M1DDELBURGSCHE COURANT, Donderdag 1855. 23 Augustus. N* '101. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags eu Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- ittgen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post f 3,-10. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan Huwelijks, Geboorte of Doodbekenil- makiugen enz.van één tot zes regels 1,50voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Woensdag avond 8 ure. ïSinrtfttlanïrscljc dLtjinrtgcn. middelburg- 22 augustus. Blijkens liet achterstaand verslag der openbare zitting van den gemeenteraad alhier op gisteren, zijn. door curatoren over het gymnasium voorgedragen ter vervulling der vacature van docent in de wiskunde enz. bij die inrigting, de heeren drs. G. van Hennekeler, teLeyden, Gist.ofde Jager Meesenboer, te Winschoten, en L. van Gigh. te 's Graveuhage. Door den gemeenteraad van Zierikzee is in zijne zitting van 20 dezer, waarvan hier achter het uitvoerig verslag is medegedeeld, met algemeene stemmen besloten om met jannarij 1856 de plaatselijke accijnsen op het gemaal af te schaffen. In de maandag te Goes gehoudene algemeene vergadering van de Vereeniging voor zeeuwsche muzijlcfeesten is, op voorstel vau het hoofdbestuur, en nadat uit het. door den penningmees ter uitgebragt. verslag van den gurisligen toestand der vereeni ging gebleken was, besloten tot het vieren van het vierde Zeeuwseh muzijkfeest te Goes, in jnnij 1856, waartoe aan het eommittó een crediet van ƒ1600 uit de kas der vereeniging is toegestaan. Het door de vergadering vervolgens benoemd committé bestaat, behalve uit de beide ter plaatse wonende leden des hoofdbestuurs, mr. M. P. Blaaubeen en dr. R. B. van den Bosch, uit de heeren J. W. van Kerkwijk, mr. W. G. de Knokke van der Heulen mr. J. J. van Deinse, G. P. Blaau been en dr. L. C. de Peval. Een gedaan voorstel om ook Zierikzee op te nemen onder de plaatsen alwaar muzijkfeesten zullen worden gehouden, is aangehouden tot de volgende in september 1856 te houden algemeene vergadering. De vereeniging telt thans 41 donateurs en 150 leden. Volgens een te Berlijn ontvangen berigt uit La Plata, heeft de uederlandsche regering onlangs den wensch kenbaar gemaakt tot het sluiten van een handels-traktaat met de oostersche republiek." De regering van dien staat heeft besloten aan dien wensch gevolg (e geven, eu de onderhandelingen over deze aan gelegenheid zullen eerstdaags worden aangeknoopt. Naar men verneemt heeft de kamer van koophandel en fa brieken te Leeuwarden dezer dagen een adres gerigt aan zijne sxc. den minister van binnenlandsche zaken, strekkende dat de regering moge besluiten om voor de telegraafdienst hier te lande sen eenvormig tarief voor alle binnenlandsche berigten aan te nemen, en ten anderen om de prijzen van het. tegenwoordige ta rief aaumerkelijk te verminderen. Z. M. de koning is zaturdag namiddag ten 7 ure met den spoortrein uit Amsterdam in de residentie teruggekeerd. Z. M. was vergezeld van hoogstdeszelfs adjudant,den heer A. E. Mans- feldt, den hofmaai-schalk jhr. van Clifford, den directeur van het kabinet des konings,den heer de Koek, en een ordonnans-officier. Door het korps muziekanten der dienstdoende schutterij al hier zullen morgen avond ten 6 ure op liet molenwater de na volgende muziekstukken worden uitgevoerd1. Marsch,Dunk- Ier.2. Ouverture Sophenisbe, Paer.3. Wals, Errinnerung an Pest.li, Strauss. 4. Potpourri Othello, Rossini. 5. Pos tillion-Polka, v. d. Valk.6. Charivari, Schunkert.7. Oncle Tom Galop, v. d. Valk. B'erkiezingeii van gemeenteraadsleden. Bij de eergisteren te Goes plaats gehad hebbende verkiezing van twee leden voor den gemeenteraad aldaar waren door de 343 .kiezers 113 biljetten ingeleverd, waaronder 1 in blanco was, zoodat er 112 geldige stemmen bleven en de volstrekte meerderheid 57 was. Daarvan hebben bekomen de heeren J. A. A. Kransen van de Putte 52, mr. P. J. van Voorst Vader 39, mr. P. J. A. van Dam 26, mr. J. H. de Laat de Kauter 26tusschen welke heeren mitsdien moet worden herstemd. Verder hebben bekomen O. Verhagen 21, C. A. van Renterghem 8. C. de Witt. Hamer 7, J. K. van Baaien 5, S. de Jonge Mulock Houwer 5 H. K. J. van den Bossche 4, G T. Callenfels 4, J. Kooman 3, benevens 5 personen 2 en 13 ééne stem. BSenoemingren *-.m besluiten» Z. M. heeft bij besluit van den 14 dezer goedgevonden, den lsten luitenant H. Brans, magazijnmeester der artillerie van de. 3de klasse te Woudrichein. op zijne aanvrage op pensioen te stellen, en het bedrag daarvan te bepalen op ƒ600. M.umsten en weteBisjjBaappen» De Konst- eu letterbode meldt, dat zich sedert eenige dagen in de residentie bevindt mevrouw de gravin d'Agoalz, geboren gravin de Elavigny, met het doei om nasporingen te doen over de geschiedenis van ons vaderland, en daarvan eene nieuwe ge schiedenis voor hare landgenooten op te stellen. //Wij juichen te meer dit doel t.oe," zegt genoemd Weekblad, //omdat de ge achte schrijfster in een opstel//Pouvoir et Liberlé, quatre ans de l'histoire de ïïollande (15801584)", in de Revue Con temporaine van april 1855 onder den pseudoniem van Daniel Stem eene proeve van grondige studie onzer geschiedenis gele verd heeft, die, ook wat den vorm betreft, op één rapg verdient geplaatst Ie worden met. de artikelen van Edgar Quinet." Men leest in de Broedermin Gent 11 dezer Hoffmann van Eallersleben bevindt zich reeds eenige dagen in deze stad. liet is de tweede reize, welke hij sintsjaar en dag in de Nederlanden onderneemt, ter voltrekking van de nieuwe uitgave der deelen 1 eu 2 zijner Hoi-ae Belgicae, waarvan eerst verleden jaar het deel 11 verschenen is. Hoffmann van Eallers leben werd door zijne vlaamsclie vrienden met al de gulhartig heid ontvangen, welke zijne persoonlijkheid toekomt, en zijnen opofferingsvollen wetenschappelijken ijver, waarmede hij sedert, vele jaren voor onze oude litteratuur gewerkt heeft. Den 9 dezer woonde de geleerde man eene zitt ing bij der maatschappij van vlaamsche letteroefening De lael is gausch het volk. liij deed er eene kleine voordragt over eeuen zeer belangrijken vond: brokken eens ouden druks van den lieinaert, in verzen. Tot hiertoe kenden wij maar eenen ouden druk in proza. De tegen woordige bronnen van dit beroemd gedicht (het comburger en het brusselsch handschrift en het wijnsehe fragment) ziju daar door met een vierde vermeerderd geworden. De maatschappij De tael is hetgansch volk heeft, op Hoffmanns voorstel, den heer senator Culeman, teHanover, bezitter van den belangrijken vond, tot. corresponderend lid benoemd, om zijne wetenschap pelijke strevingen te erkennen en hem aan te moedigen, in het belang der wetenschap, liet merkwaardige stuk uit te geven. n Terwijl Hoffmann er zich op toelegt, om de liefde voor onze litteratuur in zijn vaderland op te wekken en ze hier eene eervolle deelneming te verschaffen, is deze laatste hem zeiven op de uiterste grens van ons spraakgebied te beurt gevallenhet Comitté flamand de Erance, te Duinkerken, heeft hem toteere lid benoemd. Hoffmann zal zijne studiën in Holland voortzetten en gaat van hier langs Brussel en Antwerpen naar Rotterdam, en denkt bijzonder te Leydcn een geruimen tijd te verblijven." Men leest in de Delflandsche courant: //Omtrent de in ons vorig no. vermelde voorgenomen uitbreiding van het onderwijs aan de koninklijke akademie te Delft, zijn wij thans in het zekere onderrigt dat zulks niet bij den aanvang dezer cursus maar bij een volgende zal plaats hebben." Marine en leger. Heden voormiddag is van de reede van Ylissingen door de Witringen naar zee gestoomd Zr. Ms. kuilkorvet. met stoom ver mogen Medusa, kommandant de kapitein-luitenant ter zee H. J. van Maldegliem, bestemd naar Nieuwediep. Z. M. schooner A t a 1 an ts, kommandant de luit. ter zee lste klasse A. J. Kroefis den 16 dezer van Peterhead te Aberdeen gearriveerd. Naar men verneemt zullen deze week 50 man van liet te Leeu warden in garnizoen liggende 3de escadron van het lste rege- ment dragonders naar het kamp van Rijen vertrekken,om aldaar, i in vereeniging met eenige escadrons van dat wapen, uit, Zut- phen, Haarlem en 's Hage, benevens de rijdende artillerie,groove manoeuvres uit te voereu. VerscBaïllerade berïgten» Bij het departement van binnenlandsche zaken is, ten be- hoeve der noodlijdenden door den jongsteu watersnood, opvol gend ontvangen 1. door den heer commissaris des konings in Limburg, eene som vau 57.16, wegens bijdrage door de Ko ninklijke harmonie te Maastricht; 2. van den lieer D. P. van Hoogenhuyze, secretaris van de algemeene rekenkamer, eene som van 102.uitmakende, na aftrek van eenige geringe onkosten, het bedrag van hetgeen door den lieer A van lagen te Rochester, in de Vereenigde staten van Noord-Amerika, is ingezameld; 3. van den staatsraad, commissaris des konings iu Zuidholland, eene som van 95.20, bij den burgemeester van Rotterdam ingekomen van den lieer A. H. van Cleef aldaar, zijnde de voorloopige zuivere opbrengst van den nieuwen druk van eenen door hem vervaardigden Collectanten-zang, bij wijze van inteekeniug in Nederlandsch Indie verkrijgbaar gesleid, waartoe pogingen zijn aangewend door de heeren Hijmans vau Veeiiendaal, te Rotterdam, Jacobus Hijmans en Oliphant comp. te Samarang, benevens den vervaardiger4. den minister van builenlandsche zaken, eene som van fr. 1500, in eenen wis sel op den lieer Nissan Solol, te Marseille, overgemaakt door den heer H. Nijssen, Zr. Ms. consul te Tunis; zijnde die som te za- men gesteld zoo uit de opbrengst van een iu het. nederlandsch consulaat aldaar gegeven concert, als uit giften der nederland- sche consulaire agenten op verschillende punten vau den staat van Tunis, en 5. den heer S. J. van den Bergh, eene som van f 1435.zijnde de opbrengst van een a 30 centen verkocht dichtstukje, getiteld: Watersnood te's Graveuhage,bij M. C. de Graaf'Jr., uitgegeven ten voordeele der overstroomden in Gelderland. Een tachtig-jarig persoon, te Poitiers woonachtig en die een vermogen van 600,000 fr.nalaat, heeft, daarbij gedurende zijue ziekte zich den MonteChristo van Dumas had doen voor lezen en dit hem vee! genoegen verschafte, aan den heer Du mus de helft van zijn vermogen en de andere helft aan den arme van Poitiers vermaakt. fccemeenterasad van MiddeHburg, Zitting van 21 augustus 1855. Voorzitter jhr. mr. Paspoort van Grijpskerke. Afwezig de heeren van Sonsbeeck, Salomonson, Snijder, mr. Snouck Hurgronje en mr. van Eekelen. Na goedkeuring der voorgelezene notulen van de vorige zit ting, berigt de voorzitter dat ziju ingekomen de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van den gemeenteraad. Deze worden gesteld in handen eener speciale commissie, waartoe hij benoemt de heeren mr. Verbrugge, van Deinse en Sprenger, onder toevoeging van den secretaris, terwijl de openbare zitting wordt gesloten tot dat zij met haar rapport zal gereed zijn. De openbare zitting weder geopend zijnde, rapporteert de commissie bij monde van den heer mr. Verbrugge, dat zij de geloofsbrieven van de heeren mr. W. Ph.Vis, mr. J. F. Bijleveld van Serooskerke, J. W. van Sonsbeeck, A. J. van Teylingen, H. Rekker en mr. A. F. Sifflé, allen heeft onder zochten in devereischte orde bevonden, zoo dat zij adviseert tot toelating dier leden met den eersten dingsdag der maand september. De raad vereenigt zich daarmede, bij afwezigheid van de belanghebbende, tegenwoordig zijnde leden, ieder voor zooveel hen zeiven betreft. De commissie wordt bedankt eu door den secretaris voorlezing gedaan van het daarvan opge maakte proces-verbaal, waarmede de raad zich vereenhn, wor dende aan burgemeester en wethouders opgedragen hiervan kennis te geven, zoowel aan gedeputeerde staten van Zeeland als aan de benoemden. De voorzitter geeft alsuu kennis dat de vijf bovengenoemde leden, allen met kennisgeving, door uitlandigkeid verhinderd zijn om deze zitting bij te wonen. Aan de orde is de deliberatie bij resumtie op de verordening voor het burgerlijk armbestuur binnen deze gemeente. Geene algemeene aanmerkingen door een der leden gemankt wordende, wordt overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1