeld tot eeiie geldboete van.ƒ6174,60 en de kosten. De con clusie vau het openbaar ministerie is bepaald op 1 april. Men leest in de Algemeene konst- en letterbode: //Wij kunnen met. zekerheid mededeelen, dat de hoofd-inge- nieur van den waterstaat E. W.Conrad, president der com missie voor de kanalisatie der landengte van Suez, door den onderkoning Saïd-pacha benoemd is tot zijn speciaal gevolmag- t.igde, om in de volgende zittingen dier commissie te Parijs de belangen van Egypte te behartigen. Wij verheugen ons voor onzen kundigen landgenoot en voor de eer van Nederland, over dit blijk van vertrouwen des onderkonings, hetwelk een bewijs oplevert van de uitstekende wijze, waarop de heer Con rad zijne taak als voorzitter der commissie lot nu toe vervuld heeft." Het Nieuws en advertentieblad van Zeeuwsch-Ylaandercn deelt mede dat men zich thans bezig houdt met de vereischte opmefcingen voor den geprojecteerden spoorweg van Lokeren, in de rigting van Neuzen, althans voor zoo verre het belgiesch grondgebied betreft, (otaan de grenzen van Zeeuwseh-Vlaan- deren. Z. M. heeft vernietigd twee besluiten van gedeputeerde sta ten van Gelderland, waarbij niet zijn finaal vrijgesteld van de militie twee luitenants ter zee van de 2de klasse, die meer dan vijfjaren als adelborsten, dus iu eene betrekking, waaraan den rang van 2den luitenant niet is verbonden, hadden gediend. Het heeft Z. M. den keizer vair Rusland behaagd hel kom- mandeurskruis der orde van St.. Anna te schenken aan den heer Donker Curtius, het hoofd der nederlandsche factorie'op Dcci- ma. Deze vereerende onderscheiding is eene welverdiende be looning voor de uitstekende diensten door dezen verdienstelij ken ambtenaar bewezen aan de verschillende é&eaders, welke in de laatste jaren de japansche zeeën bezocht-hebben, en waar onder zich, gelijk men zich zal herinneren, een fussisch smal deel bevond onder de bevelen van den admiraal Pouliatine.. EÜeKBoeEB&ÊEagreKi ess foesiBnaieEJo Bij Zr. Ms. besluit van deu 13 dezer,, zijn t&Uridders der orde van den NederlandschenLeeuw benoemd mr. G. van IJsselslevn en mr. J. Crans, raadsheereu in den hoogen raad der Nederlan den.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1856 | | pagina 1