ziEiaim, BOUW-EN WEILAND, OPENBARE VERKOOPING VAN TIENDEN. tie, door u ter spraak gebragte zaak vertoeven. Dit alleen zij nog gezegd dat wij er niet aan mogen twijfelen, of gij zult, met al diegenen, welke gij zegt dat in uw gevoelen deelenweldra het aangenaam genoegensmaken, dat gij u zei ven, volgens de laatste zinsnede van uw geschrijf, hebt voorgespiegeld, namelijk de overtuiging dat gij gedwaald hebt. En hoewel wij voorloopig uwe verklaring willen aannemen dat geene bedilzucht uwe pen bestuurd heeft, en gij geene dan goede bedoelingen hebt, zoo meenen wij u ook nog te mogen zeggen, dat er op het wetenschappelijk gebied der waterbouw kunde andere dan de u verleende talenten te pas komen, en allerminst magtspreuken, die aanleiding kunnen geven dat min- kundigen de belangrijke werken afkeuren, welke door het gou vernement, na rijp beraad, op het voorstel en advies van der zake kundige mannen, in het algemeen belang en tot welzijn van Vlis- singen tot stand worden gebragt, of althans dat zij die werken niet, of niet genoeg waarderen, zoo als zij verdienen, en dat, naar onze meening, geen dienaar van den staat, zoo als gij zijt, tot zulke drijfveren zijne pen behoorde te leenen. Eindelijk meenen wij ten slotte, u te moeten aanraden, om voortaan eerst bij u zelvcn te onderzoeken, of gij somtijds niet tot hen behoort, waarvan wij in den aanvang dezes spraken, dan namelijk als gij nog eens weer de schrijfzucht gevoelt, om in het openbaar uwe afkeuring te uiten overwerken, welke hier of daar worden aangelegd, of over het binnenloodsen van een schip door vaarwaters, waarvan gij zelfs den naam niet weet; bedenkende dat men om dit te doen, kundiger moet zijn dan de deskundige zelf, wiens daden of werken men beoordeelt, of gelijk gij doet veroordeelt. Middelburg, den 31 Mei 1855. C. 1) De schrijver spreekt meermalen van eene nieuwe haven, doch cr is te Ylissingcn geene nieuwe haven. Bedoelt hij daarmede ook ds engelsche kaai, strekkende van de vischmarkt naar de zoogenaamde roode brug? Ondertrouwd S. LASTDRAGER, van't Nieuwediep, Weduwnaar van M. M. Domin Middelburg, en den 6 Junij 1855. M. B. LELS, Weduwe van, A. Luteyn. Algemeene en eenige kennisgeving. Getrouwd R. A. W. JACOBZE, Officier van Admiuistratie 2de klasse Vlissiugen, met den 6 Junij 1S55. M. SIMMONS. Algemeene en bijzondere kennisgeving. Wesl kapel Ie, den 3 Junij IS 55. Heden overleed, tot onze groote droefheid, onze geliefde Moeder NEJ2LTJE K WEK KEBOOMgeb. HENGST, in den ouderdom van ruim 61 jaar. Uit aller naam P. KWEKKEBOOM, Onderwijzer der Jeugd. Algeineeuc kennisgeving. Middelburg, den 4 Junij 1855. Heden overleed SUSANNA JACOBA VOERMAN, Weduwe L. VAN GEELKERKEN, in den ouderdom van ruim 67 jaar. Eenige kennisgeving. ESBÜE5. EM® 33 AKÏM Het Provinciaal Geregtshof in Zeeland maakt bij deze bekend, dat de Kamer, welke overeenkomstig Artikel 17 der Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie, eu aii. 11 van het Reglement op de wijze van Eedsaflegging enz., vastgesteld bij Zr. Ms. Besluit vau 14 September JS3S (Staatsblad no. 36), gedurende de Va cantia van den 1 Ju lij aanstaande tot en met den 31 Au gustus daaraanvolgende, belast zal zijn met. de afdoening van Sjioecl vereiscUende zaken eu van Strafzakenhare gewone Teregtziltingen zal houden op cle navolgende dagen, te weten Zalurdag 7 Julij, Maandag 9 Jnlij, Zaturdag 21 dito, Maandag 23 dito, Zaturdag 4 Augustus, Maandag 6 Augustus, Zaturdag IS dito, Maandag 20 dito, telkens aan te vangen des voormiddags ten tien ure, en dat de eerste rjewone Regtsdag voor Burrjerlijke Zaken na de Vacantie zal zijn den 4den September dezes jaars. Middelburg den 5 Junij 1S55. Gezien door ons Pro- Op last van den Hove, eureur-Generaal, Dc Griffier, M. VERBRUGGE. DE BRUIN VAN MELIS- EN MARIE KERKE. k m as k ït sj ar a» a et as s aa o u Het jaaiTyksch Examen der Leerlingen zal gehouden wor den op Vrijdag den 15 Junij 1855, aan te vangen des voormiddags ten 9 ure. De Geneeskunst-oefenaren hebben bij hetzelve den vrijen toegang. Namens de Commissie van Bestuur, WILL. JOH. ZIP.Secretaris. A A NKtOWHKHl M tfx Bij in debet geregistreerd Vonnis der Arrondissements- Regtbauk l.e Middelburg, van den eersten November 1854, op verzoekschrift van na Ie melden Eehtgenooten gewezen, is verklaard dat, B A LIT HO LO ME S JOHANNES KEER- SEMA.KER, vroeger zonder beroep, thans Winkelier, sn CATHARINA VAN METEN, Dienstbode, beide wonende te Middelburg, zijn gescheiden vau Tafel en Bed, met al de gevolgen bij de Wet bepaald. Waarvan aankondiging, ingevolge Art. 300 van het Burgerlijk Wetboek en Art. Sll van dat vaii Burgerlijke Regtsvordering. De Procureur der Verzoekers, J. M. BRIEVE. PUBLIEKE BSSTEDIEIG. De Dijksdirectie der Breede Watering bewesten Yerseke zal op Woensdag den 13 Junij 1855, des voormiddags ten elf urein het Logement de Prins van Oranje te Goes, iu liet openbaar trachten aan te besteden Het maken van 2500 Vierkante Ellen van VlLYUimDSCHËlV STEE.V op 1-SJIV, te leggen aan de Noordzijde der genoemde Wate ring, met de leverantie van alle daarbij behoorende Materialenmet uitzondering van de voorhanden zijnde bij de genoemde Watering. Het Bestek en de Voorwaarden zullen 8 dagen vóór en op den dag der Aanbesteding ter lezing liggen ten Kantore van den Ontvanger en Griffier dier Watering, t.e Goes; mitsgaders inlichtingen te bekomen zijn bij den Heer Dijk graaf dier Watering, mede te Goes, en den Heer Opzigter E. PERDIN AND USSEaan het Sas van Goes. Namens de Directie voornoemd, De Ontvanger-Griffier KAKEBEEKE. De Directie over het Godshuis teVeore zal op Vrijdag den 22 Junij 1855, des middags ten 12 ure precies, in het zelfde Geslicht, door het Ministerie van den Notaris W. M. SNIJDER, aldaar residerende, en Getuigen, in het openbaar Te Paclit aanbieden, voor den tijd van zeven achtereen volgende jaren, Vier Pereeelen aan voormeld Godshuis toebehoorende, onder Zandijk-buiten, Gemeente Vrouwepolder, gelegenbij de uitgezette Kaarten iu het breede vermeld; om te aanvaarden: cle Weilanden Sinte-Cathariiie en het Zaailand 1 December eerstkomende. Inmiddels zijn betrekkelijk de voorwaarden dezer Ver pachting acht dagen bevorens inlichtingen ten Kantore van gemelden Notaris te verkrijgen; terwijl zij welke belang bij deze Verpachting mogten hebben wel uitdrukkelijk worden herinnerd, dat dezelve onraiddeiijk na het bepaalde uur aanvangt. De Notaris P. VAN DE GRAPT zal op Vrijdag den 8 Junij 1855 des namiddags ten 5 ure, in de Herberg het Huis Halfwege bewoond door L. MELSEstaande en gelegen aan den Veerschen Rijweg, publiek presenteren te verkoopen 1. Een HUIS en ERtTE zijnde een "Wagenma kers-Winkelbewoond door J. KOOMAN, staande en gelegen binnen Veere, in de Warwijksche Straat. Jaarlijksche Lasten bedragen 2,62. 2. Een HUIS en ERVE zijnde een Timmermans- Winkel, staande en gelegen te Zandijk-Binnen, Gemeente Veere. Jaarlijksche Lasten bedragen 5,43. 3. De nombre van 89 Roeden 80 Ellen WEILAND gelegen onder den Vrouwepolder. Jaarlijksche Lasten bedragen f 15,48. 4. De nombre van 89 Roeden 80 Ellen WEILAND gelegen onder den Vrouwepolder. Jaarlijksche Lasten bedragen/15,48. Verder zal bovengemelde Notaris, op Dingsclag en Woens dag den 12 en 13 Junij» daaraanvolgende, telken dage des morgens ten 10 ure, eerst voor.het Huis in de Warwijk sche Straat te Veere, en daarna voor het Perceel te Zandijk-binnen, iu liet openbaar presenteren te verkoopen: Op Diugsdag den 12 Junij 1855, eene aanzienlijke partij HOUTWAREN en AFBRAAK. Op Woensdag den 13 Junij 1855, 10 Melkkoeijen, 1 tweejarige en 1 éénjarige Vaars, 1 Vaars- kalf, 3 Melkgeiten, eenige Melkers - Gereedschappeneene partij Aardappelen te Velde, mitsgaders eene partij Meube- laire Goederenbestaande in Kabinetten, Bureau, Klokken, Spiegels, Bedden in soort, Tafels, Stoelen, Porcelein, Koper-, Tin- en Glaswerk. Zijnde bovengemelde Vaste Goederen inmiddels Uit de Hand te Koop, en daags vóór de Verkooping voor een ieder te bezigtigen. De Notaris Mr. K. WA UT IIOresiderende te Tholen, Provincie Zeeland, zal ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen den Heer Mr. H. J. VAN GENNEP, op Zaturdag deu 16 Junij 1855, des namiddags om 4 ure, in de Herberg van N. D. P. AUGUSTIJN te Tholen, iu het openbaar veilen om finaal te verkoopen: Eerste Perceel, 10 hoeken Tienden in den Polder Schakerloo, Gemeente Tholen. Tweede Perceel, 3 hoeken onder de Gemeente Sint- Annaland. Derde PerceelEen Derde in 15 hoeken en Een Derde iniu Een Vijfde in 4 hoeken onder de zelfde Gemeente Sint-Annaland. De zuivere opbrengst dier Tienden, berekend naar de laatste 15 jaren door elkanderen, na aftrek der twee voordeeligste en der twee nadeeligste jaren, heeft jaarlijks bedragen, te weten: van het 1ste Perceel 637,21$; van het 2de Per ceel 321,23, en van het 3de Perceel 657,13. In het jaar 1S54 heeft die opbrengst zuiver bedragen: van het lste Perceel 966; van het 2de Perceel 444en van het 3de Perceel f 865. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore ran voor noemden Notaris. Te B"ACHBTEM eene HOFSTEDE, groot rui ai 3S Bunders gelegen in den in 1846 bedijkten Polder de Perponcher. Te bevragen bij den Eigenaar deu Heer H. C. VAN DEINSEte Wolfaarlsdijk, Brie ven franco. Te l"acllBien eene Iinpitale HOFSTËDË, groot ruim 58 Bunders Wei- en Bouwland en Bosch, ge legen aan den Straatweg bij het Dorp Nieuwlaiid, "te aanvaarden na het rooven van clen Oogst dezes jaars. Adres bij den Heer ADR. TAK, Lange Noordstraat L 126, na, den 14 dezer. Uit de Hand te Koop een MUIS, SCHUUR en verderen Timmer, bewoond door W. HEIT, staande en gelegen te Seroos- kerkeaan den Straatweg naar Oostkapelle, met de nombre van 7 Bunders 06 Roeden 34 Ellen Bouw- en Weiland, aldaar gelegen. Nader te bevragen ten Kantore van den Notaris VAN DE GRAPT. Tl eene groote partij AFBRAAK, afkomstig ran deSlads- schuur te Veere, waaronder eenige zware en andere Balken, lang 10 El, zeer geschikt tot het bouwen van eene Schuur, alsmede eene groote partij Metselsteen van alle soorten, ook nog 50 A 60,000 Dakleijen, waarvan de kleinste 25 tot 33 Duim lang zijn, en 4 a 5000 nog zoo goed als nieuw. Te bevragen bij D. SCHUILWERVE en J. E. KOELEMAN, te Middelburg. Die genegen zijn om 50 a 100 of meer SCHAPEN in den Kost te besteden vervoegen zich bij WIL LEM DE TRQIJE, op de Oranjeplaat bij Amemuiden. Bij A. EWCwfifljLEIS. f>- Opruiming van ba reges, jaconats, barége chals-eojvg, doeken en diverse mantilles, tot nimmer gekende lage prijzen. Terstond eene NOODHULP benoodigd, en met 1 No vember aanstaande eene MEID, bij Mejufvrouw AU GUSTIJN, Groote Markt. Yoop f 5.in plaats van f 1®.en voor f 2,5® in plaats van f' 5. zijn bij den Boekverkooper J. M. HENDRIKSE te beko men allerliefste KINDERBOEKJES, voor groote en kleine Kinderen, in pakjes van 5 a 10 Stuks. Bij denzelveu is mede voorhanden bijzonder zuivere en Zwarte Inkt, voor Stalen Pennen, in Kruikjes en Piesjes van 40 en 30 ceuts. DE GEBROEDERS ABRAHAMS te Middelburg heb ben uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld JAARBOEKJE VOOR 1S55. verzameld door H. M. C. VAM OOSTËBXEE. PRIJS, gebonden in geprest Linnenbandje,/ 1,45. INHOUD: Kalender enz. H.Q.Janssen, De Doopsge zinde Gemeente te Aarclenburg en haar edel gedrag in 1672. W. J. van Zeggelen, De verbrijzelde Viooleen Liedje van Behanger. P. A. Leupe, Philip Lucasz, Raad en Direc teur-Generaal van Neêrlandsch Indie. II. M. C. van Oos terzee, Levensschets van AdriaanUyttenhooven. Dr. 11. A. Callenpels Redding van Oostburg in 1830. P. J. v. n. Noordaa, Voor Rijk en Arm. Dr. J. ab Utrecht Dres- selhüis De Rederijkers te Goes (eene nalezing). Mr. A. Moens van Bloois Schetsen uit de Geschiedenis der Stad Viissingen. B. Ph. de Kanter, Aan eene Haarlok eener geliefde Afgestorvene. S. Piccardt, Welke was de oorzaak van deu tragen voortgang der Hervorming in Zuidbeveland en bepaaldelijk te Goes? S, Piccardt, Barse's afscheid (fragment). Oorsprong van de Schulden der Slad Goes extract uit het rapport door de Commissie voor het Pinan- ciewezen te Goesten jare 1853 opgemaakt. Mr. A. P. Sifelé De Heiden. P. A. Leupe, Maerten Thijssen, Hollandsch- Zweedsch Admiraal. H. M. C. van Oosterzbe Kerke lijke curiositeitenopgesprokkelcl door N. Bal Snijders. W. J. v. D., Opwekking tot. moed bij tegenspoed. J. J. Tel- chuys, Luimige voncl van Bellamy. N. Bal Snijders, Een Gelukde zelfdeEen Ongeluk. Adr. Uyttenhooven Iels over Staats-Vlaanderen in 1794; adres aan HunHoog- mogenden. CONCERT ten behoeve van het Muzijkfonds der dienstdoende Schutterij te Middelburg, in het Schutters hof St. Sebastiaan, op Donderdag den 7 Junij 1855. Aanvang des avonds ten 7 ure. Entree voor een Heer en Dame 99 ets.meerdere Dames 50 ets. elk. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4