MIDDELBÜRGSCHE O 1A N T. 7 Julij. N°- 81. Zatiirdag 1855. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- siugen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is f 3, franco per post f 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Vrijdag avond 8 ure. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. 21 un koningin geit De commissaris des konings in de provincie Zeeland, brengt ter kennis der ingezetenen dat door de sl aten dier pro- vincie eene openbare vergadering zal worden gehouden op za- turdag den 7 dezer, des namiddags ten één uur. Middelburg, den 6 julij 1855. De commissaris des konings voornoemd, VA-N TETS. tóinnrnlanösrijc Siijtringrn. Miflclêl'bu.B'g? jraïajj. Heden had eene openbare vergadering plaats van de provin ciale staten van Zeeland welke ten een ure door den voorzitter werd geopend. Na goedkeuring der notulen van de vorige vergadering en de medédeeling van eenige ingekomen stukken, wordt door de commissie voor de verzoekschriften rapport uitgebragt: 1. bij monde van den heer Becius op de adressen: a. van eenige ingezetenen van het voormalig 5de district, houdende bezwaren tegen de heffing van tolgeldenb. van adhesie am laatstgemeld adres van eenige ingezetenen der gemeente Axel; c.als voren van eenige ingezetenen van het voormalig 4dedistrictstrekkende om dezelve ten fine van rapport testellen in handen van gede puteerde stalenmet welke conclusie de vergadering zich ver- eenigt. 2. bij monde van den heer Waglho op een adres van M. Blonkers en anderen, zich noemende jagers in het voormalig 4de district, met. bezwaren tegen de onbeperkte uitoefening der lange jagt, alsmede tegen de afgifte van jagt-acten aan vreemdelingen strekkende tot dadelijke behandeling van het zelve. Hieromtrent, ontstaan eenige beraadslagingen welke worden beëindigd doorliet voorstel des voorzitters om het rapport te stellen in handen van gedeputeerde staten tot het doen van een bepaald voorstel. Door de commissie van rapporteurs wordt, bij monde van den heer W. M. Snijder verslag gedaan van het onderzoek der rekening van enkel provinciale inkomsten en uitgaven dienst 1853, adviserende tot goedkeuring der rekening; in welken geest wordt besloten. De commissie voor de verzoekschriften brengt nog rapport uit 1. bij monde van den heer Waglho op een adres van Ja. Ma. Ceelen, wed. van Hertum, om weder met eene gratificatie te worden begunstigd, met. een voorstel van gedeputeerde staten, strekkende tot verzending van het adres naar de afdeelingen conform besloten 2. bij monde van den lieer Iioogeboom op een adres van A. W. Olivier, opzigter der provinciale wegenom verhooging zijner jaarweddestrekkende tot verzending aan gedeputeerde staten. Op voorstel van den heer van Zuylen van Nievelt wordt ech ter besloten tot verzending naar de aldeelingen 3. bij monde van den heer Hoogenboom op een adres van J.J. de Jvanl er en D. Dronkers, concessionarissen der stoombootdienst op de Wester-Schelde. orn verhooging van liet provinciaal sub sidie of vermindering van lasten, en anders ontslag van de con cessie, waarop overeenkomstig het advies der commissie besloten wondt tot. verzending naar de afdeelingen. De commissie van rapporteurs brengt rapport uit 1. bij monde van den heer Vader, op de begroot iug voor de provincie, voor zoo veel het rijks-bestuur is, over 185G; over eenkomstig hare conclusie wordt d'eze aangenomen j Bij de aanbesteding op den 3 dezer van werken aan den nieuwen Neuzen polder, zijn aannemers gewordenvan het lste perceel den heer D. Hooi te Ellewoutsdijk, voor/5800 en van het 2de perceel, den heer de Rechter te Moerbeke, voor ƒ1342 per 3 last briksteen. 2. bij monde van den heer van der Mandere, op de voorstel len van gedeputeerde staten, tot toekenning a.eener gratificatie van 50,'aan dewed. Lippens, en b. van een renteloos voorschot tot herstelling van eenen weg aan degemeente 's Heer Hendriks kinderen met beider conclusien iot goedkeuring vereenigt de vergadering zich. 3. bij monde van den heer Hammacher over het voorstel van gedeputeerde staten omtrent de kosten van onderhoud van het provinciaal geregisbof. Het. gewijzigd voorstel is aangenomen, zullende door jhr. mr. Schuurbeque Boeije een behoorlijk on- dersteuud voorstel worden ingediend om van het ministerie van justitie ook restitutie aan te vragen der onderhoudskosten over vroegere jaren. Een meer uitvoerig verslag zullen wij in het volgend no. mededeelen. Door gedeputeerde staten dezer provincie is, naar wij verne men, opzijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslagen als ontvan ger der subsidien in het polder-arrondissement Axel de heer J. C. Steenkamp PWz. In den namiddag ea avond van 30 junij, werd op de rivier de Maas voor Rotterdam, wederom j$ê& jaarlij'kscji huishoudelijk feest gegeven door de met roem bekende roei- en zeilvereeni- ging de Maas, waarbij op nieuw de voortdurende bloei dezer vereeniging bleek, zoo door het aantal schoone en doelmatige vaartuigen, welke aan de wedst rijden deel namen als door de geoefendheid der heeren leden roeijers, die reeds uit menigen wedstrijd als overwinnaars weder keerden. Volgens een schrijven aan de Amsterdamsche Courant zal Z. K.H. de prins van Oranje,die zich aanboord van Zr. Ms. fregat Doggersbank bevindt, eerst tegen het einde van septembei- naar het vaderland terugkeeren. De prins zal, onder liet ge- strengste incognito o. a. Cadix, Gibraltar, Malaga, Carthageua, Genua, Napels, Sicilië, Maltha enz. bezoeken. gSeraoeimiirag-aira era lueslaaaten. Z. M. de koning heeft den lieer J. Bervoets benoemd tot rid der der orde van de Eikenkroon. Bij Zr. Ms. besluit van den 2 julij, zijn benoemd tot. ridders der orde van den Nederlandschen Leeuwmrs. J. B. baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw, advocaat-generaal bij het provinciaal geregisbof in Noordbrabant, R. Twiss Ez., officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te 's liertogen- bosch en J. J. van Lelyveld van Cingelshouck, raadsheer in het provinciaal geregtshofin Noordbrabant. liunsten era wetenstfjSiiajDjïeMo Blijkens eene annonce in Le Précurseur, ziet te Antwerpen het licht de 1 ste aflevering van een door de heeren R. C. Bak huizen van deu Brink, rijks-archivaris, L. Ph. C. van den Bergii en J. K.de Jonge uitgegeven werk getiteldLes Archives du Royaume des Pays-Bas. Het werk bevat eene verzameling van onuitgegeven stukkeu en bijdragen tot de geschiedenis van Ne derland betrekkelijk. In de voorjaars-vergaderingen van de verschillende pro vinciale eommissien van onderwijs zijn toegelaten1 onder wijzer van den 1st en rang, zijnde de heer W. B. Onnekes, on derwijzer te Ulrum, provincie Groningen; 47 onderwijzers van den 2den rang, 86 onderw. van den 3den rang, 117 onderw. van den 4den rang. 7 huisonderwijzers, 67 schoolhouderessen, 3 huisonderwijzeressen. Wanneer men deze getallen vergelijkt met die van het voorjaar van 1854, dan zijn er in 1855 één on- derwyzer van den Islen rang meer, doch 10 ouderw. van den 2den rang minder, 4 onderw. van der 3den rang minder, 44 on- derw. van den 4den rang minder, 3 huisonderwijzers meer, 26 schoolhouderessen minder en 16 huisonderwijzeressen minder toegelaten. Met het voorjaar van 1853 vergeleken, zijn er in 1855 één onderw. van den 1 sten rang meer, 20 onderw. van den 2den rang minder, 21 onderw. van den 3den rang minder 17 onderw. van den 4den rang minder, 4 huisonderw. meer, 9 schoolonderwijzeresscu minder, 4huisonderwijzeressen minder. Er heeft dus eene jaarlijksche toenemende vermindering plaats in de opleiding van onderwijzers, bij eene toenemende bevol king, bij de uitbreiding van het onderwijs, bij het openen van vele bijzondere scholen der lste en 2de klasse, uit welke oor zaak alleen de klagle van gebrek aan ondermeesters, welke overal gevoeld wordt, voortvloeit. En indien de regering niet spoedig aan den onzekeren toestand, waarin wij verkeeren, een einde maakt, dan zal het ouderwijs er spoedig onder lijden. Jfceerolog-ne. Den 30 junij is op den huize Sandenburg, bij Neêrlangbroek overleden mr. E. A. A. C. baron van Lijnden van Sandenburg, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, kommandetir van de orde der Eikenkroon, honorair kamerheer des konings, vice-president van het provinciaal geregtshof van Utrecht, enz. EAerlkraierawso Den 4 dezer zijn de vergaderingen van de synode der her- vormdegemeente door Z. Exc. den minister voor de zaken der hervormde en andere eerediensten, in het lokaal van dat minis terie te 's Gravenliage geopend. WerscEa511Iemde üerïg-tfera. Men schrijft ons uit Neuzen van den 3 julij //Als eene bijzonderheid kunnen wij melden dat Adrian a Hartog, de huisvrouw van zekeren T. Meeuwse Jz., pachter der tol op deu straatweg naar Axel. 11. zaturdag bevallen is van drie welgeschapene dochters welke, benevens de moeder, nog fn goeden welstand verkeeren. Gemelde vrouw was ongeveer 16 maanden geleden bevallen van tweelingen, welke thans nog welvarend zijn." Den 4 dezer is te Hellevoetsluis gearriveerd Zr. Ms. stoomschip Sindoro, met 90| ton haring. Bij het departement van binnenl. zaken is, ten behoeve der noodlijdenden door den jongsten watersnood ontvangen fr. 48,86 aan Zr. Ms. gezantschap le Brussel ingezonden dooi de heeren A. Lenoir en P. Hoyois, predikanten der gerefor meerde gemeente te Nessauvanx en Verviers, zijnde dat beloop zamengesteld uit ingezamelde giften in de evangelische kerken te Nessouvaux ad fr. 32,22, te Verviers ad fr. 9,14 en te Spri- mont fr. 7.50. Nopens den staat der te veld staande vruchten in de pro vincie Drenthe geeft de Assen sclie courant verblijdende berillen. Men verneemt dat de spoorweg van Rotterdam op Utrecht vermoedelijk den 15 dezer zal geopend worden. Blijkens eene mededeeling van het deenscho telegraaf kantoor zijn in Noorwegen telegraafkantoren geopend teChris- tiania, Drammen, Erederikshald,Frederiksstad, Mossen Sarps- borg. Met 1 dezer is te Bingen een telegraafkantoor geopend en mede voor het verzenden vau berigtcn in de engelsche taal bestemd. Te Manchester is dezer dagen in 96jarigen ouderdom over leden zekere Joseph Gilman, die gezegd kan worden van zijne jeugd af aan een krijgsmansleven te hebben gevoerd, hebbende hij meer dan 100 gevecht en op verschillende punten des aardools bijgewoond en onderscheiden wonden bekomen. HSrargerlijlte Stand. In de afgeloopene maand junij zijn ingeschreven in de Registers van den Burgerlijken Stand te Middelburgals Gehuwd6 paren. Geboren 28 kinderen; 17 van het mannelijke en 11 van het vrouwelijke geslacht.. Overleden, 47 personen, 27 van het mannelijke en 20 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegeven 0.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1