MIDDELBÜRGSCHE COURANT. N°- 156. Zaturdag 1855 29 December. öHtmmlarthsclp? "eijDmgm. Deze courant verschijnt «es Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- ingeu geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 8, franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentieu is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Uo.ulbr- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters wordeu berekend naar de plaats die zij innemen. Yoor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt koulant. Editie van Vrijdag avond 8 ure. Middelburg 88 december. Wij vernemen met genoegen dat het muziek-collegie Uit kunstliefde liet voornemen heeft binnen kort een concert te ge ven, waarvan de zuivere opbrengst ter beschikking zal gesteld worden van de Vereeniging tot het bezoeken der armen binnen deze gemeente. Zoo prijslijk de gezindheid van de leden van dat.collegie is, om hunne talenten dienstbaar te maken aan de leniging van den hoog geklommen nood der armen, zoo redelijk en billijk is ook hunne verwachting, dat hun doel en pogen op den waren prijs zal gesteld worden, niet alleen door ruime en algemeene inteekeuing op de lijst, maar ook daardoor dat de inteekenaren zoo veel mogelijk liet concert met hunne te genwoordigheid vereeren. Het is de opmerking van velen niet ontgaan, hoe in vorige jaren, inteekenaren die uit goedgunstigheid jegens de armen voor een groot getal kaarten hadden deelgenomen, die kaarten aan kinderen en ondergeschikten uitdeelden; een maatregel waartoe zij, ja! wel het volleregt hebben, maar die toch niet nalaten kan een pijnlijken indruk te maken op meesters en dilettanten, die met groote inspanning, vaak zelfs met geldelijke opoffering', zich bekwaam makken om goede solostukken voor Ne dragen, in afwachting van'een publiek dat hun werk lean beoordeelen en waarderen terwijl het grootste deel hunner toehoorders bestaat uit personen die daartoe öf onbevoegd of onbekwaam zijn. Wij geven dezen wenk in het belang der zaak en in het vertrouwen dat hij eenig gunstig gevolg moge hebben, opdat het mnziek-collegie niet outmoedigd worde, en de Vereeniging tot het bezoeken der armen niet voor altijd van deze belangrijke bijdrage verstoken blijve. Behalve de reeds in nommer 150 en 152 vermelde giften ten behoeve van de door aardbevingen, brand en andere onheilen zwaar geteisterde bewoners der Molnksehe eilanden, zijn nog tot op heden bij het gewestelijk bestuur van Zeeland ontvangen, de volgende uit de gemeentenVlissingen/ 28,15, Veere ƒ4,86, Aagtekerke/10,11, Domburg 7,244, Gapinge/3,39, Vrouwe polder ƒ11,75, Brtiinisse/2,00, Oosterland ƒ25,00, Ouwerkerk ƒ10,00, Waarde/4,00, Eede/6,49, Sinte Kruis/1,58A-, en uit Aardenburg 30,534, te weten: Van de hervormde gemeente 15.19&, van de roomsch-katholieke gemeente/13,41, en van de doopsgezinde gemeenteƒ1,93. Naar wij vernemen beeft dezen voormiddag een Sjarige knaap de onvoorzigtigheid gehad zich op het ijs te wagen bui ten de Seisbarrière, met het gevolg dat hij in het water viel en daaruit niet dan met moeite en zelfopoffering is gered door den bij de Seisbarrière gestationneerden gemeente-ambtenaar J. J. de Doelder. Bij de ongevallendie elders plaats grepen, moge ook dit voorval strekken om de meest mogelijke voorzigtigheid aan te bevelen, vooral bij den plotseling ingevallen sterken dooi. Aangaande de schroefstoomboot //Stad Goes," varende tus- schen Goes en Rotterdam, vernemen wij dat die boot 11. vrijdag nog van Rotterdam is vertrokken en voor Willemsdorp ingevro ren geraakt,zoo dat het haar onmogelijk was de reis te vervólgen. Na daaromtrent lang in onzekerheid verkeerd te hebben, is thans bij de directie berigt ontvangen dat de terugreize naar Goes van daar zoodra mogelijk zal worden ondernomen. De gemceuteraad van Vlissingen zal morgen namiddag ten een ure eene openbare zitting houden tot het behandelen der onderstaande zaken 1. Wijziging verordening be^plking-registers. 2. Ondcrhandsche verpachting mestspecieu. 3. Kennisgeving: a. goedkeuring besluit uitgifte erfpacht 82 vierk. ellen grondb. idem gemeente-rekening van 1854. 4. Bestek en begrooting openbare aanbesteding militaire onderhoudswerken. 5. Verkoop van boomen. Jl. woensdag is er brand ontstaan op het dorp Waarde, in de schuur toebehoorende aan den heer A. de Brockert, genees-, heel- en verloskundige aldaar. De schuur is met 5 koeijen, 2 paarden, 1 varken en 1 kalf, eene prooi der vlammen geworden; slechts 3 runderen, het wagenhuis en het woonhuis met de zich daarin bevindende meubelen zijn gered. De oorzaak van den brand schijnt onbekend en de schade nog al aanzienlijk te zijn. De gebouwen waren in de zierikzeesche en thielsche. de losse goederen in eene andere maatschappij verwaarborgd. Uit Port Bat.li wordt ons nog omtrent het op vrijdag den 21 dezer gestrande spaansche brikschip Allessandrio, medegedeeld dat bij het verlaten van liet schip eene barkas met negen man der equipage in liet ijs, ter hoogte van de Vinkenes is blijven steken. Geene andere hulp aanwezig zijnde, heeft,zich dein onze vorige mededeeling genoemde luitenant ter zee 2de klasse G. E- Servaiius met zijnen loods Rijnbergen de equipage der alhier gestationeerde kanonneerboot op dat punt begeven om dein gevaarvollen toestand verkeerende barkas te redden. Met dat doel begaf zich de loods Rij;i-:i>eTg cpel het einde eener ligte ka bel op het opgekruide ijs. Na reeds tweemaal door het ijs te zijn gevallen, geraakte hij ten derde maal tot aan clc armen onder water, en zou hij voor zeker door den stroom zijn medegevoerd, zoo hij zich niet intijds weder op het ijs wist. te werkenToen dit hem gelukt was, wierp hij de kabel aan de zich in verk'eumdeu toestaucl bevindende spaansche equipage toe, gelastte hun de riemen op het ijs te leg gen en alzoo te trachten op het meer vaste ijs te geraken, het welk met veel moeite en inspanning, met behulp der equipage van de kanonneerboot., langs de uitgebragte lijn ten volle is ge lukt. Meermalen heeft genoemde loods zich op die wijze weten te onderscheiden, waarom men volgaarne ook nu van het belang- looze wagen van zijn leven ten dienste zijner medemenschen te gelijk met de onverschrokken medewerking en gepast geno men maatregelen door den luitenant ter zee Servatius, zoo tot redding der equipage als schip en ladiug, melding maakt. Zondag namiddag is aan den zeedijk bij Elaauwers onder Kerkwerve, een onbekend manspersoon gevonden, bij wien nog teekenen van leven werden bespeurd. In eene naburige schuur gebragt, is hij daar weldra overleden. Uit de lijkschou wing is gebleken dat het lijk zich in ongeschonden staat be vond en geene uiterlijke teekenen van beleediging aanwezig waren. Thans is het bekend geworden, dat die ongelukkige was David Stoel, wonende te Ouwerkerk, nalatende eene vrouw met vier kinderen. In den nacht van 26 dezer is te Eikerzee, de koude stoof der meestoot'afgebrand. De oorzaak is onbekend. Men verneemt dat de stoof tea-en brandschade gewaarborgd is. Men zal zich nog herinneren dat er bij de beraadslaging over het, Vde hoofdstuk der staatsbegrootiiig veel is gesproken over een amendement van den heer van Lennep, strekkende om den leerstoel aan de akademie te Leyden voor geschiedenis en letteren te splitsen. Thans verneemt men dat-, zoo dat amen dement ware aangenomen, het onderwijs in de letteren aan den heer W. J. Hofdijk zou zijn opgedragen. Onder de kandidaten voor het griffierschap van den hoogen raad wordt, behalve de substituut-griffiers bij dat coilegie, ook opgemerkt de heer C. C. E. d'Engelbronner. secretaris-gene raal bij het departement van justitie. Een gerucht wil, dat van wege den oostenrijkschen gezant lo 's Hage eene vervolging zal worden ingesteld tegen het Goudsch kronijkske, wegens een daarin voor eenige dagen voorkomend artikel, dal lasterlijk zou zijn voor den keizer van Oostenrijk. Als een staaltje van de telle \#fst. die wij voor eenige dagen gehad hebben, wordt ons gemeld dat. de postbode van Breda op Holland op den 21 dezer met. post kar en paard over den Moer. dijk is getrokken, en dit voor de eerste keer in de vijftien jaren dat hij die betrekking waarneemt. Het ijs in de rivier de Maas is zeer afgenomen en wanneer d c dooi aanhoudt., dan mag men spoedig verwachten dat h'cl op breekt. De overtogt aan het Kaleudrechtsche veer wordt we der met roei- en zeilvaart uigen volbragt. De doorgeijsde sche pen hebben juist op die hoogten een open vlek gemaakt, dat met uitzondering van de oevers, bijna geheel van ijs vrij is. Het is aan de zorg en ijver van de amsterdamsche en 's gra venhaagselie polieie gelukt een persoon aan te houden, die zicii reeds aan boord bevond van eene voor Scheveningen liggende stoomboot, welke op het puntstond om naar Engeland te st.eve nen, en welke persoon verdacht werd gehouden van zich op eene ongeoorloofde wijze in het bezit te hebben gesteld van eene hoe veelheid juweelen, ter waarde van ƒ14 b, ƒ15,000. fffieraraemmiirag'era era Ixeslrantera. Bij koninklijk besluit van 25 dezer no. 58 is benoemd tot. notaris te Veere de heer D. Verhuist, kandidaat-notaris 1 Middelburg. Z. M. heeft pensioen verleend aan den heer P.P. van Mans veld t, lid van de algemeene rekenkamer, ten bedrage van ƒ2666. Macrae era ïeg-ec*. De minister van oorlog heeft bij aanschrijving van den 21 dezer goedgevonden, om uit aanmerking van de buitengewoon vroeg en streng ingevallen winterkoude, alsmede uit hoofde dat de tegenwoordige duurte der levensmiddelen het zakgeld den soldaat niet toelaat te voorzien in hetgeen zou moeien strekken tot verwarming der kamers in de kazernen, eene som toe te staan die nagenoeg voldoende is om in de st rengste koude brandstoffen daarvoor aan te koopen, en 20 a 25 cents per hoofd, voor het geheele saizoen zal bedragen. Hoe schijnbaar weinig dat bedrag ook wezen moge, is het voor den soldaat., die meereu deels met 30 a 40 en meer manschappen in eene kamer logeer:, eene ruime tegemoetkoming en oogenblikkelijke verbetering van zijnen toestand. ^erseEaaMeraale berttgstfera,, De heer A. G. Hessels, iandmeter hij het kadaster, heeft, het voornemen opgeval om eene Statistieken legger vanden Haar lemmermeer-polder" uit te geven, waarin naauwkcurig zullen worden opgegeven de orde van verkoop der drooggemaakte gronden, bijzondere bepalingen betrekkelijk den grond, de na men der eerste eigenaren, de gekochte hoeveelheid, de daarvoor bestede sommen, zoo bij massa als per bunder enz.; ten einde deze verzameling, versierd met twee gekleurde en door den li thograaf Hooiberg vervaardigde platen, te doen strekken om alle bijzonderheden van dien aard, betreffende dien ontzaggelij ken polder, aldus aan de vergetelheid te ontrukken. Z. K. H. de prins van Oranje zal de kers-vacant ie in de re sidentie doorbrengen. Jenny Lind, die ook te Manchester, Liverpool cn in an dere steden zal zingen, ontvangt van den heer Mitchell, die haar voor den geheelen duur van haar verblijf in Engeland geënga geerd heeft, 500 per avond. Mile Cruvelli, de beroemde zangeres, treedt den 5 januari) in het huwelijk met den baron Vigier. Zij verlaat het, tor-mee!. Men spreekt van een mem»"to>aneelstnk van E.^RciAi-/"" ten titel voerende: Mijn laatste tooneelsukL Er wordt eerstdaags eene promotie verwacht onder '\c ambtenaren bij het departement van marine.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1