lende .dr. Goematis als zwager van den collecteur zich van stemmen onthouden. Dr. Keiler en de lieer van der Grijp ver laten de vergadering. Burgemeester en wethouders stellen nls- 1111 voor een,en hoofdelijken omslag te'heffen tot/9400 zijnde het minimum van den aanslag gerekend op een inkomen van/300 terwijl zij mefledeeJen dat zij,er op .bedacht zijn een voorstel te doen om de klei lip nijverheid zoo als ,de smeden en dergelijke door het verlecniei,) van vrijdom op de brandstoffen, tegemoet te komen, daar zij thans door eene belasting van 30 cent per mud, niet kunnen concurreren met hunne beroepsgenootcn van andere plaatsen, waarom de 50U die door verhooging van den wijn moet ontvangen worden hier niet in aanmerking is ge nomen, zullende de hoogste klasse van den hoofdelijken omslag 150, de laagste 2,50 zijn; dit voorstel wordt aangenomen met algemeene stemmen. De verordening op den overgang van de belasting op de dranken geeft aanleiding tot discussie, daar de commissie voor stelt om alleen de slijters, grossiers en dergelijk en te laten be talen van hetgeen zij op 1 jan.uarij 1856 in voorraad zullen heb ben, terwijl het voorstel van burgemeester en wethouders is dat alle ingezetenen op den 1 januarij 1856 onder aanbod van eedo zullen moeten aangeven wat zij in hunne huizen hebben. Mi', van Dongen vindt het doen aanbieden van den eed niet goed, cu geeft de voorkeur aan eene algeheele peiling. De voorzitter en uir. Fokker toonen aan dat dit onmogelijk is. Jhv. Boeije vindt het bezwarend daar men nu zal moeten betalen van iets dat nicn jaren lang in zij" kelder had. De voorzitter toont aan dat het ook is eene belasting op verb,ruik en niet op den inslag, zoo dat ook moet betaald worden van hetgeen na 1 januarij 1856 gedronken wordt; de commissie trekt haar voorstel in, waarop mr. de Crane voorstelt te doen wegvallen de woorden onder aanbod van cede," dit voorstel wordt verworpen met 7 tegen 3 stemmen (mr. van Dongen, dr. Goemans en mr. de Crane) waarna de gehecle verordening wordt vastgesteld, en daarna de vergadering gesloten. uitrahtnösrbe ïijïungen. B£ng?eEa.ra<i. Londen 19 augustus. Van den generaaal Simpson zijn ook hier depeches ontvangen, die in de hoofdzaak overeenkomen met de te Parijs bekend gemaakte. Zij behelzen voorts dat niet de generaal Liprandi, maar prins Gortschakoff in persoon het bevel voerde bij den aanval op 16 dezer, en begroot.en het getal gevangenen door de geallieerden gemaakt op 600. Ook beves tigen zij;het overlijden van generaal Read. Volgens the mprningpost heeft de aanval der Russen op de positie der geallieerden aan de Tschernaya plaats gehad o'p bevel van den czaar, die tot eiken prijs die positie wilde ver overd zien vóór het einde van augustus, omdat hij over tuigd was, dat bij het gebrek aan levens- en transportmiddelen, Sebastojjol de volgende maand anders niet langer houdbaar zou zijn. The Times voorspelt dat het. engelsch leger in de Krim ge durende den volgenden winter gelijke rampeu te lijden zou hebben als die welke het gedurende den vorigen winter heeft doorgestaan. De transportdienst bij het leger, zegt het blad, is nog op verre niet voldoende geregeld. Het grootste gedeelte der troepen slaapt nog in linnen tenten, welke des winters, vooral voor jeugdige recruten, eeue ongenoegzame bedekking opleveren. De in allerijl voltooide spoorweg zal de zware stort regens niet kunnen wederstaan. Bovendien zullen, wanneer het zuidelijk gedeelte der stad niet vóór liet regensaizoen ingeno men is, a! de batterijen, loopgraven, paralellen en vooruitgest.elde werken, die in eene soort van vallei liggen door het afstroomend water veel te lijden hebben. ES.an.sl! saust!. St. Petersburg 19 augustus. Volgens een legerberigt van prins Gortschakoff is het bombardement tegen Sebastopol her vat. Van onze z\jde wordt het vuur echter zoo krachtdadig be- ant woord dat reeds eenige batterijen van den vijand tot zwijgen zijn gebragt. Alhier is den 16 dezer van overheidswege het volgende bcrigt bekend gemaakt: Het bombardement van Sweaborg is geëindigd, zonder aan de batterijen of vestingwerken schade toegebragt te hebbeneenige huizen zijn verbrand. Helsingfors is ongedeerd. Ren engelsch fregat heeft zoo zware schade beko men dat het niet langer aan het gevecht kon deelnemen. De vijandelijke vloot is naar de baai van Reval gegaan." SpaHiJe. Madrid 20 augustus. Jongstleden zaturdag was alhier nog maar voor 31 millioen realen ingeschreveu in de leening van 230 millioen realen, en werden reeds inschrijvingen met tien per cent verlies verkocht. Het gouvernement zal alzoo wel denke lijk tot de gedwongen geldleening moeten overgaan. Den 17 werden er in deze hoofdstad pogingen gedaan tot manifestatien tegen liet konkordaat; door de krachtdadige tus- schenkomstvan het openbaar gezag werd de orde echter niet; gesI oord. EP aa 5 4§cEb B m Ifi dl Weeneii, 20 augustus. Volgens alhier ontvangene berigt en zijn de batterijen van Riga door 10 engelschestoombootcn meer dun 5 uren lang hevig gebombardeerd en moeten deze veel schade aangerigt hebben. Volgens een door de Oesterreiehisclie Correspondcnz, een half-officieel blad. medegedeeld berigt uil Konstautinopel van 6 dezer zou aan het bestuur over bet, tuKksche tolkantoor te Smyr na, eene eiigelsche commissie toegevoegd worden, teil einde toe- zigt te honden op de ontvangsten van hetzelve, welke, gelijk men weet, met andere openbare inkomsten van Turkije, tol, onderpand voor de nieuwe turksche geldleening gesteld zijn. De oostenrijksche regering heeft onlangs aan eenige maatschappijen eoncessieu verleend tot het aanleggen van spoomvegeu ju Hongarije. Het strekt, der oostenrijksche «e-jering tot eer. dat zij zoo veel van haar afhangt, een einde tracht Ie maken aan cle lastige beperkingen, waaraan het met-kalhulieke gedeelte der ingeze tenen sedert langen tijd onderworpen was. Zoo is dezer dagen eene keizerlijke verordening verschenen, krachtens welke het toezigt. op de bijzondere scholen der protestanten niet meer in de handen der katholieke geestelijken blijven, maar in die der protestantsche overgaau zal. Ten zelfden tijde beeft zij hare toestemming gegeven totheloprigten van een semiuarium voor protestantsche geestelijken te Pestln Het ontbreekt te Pest.li aan magazijnen, om de ontzage- lijke massa graan, dat aldaar sedert kort is aangekomen, onder dak te brengen. Prins Prederik der Nederlanden is den 17 dezer uit Slok- holm in Berlijn teruggekeerd. UiB-ySt. Parijs 20 augustus. De dépêche van den generaal Pélissier aan den minister van oorlog, gedagteekend in den avond van 17 dezer omstreeks middernacht, is van den navolgenden inhoud De vijand heeft bij zijn,aanval van gisteren eenestrijdmagt ontwikkeld van 5 divisien, 6000 man ruiterij en 20 batterijen, met het vaste voornemen om de hoogten van Teducheue te be zetten. Na het overtrekken der rivier op onderscheidene plaat sen heeft hij eene massa sapeurs-benoodigdheden, ladders enz. opeen gehoopt, die hij bij zijn overhaasten vlugt heeft achter gelaten. Als altijd heeft onze artillerie dapper en gelukkig gestreden. Eene batterij van de Engelscheu. meerendeels zamengesteld uil sardinische troepen, heeft ons krachtdadig oudersteund. De Russen hebben op de plaats minstens 2500 dooden gelaten, 38 hunner officieren en 1620 soldaten bevinden zich in onze ambu lances. Men zegt; dat 3 russische generaals zijn gesneuveld. Wij hebben bovendien 400 gevangen en gemaakt. De verliezen aan onze zijde zijn 181 dooden en 810 gewonden. Eene nadere dépêche, verzonden in den avond van 18 dezer berigt dat vorst Gortschakoff een wapenstilstand had ver zocht, om de dooden en gewonden weg te haler, die aan de oevers van den Tschernaya liggou, welk verzoek hem is toege staan. De verliezen van den vijand blijken nog belangrijker te zijn dan men aanvankelijk dacht. De generaal Read is ook ge sneuveld. De werken der genie, die beschut waren door het artillerie vuur en van de andere zijde niet werden verontrust,zijn belang rijk gevorderd. Uit een eerste rapport van den admiraal Penaud over het bombardement van Sweaborg blijkt dat daarbij ontzettende ver woesting is aangerigt, al moge ook de gebeele vernieling dei- stad niet bevestigd worden. Zooveel schijnt echter zeker dat de berigten van russisclie zijde, die dit feit; als van zeer weinig be lang willen doen voor komen, ontzettend verminkt zijn. Vrijdagavond jl. heeft de keizer deze jioofdstad verlaten om naar Boulogne Ie reizen, ten eindeer de koningin van Euge- land en haar doorluchtig reisgezelschap af te wachten. Den 19 dezer heeft hij het kamp aldaar bezocht. Ten 2 ure des mid dags stoomde het brilsch koninklijk jagt, aan boord waarvan koningin Victoria zicli bevond, de haven van Boulogne binnen, gevolgd door het eere-eskader dat dien bodem vergezelt. Toen de koningin den voet op franschen bodem zette, werd zij op de hartelijkste wijze ontvangen. Door haren keizerlijken gastheer vergezeld, heeft zij kort na hare aankomst de reis naar Parijs voortgezet, alwaar zij den 18 dezer hare intrede deed. De koningin is van Engeland gekomen in gezelschap van prins Al- bert, den prins van Wallis en de kroonprinses. Uit goede bron verzekert men dat de afwezigheid van prins Jeróuie een opzettelijk blijk is van zijne anti-engelsche napoleontische gevoelens. Tegen 6 september wordt te Toulon gewacht het eskader onder bevel van den aartshertog Maximiliaau van Oostenrijk. Den 22 dezer zou hij van Napels onder zeil gaan. Volgens door de Gazettede Milan medegedeelde brieven uit Rome zou Lucien Bonaparte, zoon van den prins van Canio tot kardinaal worden benoemd bij het in september te houden i konsistorie. ijmïbrisbmgtm. E-4S.il Ha S5I JU3*Ei ie et. Amsterdam 22 augustus. Tarwe wordt wederom f 10,en gerst 5,hoogergeno teerd. Raapolie op zes weken f 61Lijnolie op zes weken ^461. Koolzaad (najaar) p. vl. J 04 j-. Goes 21 augustus. Heden noteert, men Wintertarwe ƒ16.h1-6.40nieuwe Rogge 10.ƒ10.50; Nieuwe Wuitergerst wordt/6.a 6.25 en Nieuwe Zomergerst 5.50 a 5.75 genoteerd. Van beide was eene kleine aanvoer, die tot gezegde prijken werd afge daan. Nieuwe blaauwe Erwten ƒ10,a/lÜ.25. Voorgoed droog Koolzaad was eenige vraag voor olie-slagerijen en voor Belgie; voor nieuw Winter-Koolzaad werd besteed 17.a ƒ18,Aardappelen 2.50 a 2,80. Boter/' 1,10. Meekrap 23.-a 23 i. Oostburg 22 augustus. De aanvoer van granen, ofschoon niet ruim te noemen.was iets beter dan vorigen week en cle stemming der koopers weder niet ongunstig; vooral tarwe genoot attentie en werd verkocht ƒ15,ƒ15,25 a ƒ15,60, het laatste echter slechts in enkele gevallen. Rogge, zoo jarige als nieuwe, ƒ9,a ƒ10,25. Jarige winter-gerst grif/7,puike 7,10 a ƒ7,20; nieuwe, die alleen in afwijkende sóórt voorkwam, 6.a6,75zomer dito niet aan. Haver naar deugd ƒ4,50 a 4,70. Paardeboonen gevraagd doch niet voorhanden. Van niemveerwten waren een paarklus- sen aan, die ƒ10,a 10,25 zijn verkocht; de kwaliteit was zeer voldoende. Koolzaad weinig gevraagd, en verkocht/18,a ƒ19,naar deugdde voorraad was uiterst klein. Sloljivijzcii der Effecten tor Beurze vail Amsterdam 22 augustus. (Per telegraaf.) Rusland. Spanje. Werkelijke schuld 2£ pet. 631 dito dito 3 V 76 dito dito 4 93 -p Oblig. bij Hope Co 5 103 dito dito 1828/1829 5 Certific. clito 1840 4 7 Sir dito bij Stieglitz 4 n 76 dito dito 1854 5 82$ Certific. van Inschrijving 6 Oblig. Nieuwe Stukken 1 18* u Oblig. Metalliek 5 63 32 dito nieuwe betaalbaar Amst.. 5 741 CertifiG, bij Rothschild 2* n Obligation 3 40| Belgic. Portugal. Beurs van Londen, 21 aug. ten 12 ure. Consols 91/ Beui'S van Woenen, 20laug. (Slotprijzen.) Metalliek 5 pet. 75/ Beurs van Parijs, 20 aug. (Slotprijzen.) 4-i pet. compt. 3 pel. 67.35. aotete Uicuwstijömgro. Marseille 21 augustus. Met cle Simois zijn tijdingen uit Konstautinopel ontvangen van 17 dezer. Zij houden het volgende in De turkscb-europesche commissie is belast geworden met het voorstellen van hervormingen in het regtswezen. Van de 10.000 man, welke weder zijn aangekomen, zullen 5000 man teMaslak en in de streek der Zoete wateren geplaatst worden, en 16 eskadrons te Daoud-pacha. Te Varna zulleu cle kaders voor eene ottomanische divisie, voor Azie geformeerd worden. Het engelsche contingent gaat bepaaldelijk niet naar Azie maar naar Chumla. Erzerum wordt door Calandrelli met allen spoed versterkt maar het ontbreekt hem aan geregelde troepen. Kars wordt steeds naanwer geblokkeerd en heeft om spoedige hulp verzocht. De Russen zijn de Zoghanlidagh gepasseerd en hebben de vallei Tscliintschai bezet. Daar men Erzerum in gevaar acht, maakten de vreemde con suls zich gereed die stad te verlaten De bey van Tunis heeft zijne hulp aangeboden tegen de in- surgenten te Tripoli. De heer Benedetti vertrekt naar Egypte. Er is concessie verleend lot het aanleggen van een spoorweg van Konstautinopel naar Belgrado. De wanorden in de stad der Dardanellen zijn onderdrukt., zij schijnen bovendien overdreven te zijn geweest. lïtiöörien nan Bmwr. STT SB S&TaESS BS X Srfi"K ¥aiü WfinssHBasje®! op Vastgestelde uren van vertrek. Van Vlissmgeu des MaandagsWoeusdags en Vrijdags, 's morgens 8 ure, na aankomst "Van Sotterdam des DingsdagsDonderdags en Zalurdags, 's morgeus 9 ure,, na aankomst der stoomboot van Breskens, van den lsten trein uil'sliagc.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3