MIDDEL BUIIG SCIIE C O U R A N T. mm Dïngsdag N°- 97. 1855. ■fwBSNffler 14 Augustus. Deze courant verschijnt des Dings (lags, Donderdags eu Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- iugen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is f 3, franco per post f 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Maandag' avond 8 ure. ©imtmlartiösclje ®ij£rmgm. jSIiddelliurg- 13 ang-iistiiso In den vroegen morgen vanjongstledenzaturdag heeft alhier een treffend ongeluk-plaats gehad. Een der werklieden, welke zich bezig hielden met het uit elkander nemen der tent, waarin door den heer Ecl. Wollschlage.r gedurende de afgeloopene ker mis met zijn cirque voorstellingen zijn gegeven, met name J. den Dekker, metselaar en nachtwaker in de seisstraat alhier, had liet ongeluk door het omkantelen van een los liggenden plank van eene betrekkelijk geringe hoogte neder te storten. Ofschoon hij zich nog trachtte vast te houden, sloeg de ongelukkige der mate met het hoofd tegen den grond, dat hij al dadelijk in hoogst bedenke! ijken toestand verkeerde. Aan de onmiddelijk aangebragte genees-en heelkundige hulp door de heeren dr. J. C. de Man en J. Egberts Risseeuw JEz. mogt het niet gelukken de schier geheel uitgedoofde levens geesten op te wekken. Naar het gasthuis vervoerd, heeft de lijder reeds kort na zijne opname aldaar den geest gegeven. Hij laat eene diep bedroefde weduwe met zes kinderen in kommer vollen toestand achter. Een ander der werklieden, Vijgeboom, daglooner in de sint jansstraat, schijnt zoodanig verschrokken te zijn van dit onge luk dat ook hij is nedergesl ort en opzijue beide handgewrichten neder gekomen. Men vleit zich echter met zijn spoedig herstel. Uit eene aankondiging van burgemeester en wethouders dezer gemeente blijkt dat de heeren Wed. Eolcker zonen hun voornemen hebben kenbaar gemaakt om de aan die firma toebe- hoorende schorsmolen, op het bolwerk tussclien de vlissingsche pport en sint geertruidsbarrière alhier, tevens tot het pellen van gerst en het malen van gort in te rigten. Belanghebbenden zijn uitgenoodigd tot het geven van informatien cle commodo et ineommodo op maandag 20 dezer des namiddags ten een ure op het raadhuis. Bij de kamer van koophandel en fabrieken alhier ligt ter in zage opgaaf uit Londen van den in- en uitvoer en het verbruik van cle voornaamste vreemde en koloniale warenvan den uit voer van britsche en iersche voortbrengselenvan de schepen in den vreemden handel en voor de kustvaart gebruiktalles in het vereenigde koningrijk gedurende de maand, geeiridigd op 30 junij jl. en de zes vorige maanden. Men schrijft uit Bruinisse van den 10 dezer //Ook hier openbaart zich eene belangrijke ziekte onder de mestvarkens, waaraan reeds onderscheidene gestorven zijn. Het dier begint het voedsel te weigeren en 2 a 3 dagen daarna zijn vele er van dood. Wanneer men echter die ziekte ontdekt en liet dieft, s.poedig ter dood brengt, zoo kan liet goed gegeten worden." Aan L'indépendance beige wordt uit 's Hage het volgende geschreven De heer Gevers is benoemd tot buitengewoon gezant en minister plenipotentiaris bij het hof van Rusland, ter vervanging van den baron Molerus, die zoo als men weet,onlangs overleden is. De heer Gevers, die Nederland te Washington vertegen woordigt, gaat door voor een onzer beste diplomatieke agenten. //Eene andere benoeming van eeniggewigt is die van den lieer Boreel van Hogelanden tot commissaris des konings in de pro vincie Noordholland. De heer Boreel, sin Is langen tijd afge vaardigde voor 's Hage bij de tweede kamer der staten-gèneraal, is buitendien zes jaren voorzitter dier kamer. Hij geniet, en teregt de algemeene achting. Zijne opvolging als lid der kamer zal be twist worden door den lieer Groen van Prinsterer, het hoofd der anti-revolutionnairc partij, die weinig kans heeft van te zullen slagen, enden heer Gevers Deynoot, gematigd liberaal. Ook spreekt men nog van een derden kandidaat. //'Het presidentschap zal aanleiding geven tot een dergelijke worsteling. De conservatieven en de liberalen der kamer hebben elk hun kandidaat; men denktdafcdelaalsten den heer Dullert zullen voorstellen. De. minister vau marine schijnt zoo spoedig mogelijk de afgelegde beloften in de kamer, bij d'e discussien van het budget van zijn departement, te willen verwezenlijken. Hij houdt niet op de werven te inspecteren, waar eene buitengewone bedrij vigheid heerscht. Te Amsterdam alleen zijn drie fregatten van 50 stukken in aanbouw, terwijl een schip van 72 stukken zijne voitooijing nadert." De minister van financiën heeft bepaald clat door smeed- staf-, roed-, band- eu plaatijzer, volgens het tarief, alleen die ijzersoorten moeten verstaan worden, welke door de nijverheid worden gebezigd tot het verkrijgen van ijzeren voorwerpen van verschillenden aard en vorm, en welke als grondst of te beschou wen en voor veelsoortig gebruik en,.onderscheidene bestemming geschikt zijn. Naar men verzekert, zal te Roozendaal (Noordbraband) een ambtenaar worden aangesteldonderden titel van commissaris speciaal van policie, belast met.de verificatie der paspoorten en het toezigt op de vreemdelingen. Uit Breda verneemt men dat Z. M. als zoodanig reeds heeft benzine! denbeer J.B. Mar- chant, gepensioneerd wachtmeester der maréchaussee. E8 emoe Mul mgreim «sim toesluaateas. Bij besluit van 8 dezer heeft Z. M. goedgevonden aan den heer P. Blom, op zijn versoek, met ingang van 1 october dezes jaars, eervol ontslag te verleenen als commies bij het departe ment van binnenlandsche zaken. Bij besluit van den 3 dezer heeft Z. M. goedgekeurd de beroeping van een predikant, uitgebragt door den kerkeraad der hervormde gemeente van Scherpenisse e. a.onder de classis van Zierikzee, op ds. II. van Strien Czn., predikant te Sch ore en Vlake. Bij Zr. Ms. besluit, van 5 dezer worden, met ingang van den 16 dezer, de officieren van gezondheid der 3de kl. J. A. C. von Köuigslöw en A. A. Grondhout, bevorderd tot officieren van gezondheid 2de kl. in het vaste korps der koninklijke necler- landsche zeemagt, met bepaling dat eerstgenoemde zal rang nemen tusschen de officieren van gezondheid der 2de kl. J. E. G. T. Kluge en P. J. Iclenburg. Bij koninklijk besluit van 8 dezer is pensioen ten laste van den staat verleend aan H. Ansingh, gewezen 1ste klerk ter provinciale griffie van Groningen,ten bedrage vanƒ207 's jaars, en aan E. van Rooy, gewezen drukker ter algemeene lands drukkerij, ten bedrage van ƒ250 's jaars. Z. M. heeft benoemd tot kommandeur der orde van den Nederlandschen leeuw, generaal d'01 berg, kommandant der bonds-vesting Luxemburg. 54 tana steal eu weitóEascïaagjjjïeBBo De heerenLiesoy en van Druten hebben, naar wij vernemen, het voornemen opgevat om binnen kort alhier een school voor harmonie-muzijk op te rigten, alwaar aan jongelingen legen betaling eener jaarlijksche contributie grondig onderwijs zal worden gegeven in het bespelen van blaasinstrumenten. Het is te hoppen dat genoemde heeren hun plan met kracht en ijver zullen doorzetten en ten uitvoer brengenzij zullen alsdan de voldoening hebben in eene alhier sedert lang gevoelde behoefte te voorzien, terwijl het hen ongetwijfeld aan deelne ming en belangstelling niet zal ontbreken. Op den S augustus jl. werd teLeyden gehouden de vierde algemeene vergadering der Vereeniging ter bevordering van fa briek- en hand werk-nijverheid in Nederland, welke vergadering bij afwezigheid van den voorzitter, door den onder-voorzitter, den hecrR. F. baron van Raders, werd geleid. Uit het uitvoe rig verslag van deu secretaris bleek dat de werkzaamheden der vereeniging gedurende het afgeloopeu vereenigings-jaar, hoogst belangrijk zijn te achten, waarbij voornamelijk mag wor den gewezen op de reeds in werking zijnde industrie-scholen en andere inrigtingen, door de verschillende afdeelingen tot stand gebragt, .terwijl daarbij hulde werd toegebragt aan Z. M.clen koning, beschermheer der vereeniging, die ten behoeve der in dustrie-school, opgerigt door de afcleeliug 's Graven hage, in eene zoo ruime mate van hoogstdeszelfs belangstelling in die school had doen blijken. Er werden door de vergadering, die getuigde van den onderling goeden geest, belangrijke besluiten genomen; de algemeene wet der vereeniging, op 19 nov. 1051 vastgesteld, werd daarbij buiten werking gesteld en door eene nieuwe wet vervangen, ten gevolge waarvan het hoofdbestuur is afgetreden en tot leden van het nieuwe hoofdbestuur werden gekozen de heeren baron Eorstner van Dambenoy. baron R. E. van Raders, Th. de Meijer, J. R. E. Nieverveld, M. L. Hermans. J. Brouwer, E. C. de Gharro, L. J. Enthoven en J. B. Makwils, alle te 5s Hage. HerBmieuivs. "Wij vernemen dat het verzoek om emeritaat door ds. L. P. Trautrnann te Veere, onlangs aangevraagd van de hand is ge wezen. Ds. Riotvelt Creyghton, te Neuzen, heeft het beroep naar de hervormde gemeente te Wijk aangenomen. Onder het voorzitterschap van den heer mr. S. baron van Heemstra, commissaris'des konings in de provincie Utrecht, werd den 9 dezer in de kerk der doopsgezinde gemeente tc Am sterdam, de 41ste algemeene vergadering van het Nedcrlandsche bijbelgenootschap gehouden. Nadat door den voorzitter cle vergadering met eene gepaste toespraak en gebed was geopend, bragteu cle secretarissen, mr. B. J. Ploos van Amstelen prof. J. van Gilse, achtereenvolgens het verslag uit van den staat van het genootschap gedurende liet afgeloopeu dienstjaar. Beide verslagen getuigden van zijnen voortdurenden bloei, en het laatste inzonderheid van de onver moeide pogingen zijner afgevaardigden tot bevordering van het doel, waartoe zij werkzaam zijn. De afgevaardigde Gerieke had cle herziening van de javaansche vertaling van het Nieuwe Tes tament ten einde gebragt, en van de afgevaardigden Neubron- ner, van der Tuuk en Matthes waren nieuwe en hoogst belang rijke proeven ontvangen tot beoefening der batakscheenmacas- saarsche talen. Ook de afgevaardigde Hardeland was met cle vertaling van het Oude Testament in het clajaksch naar weiisch gevorderd. Uit de medecleeling van den algemeenen bibliothekaris bleek verder, dat er nieuwe uitgaven vau dén Bijbel ter perse lagen, en men met den druk van eene kleine en goedkoope uitgave van de javaansche vertaling van hel; Nieuwe Testament vóór eenigen tijcl een aanvang had gemaakt. Sedert 1 mei 1854 tot 1 mei 1855 zijn er 32,579 Bijbels en Testamenten afgeleverd. Na cle behandeling van eenige punten en de voorziening in de opengevallen plaatsen in het hoofdbestuur, werd de vergadering door den voorzitter gesloten. Is er reeds berigt, dat de roomsch katholijke pasfoor te Borne, appel heeft aangeteekend van het den 28 julij door de regtbank te Almelo gewezen vonnis van vrijspraak: men wil weten, clat thans ook het opeubaar ministerie van dit vonnis in beroep zal komen, zoodat eene geheel nieuwe behandeling de zer zaak voor hetprov.geregtshof in Overijssel tegemoet gezien wordt. Marine en leger. Men schrijft ons uit het NieuweDiep, van den 9 dez'cr;- f Naar wij vernemen is cle reis van Z. IC. II. den kroon prins met het fregat Doggers-bank nog eene maand geprolon geerd en zal de reis volgender wijze worden voortgezet: van Cadixis men naar Gibraltar gezeild, van daar zal men Malta. Genua en eindelijk Napels aandoen. Te Malta zou mén zich vereenigen met het fregat Prins Alexander en de schroef-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1