MIDDELBURGSCHE CO-URANT. N°- 136. Dingsdag 1855 13 November. öimtmlattirsdjr XLtjMnam. Deze courant verschijnt des Diugsdags-, Donderdags eu Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- siugen geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden is ƒ3, franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken régel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Yoor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Maandag avond 8 ure. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Middelburg IS ïiovembero' Iu de heden voor het provinciaal geregtshof behandelde zaak der administratie tegen O. Verhagen te Goes is door laatstge noemden aan het hof verzoek gedaan tot het ter griffie neder- leggen der stukken, door den rijks-advocaat bij het hof in de zitting van heden overgelegd, met magtiging op den requirant om daarvan inzage te nemen. Het geregtshof heeft, overeenkomstig dat verzoek, uitspraak gedaan en de verdere behandeling der zaak bepaald op maan dag den 19 dezer. De ingenieur, van wege het rijk belast met het toezigt over de stoomwerktuigen, heeft dezer dagen de van Vlissingen varen de stoombooten andermaal geïnspecteerd. Het schijnt dat men daaraan meerdere zorgen besteedt dan wel vroeger het geval was. Wij vernemen dat, onder het bestuur van den heer A. J. P. Saa-ymans Vader in bet voorjaar te Goes zal worden opgerigfc èene disteleerderij van alcohol uit beetwortel, en dat daartoe het terrein van de voormalige steenplaats Het misverstand, buiten de Bleekveldsche poort, zal worden gebezigd. Wij ontvangen den navolgenden belangrijken brief, door het Vlaemsch Midden-Comiteit" te Brussel, onder dagteekening van den 2 dezer ingezonden aan den minister van justitie in Mijnheer de minister. Ter gelegenheid der rcize des Hertogen van Braband, gaf de Moniteur Universel, van 29 october laetstleden, eene nota welker inhoud geheel en al bezyden de waerheid is. Immers de geheele geschiedenis van ons Vaderland bewyst, dat wy dezelfde belangen als Prankryk niet hebben, vermits wy steeds worstelen moesten, om onze vryheid en nationaliteit, in stryd met de frausche belangen, te verdedigen. De voor ons land onvoordeelige haudelverdragen, die met Prankryk gesloten zijn geworden, en waerin altyd onze nyver- heid aen die van dit land werd prys gegeven, bewyzen nogmaels ten overvloede, dat onze belangen in het geheel met die onzer zuider naburen niet strooken. Onze zeden zyn insgelyks verre van met die van Frankryk overeen te komendit kan de meest oppervlakkige toeschouwer reeds dadelyk bespeuren, en de frausche reizigers, die over ons land geschreven hebben, zullen, zelf midden in hun valsch en onnauwkeurig oordeel, er het onwederleg'oaar betoog van leveren. De tael van België is ook die van Prankryk niet: de Statis tiek van lS46die.ne den Moniteur universel tot leugenstraffing. Wat den oorsprong onzer natie betreft, hier in slaet de Fransche Moniteur, even als in de andere gevallen, den bal geheel en al mis; men heeft slechts Cesar te raedplegen, om daervan de overtuiging te hebben. Wy mogen het echter aan het Fransche Staetsblad niet euvel opnemen, dal het pooge den openbaren geest, van zyn land te misleiden: er kunnen daertoe gewigtige redenen bestaen, over welke wy ons niet geroepen vinden een oordeel te vellen. Ons is het echter onmogelyk zulks onaengemerkt te laten gebeuren, door onzen Moniteur, die de ouvoorzigtigheid gehad heeft dat artikel op te nemen, en aen hetzelve eene eereplaats in de Partie non-officielle te vergunnen, waeraoor het, als het ware, eene halve belgische officiële kleur heeft gekregen. Te veel reeds heeft ons Staetsblad bewezen, dat het met een en Fransehen, en geenszins meteenen Belgischen geest wordt be stierd, en wy verzoeken u, Mijnheer de Minister, Gy, die medege roepen zijt, orade.Belgische Nationaliteit zuiver en onbevlekt te bewaren, metzorg te waken dat het officiële Blad, waerover gy de hooge hand hebt, niet langer den "openbaren volksgeest misleide, en dus ons nationaliteit iugevaer breuge... want... //Vreemdsoortigegedachten brengen vrcemdetoegenegenheid voort, en die is voor ons Vaderland steeds noodlottig geweest." Wy bieden UE., Mynheer de Minister de opregte betuiging onzer hoogachting aen. De bestierende Commissie (Volgen de handteekeningen.) X Door den minister van financiën is bij de voordragt zijner begrooting voor 1856 eene nieuwe betrekking gecreëerdhet is die van commies bij de directien der registratie en domeinen. Zoo zijne voordragt wordt goedgekeurd, zullen er vier van die ambtenaren worden aangesteld op een jaarlijksch tractement van 600 en ƒ800. De instelling dier betrekking is niet nieuw zij bestond ook vroeger hier te lande, gelijk zij nog bestaat in Frankrijk en in Belgie. Den 7 dezer zyn de antwoorden der regering omtrent de verslagen op de begrootings wetten rondgedeeld. Met genoegen zien wij daaruit, dat de regering heeft toegegeven aan hetgeen en in de sectien en daarbuiten is op den voorgrond gesteld, daar toch uit het antwoord op de wet op de middelen blijkt, dat zij besloten heeft het voorstel der meerdere opcenten op de directe en indirecte belastingen voor het volgende jaar in te trekken, en zich dus wat de meerdere opcenten betreft, tte be palen tot 2 opcenten op het binnen- en buitenl. gedistilleerd, 6 op den wijn-accijns en 6 op den waarborg der gouden en zil veren werken. Uit het antwoord van den minister van justitie op de begroo- tingblijkfc, dat verscheiden hooge regterlijke ambtenaren hun ontslag hebben aangevraagd, zoodat er van verschillende zijden bij de regterlijke magfc vacatures zullen moeten ontstaan. Bij eene ministeriele beschikking van 9 dezer is bepaald, dat op dingsdag 4 december aanstaande, in het kiesdistrict Sneek een lid voor de tweede kamer der staten-generaal zal gekozen worden, ter vervanging van den heer Huguenin, die zijn ontslag genomen heeft. Op 7 dezer is door Z. M. den koning in een bijzonder ge hoor ontvangen de baron d'Andrë, buitengewoon gezant en ge- volmagtigd minister van Z. M. den keizer der Franschen, bij het nederlandsche hof, ter overhandiging aan hoogstdenzelve van een schrijven vau zijnen souverein. Omtrent de geruchten over de ministeriele veranderingen zegt de Anihemsche courant.' //Wij weten voor alsnog niets met zekerheid omtrent die ge ruchten. Een somber floers hangt over hef. gansche ministerie, waardoor het helderziendst oog moeijelijk kan dringen. //Dit alleen meenen wij te kunneil vaststellen: //Als de heer Pahud tot gouverneur-generaal van Neder- landsch Indie wordt benoemd, dan treedt de heer van Hall af. //Als de heer van Hall zijne portefeuille met of zonder zijn tafelgeld behoudt, dan gaat de heer Pahud niet naar het Oosten, of het moest zijn voor zijn eigen vermaak. //De fractien der april-coalitie in en buiten het kabinet waren de transactiezueht en de overheersching van den heer van Hall moede. Zij konden en wilden zijn kronkelweg niet meer met hem op. Dit is vooral blijkbaar geworden sedert den verrassen den sprong met het gemaal. Maar, zoo als het meermalen gaat tusschen personen door het zelfde belang vereenigder moest eene bepaalde aanleiding komen om de tweespalt te doen los breken er moest een voorwerp zijn waarover de twist zich regt duidelijkzou openbaren. *Tot dien twistappel is gekozen de benoeming van een nieu wen gouverneur-generaal voor Oost-Indie. Had men dit voor werp niet, men zou iets anders gevonden hebben. Doch genoeg. Twee of drie der ministers dragen den heer- Pahud. De heer van Hall kant zich daartegen en beschermt den heer de Stuers, Men kamptom de zegepraal, en men zegt dat de heer van Hall zijn zoo dikwerf bewonderden tact ook bij deze gelegenheid ten toon spreidt. Maar de oppositie is hevig en de meerderheid te gen hem." Prins en prinses Frederik der Nederlanden, en hoostderzeiver dochter, prinses Marie, zijn den 6 dezer van Petersburg te Ber lijn aangekomen en aan het nederlandsche paleis afgestegen. II. M. de koningin der Nederlanden is dien dag uit Weimar te Potsdam aangekomen. De raad der stad Amsterdam heeft, om in de financiële be hoeften van het oogenblik te voorzien, aangenomen met 21 te gen 12 stemmen het voorstel der heeren R.J. Schimme/psnninck, Teixeira de Mattos, van der OuderraeulenenKeertot liet daar- 1 stellen eener aflos bare schuld tot een bedrag van hoogstens drie millioen gulden, nominaal kapitaal,""rentende 4.pct.3sjaars, in 3000 obiigatien, ieder groot ƒ1000, uit te geven bij reeksen, naar mate de behoeften der publieke werken, waartoe de buiten gewone uitgaven worden vereischt, dit vorderen, en met eene jaarlijksche aflossing a pari van ten minste een per honderd. De gemeenteraad te Purmerende heeft den 7 dezer met 6 tegen 5 stemmen besloten tot de afschaffing der belasting op het gemaal, met 1 jauuarij 1856. Bij de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt te Amsterdam, zijn van den 2S october tot en met den.8 novem ber 1S55 als choleralijders aangegeven: 5 mannen en4 vrouwen, te zamen 9 personen; waarvan in het hospitaal zijn opgenomen 1 man. Overleden 4 mannen en 5 vrouwen, te zamen 9 personen; daarvan in het hospitaal 1 man; van daar uitgegaan 3 mannen en 7 vrouwen; blijven alzoo daar in behandeling geene. De berigtcn over de cholera in het buitenland worden in het algemeen minder en gunstiger. In Weenen verminderde de ziekte in den laatsten tijd aanmerkelijk. In de laatste week kwa men slechts 23 gevallen voor. In Berlijn was het dagelijksch cijfer der ziektegevallen in de laatste dagen 5 tot 7. Den 3 dezer was het totaal der sterfgevallen 129S. Uit Breslau wordt berigt dat de cfiolera van daar verdwenen is, na S37 slagtoffers te heb-J ben geëischt. Uit 's Hage wordt berigt dat aldaar in de Jaar-j ste dagen geene zieken meer in het cholera-hospitaal zijn opge nomen en de ziekte als geweken kan worden beschouwd. Te Zwolle zijn van 25 tot 30 october geene choleragevallen voor gekomen. Op den 31sten werden aangetast 3 en zijn overleden 2. Totaal aangetasten 112, overleden 60. Sedert 1 dezer zijn geene gevallen meer voorgekomen. Van 15 tot 25 october zijn aan cholera overleden te Zwartsluis 6, Deventer 16/Blokzijl 3, Ambt Hardenberg 1, stad Almelo 15, ambt Almelo l,HelIen- doorn 1, den Ham 1. Te Avereest en te Hattem zijn geene ver dere gevallen voorgekomen. Van 25 tot 31 october zijn te Zwartsluis nog overleden 1, Deventer-6, stad Almelo 1. Benoemingen en besluiten. Bij koninklijk besluit van 1 dezer is de'keer mr. F. M. G. Pels Rijcken, president van het geregtshof van Suriname, benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Bij koninklijk besluit van 9 dezer is aan den gepensioneer-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1