MIDDE LBURGSCHE COURANT. N0*' 115. Dingsdag 1855. 25 September. Deze courant verschijnt, des Dings dags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis singen gesciiiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is f 3, franco per post f 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel\-an HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters wordeu berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Maandag avond 8 ure. ^mtltonöüjhtgm l»ROCIAliK GIDK/DIjSHBNIIKG- VA2Ï f SS©9(5&©©9©©„ De gedeputeerde staten van Zeeland brengen bij deze ter ken nis van belanghebbenden, dat achtervolgens artikel 8 en 11 van het plan der natenoemen geldleening, op donderdag den 27sep- tember 1855, des namiddags ten twaalf ure in de raadzaal der staten in de Abdij te Middelburg, in het openbaar zullen wor den uitgeloot negen aandeelen ieder van duizend guldenin de provinciale geldleening van/"220,000,00 voor de verbetering der wegen in het voormalig vierde en vijfde district van Zeeland, om te worden afgelost op primo january 1856, met bijbetaling deropdal tijdstip verschenen rente over den jare 1855. Middelburg den 21 september 1S55. De gedeputeerde staten voornoemd VAN TETS, voorzitter. S. VAN DER SWALME, griffier. ©mnmlanbsrijr MïdcïeïKjaas'g- seisienmlsei'. De patentpligftige ingezetenen worden herinnerd dat nog tot aan het einde dezer maand gelegenheid is tot af haling der pa tenten ter gemeente-griffie des woensdags en zaturdags, des voormiddags van tien tot twaalf ure. Bij de kamer van koophandel en fabrieken alhier zijn ingeko men: afschrift van een brief van Zr. Ms. resident te Konstan- tinopél aan clen minister van buitenlandsehe zaken over de vestiging aldaar van een nieuw nederlandscli handelshuis, on der de firma Keun comp.overzigl nopens den handel van Hamburg gedurende 1S54; staat van naar Oost-Iudie ver zonden katoenen goederen in de maand augustus jl., blijkens certificaten van oorsprong, zoo door de nederlandsche handel maatschappij als door bijzondere personen. De minister van marine heeft Ier kennis van belanghebben den gebragt dat, ter verkorting van den vaarweg op de Wester Schelde tusschen Vlissingen en Antwerpen en vice versa, de Zuidergeul in het zoogenaamde vaarwater van Everingen met drie zwarte en twee witte tonnen is betond geworden, en dat aldaar een baken is geplaatst aan den noordkant van de Suiker- plaat, dwars van de zwarte ton no. 3, van genoemd vaarwater; dat de tonnen de rivier afkomende, gcuommei'd en gemerkt zijn E. 1, enz. en dat dezelve in de navolgende diepten en merken zijn geplaatstzwart.c ton no. 1 in 3 vadem, dwarsmerk de toren van Oudelandein het westolijke bosch van eene daarbij staande hofstede; langsmerk, eene hofstede staande op Borselen, even bewesten een groot bosch tegen den hoek van Ellewontsdijk. Zwarte ton no. 2 in 3 vadem, dwarsmerk, de toren van Oude- lande aan den oostkant van eene rij boomen bewesten de hof stede van Everingen langsmerk, de kroonboom van Ossenisse aan den noordkant van eene rij boomen aan het llillegat. Zwarte ton no. 3 in 3 vadem, dwarsmerk, het. vuurbaken op clen haven- dijk van Neuzen in de roomsche kerk van die plaats; langsmerk, de kroonboom vanOssenisse, twee handspaakslengten bezuiden de noordelijke boomen van het. llillegat. Witte ton no. 1 in 3 vadem, dwarsmerk, de toren van Oudelande even beoosten de hofstede van Everingenlangsmerk, eene hofstede op Borselen bewesten een groot bosch tegen de punt van Ellewontsdijk. Witte ton no. 2 in 3 vadem, dwarsmerk, de kleine westmolen, van Neuzen tegen den westkant van de gereformeerde kerk al daar; langsmerk, de oostelijke hoek van een bosch bijllans weert in den hoek van Baarland. Zijnde de doorgaande koers, de rivier opvarende, gerekend van de hoogte van Ellewrontsclijk tot aan de witte ton in ge noemd vaarwater, gemerkt E N 2, z. o. t. z. en van daar ooste lijker tot aan heto. t. n. waar men eene doorgaande diepte vindt van 72, 80, 90 en 108 palmen, gerekend bij gewoon laag water en per miswijzend kompas. Men schrijft ons uit Goes van 22 dezer //Tot genoegen van bijna alle ingezetenen is eindelijk de zoo veel gerucht gemaakt hebbende armenzaak geschikt. Deker- keraad der hervormde gemeente heeft door inschrijvingen, die van de rooinsch-katholijke door eene collecte, in cle eerste be hoefte voorzien, zoodat het met grond te verwachten is dat de bestaan hebbende verwikkelingen voor goed zijn uit den weg geruimd." Sedert de laatste opgaaf te Zierikzce, zijn er bijgekomen 3 eholeralijders, hersteld één. Totaal 9, overleden 5, hersteld één, in behandeling 3. Van 15 tot en met IS september zijn te Kampen 9 personen door de cholera aangetast; overleden S. Eene commissie van leden van'de eerste kamer der sta ten- generaal heeft den 22 dezer het door die kamer vastgestelde adres van antwoord op de troonrede bij de opening der tegen woordige zitting, aan den koning aangeboden. DoorZ. M. is op dit adres het volgende geantwoordMijne heeren Tiet strekt mij tot groot genoegen, cle eerste kanier weder als altijd gereed te vinden om met mijne regering, oncler bijstand van God, de belangen van het dierbaar vaderland te helpen bevorderen. Ik verzoek u haar daarvoor mijnen bijzonderen clank over te bren gen." Den 22 dezer overleed plotseling te 'sHage cle heer mr. J. Op den Hooff, die juist, twee dagen bevorens was beëedigd als voorzitter van den hoogen raad der Nederlanden. De gemeenteraad van Rotterdam heeft in zijne zitting van 20 dezer beraadslaagd over cle door cle commissie ad hoe ont worpen verordening op de heffing eener plaatselijke directe be lasting, ter vervanging der belasting op het gemaal, welke den 1 januarij 1856 aldaar komt te vervallen. Met 22 tegen 8 stemmen heeft cle raad aangenomen liet beginsel om den be lastingschuldige een alternatief te stellen, dat iscle keus tus schen den aanslag naar den rnaatslaf der huurwaarde clan wel naar dien der vermoedelijke verteringen. In den gemeenteraad van Sneek van 17 dezer is besloten tot afschaffing van de plaatselijke belasting op liet gemaal, voor zoo verre de tarwe betreft, zijnde die op de rogge reeds den vorigen jare afgeschaft; tot verhooging van cle opcenten op cle grond- en personeele belasting tot liet maximum, en op het buiten- en binnenlanclsch gedistilleerd tot anderhalfmaal den rijks-accijns, en van den wijn en kunstwijn tot twaaif gulden het vat. De gemeente-raad van Naarden heeft in eene openbare ver gadering op 20 dezer met eenparige stemmen besloten geene eigene heffing op het gemaal in te voeren. Bij vonnis van de arrondissements regtbank te Tiel, van 20 dezer is de heer H. J. Lion, te 's Hage, schuldig verklaard aan laster tegen clen heer P. van Rees, gepleegd in De indier van 2 mei jl. en diensvolgens veroordeeld tot eene eorrectioneele gevangenisstraf van eene maand, ƒ25 boete en clc kosten van het regtsgeding, terwijl aan den heer van Rees de vrijheid is gegeven, eeii exemplaar van het vonnis, ten koste van den ver oordeelde, te doen aanplakken te Batavia, 's TIage en Zalt-Bom- mel. De uitgever van De indier, cle heer D. van Haren Noman, is vrijgesproken. Wij achten het niet ongepast, de talrijke vrienden en vereer ders van den dichter Tollens er opmerkzaam op tc maken, dat. cle gevierde zanger op lieden clen 21 dezer zijn 75sten verjaar dag viert. QlenoemingeiB en besluiten. Bij besluit van 19 dezer heeft Z. M. goedgevonden te benoe men: in de provincie Zeeland, tot gezworens van den polder de Vier Bannen van Duivelaud, de heeren J.Romeyn en D. Hal- lingsetot gezworen van den polder Üreischov, den heer J.Klom- petot. gezworen van den polcler Beddswaarde, den heer L). van der Maas, en tot gezworen van de watering Scherpenisse c. a., den heer J. Rijstenbel Hz. Bij koninklijk besluit van clen 19 dezer is, onder meer an deren, wegens ziels - of ligehaamsgebreken,pensioen verleend aan M. Kallewaard, commies der 1ste klasse bij 's rijks belastingen te Vlissingen, ten bedrage van/117 'sjaars. Bij koninklijk besluit van 5 dezer is aan P. A. ICuvel, ge wezen geregtsdienaar te Hoorn, ten laste van den. staat, een pen sioen verleend ten bedrage van ƒ197 's jaars. Bij koninklijk besluit van 5 dezer is, op het daartoe door hem gedaan verzoek, aan den majoor der infanterie van liet le ger in Oosü-Indie A. H. J. G. van Hamel, thans met verlof hier te lande, een eervol ontslag verleend uit Zr. Ms. militaire clieust, onder toekenning van pensioen, benevens vergunning tot het blijven dragen van cle activiteits-uniform van het wapen, waar bij hy laatstelijk heeft gediend. Bij 's konings besluit van 8 dezer is aan den gepensioneer den kolonel der infanterie van het leger in Oost-Indie J. B. .J. Sutherland, vergunning verleend tot het blijven dragen van de activiteits-uniform van het wapen, waarbij hij laatst heeft ge diend. Bij koninklijk besluit van 19 dezer is cle kapitein luit. ter zee J. D. AVolterbeek, op zijn gedaan verzoek, met den laatsten dier maand, ouder dankbetuiging voor zijne ten deze bewezene goede en belangrijke diensten, eervol ontslagen uit de betrek king van inspecteur over het loodswezen, de betonning, cle be- bakening en verlichting in het 3de district te Willemsoord, en met den 1 October daaraanvolgende die betrekking opgedragen aan clen luit. ter zee van cle 1ste ld., jlir. H. P. de Koek, Bij Zr. Ms. besluit van 19 dezer, zijn met den 1 october aanstaande tot ad j unct-admiuistrateuren bevorderd de scheeps klerken C. J. Umbgrove, te rangschikken onder den adjunct administrateur A. C. JagerL. M. van Onselen, te rangschikken onder den adjunct-administrateur W. E. Gouwe; E. L. G. P. O. Andrau, te rangschikken oncler clen benoemden adj .-administra teur L. M. vau Onselen; W. TI. E. Vogel en G. H. Verboom. Bij koninklijk besluit van 14 dezer is, op het daartoe cloor hem gedaan verzoek, aan denlsten luit. van het regement oost- indisclie kavallerie E. A. Steiu, thans met verlof hier te lande, een eervol ontslag verleend uit Zr. Ms. militaire dienst, ouder toekenning vau pensioen. Men-lsmiBe ca ws Den 20 dezer heeft het provinciaal geregtshof in Overijssel in eene buitengewone civiele teregtzitling, uitspraak gedaan in zake vau I.E. Warninck, r. c. priester en pastoor te Borne, aangeklaagd van in het openbaar godsdienst-plegtighedén te hebben verrigt, en daardoor in strijd met cle wet gehandeld te hebben. Het hof heeft bij deszelfs arrest het vonnis van den eersten regter vernietigd, en op nieuw regtdoenclc verklaard dat de beklaagde in strijd heeft gehandeld met de wet, en hem veroor deeld in alle kosten der procecluren. Msarnime eia leg-eic. Men schrijft ons uit 's Hage X '/De commissie, samengesteld uit hoofdofficieren der ma rine, en bepaaldelijk belast met een onderzoek van het perso neel, is sedert ecnige dagen alhier werkzaam. Men wil dat haar verslag tot belangrijke veranderingen betrekkelijk het. personeel der marine zal leiden, die alle met clen aanvang van 1856 zullen ingevoerd worden." Den20clezeris vanHellevoetsluis gezeild naar cle Oost-In- die Zr. Ms. transportschip P rins W i 11 e m E r e d e u i k H n- d i' i k, kommandant luitenant ter zee 1ste klasse J. W. cle Ruy- ter de Wildt. Met den 25 dezer is aan den luitenant Ier zee 1ste klasse JE. Buys, het bevel over Zr. Ms. schooner brik Makassar, welke gereed wordt gemaakt, waarschijnlijk tot het doen van een winter kruistogtiu de Micldelandschezee, opgedragen, in cle plaats van clen luitenant ter zee 1ste klasse jlir. TI. P. cle Koek. welke met die dagteekening op nonactiviteit komt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1