3cdi)biiu\cn. Den 12 dezer arriveerde ter reede van Ylissingen de neder- landsche bark Edouard Mariegezagvoerder H. Eeltjes, van Banjoewangie naar Middelburg bestemd, geladen met 4080 balen koffij1207 kranjangs ruwe suiker, 3447 bossen bind- rotting 574 schuitjes banka tin en 35 vaatjes kopergeld. Genoemde bark heeft in clen ochtend van den 10 dezer bij het binnenkomen door zware mist aan den grond gezeten. Na een gedeelte der lading, bestaande in koffij en tin, aan boord van twee ligters overgegeven te hebben is die bodem in vlot. water gebragt en met assistentie van de stoomboot de Schelde be halve verlies van anker en touwwerk zonder aanmerkelijke schade aldaar ter reede gebragt, en gisteren middag door de Prinses Marianne naar Veere gesleept. Den 12 dezer arriveerde nog onder meerdere schepen naar Belgie bestemd aldaar ter reede als bijlegger, met gebroken as, het nederlandsche schroefstoomschip Girondegezagvoerder Y. Hendrick, van Havre de Grace naar Holland bestemd, met stukgoederen. Den 10 dezer is ter reede van Yeere gekomen de brik Mar garet, gezagvoerder W. Clark, van New Castle naar Middelburg bestemd, met steenkolen. ftjanMsbrrigtm. 55 e eli r a u» gï a* 3j ae bü Avignon 5 augustus. Bij weinig handel en geringe lust tot aankoop merkt men zelfs ene neiging tot vermindering in prijs. Yan racine noteert men frs. 31,50 a fr. 32 voor rosees en fr. 33,50 a 34 voorpaluds. Bereide meekrap fr. 43 a 44 SPEER en fr. 47 a 48 SEEEP. Rotterdam 13 augustus. De prijzen der meekrap waren heden als de vorige week. Goede onberoofde wordt23$ genoteerd. (Kraanina rik tem. Amsterdam 13 augustus. Tarwe was heden onveranderd, Gerst wordt 5 lager geno teerd. Raapolie op zes weken 57$. Lijnolie op zes weken 44-1. Koolzaad (dadelijk) p. vl. 84. Rotterdam 13 augustus. Tarwe en Rogge worden heden 30 cent hooger genoteerd. Koolzaad, op het najaar, p. vl. 90. Slotprijzen der Effecten Ier Beurze van Amsterdam 13 augustus. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schuld 2$ pet. 63 U dito dito O u 76 dito dito 4 93$ Handel Maatschappij 4* Rusland. Oblig. bij Hope Co 5 H 102$ dito dito 1828/1829 5 Certific. dito 1840 4 n 784- dito bij Stieglitz 4 77$ dito dito 1854 5 82$ Certific. van Inschrijving 6 Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 18-1 Binnenlandsch 3 30-g- Oostenrijk Oblig. Metalliek 5 62-nr 2$ u 31$ dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 74$ Belgie. Certific. bij Rothschild 2* Portugal. Obligatien 3 39$ Beurs van Londen, 11 aug. ten 12 ure Consols 91$. Beurs van Weenen, 11 aug. (Slotprijzen.) Metalliek 5 pet. 77. Beurs van Parijs, 11 aug. (Slotprijzen.) 41 pet. eompt. 94,75, 3 pet. 67,40. Caatste iluuuïistijöingeit. Aanstaanden woensdag, des namiddags ten 1 ure, zal alhier ecne openbare zitting van den gemeenteraad gehouden worden, tot behandeling van onderstaande zaken Bij resumtie op voorstel centrale directie van Walcheren, betrekkelijk het suatie-geld haven-kanaal. Bij resumtie op rapport commissie, los-, bestel- en sleeploonen Missive gedeputeerde staten, goedkeuring raadsbesluit on voorziene uitgaven. Kennisgeving afloop van de aanbesteding van eenige ge meentewerken. Missive regenten godshuizen, voorstel tot af- en overschrij ving. Verordening op het burgerlijk armbestuur. Idem op de inrigtiug en het bestuur van regenten over de goedhuizen. Voorstel burgemeester en wethouders, belasting gemaal. Rekening amortisatie. ÜRtöörim nart Deroocr. ST««5iböotiïie]*!§TESL Tussclien Middelburg- en Rotterdam. Uren van vertrek in augustus. Van Middelburg Woensdag 15's midd. 12,30 Donderdag'16, 'smorg. 2 ure. Vrijdag 17, IS, 19, 20, 21, Zaturdag Zondag Maandag Dingsdag Woensdag Donderdag 23 Vrijdag 24, Zaturdag 25 Zondag 26, Maandag 27, Dingsdag 2S 2,30 3 3.30 4,30 6 7,30 8,30 10 10,30 11,30 11,30 Van Rotterdam Woensdagl5, 'smorg. 7 ure. Donderdagl 69 Vrijdag 17, 9 Zaturdag 189 Zondag 19, 9 Maandag 20's midd. 12 Dingsdag 21 Woensdag 22, Donderdag23 Vrijdag 24, Zaturdag 25 Zondag 26, Maandag 27, Dingsdag 28, 12 12 12 's morg. 5 5 5 5 7 Van Vlissingen oj» ISottertfiaiui. Vastgestelde uren van vertrek. Van Vlissingen des Maandags, Woensdags en Vrijdags, 's morgens 8 ure, na aankomst Van Rotterdam des DingsdagsDonderdags en Zaturdags, 's morgens 9 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. I van den 1 sten trein uit'sHage. Van Middelburg- oj» Kierïltzee en Bergen op 35oosbb ((THiolem)» Uren van vertrek in augustus. Van Tholen Van Middelburg Vrijdag Maandaj Vrijdag 24n 8 Maandag 27, 10,30 17, namidd. 2 ure. Zaturdag 18, namidd. 1,30 20, 's morg. 4,30 Dingsdag 21, 'smorg. 3,30 Zaturdag 25, 7 ure. Dingsdag 28, 10 Van Middelfenrg op Antwerpen. Uren van vertrek in augustus. Van Middelburg Woensdag 15namidd. 12,30 Woensdag 22's morg. 6 ure. Van Antwerpen Donderd. 16, namidd. 1,30 Donderd. 23'smorg. 7ure. Getrouwd: JACs. HAZENBERG Corns, zoon, Vlissingenvan Leyden den 10 Augustus 1855. en J. R. DUTILH. Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat onze geliefde Zoon REINIER, Stuurman aan boord van het Nederland sche Barkschip Surinameop den 4 Junij, te Suriname, in den ouderdom van 27 jarenis overleden. Eene kortstondige ziekte maakte een einde aan zijn voor ons, zijne Gade en Kinderen zoo dierbaar leven. Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene als bij zondere kennisgeving aan te nemen. Neuzen, M. JANSEN, den 8 Augustus 1855. T. JANSEN geb. van Drongelen. Heden overleed, tot mijne, mijner Kinderen en Behuwd- kinderen bittere droefheidmijn geliefde Echtgenoot H. KOK, in leven Beurtschipper op Amsterdamin den ouderdom van 62 jaren,na eene genoegelijke Echtvereeniging van 24jaren. Een kortstondig doch hevig lijden maakte een einde aan zijn voor ons dierbaar leven. Allen die den Overledene van nabij hebben gekend, zullen beseffen wat ik met mijne acht onmondige Kinderen in hem verliezen;doch wij hopen Gode te zwijgen en in Zijnen ondoorgrondelijken wil te berusten. Middelburg, Wed. H. KOK. den 11 Augustus 1855. geb. J. S. Harthout. Heden overleed opliet alleronverwachtst, tot diepe droef heid van mij, zijn'Vader en zijne Zuster, mijn geliefde Echt genoot C. W. BAAK, in den nog bloeijenden leeftijd van bijna 37 jaren, mij nalatende een Kindje, te jong om het groot verlies te beseffen. Wat ik en ook zijn bejaarde Vadervooral in zijne be- trekking, aan hem verliezen, zal iedereen kunnen beseffen die zijn werkzaam leven gekend heeft;doch wij hopen Gode te zwijgen en in Zijnen wil te berusten. Middelburg, J. M. E REDERIKS den 11 Augustus 1S55. AVed. Baak. Eenige kennisgeving. Die iets te vorderen heeft van wijlen den Heer CHRIS- TIAAN HERKLOTS gewoond hebbende en overleden te Middelburg, den 30 Julij 1855, wordt verzocht daarvan opgave te doen aan Doctor A. A. EOKKERop de Groote Markt alhier, voor het einde der loopende maand. MIDDELBURGSCH BEGRAFENISFONDS. De Directie berigt dat door haar, ingevolge Art. 26 van het Reglement, is voorzien in de Vacature ontstaan door het overlijden van den Heer A. VAN DEN BROECKE Az., en zulks door de benoeming van den Heer P. DUMON TAK als Commissaris dezer Inrigtiug. Middelburg, den 13 Augustus 1855. Namens de Directie, J. A. DE WAAL, Directeur. Het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap zal op 17 en 18 Augustus binnen deze Stad zijne jaarlijksehe Algemeene Vergadering houden. De Openingsrede voorafgegaan, afgewisseld en besloten door Zangstukken, uit te voeren door de Mannen Zangvereeniging Concordia zal door Professor HOESTEDE DE GROOT gehouden wor den op Vrijdag 17 Augustus e. k., in de Luthersche Kerk des morgens ten 10 ure. Deze plegtigheid zal voor een ieder toegankelijk zijn tegen .betaling van 25 cent de Persoon. Toegangkaarten zijn te bekomen bij den Onderwijzer W. G. VAN SWERS en den Koster van gemelde Kerk. S. A. ROCHAT, Secretaris der Afd. Middelburg- van het Ned. Onderwijzers-Genootschap. VERK00PMG VAN MEÜBELAIRE GOEDEREN, den 27 Augustus 1855, in het Venduhuis van L. C. HONDIUS alhier. Nader en breeder te annonceren. NB. Zuivere en Zindelijke Goederen kan men dagelijks bijbrengen. TB Si©©aB EEW M<U>E<STEfl®ES4.E 5 groot 36 Roeden 20 Ellenstaande aan den Seisstraatweg. Adres bij den Heer J. BRAKMANLangendelft. TE 14. SB I® EE11S SOIiIEDE VIGlEiLAHTE voor 4 Personen, breede Koetsiers-Bokstoel en laag bij den grond, en eene goed onderhoudene BAROUCHET voor 6 Personen, bij A. VAN DE WATER, Mr. Smid bij de Noordbrug te Middelburg. Brieven franco. De ondergeteekendedoor ongeneeslijke Blindheid van haren Man verpligt alleen in de behoeften van haar talrijk Gezin te voorzien, beveelt zich aan tot het Opdoen van WASSCHEN belovende eene prompte en civiele bedie ning. Vrouw KRAAT, Seis-Barrière, wijk Q, no. 384. Eeaa ISASOiEMSailSECHT terstond benoodigd, bij WALRAVE te Nieuwland. Een ordentlijke Jongeling benoodigd bij J. LIENS KOK. Langevijle. Een Kindermeisje benoodigd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. STOOMVAAHT tusscnen M53535E&S3i;ES©- EST fiMBTTEBBAM» De Directie maakt bekend dat de geëerde Reizigers, welke van hare dagelijlcsche dienst van beide Steden gebruik maken, bij geregelde aankomst in de gelegenheid zullen zijn over den Nederlandsehen Rhijnspoorweg van Rotterdam verder te reizenen wanneer de Stoomboot van Middelburg vertrekt 'smorg. 3 uur of vroeger, met den Sneltrein van 10 ure naar Amsterdam. u 4 t' 30 m. tweeden trein naar 8 n derden Amsterdam u 11 30 n vierden j en Arnhem, en dat men vóór de Afvaart der Stoomboot van Rotterdam in die Stad met den Spoortrein kan aankomenwanneer- de Stoomboot ten 9 ure vertrektmet den Sneltrein van 6 ure uit Amsterdam, en wanueer die Afvaart ten 10 ure 30 minuten of later geschiedt, met den eersten trein uit Amsterdam en Arnhem. ter drukkerij van de gebroeders abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4