MIDDELBÜHGSCHE COURANT. Donderdag 1855. 13 December. ®imt£Ttlcm&sd)£ ®tjïmtgm. N°' 149. Deze courant verschijnt dea Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Biunen deze gemeente en Vlis- singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3/10. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. 7oor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Woensdag avond 8 ure. MndiljlelTIsun.s'g- 1.S deceDnnlbeiPo In de zitting van den gemeenteraad op heden zijn benoemd tot lid der plaatselijke sehool-eommissie de heer B. II. Carp, en voorts bij continuatie de heeren W. J. Zip tot lid van cle plaat selijke commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt en mr. N. C. Lambrechtsen tot lid der commissie van beheer over de bank van leening. Gisteren is de stoomboot van Rotterdam in weerwil van het vele ijs in de Noord en Kil op behoorlijken tijd alhier aangeko men. De afvaart van hier is echter heden niet ondernomen. Vooral in verband met de opmerking, door den heer Maclcay bij de behandeling van hoofdstuk X (oorlog) der slaalsbegroo- ting voor 1856 in de tweede kamer der staten-generaal op 8 dezer, ten aanzien van het leven der soldaten in de kazernen gemaakt, achten wij liet niet onbelangrijk te vermelden dat sedert eenigen tijd ook in de kazerne alhier een lokaal is ingerigt. tot uitspannings-zaal voor de manschappen, welke smaakvol is gedecoreerd en beschilderd door den heer 2den lui tenant W. C. de Vree. De soldaten kunnen zich daar van enkele ververschingen voorzien en vinden ei\-behalve eene goede ver warming en verlichting, onderscheidene spelen ter hunner be schikking. De gemeenteraad van Hengstdijk heeft den 7 dezer op voor stel van een zijner leden den secretaris dier gemeente, den lieer K. Sckaddé van Doorn, als zoodanig ontslagen. Aan het's Gravenhaagsehe nieuwsblad schrijft men dat op aanwijzing, nasporing en last van wege het commissariaat van policie t.o 's-IIage, te Amsterdam is gearresteerd zekere vreem deling, die in den laten avond van donderdag jongstleden zijn intrek had genomen in het hotel Fuhri, en van daar vrijdag morgen zeer vroegtijdig was vertrokken. Gedurende zijn kort stondig nachtelijk verblijf echter, moet. lüj in dat hotel in eene kamer, aan de zijne-belendende, van eender reizigers uit een gesloten bureau hebben ontvreemd eene som van ƒ1300 aan bank biljetten, voor welke som hij papieren zonder waarde en naar het uiterlijk aanzien met'bankbiljetten overeenstemmende zou hebben in de plaats gelogd. Met de jongste berigten uit de Kaapkolonie zijn tijdingen uit den Oranje-vrijstaat ontvangen, loopende tot de maand septem ber jongstleden. Daaruit blijkt dat .dit, jeugdige gemeenebest, door de grooLeudeels hollandsche bevolking der landstreek lus- schen de Oranje- en de Vaalrivier in het jaar 1854- opgerigt en door Groot-Brittanje als een onaf hankelijke staat erkend, met de inlapdsche volkstammen over hef. geheel in vrede blijft, maar inwendig nog te worstelen heeftmet.de moeijelijkheden, verbon den aan de vorming eener zelfstandige burgermaatschappij uit, verschillende en nog aan zelf beheer ongewone bestancldeelen. De regelmat ige gang der administratie wordt nog door gebrek aan goede regelen en vooral door gemis aan goede ambtenaren belemmerd, en de eerste president der republiek, cle heer Hoff man, die in 1854 overeenkomstig liet voorschrift der nieuwe constitutie voor vijfjaren tij cis gekozen, was, heeft wegens cle oppositie, die hij in den volksraad of de vergadering van volks vertegenwoordigers vond, reeds zijn ontslag genomen. In zijne plaats is de lieer J. N. Boshof, van Natal, door den volksraad aanbevolen, door cle kiezers gekozen en op 27 augustus jongst leden ais staals-prcsidenL in functie getreden. Ten gevolge van don spoedig ingevallen, vroegtijdigen vorst en bel. cle rivieren den Rijn en cle Waal afkomend drijfijs. zijn de schipbruggen over clen Rijn voor Arnhem en over den IJs- sel nabij Westervoort, en de gierbrug van Nijmegen clen 9 dezer reecis weggenomen en geschiedt de overvaart thans niet ponten. Uit Keulen schrijft; men van 10 dezer u Heden morgen ten half vijf ure, begon er in' den Rijn ijs te drijven. Op dit oogeiiblik, 's namiddags 3 uur, drijft het sterker. De brug worclt afgenomen.^ BSeïïnoeniraïmg-eEa em flpesïnaiteHBo Bij koninklijk besluit van 1 clezer is aan den gewezen cipier van het huis van arrest te Sneek G. Wijnants, zich schrijvende C. C. Wijnands, verleend een pensioen ten laste van den staat, ten bedrage van/1S3,'sjaars. Bij Zr. Ms. besluit van clen 27 november is de heer C. N- Stibolt benoemd tot nederlandscheu consul te Christiania. M.Bnnns4em em welttEnstfjlaappemo De taal- en letterkundige afcleeling der koninklijke akaclemie van wetenschappen, hield den 10 clezer te Amsterdam, in het Wapen van Amsterdam, eene gewone vergadering. Tegen woordig waren de heeren JBake, II. J. Koenen, S. Karsten, J. van Hall, I. A. Nijhoff, G. H. M. Delprat, C. Leemans, R. C. Bakhuizen van den Brink, L. J. F. Jansen, J. Ackersdijk, A. Rutgers, J. de Bosch Kemper, T. Roorda, J. Hoffman en W. Moll. Tan de natuurkundige afdeeliug, de heer W. C. H. Sta ring. De heeren Juynboll, Holtius, de Vries, van Lennep, cle Wall en Brill, hebben schriftelijk berigt verhinderd te zijn de verga dering bij te wonen laatstgenoemde heeft tevens verzocht, dat oncler de punten van beschrijving voor de t.e houden vergade ringen, in het vervolg worde gemeldwetenschappelijk onder houd over punten van taalkunde (in gevolge besluit der vorige vergadering, naar aanleiding van het voorstel gedaan cloor den lieer Koenen.) Bij monde van den heer Karsten wordt namens cle commis sie, in wier handen is gesteld cle door den heer Bake in de vori ge vergadering gehouden voordragt. over inscriptien van frag menten van het. Parthenon le.Athene, rapport uitgebragt;. De commissie adviseert de voordragt, wegens het gewigt cler daarin vervatte medecleelingen, op te nemen in cle verhandelin gen der akaclemie. Dienovereenkomstig is besloten. De lieer Koenen leest ten vervolge op zijne in cle vorige ver gadering gedane historische mededeeling, eene bijdrage over de verantwoording (apologie) van prins Willem van Oranje tegen diens vogelvrijverklaring, en zet. de resultaten van zijn onder zoek in het breecle uiteen. Op voorstel van den voorzitter wordt cle bijdrage in handen gesteld cler commissie, clie belast, is met, het uitbrengen van rapport over de 1ste historische bijdrage van genoemden spreker. De heer Karsten biedt der akademie aan een exemplaar van het cloor hem uitgegeven werk //DeAgamemnon vanAeschylus" en deelt eenige bijzonderheden en tevens een beknopt overzigt mede van zijn kriliesch onderzoek nopens verschillende lezin gen dezer tragosdie. De heer Rutgers spreekt over clen oorsprong cler Tabulae Eurubinae, waarvan cle echtheid cloor hem worclt in twijfel ge trokken. De bijdrage wordt ter fine van rapport gesteld in handen van de heeren Leemans, Janssens en Hoffmann. Nadat de heer Koenen nog kortelijk had toegelicht de be doeling om het punt (wetenschappelijk onderhoud over onder werpen van taalkunde) waarvan in de missive van clen heer Brill melding is gemaakt (zie hierboven) en de heer Roorda der akaclemie een exemplaar van den herdruk van twee cloor hem vervaardigde werken hacl aangeboden, verklaart de voorzitter dn vergadering gesloten. Slan-SEe een Regeff, Jl. maandag is van Texel uitgezeild, vooreerst met bestem ming naar Spezzia, Zr. Ms. fregat D o g ge r s b a n k, komman- clant kapitein l ef zee A. baron Collot d'Escury. De minister van oorlog heeft bepaald, dat de kapot.jas niet anders dan als overkleed zal worclen beschouwd, en derhalve in den regel en ook bij het betrekken der wachten, over den korten jas of het mouwvest zal worden gedragen; alleen ia rnarschlenu zal dekapol jas zonder korten j as of mouwvest daaronder ge dragen worden, behalve bij strenge koude. Er zijn weder dagbladen van Curagao ontvangen tot den 6 october. Uit dezelve nemen wij de volgeude berigteu over Den 26 der vorige maand is Zr. Ms. schooner De adder, kommanclant luit. ter zee 1ste kl. J. C. Holtzapffel, van hier naar Rio-Hacha vertrokken, oin bescherming aan uederlanclsche onderdanen alclaar te verleenen. Naar men verneemt, hebben aldaar eenige ongeregeldheden plaats gehad bij gelegenheid cler verkiezing van een nieuwen gouverneur der provincie Rio- Hacha, en er bestoud vrees dat het volk die gelegenheid zou tc baat nemen om buitensporigheden te plegen. Als passagier is met D e adder vertrokken cle heer Abm. Pinedo, vice-consul cler Nederlanden te Rio-Hacha. Den 29 sept. kwam Zr. Ms. fregat P r i ns A1 ex a n d e r cl e r Nederlanden, komm. cle kapit. ter zee J. F. E. von Romer, wederom vóór deze haven en deed een saluuthetwelk van cle forten Rif en Amsterdam beantwoord werd. Des middags, na vernomen te hebben, dat cle gele koorts alsnog alhier aanwezig is onder het volk van Zr. Ms. oorlogschepen en de laat.st uit het moederland aangekomene manschappen van het garnizoen, stevende hetzelve naar Aruba en ging aan cle westpunt van dat eiland ten anker. WeffscBaiilemde XDen°Qg?;4eE2o Bij het departement van binnenlandsche zaken is ten behoe ve der noodlijdenden door den jongst,ea watersnood ontvangen: 1. van den commissaris des konings in de provincie Eriesland. eene kwitantie van overstorting in 's rijks schatkist groot20, wegens eene door bezorging van den burgemeester van Idaarde- radeel nader ontvangen gift, en 2. van den heer J. Bosboom, te 's Gravenhage, eene som van/'löQO,—, zijnde de opbrengst van een plaatwerk,getiteld: De waterramp van 1S55, cloor cle ie- den der maatschappij Arti et Amicitice. Te Pforzheim, in het Badensehc, zijn met, goed gevolg proeven genomen om uit zaagsel wijngeest, of spiritus te fabri ceren. Hiermede houdt men zich ook in Zwitserland reeds be zig en in Munchen zal eene groote fabriek van dien aard opge rigt worden, zoodra de regering hiertoe cle nooclige concessie zal verleend hebben. 10 december's avonds II ure 29 gr. '11 's ra o rg. 8 26 Js namidcl. 1 30 n 3s avonds 1,1 u 32 u 12 n 's rnorg. 8 n 32 's namidcl. 1 35 n t§ 4 sa4 e za e m era al. Tweede kamer. Zitting van 10 december. In deze zitting zijn dealgemeene beraadslagingen over hoofd stuk XI (departement van koloniën) voortgezet. De minister van koloniën herinnert dat in de zitting van'èeiV' gisteren de heer van Goltstein cle zaak van de aanbesteclingwaa de indische koperen munt heeft ter sprake gebragt en-al hetgeen - dienaangaande is voorgevallen. Met ter zijdestelling van-all© - andere punten zal zijn exc. zich dadelijk tot die zaak bepalen*7' Dat geëerde lid heeft, beweerd clat er in die zaak iets geheimzin nigs lag; zijn exc. zal trachten clat geheimzinnige, wat. Item be- treft en wat zijn werkkring aangaat geheel te cloen vvAkwTjhen. Veel is hem daaraan gelegen, want nog nooit 'is'eene zaak zoo bewerkt en geëxploiteerd als deze. In hei; algemeen zal hij zerr- gen, dat- zoo hij minder streng hacl gelet op's lands belang en meer gehoor had gegeven aan gunst, hij zich zeker minder ia:i beschuldigingen verdenking had blootgesteld. Ten einde cle zaak geregeld en duidelijk te behandelen, bc- in!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1