OLMEN HOOIEN, VIJFTIG JAREN IN DE BEIDE HALFRONDEN. ELEMENTAIRE SPRAAKKUNST, ELEMENTAIR REKENBOEK. NOUVELLE EDITIOI. wijl men in den gegoeden stand bij het gemis aan een ge noegzaam bestaan soms jaren lang wacht, trouwt men on der de mindere klasse menigmaal zonder eenig uitzigt om een gezin te kunnen onderhouden, en dikwijls ontbreekt bo vendien, de eenige band die zoo wel het stoffelijk als ze delijk geluk van een huisgezin verzekert, namelijk de on derlinge liefde, en alsdan later het berouw binnen sluipt in het hart en het levensgeluk voor altijd verstoort, maar al te dikwijls wordt dan in de kroeg de rust gezocht die men te huis niet meer vinden kan. Een voorname aanlei ding tot armoede is ook de bijzondere gehechtheid aan ge boorte- of woonplaats die velen kenmerkt, en terwijl men in andere landen al vroeg rondreist om werk te zoeken en ondervinding op te doen, houdt hier een te ver gedrevene liefde soms de kinderen bijeen, en belet beu daardoor arbeid te zoeken waar dezelve te vinden is. Als slechts die behoeftigen moesten worden ondeïsteund die door van hen onafhankelijke omstandigheden, zoo als ouderdom, ziekte, tijdelijk gebrek aan werk en dergelijke niet in hunne behoeften konden voorzien, en de lange rij van dezulken die zich door eigen schuld in armoede heb ben gestort, niet bestond dan zou zelfs in de grootste duurte de bijzondere liefdadigheid ruimschoots voldoende wezen en aan hen die zulks verdienden vrij wat ruimere giften kunnen uitreiken dan tegenwoordig kan geschieden. Voor ieder mensch, maar vooral voor den werkman is ver standelijkc ontwikkeling de grondslag zijner welvaart, en het beste middel om de verarming voor te komen, is het aankweeken van bruikbare nuttige kennis. Naar gelang ccn behoorlijk onderwijs die zal verspreiden, zal men de dure tijden met minder schroom te gemoet zien, en door de oor zaken beter te kennen zal men die niet door verkeerde mid delen willen wegnemen, terwijl in de zelfde reden als de beschaving der bijzondere personen en dus de vooruitgang van het geheel toeneemt, de dure tijd zeldzamer en de wel vaart algemeener zal worden. Nov. 1855. N. 1) Michel Chevalier, La question de l'or, 1855. illiöïrrlm turn Dcruorr. 8TOOHBOOT»IK1VST£W. Tussclien middelburg eu Rotterdam. Ureu van vertrek in November—December. Van Middelburg Vrijdag Zondag W oeusda Vrijdag Zondag Van Rotterdam 28, 's morg. 6 ure. Donderdag29, morg 9 ure. 30, 6 Zaturdag 1 H 9 2, i, 6,30 Dingsdag 4, u 11,30 5 U 8 Donderdag 6, u 6,30 7, 10 Zaturdag 8 u 8 9, 11 Dingsdag 11, 8,30 Tan Vlissingen op Rotterdam. Vastgestelde uren van vertrek. Van Vlissingen des Maandags en Vrijdags, 's morgens 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam desDingsdags en Zaturdags, 's morgens 9 ure, na aankomst van den Isten trein uit 's Hage. Van middelburg op Xierikzee en Rergen op Sfioom (Tholen). Uren van vertrek in NovemberDecember. Van Tholen Zaturdag 1's morg. 3,30 Dingsdag 4, n 5,30 Zaturdag 89 ure. Dingsdag 11, 10 Van Middelburg Vrijdag 30, 'smorg. 3,30 Maandag 3, 6 ure- Vrijdag 7, 9,30 Maandag 10, 11,30 Tan middelburg op Antwerpen. Uren van vertrek in NovemberDecember. Van Middelburg Van Antwerpen Woensdag28.'smorg. 2 ure.! Donderd. 29. 'smorg. 2,30 Woensdag 5, 8 Donderd. 6, 8,30 THrocrlentim. Getrouwd Amersfoort, den 22 November 1855. S. A. VAN HOEK en J. A. M. SCHELKES. Heden wordt ons ouderhart andermaal diep getroffen, daar het God behaagde onze jongste Lieveling MARIA LENA, in den jeugdigen leeftijd van 21 jaren, van ons weg te nemen. Wissekerke, J. C. DE KAM. den 22 November 1855. M. L. DE LOOEE. Eenige kennisgeving. Middelburg, den 21 November 1855. Op heden overleed op het alleronverwachtst, in den ouder dom van 61 jaren, onze geliefde Moeder MAATJE VAN NAKKE, Wed. EISSCHER. L. W. VAN PUEEELEN. J. S. VAN PUEEELEN, Eisscher. Eenige kennisgeving. Heden overleed ten gevolge van hevige zenuwkoorts, in den ouderdom van ruim 45 jaren, mijn geliefde Echtgenoot JOHANNES JACOBUS REYZINGHS. Middelburg, Weduwe REYZINGHS, den 25 November 1855. geb. M. Nachtegael. Heden overleed, na eene kortstondige ziekte, mijn waarde Echtgenoot BARTEL WILLEM KAKENBERG, iu den ouderdom van 80 jaren. Middelburg, J. J. SCHUPPENS, den 25 November 1855. Wed. B. W. Kakenberg. Eenige kennisgeving. De Affaire zal voorloopig op den bestaanden voet worden voortgezet. Heden overleed, na een lijden van meer dan een jaar, JOHANNA CORNELIA VAN OOSTEN, in den ouder dom van 68 jaren en bijna vier maanden., Echtgenoot van Veere, J. D. OERLEMANS. den 26 November 1S55. §VBliyDTOIDËRlI. De Burgemeester der Gemeente Wissenkerke c. a. roept bij deze voor de eerste maal op de geregtigdeu op eene aan den Soelekerke-Polder aangespoelde Eiken Balk, lang 5 El 90 duim en zwaar gemiddeld 53 duimgemerkt K M No. 102. Wissenkerke, den 24 November 1855. J. II. L. VADER, H la Comp Durable lieden geen ree.-. 27 nov. 1855. Op Zaturdag den 1 December 1855 zal binnen Middel burg worden verkocht: eene aanzienlijke partij aan die Ge meente toebehoorende Harde en Zachte ■waarvan onderscheidene zeer geschikt tot Werkhout. Aan te vangen des morgens ten 10 ure, op het Seispleiu. Publieke Verkooping op Dingsdag den 4 December 1855, des voormiddags 10 ure, op de Hofstede Wulpen- burg, bewoond door JAN DINGEMANSE, gelegen aan het eind der Nieuwe Haven onder de Gemeente Vrouwe polder, van ISO a 16® «ÏMBST en ESSEIV B009IÜ1V, grootendeels geschikt voor Werkhout als uit ede eene MAXTEIJHtl*. Publieke Verkooping op Vrijdag den 7 December 1855, des voormiddags 10 ure, op cle Hofstede bewoond door ADRIAAN DINGEMANSEonder de Gemeente Gapinge, vail so a GO APPEL- en PEERE- BOO.UEÜ' SO stuks ©ILMEJif BOOMEI en eene partij Olmen Stammen en Tronken. Publieke Verkooping Woensdag den 12 December 1855, des voormiddags 10 ure, iu de Gemeente Hieuw en Sintr Joosland op de Hofst ede en daarbij behoorende Dijken bewoond door JAN VERSCHIELIE, van eene partij OLMEA en ESSEA' HSOOMKX waaronder velen geschikt tot TTerkhout HOIT-VERÏtOOPlAG op de Hofstede Gapinge, Vrijdag den 21 December 1855. Nader te an nonceren. Openbare Verkooping door den Notaris HAMMA- CHER, te Groddeop Donderdag den 27 December 1855, des namiddags ten één ure precies, van 90 stuks ZWARE OLMEN BOOMEN, meerendeels geschikt voor Wagenmakers-, Pomp- en Blokmakers-Werkhout, geroeid liggende op eene Weide ten noorden van en onmiddelijk achter het Dorp Groede mitsgaders eene partij Spaanders. UIT BE HA1VO TE HOOP 40 OLIM EN ESSEN EN 40 FRUITBOOM, op de Hofstede thans bewoond door de Wed. MAAS, te Kleverskerke. TeKoop gevraagd: halve Champagne-Fles- schen. WATERLANDER DE STOPPELAAR. Een OPPASSER, nog eenigen tijd vrij hebbende, wenschte denzelven gaarne te besteden en biedt zich der halve aan- Adres bij «de Uitgevers dezer Courant. ee1¥ hoefsnid§-kwecht henooriigtf bij J. DE MUYNCK, Vlissingsch Wagenplein. Door DE GEBROEDERS ABRAHAMS te Middelburg is uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld herinneringen uit het leven van een VOORMALIGEN KOOPMAN. Haar het Hoogduitsch van VINCENT NOLTE. Twee Deelen in gr. 8vo. Prijs f 7,80. in drie Stukjes als liees- en Leerboek ingerigt, door 1». ij TE Ï71* E UT Onderwijzer ie Middelburg, Eerste Stukje in gr. 12°. Prijs 0,65. door P. LEÜPEN, Eerste Stukje in kl. 8vo. Prijs 0,45. De Heer LEUPEN heeft te regt begrepen dat de ontwik keling van het denkvermogen der Kinderen bij het onderwijs op den voorgrond moet staan. Hij wil hen reeds vroegtijdig het verband doen inzien tusschen vele dingendie te dikwerf afgezonderd worden voorgesteld. En hierin is hij uitmun tend geslaagd; het Boekje, welks titel wij boven afschreven, bevat veel goeds, wat men elders te vergeefs zal zoeken; wij bevelen liet daarom in het bijzonder aan de aandacht der Onderwijzers; zij neinen de proef, en "wij durven hen een goeden uitslag voorspollen." De Gids. Aug. 1855. WOORDENBOEKJE om de n&iisis T A A E. door klank ver gelijking zuiver te leeren uitspreken. Met een Aanhangsel over de Prosodie en het kunstmatig lezen. door F. C. MGUD, Tweede herziene Uitgave. Prijs 0,25. WOORDENBOEKJE van de meest in gebruik zijnde benamingen in de 10LLANDSCHEENGILSCffli EN FRANSCUE TALEN, benevens eenige regelen voor de UITSPRAAK DER ENGELSCHE TAAL. vierde "veel vermeerderde uitgave. Prijs /0,40. 8Dr5x 1 JPfo Avee <4® Planches, sous enveüoppe eachetée. LA PRESERVATION PERS0NELLE, par le Docteur SAMUEL LA'MERT, 37Bedford Square a Londres, Membre de l'Université d'Ediuibourg, de l'Hö- pital de Londres, etc. Cet onvrage explique les effets ré- sultant des mauvaises habitudes de College, d'excès de jeunesse, et de travaux sédentaires. II est suivi d'Observa- tions pratiques, garanties par 20 années d'expériencesdans le traitement des maladies du système génératif. Trai temen t par Correspoudance. Les Medicaments né cessaires sont. expédiés avec sécurité dans toutes les parties du Monde. LA PRESERVATION PERSONELLE est en vente. chez H. T. HENDRIKSEN, Libraire, Hoogstraat a Rot terdam. jmiMvZANGVEREENIGING CONCORDIA op Woensdag den 28 November 1855 des avonds ten zeven ure, iu het gewoon Lokaal. Toegang voor Buitenge wone Ledenmet hunne Dames. ter drukkerij van de gebroeders abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 8