MIDDELBÜRGSCHE C O U1A N f. Dingsdag 1855. 30 October. N* 130. Deze courant verschijnt des Diugsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- singeu geschiedt de uitgave deri avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post f 3,-ML De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advenentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekewl- naksjugeu enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moét 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Maandag avond 8 ure. öinnmlnnïisrhr Sijiungra. middelburg 2!) ociobei*. Den 25 dezer legen den avond, zou zekere Pieter Cornells - sen, landman te Kattendyke, een jagtgeweer dat reeds eenige dagen geladen had gestaan afschietendaarbij sprong de loop en verbrijzelde den ongelukkige op 25-jarigen leeftijd de hand en een gedeelte van den voorarm. De heeren Broes van Dort, van Goes, en de Graag, van Kapelle, achtten het noodig den lijder aanstonds te amputeren, hetgeen de patient met de mees te kloekmoedigheid doorstond. Zijn toestand is zeer gerust stellend. Te Eindhoven is de heer mr. J B. Bots weder verkozen tot lid der tweede kamer van de staten-generaal. Yan de 822 uitgebragte geldige stemmen bekwam hij er 762. De Amsterdamsche courant zegt dat er ernstig sprake is van de benoeming van den luitenant-generaal de Stuers tot gouver neur-generaal van Ned.-Indië. Men schrijft uit Rome, van den Oden dezer, dat op dien dag met veel plegligheicl is leraarde besteld het stoffelijk overschot van den graaf de Liederkerke-Beauforl, in leven gezant der Ne derlanden bij den pauselijken stoel. Verscheidene grootnvaar- digheidbekleeders en de te Rome aanwezige Nederlanders en Belgen woonden die treurige plegtigheid bij. De graaf Duchastel, voorloopig met het beheer der legatie belast, was vroeger gezantschapssecretaris van den graaf de Jjiederkerke geweest. Z. IC. R. de prins van Oranje, vergezeld van hoogstdeszelfs gouverneur jhr. de Casernbroot, is vrijdag avond ten half 7 ure van hoogstdeszelfs zeereis in goeden welstand in de residentie teruggekeerd. Het heeft Z. M. behaagd aan Antje Molenbroek,oudste dienst bode van dsn predikant te Ommerschans, eene gratificatie van ƒ25 toe te kennen, en zulks wegens haar moedig gedrag waar door een moordaanslag, welke reeds een begin van uitvoering had gekregen, in der tijd breedvoerig vermeld, werd verijdeld. SSeuoeoniinig^eii era besluiten» Bij Zr. Ms. besluit van 25 dezer zijn benoemd: tot president van den hoogen raad der Nederlanden, mr. E. de Greve, thans vice-president van dat collegie, en tot vice-president van den hoogen raad der Nederlanden, jhr. mr. B. van den Velden, thans raadsheer in dat collegie. Bij Zr. Ms. besluit van 21 dezer is de officier van gezond heid der 1ste klasse bij de zeemagt J. van Wijck, wegens in en door de dienst ontstane ligchaamsgebreken, met 1 november aanstaande op pensioen gesteld en aan hem met dat tijdstip toe gekend een pensioen van ƒ1000 's jaars. Bij koninklijk besluit van 14 dezer is op het daartoe door hem gedaan verzoek, aan den kapitein der artillerie van het le ger in Oost-Indie J. Alberti, thans met verlof hier te lande, een eervol ontslag verleend uit Zr. Ms. militaire dienst, onder toe kenning van pensioen'. Bij Zs. Ms. besluit van den 4 dezer, is de heer lluperto de la Cavada Mendez Vigo, benoemd tot nederlandsche consul te Santander. Het heeft Z. M. den koning behaagd het grootkruis der- orde van de Eikenkroon te verleenen aan den markies de ia Grange, fransch senateur, en dat van kommandeuraan den heer Ildefonse Bavé, escadrons-chef der artillerie te Parijs. Kerknieuws. Door den kerkeraad der nederduitsche hervormde gemeente alhier is op jl. vrijdag avond het navolgende twaalftal gemaakt ter vervuiling van een achtsten predikanfcsplaats alhier: E. C. Cats Wor, te EhkhuizenG. H. Eabius.'te Broek in Waterland; P. A. van der Scheer, te IloornB. Ier Haar Romen y, te Gouda; H. Z. A. Gutteling, te Oude-Tonge; A. G. van Anrooy, te Briels NieuwlaudJ. Voorhoeven, te Harlingen G- Overman, le Rijsoord; C. J. van Ketwieh, te SchoonhovenP. A, Komijn, 'te AmersfoortR. A. Soetbrood Piccart, te Goes, en B. Na- chenius, te Maassluis. Op 23 dezer heeft voor de arrondissemcnts-regt.bank te Breda teregt gestaan de weleerw. lieer Bierstraten, roomsch- kalholijk priester en kapellaan/te Oudenbosch, ter zake van het houden van openbare godsdienstoefening tijdens de ter aarde bestelling van een overledene op het kerkhof aldaar. De heer mr. IC. H. Meeusen heeft in eene pleitrede de verde- dio-ino- van den beklaagde voorgedragen, en tot ontslag van regis vervolging of wel tot vrijspraak geconcludeerd. Het openbaar ministerie heeft de aanklagten volgehouden en tot schuldig verklaring van den beklaagde geconcludeerd. De uitspraak is bepaald over 8 dagen. IMIairlrae era liege*. Eergisteren is van dereede van Vlissingen naar zee gestoomd Zr. Ms. schooner met stoomyermogen Mout rad o^om man daat de luitenant ter zee 1ste klasse J. Andreas. De luitenant ter zee 2de klasse N. M. J. Kroefzal als kommandant van Zr. Ms. schooner Atalante vervangen worden door den luitenant ter zee 2de klasse J. J. A. D. Phaff. De état-major van Zr.Ms. fregat Doggersbank, dezer dagen in het vaderland teruggekeerd en aan boord waarvan zich bevonden heeft Z. K. H. den prins van Oranje jhr. E. A. O. de Casembroot, gouverneur van Z. K. H., en de ordonnans- officier jhr. J. W. E. de Geer, is als volgt: kommandant de kapitein ter zee W. Stort, eerste officier de kapitein-luitenant ter zee J. C. Baak; luitenants ter zee 1ste klasse J. E. Koop man en W. E. baron Roëll; luits. ter zee 2de kl. jhr. JVI- W. Bowier, J. P. IC. van Moorsel, D. H. Buys en J. IC. L. Gey vanPittius; officier van gezondheid 1ste kl. A. H. Neyssel offic. van gezondheid 3de kl. A. Petersoffic. van administratie lste kl. W. H. Toutlemonde; kapt. der mariniers P. Prins; 2de luit. der mariniers J. A. Y. van Esadj.-adm. B. M. E. Crevecoeur; adelborsten lste kl. J. M. L. A. P. Wirix, W. M. Visser, H. Dijserinck, jhr. J. A. Roëll. A.G. M. van Einde scheeps klerken IC. E. Gerth van Wijk en D. W. Muller. Zr. Ms. brik de Arend, kommandant kapt..-luitenant ter zee JH. Volmer Knollaert, op 20 dezer van Curacao te Hel- levoetsluis binnengekomen, zal den 1 november e. k. buiten dienst en de état-major op nonaetiviteiü worden gesteld. Dezen winter zullen weder, evenals in vorige jaren, de tachementen kavallerie de dienst van marechaussees in platte lands-gemeenten vervullen. VerscHillerade Kerngtera» Bij het departement van binnenlandsche zaken is ontvan gen van den minister van koloniën, eene assignatie groot /15,137,71b zijnde het bedrag der inzamelingen in eenige re- sidentien van het eiland Java, ten behoeve der slagtoffere van den jongs ten watersnood in het vaderland. De directeuren der Vereeniging voor volksvlijt, te Am sterdam, hebben aangekondigd, dat voor een aanzienlijk bedrag is ingeschreven inde leeniug voor het oprigten van eene med en broodfabriek te dier stede, en dat alzoo het oprigten van zoodanige fabriek voortgang zal hebben. Den 21 dezer .heeft zich te Utrecht het comité voor het tweede zangersfeest van den nederlandschen zangersbond ge constitueerd: Reeds is het technisch comité voor het zangers feest tegen zondag 4 nov. aldaar opgeroepen, om de zangstuk ken te bepalen, die op het tweede bondfeest der nederlandsche liedertafels zullen worden uitgevoerd. Het feest zelf zal in de maand junij gehouden worden. Uit Arnhem wordt gemeld dat de ambtenaren voor dien spoorweg van daar naar Emmerik benoemd zijn, en gelast zich tegen het einde van deze maand op de hun aangewezene stand- piaatsente bevinden; dat de weg /Vermoedelijk den lOden no vember zal worden geopend, en dat de dienst voor het algemeen op denzelven den 15den zal beginnen. Het in onderscheidene binnenlandscliedag-bladen medege deelde berigtals zou ds. van Schaick zijn ontslag als predikant te Paramaribo hebben gevraagd en zich reeds op de terug reis naar het vaderland bevinden, wordt van eene geachte zijde betwijfeld. De laatst ontvangen berigten van daar maken hoe genaamd geen melding van een dergelijk besluit van dien ge- achten predikant. ES margearlijke strand. Vlissingen, van 20 tot .27 October. Gehuwd: W.Koning,jm. 27j. met H. Claré, jd, 19 jM. Q,nite, jm. 20 j. met M..R. Sjoerts, jd. 26 j. BevallenS. van der Kuyl geb. van der Plaat, d.L. Meslier geb. Adriaanse, d. H. Eritz geb. van Alphen,'d. kl. C. Pieters geb. van den Berge, d. C. D. Bourdrez geb. van Heuven, z. E. Preijer geb. Roelse, z. P. Neijts geb. Piekaar, d. J. C. J. Lux geb. Washington, z. Overleden G. Simonse, d. 8 m. J. S. Rippe, man van S Bernis, 58 jaren. Goes, van 20 tot 27 october. GehuwdP. Remijn, 34 j. wediiwn. met S. Hafner, weduwe 30 j. Bevallen M. duist geb. Poulusse, z. J. Visser geb. Snoep z. P. Brouwer geb. van Hoorn, z. J. O. Mijnsbergen geb. den Boer, z. Overleden: M. Sanderse, jtl. 2 j. W.Janson, man van L. Springelink, 58 jaren. Zierikzeevaii 20 tot 27 october. Gehuwd J. van der Been, jm. 33 j. niet A. M. Egter, jd 30 j. R. ICanaar, jm. 20 j. met A. van Westen, jd. 27 j- Bevallen: C. J. Slokkers geb. Tilroe, d. A. Schoenmakers, geb. Sies, d. A. P. Lochmans geb. de Croly, d. H. CiPapegeb. Krakeel, z. A. M. van Retlii geb. Mallander, z. M. J. van Sehai'k geb. van den Bliek, z. W. C. Wansiulc geb. Koevoets, z. S. M. Bal geb. Boone, z. M. Kodde geb.Tuytel, d. v OverledenA. P. Stofregen, z. 17 j. H. Doelernan, 52 jaren (beide te Rotterdam)- C. Swarts, z. 5 m. M. J. Breugelmans z.I2 j, L. Viergever, z. 4 m. A. den Blaauwen, weduwe van J. van der Wiele. 78 j aren MeteojroftogKScJie waarnemingen gedaan op 's rijks werf te Vlissingen, des middags ten 12 uw October 1855. Wind. 1 Langste tem parat. p bO a E go "-S .5 c? cnverschil Aanmerkingen. P 'S 2 A ËH ■g c pP" zo p=i met de hoogste. 21 Z.ZW. 6 7G7.4' 14'. 6 0.S3 10.42 0.0 11.81+3.2 ligt bewollct. 22 z.zw. 2 769.3 15.2 0.S3 10.71 2.5 13.0«3.2 a a 23 Z. t. w. '1. 763.5 14'.4 0.86 10.67 0.0 12.0'«3.0 helder. 24 "W.ZW. 7 762.4- 2.6 0.65 7.33 0.0 12.0 «3.1 bijna helder. 25 z.zw. G 764.0 11.6 o.so 8.39 0.0 7.Cj»»5.0 ligt bewolkt. 36 Zuid. 10 745.0 13.4 0.7S 9.75 1.0 20.6 «2.9 betrokken buyig 37 Z.ZW. 3 74-9.2 11.2 0.84 S-53 8.0 9.21 «2.9 ligt bewolkt. OemeenteraadL vara ®5oes. Zitting van 25 october. Afwezig de beer én Soutendara enmv. Saaijmans Vader, bei den met kennisgeving. De notulen worden gelezen en gearresteerd. Wordt overgegaan tot <le benoeming cler vaste commission. De voorzitter benoemt de heeren Smallegange en van do Putte tot stemopnemérs. Voor de commissie van het financiewezen worden benoemd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1