VASTE GOEDEREN: FRANSCHE TAAL. LONDENSCHE VOLKSLEVEN, Taassclien Middelburg en Rotterdam. Uren van vertrek in AugustusSeptember. Van Middelburg Vrijdag 24, 's morg. 8,30 Zaturdag 25, n 10 ure. Zondag 26, n 10,30 Maandag 27, 11.30 Dingsdag 28, 11,30 Woensdag 29's midd. "12,30 Donderdag 30, 'smorg. 2 Zaturdag 25 Zondag 26, Maandag 27 Dingsdag 28, Woensdag 29, Donderdag30, Vrijdag 31, 2 Vrijdag 31, 9 Zaturdag 1n 2,30 Zaturdag 19 Zondag 2, 3,30 Zondag 2, 9 Maandag 3, 4 Maandag 3,'s midd. 12 Dingsdag 4, n 5,30 Dingsdag 4, 12 Woensdag 5, 6 Woensdag 5, 12 Donderdag 6, 8 Donderdag 6, u 12 tan Middelburg- op Kieribzee en Bergen op SZooaai (TRoIen). Uren van vertrek in AugustusSeptember. Van Middelburg Van Tholen Vrijdag 24, 'smorg. 8 ure. Zaturdag 25, 'smorg. 7 ure. Maandag 27, 10,30 Dingsdag 28, 10 Vrijdag 31, namidd. 1,30 Zaturdag 1, namidd. 1 Maandag 3, 'smorg. 4 I Dingsdag 4, 'smorg, 3,30 Van Middelburg* ©p Antwerpen. Uren van vertrek in AugustusSeptember. Van Rotterdam Vrijdag 24, 's morg. 5 ure. 5 5 5 7 7 Van Middelburg Woensdag 29's midd. 12 ure. Woensdag 5. 'smorg. 6 Van Antwerpen Donderd. 30namidd. 1 ure. Donderd. 6, 'smorg. 7 STOOMBOOT BBC SCHEIiOE. van Hissingen op Bresliens Scuien en SBoedekenskerke. Dagelijksclie dienst, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen naar Breskens 's morg-. 6£'s avonds 6 ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgeus ten 9 ure. V. Neuzen n. Hoedekenskerke 's morgens ten 11 ure. Van Breskens naar Vlissingen 's morg. 7-j's avonds 64 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. V. Hoedekenskerke n. Neuzen 's middags 12 ure. Voorts vier Vigilantes, waarvan een zoo goed als nieuw en weinig gebruikt, vier Glazenwagens, een Dito met vier Banken, eene Diligence, eene Caleche, eene Barouchet, een Teutwagen, een Chais, een Tvveebanks en drie Driebanks Rijtuigen, drie Vracht- of Men wagens, een Driewielskar, een Ploeg, vier Eggen in soort en ander Landbouwers- Gereedschap. Eindelijk 14 PAARDEN", van 5 tot 15 jaren oud, 25 stellen Paardewand, 2 Vette en 4 Magere Varkens. Alles daags te voren aldaar te bezigtigen. liöofrtcntira. Het behaagde den Allerhoogste heden tot zich te nemen ons jongste Dochtertje CAROLINA AM ALIA geboren den i9 October 1854. Middelburg, J. L. H. LIEBERT. den 20 Augustus 1855. H. M. LIEBERT, geb. Hecking. Voor de bewijzen van deelneming in zijne smart en blijd schap, bij hel. overlijden van zijnen Broeder en de geboorte van zijn Kind, betuigt de ondergeteekende hiermede zijnen Stadgenooten zijnen wclmeenenden dank. J. F. L. ABRESCH. HEDEN NAMIDDAG ten één ure, op de Nieuwehaven binnen Middelburg. VERKOOPING van AFBRAAK EN BRANDHOUT. Verkooping Vrijdag den 24 Augustus 1855, 's mor gens ten 10 ure, op het thans gesloopte liofsf.cedje van J. MEEUWSE, buiten de Warwijksohe Poort t,e Veere, ten overstaan van den Notaris W. M. SNIJDER en Ge tuigen, van PARTIJ AFBRAAK, bestaande iu BalkenRibbenPlankenDeuren en Kozijnen alles van verschillende Houtsoort, Plavuizen, Pannen, Steen, Brikken en meer. Verkooping op Maandag den 27 Augustus '1855. aan het Vendulmis vau L. C. HOND1US, op het Koorkerk- hof alhier, van een NETTEltl EN ZINDELIJKEN INBOEDEL, bestaande in Kabinetten, Chiffonnières, Secretaires, Bureaux, Uittrek-, Lade-, Ronde-, Speel-, Pinant- en andere Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Bedden 'met Toebehooren, Koper-, Tin-. Blik- en Ijzerwerk, Porcelein, Glas en Room kleur. een staande Klok, twee Hoekkasten, een Mangel, een Pers en wat verder zal worden gepresenteerd. Alles op Zaturdag te voren voor een ieder te zien. NB. Zuivere en Zindelijke Goederen kun nen dagelijks worden bijgebragt. De Notaris D. J. VAN DER HORST SE RLE zal op Donderdag den 6 September 1855, des avonds ten zes ure, in het Nederlandsch. Logement in de Abdij binnen Middelburg, in het openbaar, bij opbod en afslag, te koop aanbieden de hier onder vermelde 1. Roeden »0 Ellen OOlTWIiAlV» liggende in de Gemeente Vlissingen. Kadastraal sectie B no. 138. 2. Ken l'AAKDESTAÏj en KRF staande binnen Vlissingen, op het Dok, wijk L no. 105. 3. Een WOOil'Hftli met STAI; en ERF, staande binnen Middelburg, op den Walesingelwijk P no. 222. 4. Een WACIGinAIiERS-WIAKKI/ met "WONING en ERE, staande binnen Middel burg op het VI jssiugsche Wagenpleinwijk P no. 224. 5. Een PAARHESTAL en ERE, slaande binnen Middelburg, op het Vlissingsche Wa- geuplein, wijk O no. 128. 6. Een PAARHESTAL en ERE, staande binnen Middelburg, op hel Vlissingsche Wa genplein, wijk Q, no. 127. 7. Een 33ij'IS en ERE, staande binnen Middelburg, aan het. eind van liet Vlissingsche Sclniitvlot, wijk Q, no. 126. Eem I0UHS en ERE, staande binnen Middelburg, iu de Winterstraatwijk Q. no. 105. TWEE §TAELE\ vroeger een Huis eu Stal, staande binnen Middel burg, in de Winterstraat., wijk O no. 102. ÏO. Een PAARDESTAL en ERE, slaande binuen Middelburgachter de Teer pakhuizen wijk P no. 249. 11. Een PAAKRESTAL en ERE, met een gedeel te van den daar achter liggend en GROND, staande Binnen Middelburg, achter de Teerpakhuizen, wijk P no. 250. 12. Een HUIS en ERE, staande binnen Middelburg op liet Vlissingsche Wa genplein wijk P nq. 230 met een gedeelte van den GROND behborende aan bovengemeld 11de Perceel. 13. 73 Ellen «RO&19 liggende binnen Middelburg, op het Vlissingsche Wagenplein. Kadastraal seclie D no. 949. 14. Het EREPACHTS-REKT tot. den 3i December 1878 op 43 Ellen GROND liggende binnen Middelburgop den Karremans-Sin- gel. Kadastraal sectie D no. 1142. 15. 6 Roeden 3« Ellen TV1NGROKD, liggende binnen Middelburg, aan den Blaauweudijk. Kadastraal sectie C no. 758. 16. 35 Roeden 30 Ellen EOVWLAA 9» liggende m de Gemeente Middelburg, aan den bchroe- weg. Kadastraal sectie H. 110. 272. Zijnde Vrijland. De voreugemetde Vaste Goederen zullen daags vóór en op den dag der Verkoopiug door een ieder kunnen bezigtigd worden. Zijnde inmiddels nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris. UIT DE HAND TE KOOP een Bruin RÏÏINPAARD oud 4jaren, eene MELK KOE, keur uit acht, vijf Voeren best HOOI en 2000 Bossen BLADRIET, bij P. HEERES, te Ritthem. Heden ziet liet 3de en laatste gedeelte van de Vertaling- in het Fransch der Opstellen, voorkomende in de 3de Af- deeling der Syntaxische Regelen der Fransche Taal," van den Heer H. A. HAMELBERG, het licfit, en waarmede nu deze Spraakkunst geheel voltooid is. Het veelvuldig gebruik dat er van dit Werk op onze Scholen gemaakt wordt, maakt elke aanbeveling onnoodig. Alleen ter meerdere waardering van het Werk, dat de Schrijver, door eenen voor de Maatschappij te vroegen dood, niet in zijn geheel heeft mogen zien afgedrukt, willen wij hierbij voegen, wat de Nieuwe Bijdragen voor Onder wijs en Opvoeding daarvan in eene beoordeelende Recensie gezegd iieeft: //Is hamelberg's Spraakkunst eenmaal com pleet, dan mag men die, van de bestaande Werken over de Fransche Taal, met alle regt, als een der best geschrevene beschouwen, en onze Scholen mogen zich gelukkig rekenen een Werk te bezitten, waarin de Leerling door duidelijke en heldere regels, trapswijze, geregeld en grondig in die Taal wordt ingeleid. In 'tkort, hij, die eenmaal de waarde van iiamelberg's methode regt heeft leeren kennen, zal zich moeijelijk van een auder Werk voor het onderwijs der Fransche Taal kunnen bedienen." Ook komt heden van de Pers de Tweede Druk van de BEKNOPTE ENGELSCHE SPRAAKKUNST van den zelfden Schrijver, met eene menigte toepasselijke Opstellenzoo uit het Engelsch als om uit het Hollandsch in die Taal te worden overgezet, en die mede voor eene der meest eenvoudige en tevens voor het Schoolonderwijs in alle opzigten voldoende gehouden wordt. Prijs 30 cent. Dordrecht. H. LAGERWEY. MEEKBiP-rmfm W. VOUTE en O. VOUTE, Makelaars, zullen op Maan- dag den ]7 September 1855, des namiddags ten één ure, te Amsterdam, in de IfAite Zwaan op den Nieuwendljk, i ten overstaan van den Heer B. W. BEETS, verkoopen: 773 "falen Rude en JTaa-ige MMRAP, van de Teelt van 1846, 1847,1848, 1819,1850,1851 1852 jen 1853, en dat bij Kavelingen, zoo als die genommerd zullen zijn, liggende als bij Notitie zal worden aangewezen. Nader onderrigt bij bovengemelde Makelaars. TWEE OEJXEUBEUEKRRE HAMERS op het plaisanlste gedeelte der Stad terstond te aanvaarden. De Notaris D. J. VAN DER HORST SE RLE zal op Dingsdag den 4 September 1855, des voormiddags ten 10 ure. op het Vlissingsch Wagenplein binnen Middelburg, in j Adres bij de" Uitgevers dezer Courant. het openhaar aan de meestbiedenden te koop veilen: EBe SHEEET in de Postwagen- ©f Wiligen- I Te Sloop een ce-dïesast van Middelburg- maar f lissingen halfsleet, waarin p.m. 150. Ned, El doek zitgeschikt voor en terug, met de Helft in de voor die Dienst thans gebruikt j Zaad-, Tent- of Molenzeilen, wordende twee Diligences eu verder toebehooren. j Te bezigtigen bij J. E. C1KARDIE, Dam brug. Bij DE GEBROEDERS ABRAHAMS te Middelburg is uitgegeven MERKWAARDIGHEDEN uit het TOONEELEN EN SCHETSEN uit ENGELANDS HOOFDSTAD, 2. aar het engelsch van C. M. SMITH, door C. M. M E N S I N G. Twee deelen 5®r5js ƒ4,8®. De beoordeeling van de Tijdspiegel luidt aldus Zulke tooneelen en schetsen als de werkelijkheid in Londen oplevert, worden ons in de boven aangekondigde Merkwaardigheden uit het Lon- densche Volksleven medegedeeld. Men is in het werk veelal op de straat I in Engelï-nds hoofdstad, maar de figuren die ons daar, onopgemerkt of I slechts met vlugtigen blik beschouwd, voorbij snellen of sukkelen, of I welke wij ons voorbij zien gaan, vernemen hier eeu «liolla!" en worden I even voor het kijkglas gesteld, soms met den teleskoop nagegaan op hunne gangen. Maar ''1106?" vraagt ge, lezer; en te regt, want daarop komt veel aan. "Wij antwoordentrouw in de eerste plaatsnergens von den wij der kiesehheid eenige beleediging of geweld aangedaan; in tegen- I deel, en wij achten dit geenszins de minste verdienste van het werk, wij hebben gevoeld dat zulke standen en toestanden (zoo kon in waarheid de titel van het werk luiden) ook onder ons-zijn aan te treffen, en gevraagd of daaraan ook iets te doen zou zijn; wij hebben soms onwillekeurig in I onzen zak getast, waar wij meenden dat op deze dikwerf al te gemakke lijke wijze eenige hulp was te brengen geweest. Onze heer smith ia (hij heeft nu en dan eenige overeenkomst mét onzen hollandschen ouden lieer smits) een flaneur van professie, doch dien het om iets beters te doen is, dan wat bevrediging van ijdele nieuwsgierigheid of liet doodmaken van eenige vervelende uren, met zoo veel //good humour" als noodig is om de lieve waarheid niet te kort te doen. Men wandelt of slentert met hem langs 's Hoeren straten en ziet, hoe menschen aan het lieve brood, en soms niet aan het lieve brood komen. Wonderbare, soms ingenieuse prak tijken, adres aan de reeks die hij ons te beschouwen geeft onder de rubriek «Hoe men al het leven houdt." En dan, wat arbeid en volharding om ge ring loon, welke finessefiguren die den Schrijver tot een half broer van den beroemden hogarth maken en waarbij men onwillekeurig de ver wantschap voelt van sommiger pen en sommiger penseel. Men leze de Vlieringmeester, de Londensche Straatvegers, de Parapluiman, de blinde Vioolspeler en de waarlijk roerende Eenzame Bazuinist. Lief vonden wij liet stukje; «Verwelkte bloemen," terwijl "Goedkoop varen en goedkoop rijden" ons, even als «de Zondagsmarkt" en «Pnfi cn. Push," midden in het Londensche leven voert en wij in «de CJubs der ar beidende klasse"een plciziertogt maken,om door «de Stedelijke collecte voor armen" ernstig genoeg te worden gestemd. Natuurlijk is het dat men, een dergelijk werk lezend,menigmaal een «loutcomme cliez nous" spreekt, maar ook dan zal men aan de tafereelen hier geschetst, geennaauwkeu- righeid ontzeggen, de trouwe navolging van het leven mogelijk slechts te meer opmerken. Op diepzinnigheid, op pathetische voorstelling zal de Schrijver geen aanspraak maken, edoch onder de zoogenaamde ligte litteratuur achten wij het iets uitstekends, croquis van eene meesterlijke hand. Menigmalen voelden wij onwillekeurig, hoe innig verwant naai den geest ons eigenlijk Volk met het JSngelsche is, hebben zich ook som mige strijdige zijden in het karakter ontwikkeld'-' Men zie verder de gunstige beoordeelingen' in DE RECENSENT, DE LETTEROEFENINGEN en HET LEESKABINET. ter drukkerij" van de gebroeders abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4