Men onderstelt dat door de, ten gevolge der wet, op de ver schillende administration rustende verpligting, tot het inzenden van opgaven, het bij art. 195 der grondwet bedoelde verslag omtrent het armwezen in dit gewest, vollediger zal ziju dan vroeger. Besturen van huiszittende armen bestonden, voor zoo ver bekend is, opjanuarij 1854, 23 in gemeenten boven de 5000 zielen, waarvan 12 gesubsidieerd, en in gemeenten beneden de 5000 zielen 222, waarvan 77 gesubsidieerd en op 31 december 1S54, in gemeenten boven de 5000 zielen 26, waarvan 11 gesub sidieerd, en in gemeenten beneden dat getal zielen 223, waarvan 78 gesubsidieerd. De vermeerdering met 4, is alleen daaraan toe te schrijven dat van 7 opgaven werden ontvangen, die zich vroeger daaraan ont trokken, en dat drie anderen hebben opgehouden te bestaan. De 249 besturen van huiszittende armen, worden verdeeld als volgt ra, 104 gemeente-instellingen en instellingen van gemengden aard b. 142 instellingen van kerkelijke gemeenten c. 3 instellingen, geregeld en bestuurd door bijzondere per sonen, of door bijzondere niet kerkelijke vereenigingen. Die onder ra vermeld, bestaan uit: SO algcmecne, grootc plaatselijke of burgerlijke ambtenaren; 12 gecombineerde; 6 wcezen 4 hervormde, cn 2 roomsch-katholijke. Die onder b vermeld, worden verdeeld in: 1 walsclie 2 engelscho; 4 doopsgezinde; 4 evang. lutherschc; 20 roomsch-katholijke 12 christel. afgescheidene, en 3 ncd. israëlitische. Die onder c zijn het fonds van wijlen C. C. Claasse van Rijc, te Brouwershaven; het fonds van wijlen L. van derLisse, te Oostevlandc, cn het plaatselijk armbestuur van Westerschouwen. Gesubsidieerd waren 58 gemeente-instellingen, cn 31 kerkelijke id. Het getal verpleegden en bedeelden bedroeg in 1854 in de vroegere steden 3290 onafgebroken, 5S52 tijdelijk, 9152 tc zamen, in de overige steden 4589 onafgebroken, 9383 tijdelijk, 13972 te zamen,in hetgchccl 7879 onafgebroken, 15235 tijdelijk, 23114 te zamen. Dc uitgaven beliepen Voor kosten van beheer, onderhoud cn lasten der gemeente-instellingen31,205,50} In geld uitgereikt - 125,824,22 Verdere verstrekkingen- 140,4G2,51} Aflossingen renten van kapitalen 1,090,62 Geldbelegging- 40,077,41} ■'Diverse- 2,523,92 Tezamen f 341,184,19} De ontvangsten hestonden uit 'Collecten cn bijdragen104,876,08 Subsidiën126,412,32} Inkomsten van bezittingen- 65,914,78 Legaten- 203,00} Opgenomen gelden- 783,54 Aflossingen van hypotheken cn verkochte vaste goederen- 35,737,12 Diverse- 389,50 Goede sloten van vorige diensten 20,571,44} Te zamen 354,887,79} De uitgaven van de genootschappendie aan schamele armen onderstand vcrleenen, waarvan er 6 in de provincie bestaan, be droegen in 1S54 3 Aan kosten va'n beheerf 87,S0 Ondersteuning in geld- 144,00 Andere verstrekkingen- 2642,994 Tezamen f 2824,79} Dc ontvangsten ad f 2822,02, bestonden uit collecten, in schrijvingen en andere vrijwillige bijdragen. Het getal in den loop van 1S54, van tijd tot tijdondersteunde personen, was 1556. Commission of vereenigingen, die gedurende den winter uit- deelingen doen van levensmiddelen cn brandstoffen, bestonden op 31 december 1854 er 17 in de provincie, waarvan 4 gesubsi dieerd. Aan onderstand werd in geldƒ30IS,87J- cn op andere wijze ƒ26,602,36} uitgereikt. Door 2 genootschappen tot het vcrleenen van hulp aan be hoeftige kraamvrouwen werd voor onderstand van allerlei aard aan 80 kraamvrouwen /"895,20 uitgegeven. Onderstand in geld werd niet verleend. GoUsbulzcu. Deze worden verdeeld in 9 gemeente-instellingen, als 2 te Middelburg, 2 te Ylissingen en 1 te Aardenburg. Brouwershaven, Veere, Westkapelle en Zierikzee 5 Instellingen van kerkelijke gemeenten, als: 2teZicrikzcc ,en 1 te Gapingen, Oostevland en Vromvcpolder 5 Door bijzondere personen of door bijzondere vereenigin gen geregeld cn bestuurd, als: 1 te Brouwershaven1 te Bruinissc cn 2 te Goes. Onder godshuizen worden gerangschikt: ra. weeshuizen ten getale van 4; b. gestichten voor oude cn gebrekkige lieden, mede 4 in getal; c. gestichten voor oude liedenen kinderen zamen, waarvan er 7 bestaan d. hofjes waarin woning wordt verstrekt; deze zijn niet in dc provincie aanweziger bestaan echter 2 stichtingen, in cenc van welke, zonder of tegen eene geringe huishuur, alleen woning wordt verstrekt, cn één waarin, behalve vrije woning, ook andere onderstand wordt verstrekt; e. proveniershuizen of huizen voor kostkoopers, uitsluitend met dat doel, bestaan in dit gewest niet, doch in 2 der onder b en c vermelde godshuizen worden ook proveniers opgenomen bestedelingshuizen en arm- of werkhuizen, worden almede in de provincie niet gevonden. In de voormelde gestichten zijn in 1854 verpleegd363 oude lieden, 152 gebrekkigen en 371 kinderen, te zamen 8S6 personen. Aan onderhoud en verzorging werd f S2,652,00} cn aan begrafeniskosten/'664,37 uitgegeven. Het burger weeshuis te Middelburg onderging eene aanzien lijke vertimmering, welke 8,820 kostte. Ten gevolge hiervan wordt dit gesticht als het doelmatigste godshuis in die gemeente beschouwd. Van de op 31 december 1854 aanwezige 5 gast- of zieken huizen, was 1 gesubsidieerd. De gestichten te Goes, Veere cn VlissiDgen zijn niet uitslui tend bestemd tot verpleging van zieken en gewonden; zij zijn daarom onder de godshuizen gerangschikt. In dc gasthuizen tc Aardenburg, Middelburgen Sluis werden 316 personen verpleegd. Het getal verplcegdagen beliep 18,066. Aan onderhoud en verzorging werd f 9,604,12, aan genees kundige vcrzorgingyS,069,39^ en aan begrafeniskosten 335,85 uitgegeven. De instellingen tot werkverschaffing, van welke opgaven zijn ontvangen, zijn de volgende van die tc Middelburg, waarbij de werkzaamheden alleen bestaan hebben in het wieden der straten; van de commissie uit de iraëlitische gemeente aldaar, tot het doen aanleer en van ambachten door de jeugd van dc scholen tot het lecren van liet maken van kant, te Sluis en te Sas van Gent, waarvan reeds vroeger melding is gemaakt; van die te Ouwerkevk, voor het bereiden van vlas van die te Poortvliet, waarvan de werkzaamheden alleen in het slechten van een heuvel hebben bestaan, en van die to Stavenisse, tot verbetering en herstelling dei- wegen. Het getal personen die bij deze instellingen werk erlangden bedroeg 264, waarvan 81 tevens huisvesting en voeding genoten. Aan onderstand werd ƒ9,557,78 uitgegeven. De werkzaamheden van 8 instellingen waarvan gecnc opga ven zijn ontvangen, bepalen zich: voor die te Middelburg, tot timmerwerk, vervaardigen van spijkers, bereiden en pluizen van touw en het aanleggen van wandelplaatsen voor die te Ellemeet, Kortgcen, St. Maartensdijk en Zonne- maire, tot het bereiden van vlas voor die te Vlissingcn, tot het verbeteren der publieke wegen en het maken van spijkers, en voor die te Zierikzee, tot het gelijk maken en omspitten van grond aan de havens. Onder de instellingen tot het voorkomen der armoede wor den in de eerste plaats de banken van leening gerangschikt. Die, welke door gemeenten of administration van liefdadig heid worden gehouden, zijn 3 in getal. Het bedrag der kapitalen waarmede deze banken werkten, wasƒ64,996,91, hiervan was ƒ21,196,91 renteloos ei^43,S00 tegen interest opgenomen. De standaard der interest door die banken geheven was 1612 percent. Dc winsten bedroegen bij die te Goes ƒ284,06 en bij die te Zicrijpee/2,469Die tc Vlissiugenleed een verlies van/'76,44, door het vermeerderd gebruik maken der bank, met dc zooge naamde wcekpanden. De uitgaven bedroegen gezamenlijk ƒ155,327,90 en de ont vangsten ƒ159,039,64}. Het getal beleende panden was 75,586, terwijl 73,427 pan den gelost en 1,437 panden verkocht werden. Bij de 4 banken van leening die verpacht of door particulie ren gehouden worden, is 16 pet. do hoogste en S pet. de laagste rente. De bank te Hulst, die sedert 1851, zonder dat daarvan eenigc pacht werd genoten, in werking is geweest, is met december 1854 buiten werking gesteld. Die te Middelburg, vroeger verpacht, is met 1 januarij 11. onder gemeentebeheer gesteld. Bij deze banken zijn 59,119 panden beleend, 56,637 gelost en 2.228 verkocht. In de provincie bestaan 22 zieken- en begrafenisbussen. Slechts van 15 zijn opgaven ingekomen. Te Vlissingen is eene vroeger bestaan hebbende vervallen; te Ouwcrkerk is er daarentegen 1 opgerigt. Er worden 6 spaarbanken in dit gewest gevonden. Dc hoogste rente door die banken uitbetaald, was 4, de laag ste 2 ten honderd. Het getal deelnemers was 1516. ITet bedrag der opgevraagde inlagen en interessen beliep f21,491,69-4, dat der geldbeleggingen 39,133,06}. De inlagen bedroegen f 23,S52,23, dc inkomsten van bezit tingen en regten f 3,5G5,02 en dc aflossingen in kapitaal ƒ34,216,12. Het bedrag der kapitalen, met inbegrip van hetgoen de ban ken te goed hadden, was95,747,57} en dat van hetgeen de banken verschuldigd zijn - 66,031,15 Zuiver bedrag der reserve-fondsen f 29,716,42} Onder deze cijfers zijn niet begrepen de uitkomsten van dc spaarbank te Middelburg. Van deze inrigting kan alleen gezegd worden dat haar kapitaal bedroeg ƒ112,760,12dat er is inge- bragt f 7,S57 en terugbetaald f 30,247,37}. De uitgaven der 7 spaarkassen, bij welke 173 personen heb ben deel genomen, bedragen administratie-kosten9,60 teruggegeven inlagen, intresscn en premien - 538,13 geldbelegging- 4,27 diverse:.....- 36,50 588,50 De ontvangsten bedroegen inkomsten en bezittingen 397,04 inlagen- 449.22 bijdragen van particulieren- 106,31} geldaflossingcn - 34,47} diverse- 10,89} 997,94.} De uitgaven cn iiikomsten van de spaarkas te Zierikzee zijn onder dc voormelde sommen niet begrepen. In die spaarkas is 1160,72 ingebragtdie som is, verhoogd met f 206,83,als premiën en toelagen, aan de deelnemers bij we- kelijksche gedeelten teruggegeven. Door 2 hulpbanken werd 50 keeren voorgeschotentegen eene rente van 2 tot 5 pet. Eene som van ƒ18,534,25 werd tegen borgtogt,/ 406,25 op pensioenen uitgekeerd 19,516,804 is terugbetaald. De op 31 december jl. uitstaande gelden bedroegen /"7268,32. Behalve tc Goes, bestaat er te Zïerikee eene vereeniging tot uitoefening van patronaat over de armen. Door die tc Goes werd in 1S54 aan zeer vele vrouwen werk verschaft, door het vervaardigen van kleedingstukkcn. Het verkoopen der vervaar digde voorwerpen was bezwaarlijk. Eene tijdelijke opheffing der werkzaamheden is noodzakelijk geweest. Indien aan dc vereeniging geene meerdere ondersteuning ten deel valt, zal zij, meent men, zich bezwaarlijk kunnen staande houden. De vereeniging te Zierikzee stelt zich het weren van bedelarij en de voorziening in tijdelijken noocl voornamelijk ten doel. Zij had in 1854 162 huisgezinnen onder geregeld toezigt. SX. ©peaibare veiligheid en gevangenissen. De openbare rust en orde werden in 1854 nergens in de pro vincie gestoord. Eenige diefstallen, meest alle van geringe be- teekenis uitgezonderd, hadden er geenc gewelddadige aanran dingen van personen of eigeudommen plaats. De vermeerdering van het policie-personeel te Middelburg droeg goede vruchten. De veldwachters van'Colijnsplaat, Kats en Kortgcne werden voorzien van aanstellingen, krachtens welke elk der drie veld wachters thans in die drie gemeenten dienst doet. Iu enkele gemeen ten, die vroeger met anderen te zamen slechts éénen veldwachter hadden, is thans een afzonderlijke veldwach ter aangesteld. De dienstkring van anderen dier beambten is tegenwoordig tot twee gemeenten beperkt. Eerst later echter zullen deze verbeteringen haar volkomen beslag krijgen. Dejaarwedde van den commissaris van policie te Middelburg is op voorstel van den gemeenteraad met 300 verhoogd en op 1500 gebragt. De commissarissen en de mindere beambten van policie en dc veldwachters gaven meerendeels redenen van tevredenheid. De veldwachter van Koewacht werd wegens wangedrag ont slagen. Het detachement kavallerie, vroeger te Westkapelle gestati oneerd, werd door eene brigade marechaussees vervangen. Deze en de overige brigades van dat wapen, benevens dc de tachementen infanterie te Sluis en te Philippine, beantwoorden voortdurend aan hunne bestemming. De in sommige gemeenten geplaatste geregtsdienaarswelke met 4 zijn vermeerderd, bewezen der policie goede diensten. Aan sommige beambten zijn commissienals rijks-veldwachter uitgereikt. Het gevolg hiervan is niet bekend. De wet van 15 augustus 1839 (Staatsblad no. 39), betrekke lijk de toelating en uitzetting van vreemdelingen, werd behoor lijk toegepast. Onderscheiden personen worden wegens gebrek aan legiti matiestukken enz. afgewezen en over de grenzen gebragt. Tegen dc bedelarij werd zoo veel mogelijk gewaakthaar ge heel te beletten was ondoenlijk. Bij verschillende vonnissen werden 59 personen wegens be delarij tot gevangenis enz. vcrooordeeld, 17 aangeklaagden wer den vrijgesproken. De staat der brandbluschmiddelen is over het algemeen vol doende. In eenige gemeenten, die slechts in hetbezit cener hand brandspuit zijn,is de aanschaffing cener grootere spuit wenscho- lijk, maar de geldelijke middelen laten die aanschaffing niet toe, of wel, het personeel tot bediening van eene grootere spuit ont breekt. Behalve van eenige brandrampen van geringe betcekenis, wordt melding gemaakt van den brand in de fabrijk van verbe terde meekrapbereiding, genaamd »Zuidbeveland", te Goes, van dien in de mede te dier plaats gevestigde meekrap- en garancine- fabrijk van de heeren van Renterghem Co., van dien in de mecstoof „De drie kwartieren", te Krabbendijke en van dien in de meestoof „Ecndragt cn goede hoop", te Hontenisse. De door den laatste veroorzaakte schade wordt op ƒ4000 of 4500 begroot.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 7