de hoeren van Kerkwijk, Smallegange en van "Voorst Vader, ieder bij de eerste stemming met 8 stemmen, wordende daaruit mede met 8 stemmen de heer van Kerkwijk tot voorzitter gekozen. Voor de commissie van strafverordeningen, waarvan de bur gemeester vólgens de wet voorzitter is, wordfcn benoemd de lieeron Kakébeeke met 7 en mr. de Kiiokko van der Meu- len met 8 stemmen. Voor de commissie over de school van minvermogenden en de bewaarschool wordt met 8 stemmen tot voorzitter be noemd /.le lieer wethouder van Kerkwijk. Uit de leden van den raad: mr. S. Vader met 7 stemmen. Uit het algemeen armbestuur: waartoe waren voorgedragen dc heeren T. Pie- tersc en N. Vorvenne, wordt de eerste met algemeene stem- nicu benoemd. Uit de diakenen der hervormde gemeente zijnde voorgedragen de heeren J. Kooman en M. J. de Jongh, wordt de eerste met 8 stemmen benoemd. Uit het roomsch-katholijk armbestuur zijnde voorgedragen de hee ren P. II. Tiemans en J. H. Sticger, wordt dc eerste met algemeene stemmen benoemd. Terwijl uit de commissie voor de ceeonomische spijsuitdceling voorgedragen zijnde de hee ren L. C, de Peval en N. Vervenue, dc eerste met alge meene stemmen benoemd wordt. "Wordt gelezen het rekwest van den heer F. Bakker, eer vol ontslagen commissaris van polieie, verzoekende op grond zijner 21 jarige diensten cu hooge jaren, met pensioen be gunstigd te worden. Burgemeester en wethouders, ofschoon in den regel niet gestemd voor pensioen, mecncn dat er in dezen grond be- staat'Cii stellen mitsdien een pensioen voor van 200. Do lieer van den Bosch verzoekt inlichtinghij is niöt ge noeg bekend met het verband dat bestaat tusschen den com missaris vau polieie, het rijk en de gemeente; de aanstel ling door den koning zou doen vermoeden dat de adressant zich tot het rijk moet wenden.- Dc voorzitter geeft toe dat het benoemen van den com missaris van polieie door den koning geschiedt en toch de bezoldiging door de gemeente wordt betaalddc adressant heeft dan ook bij zijn verzoek om ontslag pensioen verzocht, doch is daaromtrent verwezen tot den raad en nu zou liet onbillijk zijn, de abnormale toestand waarin die ambtenaar verkeert aan hem te imputeren en. zijn. verzoek op dien grond van de hand te wijzen. Met algemeene stemmen wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. liet verzoek van den heer C. A. van Renterghem om eenige roeden grond in erfpacht, wordt op voorstel van burgemeester en wethouders aangehouden. Worden gelezen: 1. brief van Johs. Zandce, verzoekende vermindering van zijnen aanslag in den hoofdelyken omslag van dit jaar, op grond dat hij bij de eerste ter visie legging slechts was aangeslagen op t' 105 en van de verhooging door den raad tot f120 geen kennis heeft gedragen, en die ver hooging willekeurig is geschied. Uit hoofde hot kohier na de vaststelling door den raad op nieuw ter visie heeft gelegen en de tijd tot reclame vcr- loopuu is, wordt dit verzoek niet ontvankelijk verklaard, 2e Brief van J. Gr. Bakker, verzoekende vrijstelling van betaling als voren, omdat hij in 1854 slechts S maanden in du gemeente heeft gewoond en over het gcheelc jaar heeft betaald en in 1855 slechts zes en een halve maand in Gees heeft verblijf gehouden. Het verzoek zoo als dit luidt voor gcene inwilliging vat baar zijnde, wordt verworpen, doch besloten na afloop van bet jaar den reclamant voor zoo vele twaalfde gedeelten afschrijving te verleunen, als hij blijken zal buiten de ge meente vertoefd te hebben. Wordt nog gelezen een adres van de heeren Lc Cointre, van der Hoek, van Calmthout, van Dalen en mej. de wed. •liochefort, die, na kennis genomen tc hebben van het raads besluit tot oprigcing eencr gemeente-apotheek, aanbieden cenc lijst van recepten door hun tegen den daarbij aange geven tax te leveren, waardoor ieder recept op 18 a 20 c. zou komen en verzoeken met de receptuur op dien voet be gunstigd te worden. Die stukken gesteld zijnde in handen der benoemde com missie voor dat onderwerp, rapporteert deze bij monde van den heer van den Boseli: dat het de verwondering der com missie heeft gaande gemaakt, dat adressanten eerst nu met hun adres voor den dag komen, nadat ruim 2 jaren geleden het beginsel tot oprigtiug eencr annen-npothecek was aan genomen en later herhaalde malen behandelddat adres santen voor zich, en dus met uitsluiting van de andere apothekers, verzoeken begunstigd te worden, hetgeen in tegendeel door de commissie voor allen gelijkelijk verkrijg baar is gesteld; dat de berekening der adressanten is na- gegaan en komt op 21 cent per recept; dat ofschoon dc der adressanten zeer matig is, het recept in de f «^a^lïsUl-aWtheek evenwel slechts 1S£ cent zal kosten, hetgeen 'f \ctal van 5500 recepten nog al verschil geeft, en 1 j ^jet aannemen van het voorstel der adressanten, y j&zwaar zou blij ven bestaan, dat men zich niet kan ver- VJp de deugdelijkheid der voorgeschreven middelen. (y v'^[^|QM^pt)nu'iiissic adviseert op die gronden tot afwijzing van -s'-wijUicer van de Putte zegt dat deze zaak op hem eenen pijnlijken indruk heeft gemaakt. In vroeger jaren toen van ecne andere zijclc het denkbeeld eener armen-apotheek werd geopperd, werd als voorname grond daartegen aangevoerd, dat rygn dc prijzen door de apothekers onderling werden gèiii-xcci^I en zeer billijk berekend; thans intusschen blijkt vdt.'ium";?igen aanbod dat de prijs van toen (344 cent per recept) th<i?t',-deli nu opgegeven 18 <i 20 cent aanmerkelijk verschilt. -Dt^-schokt hem en hij zal uit dien hoofde voor l Je cpnélusüfe^n het rapport stemmen. "Ui -. De heer ytfn Kerkwijk betuigt mede zijne verwondering dat adressanten zoo laat met hun verzoek in de weer zijn en daardoor al ware het aannemelijk, dejn raad in de moei- jelijke omstandigheid zouden brengen al de ter zake ge nomen besluiten, te vernietigen. Hij betwijfelt of het den voorstellers ernst is, daar zvj dan reeds in den loop van dit jaar daarmede hadden moeten beginnen. In omvraag gebragt wordt het voorstel der commissie tot af wijzing van het verzoek, met algemeene stemmen aangenomen. Als ingekomen worden medegedeeld de navolgende stukken: a. Missives van den kerkeraad der hervormde gemeente en het roomsch-katholijke parochiaal armbestuur, dat zij genegen zijn voor hunne bedeelden aan de inrigting eener armen-apotheek deel te nemen. b. Missive van den heer commissaris des konings, hou dende mededeeling dat de miuister van justitie bereid is, bij het bouwen eener nieuwe gevangenis daaraan de noodige localen voor de regtbank toe te voegen, waarvan dc kosten berekend zijn op f 8000 h f 10000, mits dc gemeente daarin bijdrage. c. Missives van heer.en gedeputeerde staten, houdende goed keuring 1. van het kohier van den hoofdelijken omslag, 2. van de uitgifte van grond op erfpacht. dBrieven van burgemeester en wethouders van Krui- ningen en 's Heer-Arondskerke, dat dc begrooting der kamer van koophandel wordt goedgekeurd. e. Het proces verbaal van' kas-opneming bij den ontvan ger, sluitende met een saldo van f 4335,37-^. Missive vau diakenen der hervormde gemeente, ver zoekende het gratis gebruik voor hunne gealimentcerden van 7 kamertjes in het manhuis, mits men daaronder niet ver sta subsidie, en gelijk verzoek van het roomsch katholiek armbestuur, welk laatste mede verzoekt gratis voor zijne bedeelden te mogen gebruik maken van dc diensten van den geneesheer cn heelmeester der gemeente. De heer van Kerkwijk, als voorzitter van het algemeen arm bestuur berigt, dat bet verzoek om de kamertjes zou kun nen ingewilligd worden mits ieder voor zijne eigene be deelden de noodige liggingsfukkcn verschaftede overige kamers konden dan in gebruik blijven bij het algemeen armbestuur. De heer van de Putte vraagt of zoodanig gratis gebruik ook als subsidie zou zijn aan te merken? De heer van den Bosch vermeent, dit toestemmend te moeten beantwoorden; ofschoon gaarne voor de inwilliging van het verzoek stemmende, acht hij het beter de zaak bij den waren naam te noemen, en wanneer men dan ziet dat de armenwet het verschaften van woning en geneeskundige hulp als onderstand aanmerkt, dan is de ontlasting van een armbestuur voor die zorg ook 'zeker subsidie. De voorzitter bestrijdt die meening; even als ieder parti culier het regt heeft zijn buis te verhuren of dit gratis in gebruik te geven heeft do gemeente dat regthet mag aan een armbestuur eenigzins te gemoet komen, subsidie is het echter in geenen deele. In omvraag gebragt wordt het verzoek met algemeene stemmen toegestaan en op voorstel van den heer van den Bosch het tweede deel van liet verzoek óm de diensten van doctor cn chirurgijn, aangehouden tot dc gemeente bcgrooting. g. Het Staatsblad no. 122, dat gedeponeerd wordt. De rekening van het alg. armb. over 1854 wordt (in af wezigheid der heeren van den Bosch en van Kerkwijk) zon der discussie gearresteerd in ontvang' op f 14,744.11 uitgaaf op f 13,205.814 goed slot op f 1,53S.2Ü£ Die beide heeren teruggekomen zijnde wordt in behande ling genomen dc begrooting van dat armbestuur over 1S56. Bij het art. jaarwedde van den rentmeester als van ouds uitgetrokken met f 300. zegt de heer van de Putte dat door dc vestiging van een afzonderlijk roomsch katholiek armbestuur de werkzaamheden van dien ambtenaar merke lijk verminderd zijn; hij vraagt of die bezoldiging niet voor vermindering zou vatbaar zijn. Dc heer van Kerkwijk antwoordt daarop, dat eerst na den afloop van het bij burgemeester en wethouders aanhangig onderzoek zal blijken, welke werkzaamheden aan die be trekking verbonden zullen zijn hij zou er dus voor zijn in afwachting van die zaak de bezoldiging voor het vol gend jaar althans te behouden; waarmede de vergadering zich verecnigt. Daarna wordt de begrooting vastgesteld in ontv. f 5257.3s4 in uitgaaf op f 5254, goed slot f 3,384 Zijnde onder het cijfer der begrooting begrepen f 2125 subsidie. In behandeling komt de gemeentebegrooting voor 1S5G en wel eerst de algemeene strekking. De commissie van financien zegt daaromtrent met genoe gen ontwaard te bobben dat het eindcijfer zoo veel lager is dan vroeger en in 1856 omstreeks f S000 minder zal moe ten opgebragt worden aan belasting, dan over de laatste 20 jaren gemiddeld het geval was. De heer van den Bosch voegt daarbij eenige berekenin gen tot vergelijking van den vroegeren toestand met dien van tegenwoordig. In de laatste dertig jaren was het eindcijfer der begrooting gemiddeld f 59,000,-ruim, met cene spe ling in enkele jaren vau f 22,000, De tegenwoordige begrooting bedraagt 54,000,-— en is alzoo gunstig te noemen hij heeft zich afgevraagd of dit cijfer op den duur toereikend zóu zijn en toont aan, clatin den regel dit cijfer 51,700,-zal moeten bedragen, waar tegen overstaan de gewone inkomsten van 27,600,(bui ten bet goed slot en den hoofdelijken omslag). Gewoonlijk zal dus eenen hoofdelijken omslag voort 't vervolg benoo- digd zijn van 24,000,makende met de overige gehe ven wordende belastingen een totaal cijfer, door dc burgerij; op te brengen, van 40,'000, Spreker heeft zich afgevraagd of die last voor de bur gerij niet te drukkend zou wezen? Wanneer hij daarbij in aanmerking neemt dat vroeger dit cijfer duizende guldens -meer bedroeg en dus de last verminderd is en dat de las ten, hetgeen ieder weldenkende zal moeten erkonnenf, nu -meer evénrëdig gedragen Worden, dan is hij daaromtrent volkomen gerust gesteld. Daarna wordt dc begrooting artikelsgewijze in behande ling genomen, te beginnen met de uitgaven. De jaarwedden ran lret 'gemeentebestuur en van de amb tenaren ter secretarie "worden zonder discussie gearresteerd. Die voor den geneesheer f 450,heelmeester f 300, vroedvrouw 240,en apotheker 400,levert eenige discussien op. De heer van den Bosch merkt op dat die bezoldiging dei- beide eerstgenoemden in verband staat met het verzoek van het r. k. armbestuur, doch dat in een toestemmend geval de diaconie der hervormden daarop gelijke aanspraak heb ben zou. Hij stelt daarom voor te bepalen, dat de kerke lijke armbesturen genot zullen hebben van den geneesheer en heelmeester en de armch-apotheek, zonder eenige ver goeding, vooral ook daarom, dat dc diaconie in den laatsten tijd blijken gegeven heeft van hare goede gezindheid om tot eene goede uitvoering der armenwet te komen cn daarin bijna meer dan te verwachten was door de gemeenteleden is ondersteund. De voorzitter zou dit minder goed achten, althans wat de gemeente-apotheek betreft; wat de diensten des geneesheers en heelmeesters aangaat daarmede kan hij zich wel vereenigen. Ook de heeren van Kerkwijk en van de Putte spreken in dien geest, en wordt daarna besloten de posten op de begrooting te behouden, onder nadere regeling der le ver- leenen diensten, door den raad. De jaarwedden der onderwijzers, markt- en waagmeesters en commissaris van polieie en andere, worden zonder dis cussie tot het vvoeger bedrag vastgesteld. Voor die van dc vier policicdienaars dor tweede klasse is door burgemeester en wethouders eene verhooging voor gedragen van 100,— en alzoo gebragt op f 700,De commissie van financien stelt voor die op liet vorig bedrag te behouden, daar zij de diensten genoegzaam beloond acht en eene verhooging weliigt een kwalijk voorbeeld voor an dere gemeente-ambtenaren zijn zou. De voorzitter is dit niet eens, hij acht de diensten te ge ring bezoldigd en zou gaarne ieders bezoldiging op/200, hebben voovgedragen, indien de financiële positie der gemeen te dit veroorloofde. De heeren van Kerkwijk en Smallegange verklaren zich daar regen, -vooral omdat nog kórt geleden een dergelijk ver zoek der zelfde agenten is afgewezen. In omvraag wordt het artikel aangenomen met 5 tegen 4 stemmen. (Tegen stemden de heeren van Kerkwijk, Ho- ehavt, van den Bosch en Smallegange). De jaarwedde van den amanuensis van het armbestuur, overgebragt op de armbegrootiog, vervalt hier. De overige jaarwedden worden zonder discussie vastgesteld. Hoofdstuk II, schoonhouden van gebouwen, licht-, brand en bureaubehoeften voor de openbare dienst, wordt zonder discussie gearresteerd. Hoofdstuk 3. Onderhoud der gemeente-eigendommen f 5000 dus f 1000 minder als vroeger, mede zonder discussie aan genomen. Voor aankoop van straatlceijen f1000, aanleg van wallen f500, aankoop van eene woning f 650, voor dc inrigting der gemeente-apotheek f300 worden allen aangenomen, terwijl dc voorgedragepc f 400 voor vernieuwing aan de brug ver valt als zijnde reeds 'onderhanden. Hoofdstuk 4. belastingen f 367. Hoofdstuk 5, le afdeeling, intressen f3,305,18, 2e afdeeling aflossingen f3.372 en 3e afdeeling onafgehaalde intressen van vorige jaren f 24-1,79 zijn mede zonder discussie aangenomen. Hoofdstuk 6, leggers kadaster f 15, kiesverrigtingen f60, brandweer f 225 cn kamer van koophandel f 160 worden gearresteeerd. De toelage aan de-plaatselijke geneeskundige commissie, wordt van f 50 op f 25 teruggebragt, afkoop van tollen f188,-12, regtsg'edingen en afgekochte diensten memorie; alsmede de posten van het 7c hoofdstuk worden allen aangenomen, Hoofdstuk S, afdeeling 1, kosten van onderwijs als volgt: verbouwing jonge jufvrouwen school f 3000; onderhoud schoolgebouwen f 300., andere gewone uitgaven f 600. Dc heer Mr. van Voorst Vader stelt voor nit hoofde van bet vergevorderde uur de zitting te sluiten. !Qe heer van der Meuten vereenigd zich daarmede. De andere leden verlangen de voort te gaan, verwijderen zich die beide heeren. De heer van den Bosch zegt dat hij nopens den in behan deling zijnden post, de verbouwing der jongo jufvrouwen- school, de meeste voorzigtigheid moet aanbevelenhet is zijn doel niet aanmerkiugenjte maken die minder aangenaam zou den zijn, maar reeds meermalen is het gebleken dat derge lijke posten worden aanbesteed en door later bijkomende werken bijna eens zoo veel kosten. De voorzitter en de heer van Kerkwijk antwoorden daarop dat zij. het voornemen hebben de heer dc Lamme dc Bétran- court uit te noodigen het toezigt over dit werk te houden welke heer voor de heeren voorstellers het bestek heeft op gemaakt ofschoon zij het betwijfelen dat dit Verk voor de opgegeven som kan worden gemaakt. Afdeeling 2 subsidie algemeene armbestuur f 2125, aan hetzelve de revenuen der voormalige gilde-fondsen f 562, onderhoud' krankzinnigen f 320, voor bodelaars in de ko loniën f 1000, bcstedelingen gasthuis f 3370, begrafeniskos ten f 200, geneesmiddelen iii de armen-apotheek f 660, af deeling 3.Pensioen aan J. E. Loobeck f 100; C. V. Lauer f200, 3 commiezen ieder f 100 en aan den ontslagen commissaris

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2