MIDDELBÜRGSCHE C0ÜRAN1 N°* 117. Zaturdag 1855. 29 September. Deze courant verschijnt des Diugsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- sjngen gesdjiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsiug moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Vrijdag avond 8 ure. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. 2lan!v0nütijingm PKWÏlSiCIAÏiE GGEÏ/SBJLlDElSaAÏC} ¥181 De gedeputeerde staten van Zeeland brengen ter kennis van belanghebbenden, dat volgens de bekendmaking van den 21 september 1855, geplaatst in de Neclerlanclsche Staats-, Micl- delburgsclie en Provinciale Zeeuvvsche courant, op donderdag den 27 september 1855, des middags ten 12 ure, de daarbij aau- gekondigde uitloting van negen aundeelen, in de provinciale geld- leeuing van ƒ220.000.00, voor de verbetering der wegen in het voormalig vierde en vijfde district der provincie, in het openbaar heeft plaats gehaddat bij die gelegenheid op de gewone wijze zijn uitgetrokken de nommers 65, 84, 85, 90, 157,175,177, 188 en 189; en dat dien ten gevolge de aldus genommercle aan- deelen in genoemde geldleening, elk ten bedrage van duizend gulden aflosbaar zijn gesteld en zullen afgelost worden op den eersten januarij 1856, ten kantore vau den betaalmeester te Middelburg, tegen intrekking van de voor die aandeelen afge geven obligatieu, en van de daarbij behooreude niet verschenen rente-coupons en bewijs tot het bekomen van een stel nieuwe coupons. Middelburg, den 28 september 1S55. De gedeputeerde staten voornoemd YAN TETS, voorzitter. S. VAN DER SWALME, griffier Ê5immïl«ttïï$cJ)£ ®ijbingrtt. ManS.ttleïlBMï'g' 39 seittenalner. i Den arbeider Yan den Enden, die den 13 dezer door het ter aarde storten met een beladen kalkbak van eene helling aan het nieuwe "werk der westerhavensluis te Vlissingen zoo zwaar gekwetst werd, is voor eenige dagen, onder een smartelijk lij den, het regterbeen, dat geheel verbrijzeld was, afgezet, Eergisteren avond is eene hoogaars met steen geladen, vermoedelijk te Breskens Ie huis behooreude, tegen het fort de Ruyter nabij Vlissingen gezonken, en zijnde twee manschap pen van dit vaartuig daarbij omgekomen. Gisteren dreven ver schillende voorwerpen, als haak, planken enz. aldaar ter reede. Men schrijft ons uit Goes van den 27 dezer: lieden morgen is, in eene plegtige openbare teregtzitl-ing der arrondissemenls-regtbank, de installatie geschied van den heer mr. J. Cohen, benoemd tot substituut-officier van justi tie bij dat collegie. Met eene korte toespraak wenschle de voorzitter hem geluk met zijne benoeming, waarop door den benoemde inkorten en gepaste woorden geantwoord werd. Heden heeft de gemeenteraad alhier eene zilling gehou den, waarm de heer J. A. A. Fransen van de Putte is benoemd lot lid der directie van het middel van straat- en zandwegen. Yoorts was aan de orde het voorstel der commissie van finan ciën om met 1 januarij 1856 ook de plaatselijke belasting op het gemaal af te schaffen, De heer Saaymans Vader heeft vooraf een voorstel ingediend tot het weder invoeren van alle afgeschafte accijnseu en lot. het heffen van den accijns op de tarwe als eigen middel. Na uitvoerige disctissien is besloten dit voorstel aan (e hou den tot eene volgende zitting, wanneer het allereerst in behan deling zal worden geuomen. liet gerucht in sommige dagbladen vermeld, dat de minister van oorlog, baron Forstuer van Dambenoy, zou worden be noemd tot gouverneur-generaal van Nederl. Indië, is volgens de Ainst.erdamsche courant ten eenemale ongegrond. Den 21 dezer had voor het provinciaal geregtshof in Noord- Holland de behandeling plaats van cle zaak van jhr. M. Salva dor en S. Fongers, appellanten tegen een vonnis van de arron- dissements-regtbank van Haarlem, doch op verzoek van mr. A. de Pinto, is de behandeling dezer zaak uitgesteld tot 1 october aanstaande. Z. M. de koning heeft den 26 dezer ten 10 ure in een bijzon der gehoor ontvangen de commissie van de tweede kamer der staten-generaal, belast met de aanbieding van het adres van antwoord op de troonrede. Z. K. H. prins Albert van Pruissen is, reizende onder den naam van den graaf van M eurs, in 's Gravenhage aangekomen, en van wege Z. M. den koning, en ook van wege het pruissische gezantschap verwelkomd. Te Franeker is de plaatselijke belasting op bet gemaal met 1856 afgeschaft en zal vervangen worden door hoofdei, omslag. Met eenparige stemmen is door den gemeenteraad van Kaar den in de vergadering van 20 september besloten geene eigene heffing op het gemaal in te voeren. ESemoeEKaimg-em ena foes! aait esi. Bij besluit van IS dezer heeft Z. M. goedgekeurd de beroe pingen van predikanten, uitgebragt door de kerkeraden der her vormde gemeente van Nisse, onder de classis van Goes, op A. J. Backer, predikant te Poecleroijenen Loevestein; van Nieuwe Tonge, onder de classis van Brielle, opS. Hogerzcil Mz., predi kant le Wemeldinge. Mnaaasteaii emt wetesas«Snappen. Diugsdagjl. werd de vierde openbare vergadering van de Ver- eeniging voor volksvlijt te Amsterdam in het lokaal Eensgezind heid.onder voorzitterschap van den heer dr.S.Sarphati.gehouden. De commissie over de broodfabrieken waartoe met de heeren dr. Sarphati en nir. J. A. van Eyk, directeuren der vereeniging, in eene vorige vergadering de heeren D. van Beeck Vollenhoven, Paul van Ylissiugen en P. N. Muller benoemd waren, bragt rapport uit over de mogelijkheid om ook in die gemeenten, waar eene plaatselijk accijns op het gemaal behouden werd, meel- en broodfabrieken op te rigten. Uit dit rapport bleek ten duidelijk ste hoe alleen bij geheelen vrijdom van accijns en geheel onbe lemmerde werking, goede gevolgen van deze fabrieken te ver wachten waren; maar daar het mandaat der commissie mede brengt om de mogelijkheid tot die oprigtingjuist bij het bestaan van den accijns te onderzoeken, zoo deelde zij aan de vergade ring eene reeks van uitzonderingen en bepalingen mede, die de wetgever aan de meel- en broodlabriekanten zou moeten toe slaan, om dezefabriekagie, hoewel dan ook nog aan groote be zwaren onderhevig, toch niet geheel onmogelijk te maken. Vele sprekers voerden over deze zaak het woord, en algemeen werd het bezwaar geopperd dat. de administratieve bepalingen, die de commissie door zoodanige fabrieken vorderde, onbestaan baar waren met eene goecle controle der ambtenaren, zoodat het rapport der commissie zelf het duidelijkste bewijs opleverde hoe goede meel- en broodfabrieken aileen bij geheele afschaffing van accijns mogelijk waren. Daar evenwel verscheidene gemeenten hier te lande den gemaal-accijns hadden behouden, zoo werd het voorstel aangenomen om dit rapport, aan de besturen van die gemeenten in te dienen, (en einde de beginselen daarin ont wikkeld bij hen ingang te doen vinden. Ten slotte, werd lot, conclusie aangenomen dat alle accijns- lieffiug op het gemaal nadeelig is voor eene goede meel- en brood bereiding. Naafloop dezer belangrijke discussie deelde de voorzitter me de dat er eerstdaags door deze vereeniging een plan zal worden openbaar gemaakt om ten spoedigste met de oprigting vau broodfabrieken te beginnen. De spreker noodigde tevens cle le den uit om deze mededeeling algemeen te verspreiden en allen die in het belang dezer zaak aan de directie eenige inlichtingen kunnen geven, te verzoeken dit zoo spoedig mogelijk te doen. Daarna bragt de commissie over de landverhuizing, bestaande uit de heeren Paul van Vlissingen en P. N. Muller, haar rap port uit en deelde aan de vergadering mede dat, eenige leden van de permanente commissie van de reed er yen binnen die ge meente zich als sub-commissie bij haar hadden aangesloten. Deze vereenigde commissie had de noodzakelijkheid ingezien voor en aleer eenige plannen tot uitvoering van deze zoo belang rijke zaak konden beraamd worden, eerst de wetgeving op dit punt moest worden veranderd. Zij had zich dan ook met het opstellen eener conceptwet onledig gehouden en hoopte dat de beginselen daarin nedergelegd, gehuldigd zouden worden in de wet op de landverhuizing, die de minister van biiinenlandsche zaken beloofd heeft nog in deze zitting aan de staten-generaal te zullen indienen, terwijl de noodige maatregelen genomen waren, dat de minister met den inhoud van dit concept zou bekend worden. Alvorens deze nieuwe wet ingediend was, meende de commissie hare werkzaamheden niet te snoeten voortzetten, maar zij was bereid ze onmiddelijk na die indiening tc hervatten. SS.ea*S42iaeaaws. De heer I. F. Warninck, roomsch-kal.holyk priester en pas toor te Borne, heeft zich bij acte van den 21 dezer in cassatie voorzien tegen het arrest van het provinciaal geregtshof in Overijssel van 20 dezer, waarbij hij ter zake van het verriglen van openbare godsdienst,plegtigheden op eene niet beslotcne plaats, is verklaard te hebben gehandeld in strijd met de wet, en veroordeeld in de kosten der procedure. Hel openbaar ministerie heeft na die aanteekening door den veroordeelde, zich mede tegen dat arrest in cassatie voorzien. De weleerw. heer dr. J. J. Prins, leeraar bij cle hervormde gemeente te Rotterdam, heeft cle benoeming tot hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de hoogcschool te Leyden aangenomen. Maa-5aae em legen?. Den 3 october aanstaande zal van Harderwijk vertrekken om clen 5den daaraanvolgende te Nieuwediep over te gaan aan boorcl van het schip Admiraal Jan Evertsen, een detache ment suppletielroepen, bestemd naar Oost-In die, ter sterkte van 110 onderofficieren en manschappen, onder het kotrimando van den kapitein der infanterie J. T. Schoenmaker, als medege leiders de lsle luit. E. L. A. G. vancler Smissen, beide van verlof terugkeerende, en de 2de luitenants J. J. H. Popta, F. Kat, M. C. van Daalen Wetters en cle officier van gezondheid 3de klas se F. S. Pauli. De minister van oorlog heeft bepaald, dat het getal jon gelingen bij het instrnctie-bataillon, hetwelk voor cle dienst bij het leger in Oost-Indie wordt opgeleid, voortaan met. 40 vermeerderd worde. Verselaalleiade Saepagteim. Bij hot, departement van binnenlanclsehe zaken is ontvangen van den minister van marine eene som van ƒ771,084; zijnde "'het bedrag der afgest ane gelden door cle equipagien van Zr. Ms. brik d e A r e n cl, en de schooners cl e W e sp en A d cl e r, zich in de West-Indien bevindende, ten behoeve cler noodlijdenden dooi den jongsten watersnood Inerte lande. Bij het departement van koloniën is, in eenen brief-met, onleesbaar postmerk, ontvangen eene som van ƒ2500 aan necler- lanclscli bankpapier voor en ten behoeve van 's iauds kas in Oost-Inclië.'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1