Op art. 2, houdende bepaling dat het lid uit den gemeente raad. voorzitter is van liet bestuur, en bij zijne ontstentenis wordt vervangen door het oudste lid, merkt de heer van Deinse aan dat hij bij voorkeur wilde bepaald zien door het oudste lid indienstjarcu, en niet in leeftijd. De voorzitter wijst er op dat hier het voorbeeld is gevolgd van art, 77 der gemeentewet. De lieer mr. Verbrugge vercenigt zich geheel met de zienswijze van den lieer van Deinsebet is ook zijn persoonlijk gevoelen dat het veel doelmatiger is als zoodanig te committeren het lid dat zich het langste onledig hield met de administratie. In om vraag gebragt, wordt het amendement des heeren van Deinse met eenparige stemmen goedgekeurd. Eene opmerking des voorzitters om de vervulling van vacatu ren hij overlijden niet binnen oeue maand verpligtend te stellen, vindt geene ondersteuning. De heer mr. Verbrugge geeft ten aanzien van het bepaalde hij deartt. 2 en 3 nog eene opheldering. Het presidentschap is voor onbepaalden tijd opgedragen aan het lid van den raad dat deel van liet bestuur uitmaakt, omdat alsdan alleen kan geacht worden dat de voorzitter zich met ijver toelegt op cle kennis die tot deze moeitevolle betrekking wordt vereischt. Deze verklaring, die in beginsel door het meerendeel der le den wordt goedgekeurd, geeft aanleiding tot velerlei discussien over liet al of niet doelmatige om het permanente der functie van president in de verordening of in de notulen dezer zitting op te nomen. Door het-in omvraag brengen van de tegenwoordige redactie wordt zulks beëindigd en die behouden, met 9 stemmen tegen 3 ("de heeren ïiirs. Vis, Verbrugge en vau Diggelen). Met algemeene stemmen wordt goedgekeurd dat de titel van den tegenwoordigen amanuensis voortaan zal zijn secretaris- penningmeester, hetwelk mede betrekking heeft op het bestuur der godshuizen, waarbij de titel van regenten vervalt doch die van regentessen om liet eigenaardige der zaak blijft behouden. Aan art. 10, houdende o. a. de verpligting tot bet inzenden van een jaarverslag, wordt op voorstel van de heer van Deinse toegevoegd, dat zulks voor 1 maart van het volgende jaar moot geschieden. In art. 11 wordt de bepaling dat de begrooting voor een vol gend dienstjaar moet worden ingediend in de maand-julij, op voorstel van den voorzitter veranderd in in de maand junij." Bij art. 18 wordt aan het bestuur de faculteit toegekend om de weezen in alimentatie op te dragen aan liet bestuur der godshuizen op voorstel an den heer van Deinse wordt daarbij gesteld dat liet die bevoegdheid ook heeft ten aanzien van alle andore gcalimenteerden, bij art. 17 genoemd. Aan het einde der verordening genaderd, maakt de lieer mr. Vis de opmerking dat hij gaarne als beginsel bad opgenomen gezien, de uitdrukkelijke bepaling van art. 21 der armenwet dat geen onderstand wordt verleend dan na zich verzekerd te hebben dat de armen dien niet van eenigerlei instelling van wel dadigheid kunnen bekomen, en dan slechts bij volstrekte nood zakelijkheid," Hoewel overtuigd dat men. in dien geest zal handelen, heeft hem toch de opname daarvan wcnsohelijk toe geschenen. Aan deze bedenking wordt na eenige discussie te gemoet gekomen door art. 14 aldus aan te vullen: „Het armbestuur verleent onderstand volgens cle bestaande wetten en verorde ningen." De verordening in baar geheel in omvraag gebragt wordende, wordt deze alsnu vastgesteld met algemeene stemmen, eu zijn burgemeester en wethouders met de uitvoering belast. Dc vergadering wordt andermaal geschorst. Bij vernieuwing geopend zijnde is aan de orde de deliberatie bij resumtie over de verordening voor het bestuur der godshui zen binnen deze gemeente. Geen algemeene beschouwingen in het midden gebragt wor dende, wordt tot de artilcelsgewijze behandeling overgegaan. Aan eene opmerking van den heer van Deinse om het getal leden met een te vermeerderen, ten einde hettoezigt van elk der gestichten aan een dubbeltal op te dragen en weder een lid speciaal tc committeren voor cle voogdij over de weezen,wordt geen gevolg gegeven, daar men cle uitoefening dier werkzaam heden door het geheele collegie en niet door afzonderlijke leden doelmatiger keurt. Bij art. 9, bepalende dat de benoeming van den gemeente- apotheker geschiedt door den raad, op voordragt van het be stuur, wordt, op cle aanmerking van den heer vau Deinse, bijge voegd „op voordragt van een dubbeltal" door enz. Ten aanzien van den tijd van opname en ontslag van kinderen uit liet weeshuis wenscht cle zelfde heer den verpleegtijd bepaald te zien van het éde jaar tot op 1 mei van het jaar, volgende op dat waarin het 21ste jaar is ingetreden, ten einde jaarlijks met 1 mei tc ontslaan allen in het zelfde jaar geboren. De voorzitter oppert hiertegen eenige bezwaren, die echter bij iedere bepaling zullen blijven bestaan. Zijns inziens ware echter beter het ont slag vast te stellen op 1 mei en 1 november na het intreden van liet 2lste levensjaar. Na dat daarover door eenige leden bet is gevoerd wordt dit denkbeeld aangenomen met 10 ^i^yïeiKtegcii 2 (de heeren van Deinse en dr. Darome). I, ftijd wan indiening der begrooting wordt, even als bij de r) w'brMei ai?)Atoning, bepaald op de maand junij. IJ Nad^t op ;eene bemerking van denbeer Sprenger tot diens .-geiióo^p pph'eldering was gegeven is cle verordening in haar ^'vgetyeè^m\w algemeene stemmen vastgesteld en cle verdere exe- 'cu;tfeV&iarvan ook aan burgemeester en wethouders opge dragen. "VVorden-overgelegd 1. eene missive van gedeputeerde staten, .18 ci bijhoudende goedkeuring van het raadsbesluit tot .Eet ^n'gd&B^ain^en regtsgeding met den voorrnaligen pachter - ""dér bank va^ieenipg. De voorzitter voegt daarbij dat door het :V,dag£Hj-ksch maatregelen genomen zijn om zich voor de geme^*fé|^^^ffiltellenAangenomen voor kennisgeving. 2.1&Ie detfÉÊVfce ton geleide strekkende van eene missive van den minister van binnenlandsche zaken, houdende kennis gave dat het Z. M. den koning heeft behaagd afwijzend te beschikken op het door den raad ingediende rekwest tot ver lenging van den termijn, bij de gemeentewet bepaald voor cle herziening van het plaatselijke belastingstelsel. D,e minister berig dat ten onregte is aangevoerd dat binnen deze.gemeen te zoodanige bijzondere omstandigheden zouden bestaan, daij, de wijziging van het belastingstelsel hier, voor alsnog onmogelijk zou zijn. In anclere gemeenten op het eiland Walcheren zijn zelfs de opcenten op de rijks belastingen reeds tot het maximum opgevoerd. De voorzitter geeft te kennen dat deze zaak alzoo is terug gevoerd tot op het tijdstip waarop besloten werd tot indiening van vorengenoemd rekwest. Alvorens dit onderwerp te behan delen, wordt door de financiële commissie bij monde van clen wethouder mr. Bijleveld, rapport uitgebragt op het voorstel van burgemeester en wethouders, om cle accijnsen op het ge maal voor het jaar 1S56 binnen deze gemeente als eigen middel te heffen. In dat rapport herinnert de commissie, dat de accijnsen alhier over 1S54 onzuiver hebben opgebragt. 33S75.il; zij be schouwt de vergunning om, in weerwil cler afschaffing van den rijks accijns, cle plaatselijke accijnsen als eigen middel te blijven helfen, als eene weldadige bepaling voor gemeenten welke, zoo als naar haar oordeel deze, niet bij magte zijn groote directe be lastingen op te brengen. Zij refereert zich aan het rapport reeds ten vorigen jare door haar uitgebragt en heeft zich bij de vraag bepaald Of men in deze gemeente die inkomsten van de accijnsen nu reeds mag afschaffen De meerderheid cler commissie beantwoordt zulks ontkennend, vooral omdat l. nu nog niet is uitgemaakt welk stelsel men bier voor het vervolg zal aannemen 2. zij eene tijdelijke wijziging afkeurt, en 3. liet reeds me,t den jare 1856 invoeren van andere belastingen haar onmogelijk toeschijnt door te korte tijdruimte om op die nieuwe heffingen de vcreischte goedkeuring in te winnen, en cle ge- meente-bcgrooting voorliet dienstjaar 1856 mede daarop niet kan wachten. De meerderheid der commissie van financiën adviseert clus tot aanneming van het voorstel van burgemeester en wethou ders voor het jaar 185 6, en om de algeheele wijziging van het belastingstelsel nader op te dragen aan eene speciale commissie die er dan over kan oordeclen of cle accijns-heffing behoort be stendigd te worden. De commissie eindigt haar rapport door te voldoen aan het verzoek van den heer mr. Siffle', de minderheid uit haar midden uitmakende, die de zitting niet hebbende kun nen bijwonen, zich schriftelijk heeft verklaard tegen het heffen van den accijns als eigen middel, wn ar tegen hij als equivalent over stelt, het verhoogen der opcenten op cle personele- en grondbelasting tot het toegestane maximum, en het heffen van J 30,000 of zoo veel meer als blijken mogl noodig te zijn, door middel van hoofdelijken omslag. Dit lid wil overigens de ver dere middelen voor het jaar 1856 op cle bestaande voet laten. De voorzitter stelt voor. alle op het belastingstelsel betrekke lijke zaken alsnu overeenkomstig liet voorstel der commissie te stellen in handen eener-speciale commissie ad hoe, en treedt in eenige beschouwingen over do onuitvoerbaarheid eener directe belasting binuen deze gemeente. De heer mr. Sifflé ziet daarin bezwaar om bet tijdverlies. De heer mr, Yis verklaart zich niet tegen dc benoeming eener commissie tot dat einde, vooral nu cle commissie van financiën geneigd schijnt deze' zaak van zich af te schuiven, doch cle nieuwe commissie behoort de zaak in den grond te on derzoeken en geheel afgescheiden van cle commissie van finan ciën. Zij kan dan ook geen rapport op dit-rapport uitbrengen. De voorzitter wil alsmi in omvraag brengen cle zaak aan te houden of tot benoeming der bedoelde commissie over tc gaan. De heer mr. Bijleveld verklaart vooraf genegen te zijn om dit punt aan te houden, doeh in ieder geval personeel voor zich te verzoeken dat over dit rapport op zich zelve worde ge stemd en daarop eene bepaalde beslissing valle. Met 7 tegen 5 stemmen wordt hierop besloten het punt aan te houden tot de volgende zitting. (Tegen dc heeren mr. Yis, vanUije, Rekker, mr. van Diggelen en mr. Sifflé.) Op eene nadere missive van regenten over de godshuizen, wordt besloten op de meerder toegestane som voor liet verbou wen en onderhoud van het weeshuis, de goedkeuring van gede puteerde staten alsnog aan te vragen. Bij resumtie delibererende over cle rekening van bet amorti- sutiefonds cler plaatselijke schuld, wordt deze bepaaldelijk ge arresteerd en burgemeester en wethouders met de uitvoering belast. Even zeer wordt bet kohier voor de belasting op cle fouragie na 14 dagen ter visie gelegen te heb.ben definitief vastgesteld. De voorzitter geeft kennis dat door burgemeester en wet houders is overgelegd de gemeente-begrooting voor het dienst jaar 1S56. Aangenomen voor kennisgeving, terwijl deze met cle bijbehoorende stukken wordt gesteld in handen cler commis sie van financiën, en burgemeester en wethouders bij publicatie zullen kennis geven, volgens het voorschrift van art. 203 der gemeentewet, dat zij ingediend is eu yoor 14 dagen ter inzage van een ieder op cle secretarie ligt. Wordt voorlezing gedaan van eene missive van curatoren over het gymnasium alhier, houdende voordragt van een drie tal .voor docent in cle wiskunde enz. aan dat gymnasium, be staande uit de heeren drs. G. van Hennekeler, 2de docent in de wiskunde te Leyden, Gistof cle Jager Meesenboer, hoogleeraar aan de hoogeschool voor koophandel te Winschoten, en L. van Gigh, te 's Gravenhage met bijzondere aanbeveling van clen eersten candidaat. De benoeming wordt uitgesteld tot over 14 dagen. Op eene missive vau regenten over cle godshuizen, verzoe kende vrijstelling van cijns voor het weeshuis, wordt de be slissing almede tot de volgende zitting aangehouden. De voorwaarden van verpachting der tollen op den straatweg van Middelburg' naar Ylissingen worden, geheel gelijkluidend zijnde als ten vorigen jare, gearresteerd en burgei.nGe.8tgr en wet houders met de verdere uitvoering belast. De beslissing op bot tarief van vrachten voor bet beurtveer op Gorinchem, wordt nog tot de volgende zitting aangehouden. De openbare zitting wordt da.ar.op gesloten, €he.niin«eMtejr»»4il v*#,gi ®5eirï'0iae,e. Zilling van den 20 augustus 1855. Afwezig cle heeren mrs. Egter en de Crane. De notulen der vergadering van 4 augustus worden goed gekeurd. Door burgemeester en wethouders worden voorgesteld en door den raad goedgekeurd de sommen waarvoor en cle wijze waarop d'e gemeeute-gebouwen voor brand zullen verzekerd worcleu. Burgemeester en wethouders vragen en erlangen authori- satie om 4,1l£ op het artikel werken te mandateren ten be hoeve van J. Mulder wegens in 1853 gedane werkzaamheden aan hct.hoofd, waarvoor de rekening ingeleverd is doeh in het ongereede schijnt geraakt. Mededeeling van gedeputeerde staten dat het brandregle ment ter vernietiging is voorgedragen, wordt aangenomen voor notificatie. De commissie voor het onderzoek der rekening adviseert tot goedkeuring clerzelve, zoo dat die over 1S54 voorloopig wordt goedgekeurdontvang 74,251,894, uitgaaf 65,879,574 goed slot ƒ8372,32, restanten ƒ24,24; oninbare posten ƒ272,95. De 'lieer de Crane komt ter vergadering. De heer Ochtman rapporteert namens de commissie, be noemd tot onderzoek van bet voorstel van burgemeester en wethouders tot verandering van het belastingstelsel, dat cle com missie liet eens is met burgemeester en wethouders dat het ge maal moet worden afgeschaft, dat daarvoor geen ander mid del moet worden ingevoerdover cle wijze om het verlies van middelen te dekken denkt zij echter anclers dan burgemeester en wethouders en stelt voor de belasting op clen wijn op te voe ren tot ƒ15,per vattwee coinmiesen der tweede klasse en den collecteur cler middelen, wiens werk wel door den ontvan ger kan gedaan worden, af te schaffen, en het overige te vinden door uitbreiding van den hoofdelijken omslag; en wordt alsnu overgegaan tot cle behandeling en met algemeene stemmen be sloten dat met 1 januarij 1856 het gemaal zal woi'clen afge schaft. Dc belastingen op cle dranken zijn door burgemeester en wethouders voorgesteld te verhoogen met 50 opeenten en den wijn met ƒ2,50 per vat;,cle commissie stelt voor 5,per vat. Mr. Fokker bestrijdt dit voorstel, bij vermeent dat de wijn reeds tot dien prijs belast is dat eene meerdere belasting geene meerdere opbrengst zal geven, en clus het doel der commissie, die meent door die verhooging f 500 meer te zullen ontvangen, niet zal bereikt worden. De heer Ochtman repliceert en meent clat eene verhooging van 0,02£ per kan geen bezwaar zal uitma ken en dat er niet minder om zal gebruikt worden. Mr. van Dongen zegt clat het zelfde gevaar clat men bij het voorstel cler commissie dacht dat de verhooging het verbruik zal drukken, ook ih bet voorstel van burgemeester en wètliouders ligt. De voorzitter toont uit den staat aan clat zij daarop ook bedacht zijn geweest bij dc voordragt; mr. Eokker zegt overtuigd te zijn dat er minder wijn zal gedronken worden, hij toont aan dat sedert de stijging van den prijs cler wijn het verbruik reeds verminderd is. De lieer Ochtman gelooft wel dat die vermindering van den duren prijs komt maar wacht dit niet van eene verhooging der belasting; bij stemming wordt het voorstel der commissie aange nomen met 8 tegen 4 stemmen, dr. Iveller, mr. Fokker, de Cranc en Cau. Komt in discussie het voorstel cler commissie om twee com- miesen af te schaffendit wordt bestreden door den burgemees ter, omdat er geen middel is afgeschaft, waardoor de surveil lance minder worden kan, daar die op het gemaal door rijks- commiesen geschiedde2 clat het moeijelijk is om beambten die hun pligt gedaan hebben in eens weg te zenden; hij toont aan dat wanneer men de genen weg zendt die het beste in dc maat schappij te gebruiken zullen zijn, men ook de beste ambtenaren zal wegnemen liet zoude ook gevaarlijk zijn daar andere bekwa me lieden, nooit naar betrekkingen in deze gemeente zouden dingen, als zij bet vooruitzigt hadden, op eens te worden wegge zonden; hij deelt mede clat burgemeester en wethouders voorne mens waren geweest bij ontstentenis, zoo de vermindering van ambtenaren mogelijk was, die door niet aanvulling daar te stellen. Mr. Fokker vraagt of cle commissie middel weet om dc posten goed te bezetten met twee comnjiesen minder de lieer Ochtman toont dataaii: op cle marktdagen zullen met behulp der 4 policie-agenten, tevens buitengewone comniiesen, alle poor ten bezet kunnen worden de overige dagen wil de commissie de nobelpoort voor invoer uit Schouwen, cle zuidhavenpoort voor die uit Duivelancl aanwijzen en de andere poorten als in- of uitvoer posten pi'olubcren. De burgemeester toont liet bezwa rende aan om den handel op die manier te belemmerenmr. Fokker releveert clat cle policie-agenten wel eene belooning ge nieten ais buitengewoon commies, doch dat zij dit hebben om in dienst zijnde, de reglementen op de middelen te doen obser veren; maar hen stationair aan cle poorten te maken zou cle dienst kunnen hinderen; bij stemming wordt het voorstel dei- commissie aangenomen met 7 tegen 5 stemmen (de Jonge, van der Vliet, Fokker, van der Grijp en Cau). Voorstel tot afschaffing van den collecteur. Burgemeester en wethouders adviseren hier tegen; de burgemeester toont aan dat collecteur tevens is controleur, dat bij de verhooging op de dranken-belasting cle controle nog meer noodig zal zijn, clat cle tegenwoordige collecteur is een bekwaam en ijverig manmr. Fokker doet uitkomen dat die afschaffing slechts 300 bezuini ging zal geven, dat; die bezuiniging te gering is om daarvoor een goed ambtenaar op'zijde te zetten bij vreest clat die bezuiniging de gemeente veelmeer zal kosten. De heeren Ochtman, Boeije enCrane meencn clat het werk, zeer geschikt door clen plaatselij ken ontvanger kan gedaan worden, die men dan voor clat meer dere werk /'200 zoude willen toeleggen. Bij stemming wordt het voorstel der commissie aangenomen met zes tegen vijf stemmen (van der Grijp, de Jonge, yan der Viiet, Fokker en Cau) heb-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2