MIDDELBÜRGSCHE COURANT. Zaturdag N°- 132. 1835. 3 Novel Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente eo Vlis- ingen gescliiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 8franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- nakingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 32 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Vrijdag avond 8 ure. ötimcnlmtösrl] e ®tjömgcn. JEidileBfeMrg- S november. Door den gemeenteraad van Goes is in zijne zitting van gis teren, met verwerping van een voorstel des heeren Saaymans Vader, om de huurwaarde als maatstaf aan te nemen, met alge- meene stemmen ter uitzondering van dien lieer, besloten tot helling van een hoofdei ijlden omslag ad ƒ24000 op de bestaan de voorwaarden, zijnde echter het minimum voor belastbaar onzuiver inkomen van ƒ300 teruggebragt op ƒ200. Nader verslag in ons volgend no. Men schrijft ons uit Hulst van deu 29 october In ons klein stadje heerschte heden eene buitengewone druk te, De 12de afdeeling der maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland hield eene tentoonstelling van vee, landbouw-werktuigen en voortbrengselen. Begunstigd door vrij goed weder, waren honderdo menschep, zoo uit de ge meenten van het voormalig vijfde district als uit het naburige Belgie, herwaarts gekomen om de ten toongestelde voorwerpen te bezigt igen. Ofschoon men zich wel gevleid had dat de landlieden en an dere veehouders zouden medewerken om, door inzending van uit muntend vee, werktuigen en producten,de tentoonstelling op te luisteren, zoo werd echter die gunstige verwachting nog ver overtroffen. Er waren toch 88 paarden, 229 stuks hoornvee, voorts schapen, varkens en biggen aangevoerd, door 5-i expo santen, onder welke zells landbouwers uit Zuidbevelaud en uit Belgie. Het aangevoerde vee was over het algemeen schoon te noemen en ouder hetzelve was menig dier van edel ras. Bijzonder muntten ook uit de ten toon gestelde landbouw werktuigen en voortbrengselen, vooral die van den voorzitter der gemelde afdeeling, dr.Vogelvaugerte Hulst; onder de werk tuigen waren er onderscheidene welke tot nu toe bij vele land bouwers onbekend zijn, doch welker doelmatigheid, bij eene goede aanwending, voldoende is gebleken. Na afloop der tentoonstelling werden de uitgeloofde prijzen, onder gepaste toespraak, door den voorzitter aan de bekroonden uitgereikt. Dezelve werden behaald door: Bruno van Dam, landbouwer te Pauluspoldergemeente Stoppeldijk, voor het grootst getal paarden buiten Hulst ge stald wordende; Den zelfden, voor het grootst getal runderen, mede buiten Hulst gestald wordende; P. J. Mechielsen, landbouwer te Hulst, voor het grootst ge tal ptiarden te Hulst gestald wordende; De wed. B. I, Voetaldaar, voor het grootst getal runderen ia Hulst gestald wordende: Dominicus van Putte, laudman te Koewacht, voor het beste merrie-akkerbouwpaard P. J. "Willems, landman te Siuai (Belgie) voor het beste tuin-akkerbouwpaard H. Mornes, landman te Koewacht, voor het beste veulen van I tot 2 jaar: P. J. Mechielsen voornoemd, voor het beste veulen beneden 1 jaar; D. van Goet.hem, landman te Sint-Jansteen, voor de beste melkkoe; Dr.E. Vogelvanger voornoemd, voor den besten spring-slier; Pel ax Vermeulen, landman te Hulst, voor het beste vaars- kalf van '1 tot 2 jaar; Dr. Vogelvanger meergemeld, voor het beste stierkalf van 1 tot 2 jaar Den zelfdenvoor het beste vaarskalf beneden 1 jaar Gysbrecht de Poorter, slager te Boscappelle, voor het beste stierkalf beneden 1 jaar; Dr. Vogelvanger, voor het grootst getal verschillende doel matige landbouw-werktuigen P. J. Mechielsen meergemeld, voor den besten en doelma- tigsten menwagen; Den heer J. P. W. Hombach, te Hulst, voor de beste en doel matigste vrachtkar; Dr. Vogelvanger, voor de beste en doelmatigste driewielskar L. de Caumer, landman te Hulst, voor den besten kruiwagen Dr. Vogelvanger, voor de schoonste en volledigste verzame ling van landbouw-voo'rtbrengselen, in schoven en wortels. Vervolgens had nog eene verloting plaats ten behoeve der armen dezer gemeente, van 10 koppel Cochinchina-hanen en hennen, door den voorzitter tot dat einde geheél belangeloos af gestaan. Zoo deed deze 1 en toonstelling wederom blijken, wat goede wil en ijverig streven naar het goede vermogen, wanneer men geene moeite ontziet om een voorgesteld edel doel te bereiken ieder toch die ze heeft bezócht, zal moeten getuiten dat het hoofddoel hetwelk men had, om landbouw en veeteelt aan te moedigen, door de landbouwers op regten prijs werd gesteld en alzoo ten volle is bereikt, terwijl ook de nevenbedoeling om den handel ie bevorderen, wel slaagde, vermits voor het vee het welk men wilde verkoopen, gretige koopers, tegen hooge prijzen werden gevonden. Men twijfelt dan ook geenszins of deze tentoonstelling zal aanleiding geven dat voortaan jaarlijks, omstreeks den zelfden tijd alhier, eene veemarkt wordt gehouden, waarvoor deze ge meente door hare gunstige ligghiS', zoo bijzonder geschikt is. Men schrijft ons uitlvrabbendijke, dat den 31 der afgeloopene maand eene nieuwe meestoof, binnen die gemeente opgerigt in de plaats der ten vorige jare afgebrande en even als deze de Drie Kwartieren genaamd, na den gebruikelijken proeftijd is goedgekeurd en in werking getreden. Dit geheele gebouw, aangenomen door den heer J. van dei- Made Dz., en ingerigt naar een ontwerp van d'en architect L. Ph. de Lannée de Belrancourt 'te Goes, schijnt aanvankelijk bij uitnemendheid aan het doel te beantwoorden. De j 1. dingsdag te Axel gehoudene jaarmarkt was vrij druk bezocht en daarop waren 80 stuks hoornvee, 12 paarden en 1 varken aangevoerd, henevens 25 schapen. De prijzen zijn aan zienlijk geweest en de doelmatige inrigling van de nieuw aange legde marktplaats voldeed algemeen. Het Staatsblad no.-128 bevat een koninklijk besluit, gedag- teekend 31 october houdende wijziging in liet reglement op den rijks-telegraafvan 5 januarij 1851 (Staatsblad no. 1). Aan de veranderde bepalingen ontleenen wij het volgende De telegraafkantoren zijnmet inbegrip van zon- en feest dagen, dagelijks voor de aanbieding van berigten geopend, en wel: co. op de kantoren welke geregelde nachtdienst hebben, onafgebroken bij dagen nacht; A op de kantoren met. de gewone dagdienst, van den 1 april tot den laatsteu september, van7 ure des morgens tot 9 ure des avonds, en van den 1 october tot den laatsten maart, van 8 ure des morgens tot 9 ure des avonds c. op de kantoren met beperkte dagdienstop weekdagen van 9 tot 12 ure voormiddags en van 2 tot 7 ure namiddags, eu op zondagen alleen van 2 tot 7 ure namiddagste rekenen naai den middelbaren tijd van elke plaats. Het adres van 1 tot 5 woorden wordt voortaan niet medege- rekend bij de bepaling van het getal woorden, dat overigens be paald blijft op een maximum van 25 woorden voor enkelvoudige, van 26 tot 50 woorden voor dubbele, en van 51 tot 100 woorden voor drievoudige berigten. Met leedwezen verneemt men dat in de wet op de militie, welke thans aan liet onderzoek van den raad van state is onder worpen, onderscheidene der in de thans vigerende wet bestaande privilegiën behouden zijn geblevendat hetwelk verleend wordt aan studeulen in de theologie is mede gehandhaafd. Wij vermelden met genoegen, zegt L'echo universe), dat de gemeenteraad van 's Gravenhage onlangs besloten heeft om de bezoldiging van den heer van der "vVaeijen Pieterszen, onder- architect, met ƒ600 te vermeerderen. Wij meenen der waarheid hulde te doen door te verklaren dat het ons toeschijnt een ge lukkige inval te zijn geweest, die den raad bewogen lieeft om de uitmuntende diensten, welke die heer reeds aan de gemeente bewezen beeft en in het vervolg zeker nog zal bewijzen, aldus te erkennen. Het verwekt algemeen genoegen dat onze besturen, partij weten te trekken van de kundige lieden, welke het toeval hen deed ontmoeten, door ze op die wijze aan zieli te verbinden. De minister, van financiën heeft bij resolutie van 5 october 11. de ambtenaren der administratie opmerkzaam doen maken dat alle toezigt. en bemoeijeuissen uit de thans nog bestaande wet geving op het st uk van den gemaaf-aecijns vootvloeijende, met 1 januarij. aanstaande zal ophouden en tevens de aandacht der onlvaugers daarop doen bepalen dat ook de teruggave van ac cijns voor meel, brood of beschuit, hetwelk van 1 januarij 1S56 af wordt uitgevoerd, ophoudt. X Het te Delft op te rigten werkhuis, waarvan dezer dagen in dp dagbladen gewag is gemaakt en waartoe bij algemeenen bijval en medewerking het gemeentebestuur de noodige en ge schikte lokalen zal verstrekken, zal op de volgende grondslagen berusteu 1. Medewerking van alle gegoede ingezetenen, zoo in het verstrekken van wekelijksche bijdragen als in het helpen bevor deren van de middelen, welke ter bereiking van het doel kun nen leiden. 2. De bijdragen zullen bestaan in aandeelen van 7 cent per week of het veelvoud van dien, voor gedurende zes maanden, en verder vier weken tot na weder-opzegging. Er zal nogtans over geen bijdragen worden beschikt dan op of na den dag dat de werkzaamheden zullen zijn aangevangen. 3. Het aanvankelijk oogmerk is, algeheele wering der bede larij voorziening of te gemoetkoming aan tijdelijke behoeftigeu in voeding of verwarming; terwijl het doel is, eiken behoeftige te leereu, door eigen' arbeid, in zijn onderhoud te voorzien. 4. Alle gezonde behoeftigen, zonder onderscheid van jaren ,of kunne, voorzien van een bewijs van behoefte, af te geven dooi de wijkmeesters, en minstens een jaar in die stad gewoond heb bende, zullen worden toegelaten zij zijn verpligt zich des mor gens voor 8 ure aan het werkhuis aan te melden terwijl de kin deren beneden de '10 jaren, door hunne ouders moeten worden vergezeld. In het vervolg zullen alleen diegenen worden toege laten welke twee of meer jaren aldaar hebben gewoond. 5. De kinderen worden van het werkhuis, volgens hunne jaren, onder toezigt naar een bewaar- of leerschool gezonden en van daar teruggehaald; de kleinere blijven bij den vader of de moeder. 6. De werkzaamheden zullen bestaan in de zoodanige, als het bestuur liet geschiktst zullen voorkomen. 7. De arbeidsloonen worden voor een derde eens of tweemaal per week uitbetaald, de overige twee derden blijven voor het werkhuis. 8. De voeding zal bestaan: voor de volwassenen, des mor gens in een goede snee gezond brood met warm jvateren melk en des avonds mede in eene snee brood met eene k'o'p köffij.; terwijl des middags aan ieder, naar zijne jaren, eene portie verwarmde spijs zal worden afgegeven, dagelijks afgewisseld door wortelen of kool met aardappelen, erwtensoep of grutten eiiz. 9. Br zal in eene vergadering van deelnemers?, een nader te bepalen getal commissarissen honorair worden benoemd, clic als commissie van toezigt, tevens de belangen der deelnemers ver tegenwoordigen en die van liet werkhuis helpen bevorderen. Door bijzondere inforraatien is het Handelsblad in staat gesteld om voorloopig de volgende bckrooniiigen van neder.-';

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1