MIDDELBl lUiSOIÏE COURANT. N* 154. Dingsdag 1855. 25 December. <Bmnmltmïrecl}e ®ijïrtrrgm. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- itigen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post S.-IO. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan Huwelijks', Geboorte of Doodbekcnd- maringen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Maandag avond 8 Sliddellturg 24 december. Hoewel de strenge vorst van de laatste dagen der vorige week gisteren plotseling in dooiweder is overgegaan, heeft het oponthoud in de aankomst van den hollandschen brievenpost zich niet alleen sedert ons vorig berigt herhaald, doch, waren wij toen een dag ten achteren met de brieven en dagbladen van Holland, thans ontvingen wij sedert zaturdag middag niets zoo dat wij op dit oogenblik 3 dagen ten achter zijn. Gisteren avond omstreeks 9 ure is het grootste gedeelte van het dak eener woning in de sint-jansstraat, wijk I no. 97, alhier, ten gevolge van den ingevallen dooi ingestort. Eene weduwe lag met hare twee kinderen in eene bedstede op een verblijf dat slechts door een zeer bouwvallig zoldertje van het dak was afgescheiden. Door tijdig.aangebragle hulp ziin allen echter spoedig" zonder letsel van die verdieping gered- Bij de jl. zaturdag ter provinciale griffe van Zeeland plaats gehad hebbende openbare aanbestedingen van a. het driejarig der registratie belast met het domrinbeheer. De opbrengst rad, werd door den onderkoningmiet de meeste onderscheiding daarvan was als volgt: tol no. 1.,/^ 350; no. 2. ƒ960; no. 3- j behandeld en genoot de eer naast hem te zitten. ƒ1250; no. 4.f1550no. 5./91Ö; ,4 zamen/G020. Weinige oogeublikken na deze pleglige receptie werd de togt naar Kaïro voortgezet." BSemoemïiJigejm en besluiten. Bij besluit van 18 dezer heeft Z. M. goedgevonden te benoe men in de provincie Zeeland tot beheerder van den Broeder- en Zusterpolder J. Op 'L llolf, en tot gezworen van den Oud en-' Joug Breskenspoliier A. Luteyn Az. Z. M. heeft bij besluit van 19'dezer goedgevonden: l.als officier bij de dienstdoende schutterij te Zierikzee, op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen, aan jhr. W. M. li. de Jon ge, 'als 2den luitenant, onder gehoudenheid tot liet volbrengen der op hem, uit kracht der'wet, nog rustende schutterlijke ver pligtingen als gewoon lid der schutterij bij de reserve, met al de' voor- en nadeelen daaraan bij de wet gehecht, en 2. te benoemen bij de dienstdoende schutterij aldaar tot. 2den luitenant den ser geant P. L. Broeksmit. Bij koninklijk besluit van dé zelfde dagteekening is aan den heer J. Swemer.op zijn verzoek, eervol ontslag verleend ais ontvanger der directe belastingen en accijusen te Goes, behou- d' ,i aanspraak op pensioen zijnd.. het zelfde besluit de kantoren u_. i gen en accijusen te Woiphaarsdijk en te Kalt' I'm': i n j< ken en ingedeeld, te weten de gemeente K&tk ndijxe, b,> VanW - MJ het.kan Uit Bafli wordt ons van 21 dezer geschreven Gisteren morgen kwam hier voorde wal de belgisehe sleep boot De klok, gezagvoerder van Es, meteen spaansche brik, beladen met suiker, van Havanna naar Antwerpen. De sleepboot wferp'de'brikTos/welke onder de Ballastplaat ging liggen, liet zijn stoom' vliegen^paalde zijn vlag ter halver steng en bleef den góhöelén dag liggen, waaruit" men opmaakte dat hem een ongeluk was overkomeü. Door het vele drijfijs en den sterken wind was het niet mogelijk van de wal aan boord te komen, waarto e pogingen werden aangewend. Heden werd de sleepboot dooi; eene belgisehe gouverne- njents-s'. oom boot, die de rivier opkwam, lot boven het hoofd gesleept en later met- veel moeite enjssistentie in de haven ge- bragt, zijnde de cylinder van de macAine gebroken. In vele jaren zag men niet zoo spoddig en zoo veel drijfijs voor den wal als thans, liet is wel te bejammeren dat wij alhier niet eene goede haven tot berging v <rr- hebben, dewijl er hier nog al dikwijls ongclukke-1 tè. - vit dó- in- cn opgezetunen zeer wp^scliclylr-zijn, doch lcï moer voor den drukken handel en p-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1