©uitrnlanösclie t&ijhmgen. van policie f 200. Afdeolmg 4, assurantie-penningen i 163; stra^itVe'rllelitihg f 1,740 bleeding van policiedienaars f 437,50; betaling bij voorschot f 40; restitutie van betalingen f 1400 overtredingen enz. f 50; begeleidingkosten f20; voetier der zwanen f50; gijzeling van onvermogendeu f50; uitkeering aan de kerk f 100; dito aan het weeshuis f 200; worden alle zonder discussie aangenomen, de laatste post ter nadere beschikking van den raad. Alzoo wordt overgegaan tot de ontvangsten Hoofdstuk 1. Art. 1 goed slot fS426,49. Hoofdstuk 2. Art. 1 pachten f 1618,74. Art. 2 renten f868,023-. Art. 3 jagt en visscherijen f113- Art. 4 hout gewas Memorie. art. 5 intresten f 722. art. 6 revenu der leenbank f 300 Hoofdstuk 3. 15 opcenten op de grondlasten der gebouwde eigendommen f1246; 10 dito der ongebouwde f 304 525 dito op het personeel f3684; hoofdelijke omslag f18,000 worden alle zonder discussie aangenomen. Belasting op de dranken f10,612; Hierbij berigt de commissie 'van financien dat zij voor alsnog gecne vrijheid heeft gevonden op het verzoek der wynkoopers tot afschaffing der'wijnbelasting, gunstig tc ad viseren, omdat die belasting op een art. van weelde drukt. De heer van den Bosch erkent dit, maar wijst er op dat wijn ook een artikel van handel is en no'g onlangs in dezen raad het schadelijke der accijnsen voor den handel is be toogd; hij wil dus ook voor 1856 die belasting behouden, onder bepaling evenwel om daarop voor een volgend jaar terug te komenhetgeen wordt goedgekeurd. Belasting honden f320, schoolgelden f250.,havengelden f2600, waaggeld f 100, marktgelden f 500, begrafenisregtcn f 425, le ges f 50, worden alle goedgekeurd. Hoofdstuk 4, art. 1: pacht asch en vuilnis f1050. art. 2: boeten van policie f45, idem plaatselijke belastingen 1"5,op brengst van verbeurd verklaarde belasting-voorwerpen f 5, te ruggave van verschotten f 40, andere ontvang f 12S0, goedge keurd, en Hoofdstuk 5, art. 1verkoop van inschrijvingen f630 en dito van boomen f300, worden almede vastgesteld, zoo dat de geheelc ontvang bedraagt f 53,494,25 en de gearresteerde uit gaven f 51,058,151, zoo dat voor onvoorziene uitgaven over schiet f 2436,09!. Wordende de begrooting in haar geheel met algemeene stem men vastgesteld. Geene zaken meer te behandelen zijnde sluit de voorzit ter de vergadering. IËjrraiflflE33. Iu het verslag der zitting van-den gemeenteraad te Middel burg van den 2d- dezer, voorkomende in ons vorig nommer 2de zijde, 3de kolom, bovenaan, bij de door den heer van Tejliiigen gemaakte opmerkingen ten aanzien van het gymna sium, leze men in plaats van de woorden Voorts bepaalt art. 8 datpinksteren enz." n Voorts bepaalt art. S dat het onderwijs dagelijks zal gege ven worden van des morgens Si- tot 12 en des namiddags,van 1 tot d ul-'e. En Wat heeft na gedurende genoegzaam 1'5 maanden plaats Toen de laatste onderwijzer in de wiskunde zich nog hier bevond, werden de leerlingen twee dagen van de week om drie uur naar huis gezonden dit geschiedt nu dagelijks van afliet begin der nieuwe cursus, waarbij nog gevoegd kan wor den een halve dag vacanlie op den eersten diugsdag van elke maand, en het ook "enkele malen eindigen der voormiddag lessen om elf uur. In strijd met art. 9, waarbij de groote vacant,ie op zes weken wordt'bepaald, duurt die twee maanden, waartegen wel is waar de vacantie met kersmis en pasclïen elk 1- a 5 dagen korter wordt gehouden, doch waarbij weder komen een paar dagen boven de pinkster feestdagen enz." EïiagjeJasarS. Londen 21- october." De lord-mayor en verscheidene leden van het stedelijke bestuur der hoofdstad, hebben zich heden naar Windsor begeven, om aan H. M. een adres van gelukwen- sching wegens de bemagtiging van Sebastopol aan te bieden. De koningin heeft de deputatie zeer minzaam ontvangen. De v'erdeeling van het in Sebastopol gevonden.oorlogs- materieel is, gelijk men weet, geschied naar evenredigheid van het getal der manschappen van de geallieerde legers tijdens de vermeestering. Daarbij is de sterkte van het fransche leger ge steld op 121,000 man; die der engelsche en sardinische troepen te zamen 59,000 man. Sedert de inneming van Sebastopol moe ten nog omstreeks 30,000 man in de lüïm zijn aangekomen zoo dat de tegenwoordige sterkte van de geallieerden (behalve de Turken) op 210,000 man geschat zou kunnen worden. On der dat getal zijn echter ook begrepen de zieken en gewonden, die tijdelijk geene dienst kunnen doen. The morning advertiser zegt dat sir Charles Napier zich in het kiesdistrict Southwark kandidaat zal-stellen voor het lagerhuis, in de plaats van wijlen sir W. Molesworth. De "bes tellingen op hot derde en vierde deel der //'Geschie denis van Engeland sedert de troonsbeklimming van Jacobus den tweeden," door den beroemden sclirijverThomas Babington Macaulay,, welke den 4 december aanstaande het licht zullen zien, bedroegen volgens opgave den 20 dezer alleen te Londen reeds 2000 en bij de boekhandelaren in de provincie 14000 exemplarendit getal zal waarschijnlijk in de eerstvolgende weken reeds tot 40,000 exemplaren zijn geklommen. De uitge vers zullen, dit laatste.getal aannemende, door de uitgave eene bruto ontvangst van 70,100 p. st. bekomen, een succes dat in den boekhandel naauwelijks wedergade heeft. Met het oog op dit verbazend debiet rijst thans reeds de vraag, of het drukken van zoo vele exemplaren niet eene vertraging in de uitgave zal veroorzaken. BS DBS lm es ei. St. Petersburg 25 october. Het jongste nieuws van het oor- logstooueel is bevat in het volgende berigt, hetwelk alhier van overheidswege openbaar gemaakt is: Den 22sten trokken de geallieerden, ter sterkte van 30 tot 40,000 man van Eupatoria naar den kant van Taulattdoch den volgenden dag de hoogten van Adjaga-Dschanim bereikt hebbende en eene beweging van onze lansiers op hunne linkerflank- bespeurende, trokken zij te rug lot achter Akta-Tschi (op korten afstand benoorden Sim- pheropol gelegen). //Tusschen Kinburn en Nikolajeff was, volgens de jongste van daar ontvangen depeches, niets meldenswaardigs voorge vallen. fZ. M. de keizer heeft zich van Nikolajeff noordwaarts naar Elisabethgrad begeven." Een telegrafisch berigt uit Warschau van 25 dezer meldt, dat de generaal Luders bij dagorder heelt bekend gemaakt, dat volgens besluit des keizers, alle druschinen van den eersten ban der nationale militie zijn ingelijfd in het onder zijn bevel staande zuid er leger. De aide-de-camp generaal van Gortschakoff heeft bij eene aan het leger gerigte dagorder, welke dag teekent van 15 dezer, verklaard dat hij niet aan den terugtogt denkt, dat hij het schiereiland niet verlaten en het grondgebied van de Krim tegen de overweldigers verdedigen zal. -La het Journal de SainV-Petersbourg van 19 dezer leest men het volgende: //De aide-de-camp van vorst Gortschakoff zendt onder dagteekening van 17 dezer dc volgende berigten over: er komen steeds vijandelijke oorlogs- en koopvaardij schepen te Eupatoria aaneenige van deze voeren troepen aan. Drie fransche divisien bevinden zich nabij het dal van Baïdar en achter deze in het dal zelf eene divisie. Volgens stellige be rigten bouwt de vijand in dit dal barakken en onderaardsehe ver blijven, en legt, te beginnen bij'den ouden weg, een nieuwen weg aan, welke loopt naar het veld Mondvinolf aan deTscher- naya. Op het gebergte Eédoukhinegraaft men ook onderaard sehe verblijven en. legt men een weg aan die naar de baai van Kamie'sch geleidt. Den 15 dezer is het vuur tegeu de noordzij de van Sebastopol levendiger geweest. Men heeft geene belang rijke berigten van de overige punten der ICrim ontvangen." Volgens een dagblad van Washington heeft de russische grootvorst Konstantijn aan den bekenden luitenant Maury een hoogst vereerend eigenhandig schrijven doen toekomen, waarin groeten lof wordt toegezwaaid aan Maury's uitstekenden we- tenschappelijken arbeid in het belang der zeevarenden. Sjsans je. Madrid 25 october. Het ministerie heeft belangrijke finati- cieele hervormingen voorbereidt; zoo bestaat het voornemen om een groot gedeelte der opbrengst van den verkoop van nati onale goederen aan le wenden lot amortisatie van dc sedert 1S31 gemaakte schulden. De commissie der cortes heeft op 23 dezer het budge,t van het ministerie van oorlog goedgekeurd en de commissie voor het. wetsontwerp tot het sluiten eener leening, ten behoeve der kanalisatie van de Ebro, heeft daaromtrent gunstig gerappor teerd. E5> en ittscïa Esaxaal. Weenen 27 october. Eergisteren heeft de officiële bekendma king plaats gehad der maatregelen betrekkelijk de bank, waarvan reeds sedert eenigen tijd sprake is geweest; zij komen op het volgende nederafstand door den staat van een gedeelte zijner domeinen aan die inrigting tot kwijting zijner schuld jegens de bank; vestiging van een grondcrediet; uitgifte van 50.000 nieuwe actiën der bank tegen 700 florijnen. Nadere tijdingen behelzen de mededeeling dat de oprigting van dit eredit-mobilier is afgestaaii aan de heeren von Roth schild, Lai nel en von Haber. Onder de geruchten van den dag behoort, dat de bond- genooten het er op toeleggen om de Krim voor altijd van Rus land af te scheiden, ten einde de waarde van dat schiereiland voor eene vergoeding der oorlogskosten te doen doorgaan, en tevens de uitbreiding van Rusland zuidwaarts voor altijd te verhinderen; dat Oostenrijk zich niet daartegen verzet, maar op dien grond nog geene verbiudtenissen wil aangaan, zoo lang de Krim niet daadwerkelijk in handen der westersche mogend heden zal zijn geraakt. De groote uitgave van de reizen van 'ctr. Barth door Afri ka, met wier bewerking de schrijver zich thans te Gotha bezig houdt, zal aldaar bij Perthes in het licht verschijnen. Men ver wacht dat ook een goedkooper uittreksel uit dit belangrijk werk voor het groote publiek zal uitgegeven worden. Het re sultaat van zijne afrikaausche reis heeft dr. Barth in de volgende hoofdpunten zaam gevat: 1. het doen kennen van de woestijn Sahara in hare werkelijke gesteldheid en karakter; 2. de bepa ling van de ligging en de uitgebreidheid der Mandifgroep3. het bewijs dat de oostelijke bronstroom van de Kowara, de Bi- uue, niet in verband staat met het meer Tsad4. het opsporen van de rivieren Baghermis en Adamaxiasen 5. het bepalen van den loop der rivier de Niger, tusschen Sokkoto en Timbuktu. Fraalirijh. Parijs 28 october. Volgens over Konstantinopel te Marseille ontvangen berigten uit de Krim, zijn drie divisien sardinische troepen, onder bevel van den generaal Lamarmora, op 13 dezer het binnenland van de Krim ingedrongen, in die beweging ge volgd wordende door de divisie onder bevel van den generaal Collin Campbell. Het geheele leger, der geallieerden was in beweging, en ieder soldaat had voor drie dagen levensmiddelen ontvangen. De .Russen van hunne zijde, trokken terug en ver nielden de wegen achter zich, die echter door de geallieerden achtereenvolgens weder worden hersteld. Twaalf duizend paarden zijn van Erzemmnaar Kars vertrok ken met levensmiddelen. Omer-pacha is naar Suchum-Kalé vertrokken. Uit Konstantinopel verneemt uien dat een gedeelte van de geallieerde vloot daar overwinteren zal. Een ander gedeelte is, zoo riaen verhaalt, bestemd om naar de Middellandschc zee ge zonden te wordenwant er wordt verzekerd dat de koning van Napels, op aansporing van Oostenrijk, onder de hand den heer Mazza in,zijne functien hersteld heeften, zoo vreest men, dat» als de koning niet spoedig tot andere gedachten komt, ernstige gevolgen niet kunnen uitblijven. De taal van de engelsche dag bladen, in verband met verklaringen van eenige staatsmannen alhier, laten hieromtrent geen twijfel over. Onze regering is verwittigd dat de geheime genootschap pen in het begin van den winter weer een slag denken te slaan Zij maakt zich daarover echter volstrekt niet ongerust, omdat zij in staat meent te zijn elke poging van dien aard in de geboorte te verstikken. De minister van oorlog heeft dezer dagen van dea maarschalk Pélissier den inventaris ontvangen van alle voor werpen die binnen Sebastopol gevonden zijn, de vuurmonden van alle kaliber, zoo in brons als in ijzer daaronder niet begre pen. Iu dit stuk, hetwelk door den Mo ui te ut* wordt medege deeld, komen onder anderen voor 407.090 kogels, 100,000 holle kogels, 24,000 bussen met schroot, 262,000 ponden buskruid, 630,000 scherpe patronen, van welke 160,000 beschadigd zijn, 50,000 ponden oud en 25,000 ponden nieuw touwwerk. 730,000 ponden ijzer en staal in staven, S0,000 ponden oud ijzer, 60,000 ponden nieuw rood koper, 102,000 ponden oud koper, 2000 tonnen houtskool en voorts een aantal stoom-en andere werk tuigen vau allerlei aard, benevens 500 ankers. Eindelijk iu levensmiddelen, 11,000 zakken brood, 3700 zakken meel, 1300 zakken rogge, allerlei graansoorten en 4S0 vaten gezouten vleesch. Men houdt thans het geschil tusschen Napels eu de wes tersche mogendheden voor zoo goed als geëindigd en men meent dal dit ten gevolge zal hebben, dat de napelsche regering nu den vrijen uitvoer van granen, welke sedert 2 jaren verboden is, zal toestaan. HBeSjjjie. Brussel 26 october. Het dagblad Le nord deelt ook ecue dc- peche mede uit Koningsbergen, volgens welke de aide-de-camp van prins Gortschakoff eene dagorder tot het leger heeft uitge vaardigd, waaruit blijkt dat 'laatstgemelde niet alleen de Krim niet zal verlaten, maar het grondgebied legen de aanrukkende geallieerden zal verdedigen. Hierdoor worden dus de geruchten tegengesproken die sedert eenigen tijd aangaandede ontruiming van de Krim door de Russen geloopen hebben. Volgens den parijsscben correspondent van Le nord zou de engelsche expeditie, onder bevel van admiraal Berkely. niet naar Amerika vertrekken, zoo als gezegd werd, ten gevolge van het antwoord door de regering der Vereenigde Staten betref fende hare plannen op Cuba gegeven, maar zou de bestemming van het eskader de Berarudische eilanden zijn, waar (immer volgens een gerucht) een groot aantal amerikaansche schepen bijeen liggen, die russische zeelieden aan boord zouden krijgen, voorzien vau kaperbrieven, en alsdan op de engelsche eu fran sche schepen zouden jagt maken. Wij behoeven hier niét bij tc voegen dat het gerucht ten zeerste bevestiging verdient. De graaf van Vlaanderen is naar Antwerpen vertrokken, vergezeld van zijne adjudanten en de leden der speciale com missie, welke belast is met het onderzoek Van het vraagstuk, betreffende de organisatie der militaire marine daar ter stede,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3