MÏDDELBURGSCHE COURANT. Dingsdag 1855. 23 October. ömrtrnlftïtLisdjr ïijbiiuicn. N- 127. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeenteen Vlis- De prijs van gewone Advercentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- singen geschiedt de uitgave den av'ond te voren ien S ure. xnakingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post f 3,40. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. De inzending van Advertentien kan geschieden "lot tien ure des morgensop den dag der uitgave. Yoor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Maandag avond 8 ure. l?fi<ttiell>uirg SS october. Aanstaanden woensdag des voormiddags ten 10 ure, zal al hier eene openbare zitting van den gemeenteraad worden ge houden, waarin aan de orde gesteld zijn de navolgende punten Rekening algemeene armen; idem godshuizen; begrooting dienstdoende schutterij; idem burgerlijk armbestuur eu gods huizen; gemeente-begrooting en rekening Toonkunst; voorstel af- en overschrijving op posten van de begrooting 1S55over legging suppletoire kohieren lantaarngeld en fourage; missive controleur plaatselijke belasting,remissie lantaarngeldmissive gedeputeerde staten en commissie betreffende Loon voor werk; rekwest den Bouwmeester, Borsius en van der Leyé, betrekkelijk de uitdieping der kaaijen; voorstel lot ontslag van schipper ICorsman; aangehouden stukken der vorige vergade ringen. Wij vernemen dat door gedeputeerde staten van Zeeland de voordragt vóór een schoolopziener in dit schooldistrict,- door de provinciale commissie van onderwijs opgemaakt en bestaande uit de heeren mr. C. W. E. Vaillant en ds. A. M. Cramer, zon der bijvoeging aan Z. M. den koning is opgezonden. LI. zaturdag is te.Zierikzee in zijne woning gearresteerd en naar liet huis van arrest overgebragt J. de Kok, vleeschhouwer aldaar, als verdacht van frauduleus bankroet te hebben gepleegd. Vanaf de maancl mei was hij naar Be'giegevlugt, doch sedert eenigen tyd heimelijk teruggekomenhebbende hij zich op een zolder verborgen gehouden. Men schrijft ons uit Bath van deu 18 dezer- Eergisteren is op de Oost-er Schelde op het zoogenaamd Verdronken land, een schip aan den grond geraakt, geladen met straariceiien. Ofschoon gedeeltelijk door andere vaart uigen ge- ligt, heeft dit de redding tot nog toe niet doen slagen; op dit oogenblik wordt de verdere lading over boord geworpen, en men vreest voor het behoud van het schip, dat reeds drie voeten in het zand is geschuurd. n Het schijnt dat het vaarwater de Ooster Schelde, reeds lang gevaarlijk voor de binnenvaart, nog gevaarlijker wórdt door het nu en dan uitstorten van ladingen, vooral van die welke uit steenkolen en dergelijke waren bestaan." He berigten uit.liet buileularfd over de cholera worden op den duur gunstiger. Uit Tirol wordt gemeld, dat de ziekte aldaar als geweken kan beschouwd worden. In Berlijn kwamen van 13 tot 16 october 62 nieuwe gevallen voor. In de laatste week was het getal sterfgevallen minder dan in de vorige. Het t.otaal der sterfgevallen bedraagt thans 1181. In het kanton Genève zijn tot 5 october in het geheel 39 personen aan cholera gestor ven. In Madrid .heeft de ziekte in de laatste helft van september 157 sterfgevallen veroorzaakt. Uit Plorence is zij nagenoeg gewekenvolgens de laatste berigten kwamen slechts weinige (3) ziektegevallen' daags meer voor. Daarentegen is zij met heftigheid opgetreden in Pisa, welke stad, toen in het geheele hertogdom de epjdemie sterk heersc-hte, verschoond was geble ven. In Amsterdam is het getal der aan cholera overledenen aan den burgerlijken stand aangegeven aanzienlijk verminderd. Tot den 19 october was het totaal der overledenen 1137. T'e Leyden zijn van 13 tot 16 october geene nieuwe cholerazieken aangegeven, van 16 tot 18 october 9 personen aangetast en 5 overleden. In Haarlem koriien dagelijks eenige ziektegevallen voor, even zoo in Arnhem. Ook in Leeuwarden en andere ge deelten van Eriekland heeft in den laaisten tijd de epidemie hare slagtoffers geëischt. Te Groningen heeft de ziekte in den laatsteu lijd zich meer uitgebreid. Er werden dagelijks ongeveer 10 personen aangetast, waaronder iiog al vele kinderen. De kwaadaardigheid schijnt minder té zijn dan in sommige andere plaatsen. Onder de militairen (soldaten in kazernen gehuisvest, die echter bij de burgers te huis kwamen) hebben zich tot dus verre een paar (dooclelijke) gevallen voorgedaan; de gewone maatregelen van voorzorg bij de militaire administratie zijn genomen. (De roodvonk en mazelen zijn er nog zeer algemeen en over het geheel niet boosaardig. Intussclien hadden van de door cholera aangetaste kinderen onderscheidene pas de maze len gehad of leden er nog aan.) Te Zwolle zijn van 11 tot 18 october aangetast 18, overleden 8. Totaal der aangetasten 91, der overledenen 46. Te Kampen werden van 5 tot 15 october aangetast 5, en overleden 2. Totaal aangetasten 221, overle denen 140. Yan 5 tot 15 october zijn overleden te Zwartsluis 8, Deventer 12, Avereest3, Blokzijl 9, Ambt Hardenberg 1, Stad Almelo 16, Ambt Almelo 2, Giethoorn 1, Ambt Yollenhoven 1. Te Hattem zijn van 10 tot 17 october aangetast 3, geene over leden. Het totaal der aangetasten bedraagt 13, der overlede nen 7. De Staats-courant van 20 dezer bevat de mededeeling der voorwaarden door de regering van den sultan van Turkye vast gesteld voor den aanleg van spoorwegen in het turksche rijk. Deze mededeeling is op officieel aanzoek in het blad opgenomen. Men schrijft uit 's Hage van den 19 dezer: De commissie van ingenieurs uit verschillende landen, die den onderkoning van Egypte, zoo als bekend is, terzijde zullen staan in zijne voorgenomen onderneming, waaronder zich de nederlandsche hoofd-iDgenieur Conrad bevindt, zal den 30 dezer te Parijs'eene bijeenkomst hebben, zich vervolgens naar Marseille begeven en van daar den 8 november naar Alexan- driè onder zeil gaan. om vervolgens de reis naar Egypte te vol brengen." In de laatst gehoudene raads-vergadering te Hoorn, is beslo ten den accijns op het gemaal te blijven heffen tot IS60, of minstens zoo lang, tot men er in slagen zal eene betere belasting daarvoor in de plaats te stellen. De gemeenteraad te Breda heeft de belasting op het, gemaal met-13 tegen 4 stemmen afgeschaft. Omtrent een equivalent had meu nog niets besloten. Men schrijft uit Wijk bij Duurstede Ruim een 20tal onafhankelijke kiezers hebben zich bij re kwest tot zijne e\c. den minister van binnenlandsche zaken ge wend, ter zake 1. van onwettige toelating van een raadslid 2. onwettige benoeming van een wethouder 3. onwettige benoe ming van een regent van het gasthuis aldaar4. willekeurige en onwettige schorsing van een architect; 5. willekeurige han delingen, ter zake waarvan getracht wordt het Ewouds- en Eli- zabetbs-gasthuis, hetwelk sedert onheugelijke jaren geweest en nog is (blijkens beslissing van heeren gedeputeerde staten, 31 augustus IS 55) eene gemeente-instelling, met zekere bedoeling, tot een bijzonder gesticht te verklaren." Met de steurharing-visscherij is het tot dusverre, in vergelij king van verleden jaar, te Scheveningen slecht gesteld. Op deze tijd althans waren van dc 90 schuilen, welke in 1854 voor die visscherij waren uitgerust, reeds 29 met ladingen haring aange weest, die 1',013,000 stuks hadden aangebragt, terwijl thans, met inbegrip van de schuit des heeren T. de lager Gzn. welke den 17 dezer 36,000 en die cles heeren P. Yarkevisser, welke den 16 dezer 42,000 leverde, slechts 14 schuiten waaronder één die drie reizen vol brag-fcvan de vloot, bestaande uit 101 vaartuigen van de visscherij zijn teruggekeerd, gezamelijk aan brengende 679,000 haringen; zoodat er op clit oogenblik-334,000 stuks minder gevangen is dan verleden jaar, ofschoon de vloot thans 11 schuiten talrijker is dan destijds. BSeeaoe-missgrtsm cis JseslssitcEfi. Bij besluit van IS dezer heeft Z. M. goedgevondeu, tot bur gemeester der gemeente Kerkwerve c. a. te ben oernen G. van den Cingel. Bij Zr. Ms. besluit van 17 dezer is o. a. tot zijne tegen woordige betrekking herbenoemd en bij continuatie aangesteld als griffier bij het kantongeregt te Covtgene, K. J. v.d. Bussche- Bij Zr. Ms. besluit is benoemd tot ridder cler orde van den NederlandschenLeeuw dr. Hoffmann von Eallersleben, profes sor te Weimar, eu den heer J. Ie Mar chant, laatstelijk consul der Nederlanden op het eiland Guernsey. lierliiEïeanws. Den 24 dezer zullen de najaars-vergaderingen der synodale commissie een aanvang nemen. Te Neuzen is tot predikant bij de hervormde gemeente be roepen ds. H. W. A. Yerhoeff, thans te Zuid-Beijerland, gezegd den ïïitsert. Donderdag avond werd door den weleerw. heer J. Herman de Ridder, remonstrantsch-gereformeerd predikant te 's Hage, in de groote kerk, voor eene talrijke schare, eene opwekkings rede gehouden over het Nederlandsch bijbelgenootschap. Uit; het verslag, waarop de spreker telkens de aandacht vestigde, bleek dat in het afgeloopen jaar een getal va a 32.579 bijbels voor niet of geringen prijs waren uitgegeven ;dat de javaansche bijbel geheel afgedrukt en verzonden wasdat de voorbereiden de werkzaamheden ter vertolking in de makassaarsche, boegi- neeschc en bataksche talen werden voortgezet. Het geheele genootschap telde 1 mei jongstleden 97 afdeelin- gen, 6220 leden en 2120 begunstigers. Het ledengetal was met 157 af- en het cijfer der begunstigers met 135 toegenomen. De ontvangsten, zonder het batig saldo des vorigen jaars, bedroegen f 54 001.54$, de uitgaven/ 58.636.04i. SBaa-'asae csa ïegei*. Het kommandement van Zr. Ms. kanonneerboot te Hellin gen gestationeerd, is met 1 november opgedragen aan den lui tenant ter zee 1ste klasse W- C. Klis. Den 20 dezer is te Hcllevoetsluis binnengekomen Zr. Ms. schoonerbrik de Arend, komman dant de ka pit. luit. ter zee J. II. Volmer Kuoilaert, uit de West-Indien. Woensdag 11. is Zr. Ms. schooner A tal ante, kornman- daut de luitenant ter zee 1ste kl. N M. J. Kroel", naar de Noord zee gezeild, met het doel om proeven te nemen die, naar her. stelsel van den heer Maury, officier der noord-amerikaansche marine, kunnen leiden tot ontdekking van de rigting der slrco- men en daarmede in verband staande bespoediging cler zeerei zen en vermijding van gevaren. Zr. Ms. schooner cl eWesp, kommand, de luit. ter zee late klasse R. C. Sloos, zal, naar men verneemt, met clen 1 novem ber aanstaande te Heilevoetsluis buiten dienst worden gesteld. Door het koninklijk noorweegsche departement van marine is te Ckristiauia den 24 september afgekondigd de vol gende bekendmaking: h Tot op nader order zullen aankomende schepen aan geene quarantaine, met öpzigt lot de cholera, onderworpen zijn, hetzij, zij van binneu- of van buitenlandsche havens komen, wanneer aan boord derzelve gedurende de reis geen personen aan de cholera asiatica geleden hebben of bij aankomst nog daaraan lijden, of wanneer geen sterfgevallen ten gevolge van clie.ziekte zijn voorgekomen. In zulke gevallen zijn de gezagvoerders verpligt de quaran taine-vlag te hijschen, zonder onderscheid of zij van besmette of onbesmette havens komen. In die gevallen wordt'voorts de quarantaine, overeenkomstig de koninklijke ordonnantie van 25 julij 1848, bepaald op acht dagen, in te gaan meiden dag die in cle quarantaine-wet van 12 julij 1848 is vastgesteld."

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1