MIDDELBURGSCHE C O U R A N T. N°- 113. Donderdag 20 September. IHanhonMgmgm öiimmlanitöd)c ïtjölnacn. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,4-0. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makiugeu enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Yoor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt koutant. Editie van Woensdag avond 8 ure. VAS HET RIJKSBESTUUR. PROVINCIALE ES G1IEESTEBISTCR1. Publicatie. De burgemeester en wethouders van Vlissingen Gelezen hebbende eene bij hen ingekomene missive van den luitenant-kolonel eerstaanvrezend ingenieur der vesting VJis- singen, in dato 13 september 1855 no. 41. Maken bekend Dat uit hoofde van eenige te doene herstellingen aan de hoofdbrug buiten de Duinpoort, de gemeenschap voor rij- en voertuigen door die poort gestremd zal zijn gedurende donder dag. vrijdag en zaturdag, den 20, 21 en 22 dezer maand. Vlissingen den 14 september 1855. De burgemeester en wethouders voornoemd, J. W. CALLENFELS. De secretaris, MABILOT. üfEïdtlelbiiiFg- september. LI. maandag had in de nabijheid van St. Anna ter Muiden een droevig ongeluk plaats. Eenige heeren grondeigenaren te Gent hadden zich naar een hunner hofsteden, bij het ïïazegras hegeven, ten einde met de opening der jagt, aldaar dit vermaak uit te oefenen. Een hunner, op een uitvliegend st.uk wild schie tende, had het ongeluk zijnen hem vergezellenden pachter te treffen, en wel zoodanig dat deze reeds gisteren moet zijn over leden. De bedrijver van dit feit heeft zelve keunis van het voor gevallene gegeven aan de policie te Brugge, doch is, als ter goeder naam staande, op vrije voeten gebleven. De minister van financien beeft bepaald: 1. dat het zout, onder genot van vrijdom van accijns wordende ingeslagen en bestemd om aan het veevoeder te worden toegevoegd, voortaan zal worden vermengd, naar'de keuze van den veehouder, öf met vijf pond glauberzout, drie pond schoorsteenroet en eene kan lijnolie onder elke honderd ponden zout, in dier voege dat het roet eerst onder de lijnolie worde gemengd en dat deze specie vervolgens met het glauberzout onder de fijn gemaakte zouten worden geroerd, öf met twintig pond fijn gemalen lijnkoeken, drie pond glauberzout en eene kan lijnolie onder elke honderd ponden fijn gemaakt zout; 2. dat het glauberzout en de lijnolie steeds, en het roet, zoo veel noodig, door den ontvanger ten koste van den belanghebbende zullen worden geleverd. De gemeenteraad van Delft heeft met 12 tegen 3 stemmen besloten de belasting op het gemaal voorloopig als eigen middel te behouden. By de plaatselijke commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt te Amsterdam zijn van den 9 tot en met 5 sep- 1 ember 1855 als choleralijders aangegeven71 mannen en 71 vrouwen, te zamen 142 personen; waarvan in het hospitaal zijn opgenomen 15 mannen en 19 vrouwen. Overleden 62 man nen en 73 vrouwen, te zamen 135 personen; daarvan in het hospitaal 9 mannen en 15 vrouwen; van daar uitgegaan 13 mannen en 17 vrouwen: blijven alzoodaarin behandeling 27 personen. .Omtrent den verderen loop der cholera, ontleenen wij weder het volgende aan het Nederlandsch weekblad voor genaeskun- digen In Wcenen blijft de cholera op de zelfde hoogte. Van 25 augustus tot 1 september stierven er 360; op het platt eland van Oostenrijk blijft voortdurend de ziekte sterk lieerscliende. In Lintz komen dagelijks een lötal sterfgevallen voor. InBrunn zijn van 2 junij tot 18 augustus 1600 personen aan de cholera overleden. In Praag heerscht de ziekte sedert eenigen tijd, en komen aldaar dagelijks een 15tal sterfgevallen voor. In Pest is de epidemie afwisselend iets verminderd, mi weder iets vermeer derd. In de week van 1622 augustus kwamen 67, in de week tot 29 augustus 53 sterfgevallen voor. In Lemberg blijft zij voortdurend verminderen. In Stiermarken worden enkele ge vallen opgemerkt. Ih de Ivreis van Trente is de epidemie op de zelfde hoogte gebleven. In het geheel zijn er thans 4251 sterf gevallen vermeld. Overigens wordt uit Tyrol nog melding ge maakt van gevallen in Botzen. In Triest daalde het dagelijkseh sterftecijfer van 13 tot op 6 op den 5 september. Uit Venetie, Verona, Vicenza is de epidemie nagenoeg geweken. In Milaan was het dagelijkseh sterftecijfer tusschc» 18 en 24. In Florence en Parma heerscht de epidemie nog voortdurend sterk. In den kerkelijben staat komen in Bologna dagelijks een 20 sterfgeval len voor. Volgens een berigt zou in Napels en Sicilië de ziekte weer op eene verontrustende wijze zich vertooneu. Over Spanje ontmoetten wij alleen het korte berigt dat de cholera daar af neemt. Uit Marseille wordt in de Gazette des hopitanx gemeld dat de cholera daar meer intensiteit zou hebben gekregen, en een 15 a 20 gevallen daags voorkomen. Volgens andere bladen zijn te Parijs in de hospitalen van 20 augustus tot J1 septem ber 145 cholerazieken overleden. Uit Zwitserland wordt berigt dat in Bazel, Zurich $h Tessin de ziekte, doch in geriuge mate, voorkomt. In Breslau is de ziekte toegenomen. Het sterftecij fer bedroeg in de laatste dagen tusschen 16 en 27. In Maag denburg kwamen maar weinig gevalisa (3) daags voor. Ia Er furt is zij sedert half augustus uitgebroken. Iu Koningsbergen, Dantzig, Stettin, Straalsund, blijft de ziekte voortduren. Iu Memel heeft zij opgehouden. In Londen was het cijfer der aan cholera overledenen iu de week tot 8 september op 6 gedaald. In Amsterdam was het getal der aan de cholera overledenen, aan den burgerlijken stand aangegeven, 8 september 23, 9 en 10de 41, 11de 24,12de 28,13de 15,14de 16, het totaal dus in de vorige week tot vrijdag 147dat der vorige week 167, het totaal van het begin der epidemie 740. Te Groningen heeft zich iusgelijks de cholera geopenbaard. Er zijn een lOtal gevallen iu de laat.stel4 dagen voorgekomen, het eerst en meest weder bij schippers die van elders waren gekomen. Te Kampen zijn van 15 dezer overleden 39 choleralijders, van 610 dezer 2S; te Zwolle van 513 dezer 2te Deventer 8in eene reeks van kleinere plaatsen in Overijssel enkele. Te Leyden zijn van 8 13 dezer 13 overleden. Het onlangs verschenen no. van het nederlandsch muziekaal tijdschrift Cecilia deelt een berigt mede, dat ookteu onzent met deelneming zal worden vernomen. De lieer C. W. vom llath, tenorzanger te 's liage, moet dezer dagen aldaar eene bloedspu wing gehad hebben eu in vrij bedenkelijken toestand verkeeren. Niet lang na de verschijning der cholera asiatica in ons va derland, heeft de voorzitter der Provinciale commissie van ge neeskundig onderzoek en toevoorzigt in Zeeland eene circulaire gerigt aan de gemeente-besturen in dit gewest, waarin eenige maatregelen worden aangewezen ter voorkoming uf verminde ring der uitheemsche ziekte. Het is ons voorgekomen, dat de inhoud van genoemde circu laire eene algemeene belangstelling wekken moeten haremede- deeling in deze oogenblikken derhalve niet ongepast zou zijn, en het doet ons daarom genoegen dat men, op daartoe gedaan ver zoek, ons tot de mededecling welwillend heeft in staat gesteld. De circulaire luidt als volgt Toen in het vorig najaar dè cholera asiatica op nieuw in ons vaderland is verschenen, heeft zijne cxc. de minister van binnen- landsche zaken een schrijven gerigt aan de voorzitters dei- provinciale commission van geneeskundig onderzoek en toe voorzigt, waarbij met aanwijzing van eenige hoofdpunten hun de taak wordt opgedragen, de gemeente-besturen bekend te maken met de middelen ter afwering of vermindering dei- noodlottige ziekte. Naar aanleiding van des ministers schrijven heeft destijds de heer commissaris des konings in Zeeland bij eene circulaire de heeren burgemeesters en wethouders der verschillende gemeenten in dit gewést op hetgewigt dezer zaak gewezen en mij zijne bereidvaardigheid kenbaar gemaakt, om aan het beoogde doel voortdurend bevorderlijk te zijn. lteels hadden, ten gevolge dezer circulaire, eenige gemeente-besturen zich tot mij gewend, ten einde de maatregelen te kennen, welke in dezen stand van zaken konden en behoorden te worden geno men. Terwijl ik mij onledig hield aan dit verlangen te voldoen, nam de ook in deze provincie verschenen ziekte een gunstiger keer om weldra uit haar te verdwijnen. Voorshands bestond dus minder noodzakelijkheid, om aan het opgevat plan gevolg I te geven. Nu echter rle cholera asiatica, na reeds geruitneu tijd verschillende landen van Europa op nieuw bezocht, te hebben, ook in ons vaderland is binnengetreden, acht ik geraden de aanwijzing van doeltreffende maatregelen ter afwering en ver mindering dezer ziekte niet langer achterwege te laten. Niet ongepast is het, hieraan eenige opmerkingen vooraf te laten gaan. Ofschoon de cholera asiatica reeds bij herhaling in ons va derland is verschenen, heeft zij in Zeeland dank licbbe de Voorzienigheid! niet die reeks van rampen aangebragt, welke zoo vele oorden in Nederland hadden te betreuren. Deze gelukkige uitkomst heeft bij niet weinigen de meening doen ge boren worden, dat deze provincie in hare geaardheid en luchts- gesteldheid de beveiiigiugsmiddelen zou bezitten tegen het ont staan en de uitbreiding der gevreesde ziekte. Dwaling is het zoodanige meening te koesteren meer dan dwaling, hierbij zorgeloos neer te zitten. Dit gunstig verleden waarborgt geens zins eene gunstige toekomst. Noch Zeelands bodem, noch Zee- lands luchtsgesteldheid geven die beveiligingsmiddelen uit beiden laat zelfs het tegendeel zich met meer regt verdedigen. Indien men, naar mcnschelijke berekening, in iets eenige gerust stelling vinden kan men zoeke die in de maatschappelijke toe standen, eigen aau onze provincie, zameng-estelcl als zij voor het grootste deel is uit eilanden, waarover wel talrijke, maar in om vang en in aantal zijner bewoners beperkte dorpen verspreid zijn, waarop weinige en niet digt bevolkte steden .gevonden worden,— waar in het algemeen het verkeer met andere oorden minder levendig is, zoodat aldaar een groote toevoer van vreem delingen niet bestaat, terwijl de komenden en doortrekkenclen in den regel niet geheel onopgemerkt blijven. Dan, zoo wij al aan deze maatschappelijke toestanden opzigtens het ontstaan en de verspreiding der cholera asiatica eene geruststellende bet eekenis geven bittere teleurstelling zou men kunnen ondervinden, met hierop alleen zijn vertrouwen te vestigen. Zij, die de geschiede nis van den oorsprong cn van de verspreiding der vreemde ziekte in Zeeland kennen, weten het, hoe noodlottig de kwaal in enkele zeeuwsche gemeenten ook op de eilandengewerkt hecfr. Hun is het tevens bekend, wat krachtige maatregelen vermog- ten, om in menige gemeente de ziekte öf reeds bij haar ontstaan te stuiten öf hare verspreiding tegen te gaan. Zoo heeft reeds eigen ondervinding, in dit gewest verkregen, vele geschikte mid delen ter bestrijding doen kennen, terwijl de ondervinding uit andere oorden onzes vaderlands en uit den vreemde tot ons gekomen, het doeltreffende dier middelen bevestigd en tot hunne strenge toepassing heeft aangespoord. Intusschen is het mij ge bleken, dat de kennis of toepassing dier middelen ter afwering of vermindering der ziekte niet zoo algemeen is, zelfs in enkele gemeenten van Zeeland veel te wenschen overlaat. Mitsdien heb ik te eerder gemeend aan den wensch des ministers te voldoen door de meest gepaste maatregelen ter bestrijding hier terneder te schrijven, zoncler echter in alle bijzonderheden te treden,-wel ke tijd, plaats cn omstandigheden noodwendig wijzigen moeten. Onder die maatregelen nu komen in aanmerking Uït naauwlettend (jadeslaan van personen, die uil oorden ko men of oorden doorgetrokken zijn waar de as 'atiache cholera heerscht. In de gemeenten dezer provincie, waar men een volledig on derzoek naar den oorsprong der ziekte heeft kunnen doen inzonderheid op de Zeeuwsche eilanden is het gebleken, dat de eerste choleralijders vreemdelingen of inwoners waren, van plaatsen gekomen, waar de ziekte bestond. Met voorbeelden nn zou men het kunnen staven, dat het naauwlettend gadeslaan van zoodanige personen tot de tijdige kennisgeving van het ontstaan der ziekte gevoerd heeft en daardoor met meer vrucht, krachtige middelen tegen hare verspreiding hebben kunnen ge bezigd worden. In tegenstelling ontbreekt het niet aan feiten,, waar, met het verzuimen dezer voorzorgen, de kwaal zich heeft uitgebreid. liet ruimen der woningwaarde cholera is uitgebroken. Het ligt voor de hand, dat deze maatregel alleen dan Uitvoer baar is, wanneer het aantal ziektegevallen niet over te vele woningen verspreid is. Overigens is liet weïligt cle meest af doende maatregel. Hiervan levert reeds de eerste verschijning der cholera in 1332 en 1833 een merkwaardig en navolgings- waardig voorbeeld In de maand julij 1S33 kwamen teZierikzee, waar men de ziekte toen slechts hij gerucht kende, twee beurt schepen uit het besmette Rotterdam. Op deze schepen hadden zich choleragevallen gedurende den togt voorgedaan. Eenige schepelingen bragten na hunne aankomst denayond door in eene kleine en morsige woning, door vier vrouwen en een kind be-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1