NOUVEAUTÉS. ijaniuisberigtcn. Aöüertenticn. MODES ET NOUVEAUTÉS. S T A L E I P B i I E N. Be graaf is, aan boorcl van het stoom vaartuig La priucesse Char lotte, de Schelde afgevaren. Hij heeft de forten geïnspecteerd en de verdere middelen onderzocht, welke tot verdediging van dien stroom, in geval van eenen aanval van de zeezijde, zijn voorgeslagen door den kapitein Brialmont en andere deskun digen. 3mijöimjcn. Ben 27 dezer is te Veere binnengekomen, het engelsch kotterschip Alarm, gezagvoerder John Ames, van Colchester, en voor die stad gedestineerd met Oesters. Ben 28 dezer zijn van de reede van Veere door de stoom boot Prinses Marianne naar zee gesleeptde barkschepen Mermriusgezagvoerder F. Nepperus Fz., en Wakheren ge zagvoerder B. B. Ouwehand, beide met ballast van Middelburg naar Akyab. iWe el* B*a 3» 3# r j ze ii Botterdam 29 october. Be prijzen waren heden onveranderd en de markt over het ge heel vast. raa Busiar 141 e n Amsterdam 29 october. Tarwe werd heden ƒ3 hooger genoteerd. Gerst bleef onver anderd. Raapolie op zes weken 57-L Lijnolie op zes weken 454- Koolzaad (najaar) 105 p. vl. Rotterdam 29 october. Tarwe wordt heden 40, rogge en erwten 20, gerst 10 cent en koolzaad 2 p. vl. hooger genoteerd.' Bruine boonen zijn daaren tegen 50 cent lager. Overigens bleven de prijzen eender. Slotprijzen der Effecten ter Beurze van Amsteniam 29 october. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schuld 2£ pet. dito dito 3 m dito dito 4 -r Rusland. Oblig. bij Hope Co 5 m dito dito 1828/1829. 5 n 994 Certific. dito 1840 4 n 7 34 dito bij Stieglitz 4 ,t 734 dito dito 1854 5 791 Certific. van Inschrijving 6 Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 19 Binnenlandsch 3 314 Oostenrijk. Oblig. Metaliek 5 624 dito n u 31 TV dito nieuwe betaalbaar Amsfc. 5 724 Belgie. Certific. bij Rothschild 24 50 Portugal. Obligatien 3 394 61-Hf Beurs van Londen, 27 oct. ten 12 ure. Consols Beurs van Weenen, 27 oct. (Slotprijzen.) Metalliek, pet. 75. Beurs van Parijs, 27 oct. (Slotprijzen.) 44 pet. compt. 3 pet. 64,26. iltiöïiclm uan Dm>an\ 3F <15 m S3 O dB ïï1 If SSSBTS TIEHT. ïTu-SscIiem MatUtleltoaupg en Eto4teir«lis.m. Uren van vertrek in October—November; Van Middelburg Woensdag 31, 's morg. 5,30 Vrijdag Zondag Woensd Vrijdag Zondag Maandag 12 Woensdag 14 2, 5,30 4, 7 ure. 7, 9,30 9, 10,30 11, 11,30 Van ïLotterdaro Woensdag 31's morg. 9 ure. Bonderdag 1, n 10,30 Zaturdag 3, 's midd. 12 Bingsdag 6, 's morg. 5 Bonderdag 8, 6,30 Zaturdag 10, 6,30 Maandag 12, 9 Bingsdag 13, 9 Van ViSssamg-en op ISottejrdianai. Vastgestelde uren van vertrek. Van Vlissingen I Van Etotterdam des Maandags, Woensdags des BingsdagsDonderdags en Vrijdags, en Zaturdags, 's morgens 8 ure, na aankomst 's morgeus 9 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. I van den Isten trein uit'sïïage. ftza ÏÖiddelfeurg- op Eierikzee en Bergen op Eoom (Tliolen). Uren van vertrek in November. Van Middelburg Vrijdag 2's morg. 4,30 Maandag 57 ure. Vrijdag 9, 10,30 Maandag 12, namidd. 12,30 Van Tholen Zaturdag 3's morg. 5 ure. Bingsdag 6, v 6,30 Zaturdag 10, 9,30 Dingsdag 13, 11 Vaat Uliddelliurg op Antwerpen. Uren van vertrek in OctoberNovember. Van Middelburg Van Antwerpen Woensdag 31. 's morg. 3 ure. Donderd. 1,'smorg. Woensdag 7, 9 Bonderd. 8, a' 3,30 9,30 Getrouwd Zierikzee den 25 October 1855. Mr. J. VAN DER FEEN, Kantonregter te Tholen, en A. M. EGTER. Getrouwd H. CANNEGIETER, OperateurGenees-, Heel- en V erloskundige Middelburg, en den 29 October 1855. A. C. BOS. Heden beviel voorspoedig van een'Zoon S. M.BOONE, geliefde Echtgenoot van Zierikzee, J. BAL Cz. den 26 October 1855.. Heden overleed, tot mijne en mijner Kinderen innige droefheid, na een langdurig en smartelijk lijden, mijn ge liefde Echtgenoot MEIJER OALMAN DE GROOT, in den ouderdom van 65 en na eene gelukkige Echtvereeniging van 37 jaren. Middelburg, Wed. R. BE GROOT, den 28 October ]S55. geb. Spier. Algemeene kennisgeving. Al de genen die iets te vorderen hebben van, of ver schuldigd zijn aan wijlen den Heer BENEDI MARTY, in leven Horologiemaker en Winkelier te Vlissingengelieven daarvan ten spoedigste, uiterlijk vóór 15 November etfrstk. franco opgaaf of betaling te doen ten zijnen Sterf huize. Aanaïiomidng-ïaig-. De Curator in den in staat van kennelijk onvermogen verklaarden Boeclel van ALEXANDER AUGUSTUS MOOIJAART, te Colijnsplaatgeeft bij deze kennis, dat de Rangschikking in den Boedel, met de Bewijzen, ter Griffie der Arrondissements-B.egt.bank te Goes is nederge- legd, om aldaar gedurende veertien dagen te verblijven, ter inzage van een ieder. Wol'faartsdijkden 26 October 1855. De Curator voornoemd, E. P. LENSHOEK. Oproeping van Sclmldeïselters. Op bevel van den Heer Regter-Commissaris in het Fail lissement van MARINUS BRU1NINKS, Timmerman enz. wonende te Neuzen, worden alle bekende en onbekende Schuldeischers in dat Faillissement opgeroepen om op Za turdag den derden November 1S55des morgens ten tien ure, voor gezegden Heer Regter-Commissaris Ier Raadkamer der Arrondissements-Regtbank te Goes, ten Stadhuize al daar, te verschijnen, ten einde, voor zoo verre dit niet in de Eerste Vergadering heeft plaats gehadalsnog hunne Schuldvorderingen te doen of te laten veriüeren. Neuzen, den 27 October 1855. Be Curator in gezegd Faillissement, J. P. BRONKERS. VEREENÏGING TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. Het Bestuur geeft kennis dat. het Groot Examen op de Zang- en Muzijkschool zal plaats hebben op Woens dag den 31 October, des namiddags ten één ure, tot bij woning waarvan de Ouders der Leerlingen alsmede de overige Leden der Vereenigiug met hunne Dames beleefdelijk wor den uitgenoodigd. Tevens wordt berigtdat de Lessen voor den nieuwen Cursus aldus zijn vastgesteld, te weten: de laagste Klasse op Dingsdag en Vrijdag van 12 tot 1 en 'de tweede en derde Klasse des Woensdags en Zaturdags van 12 tot half 2 en van 2 tot half 4 ure Middelburg, den 29 October 1855. Namens hetzelve, S. DOBBELAER BE WIND, 1 Secretaris. IY1UZMKGEZELSCHAP ÜÜT KUNSTLIEFDE. Heereii Leden worden verwittigd dat de Bijeenkomsten zullen aanvangen op Donderdag den 1 November aan staande des avonds ten half-zeven ure. Middelburg, den 30 October 1855. Namens het Bestuur, W. C. DE JONGE, Secretaris. MANNEN-ZANGVEREENIGING CONCORDIA Op Woensdag 31 October 1855, des avonds ten 7 ure, in het gewoon Lokaal. Toegang voor Buitengewone Leden en Ballottage. Men zal op Heden den 30 October 1855, des avonds ten zeven ure, in de Bovenzaal van de Sociëteit de Vergenoeging, op de Groote Markt tè Middelburg, ten overstaan van den Notaris WILLEM MARINUS SNIJ DER, residerende te Middelburg, en Getuigen, bij opbod en afslag, in het openbaar te koop-aanbieden: EEN HUIS EN ERF, genaamd Het Boogkenstaande en gelegen binnen Middelburg, op de Potteumarkt, gemerkt wijk K no. 173, Kadastraal bekend in sectie D no. 506, Huis en Erf 01 Roed. 2 Ellen waarin sedert meer dan drie vierde eener eeuw met goed gevolg het Bedrijf van Varkenslager is en nog wordt uit geoefend. Grondlasten over 1855 ƒ18,75. Voorschreven Huis en Erve is daags vóór en op den da^ der Verkooping te bezigtigen, des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 ure, op vertoon van een Toegang-biljet, ten Kantore van gemelden Notaris, in de Wagenaarstraatverkrijgbaar. Verkooping van Mahoniehouten Meubelen en Huis raad PorceleinVuurhaarden en Kagchels en een groote partij Bloembollenop Maandag den 12 November 1855 en volgende dagen, in het IFlBJBEJISlJIg van L. C. HONDIUS alhier, ten overstaan van den No taris P. VAN BE GRAFT. Nader én breeder te an nonceren. N. B. Zuivere en zindelijke goederen kunnen van heden af worden bijgebragt. LangeridelftB no. 14=6. In een daartoe expresselijk ingerigt Appartement zijn bij den ondergeteekende van heden ter bezigtiging gesteld: de Modellen van Dames Mantels en andere "Winter- Kleedingstukkeü.de modernste Stoffen voor Klee ding diverse NOUVEAUTÉS voor Kinderen, enz. Alsook een schoon assortiment Russische Pelterijen. Hij neemt de vrijheid de Dames beleefd tot een bezoek uit te noodigen. M. BAAff&ÏT. GROOTE MARKT. Be ondergeteekende neemt de vrijheid bij deze aan.de Dames te berigten, dat hij op heden ter bezigtiging stelt,: de Parijser Modellen van Dames- en Kinder-Hoeden Mutsen, Bloemen, Veren, Linten en verdere Nouveautés, zicii vleijende met een bezoek van Haar-Ed. vereerd te worden. UEd. Dw. Dienaar, li. JU Sj. STKACRE. Middelburg, 30 October 1855. NB. Castoren en Zijden Tissus-Hoeden worden gewasschen en van vorm veranderd. HOUT, TURF EN STEENKOLEN te Koopin het Groot en Kleintot civiele Prijzenbij P. VAN GOOZEN, SeisbrugL, 37. SBeste SSIoeiniigre AAES-MAPPELESi te Koop bij KOENEGRAS, op de Pusnt. Een KNECHT benoodigdbij BOASSON Verwer in de Koepoortstraat. Eene DIENSTMEID, met de Wasch kunnende om gaan, terstond "benoodigd. Adres bij den Boelcv. HOUPT. De ondergeteekende heeft de eer door deze te berigten, dat de verschillende soorten van 'STALEN PENNEN GUTTA-PERCHA PENNEN,. in zijne Eabrijk vervaardigdsteeds voorhanden zijn in het Magazijn van Kantoorbehoeften van BE GEBROEDERS ABRAHAMS, te Middelburg, waar dezelve zoo wel in her, groot als in detail worden afgeleverd'. Daar het namaken zijner Pennen die met zijnen naam gestempeldals echt worden verkochtmeer en meer toe neemt acht hij zich tot deze verklaring gedrongen. Birmingham 30 Augustus 1853. JOHW MITCHEIA. ter drukkerij van de, gebroeders abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4