muziekanten der schutterij3. liet muziekkorps van het regemeut grenadiers en jagers; 4. deputatie uit de lieder tafels der hofstad; 5. het gezelschap Cecilia, voorafgegaan, door hare met een aantal ihsignieu rijk versierde banier Gv een detachement kavallerie, begaf zich naar het gebouw Piligeiiti.a, waar de waardige vreemdelingen werden begroet door de leden der liedcitafels dezer stad. Van daar begaf het gezelschap zich naar de Witte sociëteit.waar het een diner werd aangeboden en een 25tal rijtuigenwaarmede zijne leden zich toen naar Scheveningen begaven. Om half twee ure teruggekeerd, werd door de vreemde toonkunstenaren een concert gegeven in het Willems-park, dat daartoe feestelijk was iu-gerigt, en alwaar eene drukke menigte was bijeen gekomen oin de menschlievende pogingen dezer Belgen te schragen. Een gelijk druk bezoek verwacht men heden avond in Diligent ia, waar zij hun tweede concert zullen geven. Uit een en ander moge blijken dat de residentie zich heden in feestgewaad heeft gehuld. Inde straten langs welke de stoet zich heeft begeveuwapperen allerlei soorten van vlaggenen de gebouwen waar cle vreemdelingen hun in trek zullen nemen, zijn rijk versierd en van toepasselijke opschriften voorzien. Ook de tweede kamer heeft een blijk van hulde willen brengen aan het menschlievcncl doel onzer naburendoor zonder stemming aan te nemen het voorstel van den heer Thorbecke om tegen half twee de werkzaamheden voor heden te eindigen. liet geheele feest, begunstigd door heerlijk weder, zal gewis nog lang aan liet genot doen denken, hewelk de edele zucht dezer Belgen den Hagenaars heden deed smaken. Londen 4 junij. De Morningpost deelt eene depeche uit het kamp voor Sebastopol mede, gedagt.eckend 2 junij, en luidende als volgt "Wij hebben Stranychi genomen." De Bussen hebben de aldaar aanwezige provisie vernietigd, die naar begrooting in de behoefte van het russische leger gedurende een maand had kunnen voorzien. Lord Panmure heeft eene depeche bekend gemaakt van lord Raglangedagteekend 3 junij, en waarin wordt berigt dat kapitein Moore van de cirkassisehe kust is terug gekeerd. De Russen hebben Soudjouk Kala ontruimd met achterla ting van 60 stukken grof geschut. Londen 5 junij. Bij de lieropening van de zifting van het lagerhuis op gisferen heeft de heer Milner Gibson de debatten begonnen oyer zijne motie tot het aannemen van Ruslands voorstel len, als grondslag van de vredes-voorstellen. Sir W. Moles- worl.h heeft bij deze gelegenheid de regering verdedigd. - Na dut nog verscheidene redenaars het woord h#ddeu ge voerd heeft de heer Cobden voorgesteld de debatten te ver dagen tot morgen, waartoe is besloten. Overigens is er niets gevvigtigs voorgevallen. Petersburg 4 junij. Bij eene keizerlijke ukase van 31 mei, worden de kozak ken der .gouvernementen Tschernigow en Pultawa, in Klein Rusland opgeroepen, om tot. verdediging van het rijk een leger Ie organiseren, aan welken last onmiddellijk moet wor den voldaan. "Weenen 4 junij. Ten 12 ure waren heden al de leden der conferentie ver- eenigddien ten gevolge was de stemming aan onze beurs z.eer gewild. Madrid 4 junij. De provincie Catalonie is in staat van beleg verklaard. BS 'ffKff.dESSBSAASf. Londen 6 junij. In de- zitting van het lagerhuis van gisteren is besloten de behandeling der motie van sir J. Graham uit te stellen. "VVeenen 5 junij. De gisteren gehouden vredes-conferentien zijn voor goed afgebroken. Heden is vorst Gorlschakoff door den keizer in eene audiëntie ontvangen. Weenen 6 junij. Alhier loopt het gerucht dat Oostenrijk besloten heeft tot eene vermindering zijner armee. Parijs 6 junij. Alhier zijn berigten ontvangen van Sebastopol, tot 3 dezer loopende. De Russen hebben Sudjnkkalc ontruimd na de voornaam ste gebouwen verbrand, en 60 kanonnen en 6 mortieren vernageld te hebben. Zij waren nog steeds oprukkende en vereenigden zich te Anapa, na ook reeds de fortificatiën tusscheii Sudjukkalé en Anapa te hebben ontruimd. Üliöïrrlm nan STOWMHWO'FH&HKWS'jrKSr. TTsusseBaea» MHiddeilmirg" esa SS-otféssE-eïam. Uren van vertrek in Junij. Van Middelburg. Vrijdag S, 's mora'. E Zaturdag 9 10, 11, 12, Zondag Maandag Dingsdai_ Woensdag '13, Doüderdagl4, 15 5,30 6,30 8 ure. Vrijdag Zaturdag Zondag Maandag Dingsdag Woensdag 2(i Donderdag 21 9,30 10,30 11 11,30 16, 's midd. 12 17,'smorg. 2 18, 2 19, 2 Van Rotterdam. Vrijdag 8,'s midd. 12 ure. Zaturdag 9, 12 Zondag 10, namicld. 1 Maandag 11's morg. 5 Dingsdag 12, n 5 Woensdag 13, u 6 Donderdag 14, a 6 Vrijdag 15, u 7 Zaturdag 16, 7 Zondag 17, 8 Maandag 18, u 8 Dingsdag 19, 9 Woensdag 209 Donderdag 21, 9 Van Vlissinffen op Slofte r<? a in. Uren van vertrek in Junij. Van Vlissingen. Vrijdag 8's mörg. Maandag 11, Woensdag 13, o Vrijdag 15, o Maandag 18, Woensdag 20,, o Van Rotterdam. Zaturdag 9's inorg. 9 ure. Diugsdag 12, 9 Donderd. 14, a 9 Zaturdag 16, a 9 Dingsdag 19, a 9 Donderd. 21a 9 ïau MiddelSfEB-rg- oj# SKioriltzec en Elea-g-cz# op J&oob© (Tliolen). Uren van vertrek in Junij. Van Tliolen. Zaturdag 9 's morg. 5 ure. Dingsdag 12, 7,30 Zaturdag 16, 10,30 Van Middelburg. Vrijdag 8,'smorg. 5 ure. Maandag 11, 7,30 Vrijdag 15, a 11 Maandag 18,namidd. 1 Dingsdag 19 .namidd. 12,30 Vana Minldenmrg- op A hi4 werp ©sa. Uren van vertrek in Junij. Van Middelburg. 1 Van Antwerpen. Woensdag 13. 3s morg. 9 ure. Donderd. 14 'smorg. 9 ure. Woensdag 20, n 2,30 Donderd. 21, 2,30 STOOMBOOT B0B5 SCHKMMS. van Vlissingen op ESreskens 9 Keuzen eu BfloedeBteusBierli e. Dagelijksch.0 dienst, uitgenomen des Zondags, tot en met 14 Junij, Van Vlissingen naar Breskens 's morg. 7-s 's nam. 4 ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens ten 9 ure. V. Neuzen n. Iloedekenskerke 's morgens ten 11. ure. Van Breskens naar Vlissingen 's morg. 8's nam, 4-1- ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. V. Iloedekenskerke n. Neuzen 's middags 12 ure. tjantu'blu'ïüjtrn. SS a-aasi ma n*3t t. Amsterdam 6 junij. De prijs der Tarwe was heden onveranderd, met weiiiij handel. Garst wordt wederom 3 hooger genoteerd. Raapolie op 6 weken 54. Lijnolie op 6 weken 411. Kookaad werd niet vertoond. Slolprijzeu der Effecten ter Beurze ran Amsterdam 6 Junij 1855. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schuld2$ pet. 63£ dito dito 3 h 75-fr dito dito 4 u 94-^- llandel Maatschappij,4-1 128 Rusland. Öblig. bij Hope Co5 a 102$ dito dito 1828/1829. 5 101-1 Certific. dito 18404 n 77$ dito bij Slieglitz4 n 771 dito dito 1854 5 Sl^V Certific. van Inschrijving6 Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken1 n 18$ Binnenlandsch3 30$ Oostenrijk. Oblig. Metalick5 61 dito21 31 xV dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 o 72*1 Belgie. Certific. bij Rothschild21 u 50$ Portugal. O b liga tien3 n 40-r9ö" Nederland. O.-Indie Leening 4 pet94 Oostenr, Oblig. nationale 5 pet65$ Portugal. Oblig. uitgesteldeIS Beurs van Londen, 5 junij ten 12 ure. Consols 911_ Beurs van Weenen, 4 junij. (Slotprijzen.) Metalliek 5 pet. 80. Beurs van Parijs, 4 junij. (Slotprijzen.) 4$ pet. compt 94,10 3 pet. 70.40. Mot. Seis ©vesr <8«5 nieuwe slaaas fe WifiSsiEBg-eaa. Zoo als het doorgaans gaat, zitten de beste stuurlieden aan wal. Immers kan geen schipper of loods zijn vaartuig zoo goed binnen sturen, of men treft aan don wal lieden aan, die zeggen het nog be ter te kunnen doen, ofschoon zij. het nooit zoo ver hebben kunnen brengen om loods of schipper re worden. Onder de lieden van dat slag moet gewis de schrijver, zich teekenendc H., gerangschikt worden, dieiti het bijvoegsel der Middelburgschecour. van den 19 mei 1855, stoutweg zijne afkeu ring te kennen geeft over het bouwen eener nieuwe sluis te Vlis singen in den mond der commercie haven nevens het standbeeld van den admiraal de Ruyter aldaar. Zijn wij wel onderrigt, dan is die schrijver bij het departement van marine te 's Gravcnhage geplaatst, doch heeft hij nimmer eene waterbouwkundige opleiding gehad, en is hij slechts tijde lijk geplaatst geweest bij de in het jaar 1S-19 herstelde fondering der doksluis te Vlissingen, voor wat namelijk het copiëren van teekeningen en schrijfwerk aangaat. En zie daar nu zoo vele titels voor den heer H., om in eens als een volmaakt waterbouw kundige publiek op te treden, zóó zelfs dat hij met der daad zegt het beter te weten dan al de deskundigen die, door studie en eene langdurige ondervinding geleid, het plan der nieuwe sluis ont worpen eu daarover hun advies schriftelijk uitgebragt hebben. Waarlijk, men moet wel eene groote mate van. eigenwaan be zitten, om zich zoo voor het publiek op te doen, en ongevraagd den raad aan de hand tc geven, dien namelijk, om de met zulke groote kosten aangevangen werken (zoo als die aan de roode- brug en aan de nieuwe spuisltiis), alsnog tc schorsen; om gcene andere redenen dan des schrijvers afkeuring, steunende op zulke gronden als hij daarvoor te berde brengt. Laat ons zien welk die redenen zijn, en de gronden waarop zij rusten l>e schrijver begint namelijk eerst ter zake bij de derde zin snede van zijn geschrijf, alwaar hij zegt: „deaangenomeneligging der (nieuwe) sluis, is in het afgctrokkcue beschouwd (waarom in het afgetrokkenc?) oogenschijnlijk de best gekozene, om de buitenhaven op behoorlijke diepte tc houden; (en) omdat de vroegere spuiboczem door de ruime nieuwe haven wordt ver groot, zal het spuij.cn van langoren duur zijn en krachtiger effect te weeg brengen." Daarop nu laat hij terstond de beide vragen volgen: „Hoe zal dat spuijen plaats hebben? Zal dat bij elk gier lij of slechts en kele malen geschieden Hij schijnt dit niet te weten, eu toch had elk deskundige, zelfs een gewoon sluisknecht, het hem kunnen zeggen. En omdat hij liet nu niet weet, leidt hij daaruit al dadelijk de beide gevolgen af: 1. dat de nieuwe haven belemmerd en in vele gevallen on bruikbaar zal worden l),en 2.dat het beter ware eene krachtiger sluis dan voorheen, aan de roodc brug, en nog eene hulpsluis aan de beursbrug te bouwen. Hoe logisch en hoe wettig zijn die beide gevolgtrekkingen af geleid uit de tc voren te kennen gegeven onkunde aangaande liet gebruik der nieuwe sluis! Waarlijk, wij zouden bet-voor 't ge zond verstand onwaardig achten, om zulke argumenten en zulke gevolgtrekkingen tc wederleggen. Wij zien er alleen uiteens deels dat de heer II. al een zeer bijzonder, om niet tc zeggen wonderlijk wiskundig oordeel bezit, om uit eene bij hem onbe kende zaak, zonder ecnige gegevens of bewijs, tot zulke stellige daadzaken te besluiten als hij doet, en anderdeels dat liij, in plaats van één, het bouwen van twee.spuisluizen te "Vlissingen aanraadt. Zou het ook tot aanprijzing van deze zijne tweesluizen moeten strekken, dat hij in de vijfde zinsnede van zijn geschrijf het volgende bezwaar oppert: dat het jaarlijksch onderhoud opzigt en bediening der nieuwe sluis groote kosten zal vorderen en dat denieuwe haven nu aanhoudend eene voor de gemeente kostbare dicphouding, zal vorderen." Zou dan, vragen wij. de heer H. waarlijk niet begrijpen dat zijne, ver van elkander lig gende, twee nieuwe sluizen nog meer kosten van onderhoud, op zigt e» bediening zouden vorderen dan éène sluis, en dat zijn twee spuiboezems achter zijne beide sluizen ook door dc ge meente zouden moeten uitgediept en diep gehouden worden In de vierde zinsnede van zijn geschrijf zégt de lieer H. ook nog dit: „men kenne toch aan de bedoelde (nieuwe) sluis, voor wat dc nieuwe haven betreft, geen ge-ijk nut toe als de mari time doksluis aanbiedt; deze bezit eene kapitale sehulkolk en eene lange voorhaven enz." Wat (vragen wij) bezit demarilimc dok sluis een kapitale sehulkolk? Maar, mijnheer II., men zal den - kolijk in geheel de wereld bij een dok geen kleiner schutkolk, dan juist bij de doksluis tc "Vlissingen aantreffen. Die sehulkolk kan zelfs nog niet eens eene kanonneerboot bevatten. Slechts eene kleine poonscbuit kan er door schuiten, cn noemt gij dat in ernst eene kapitale schutkolk? Beschouwt gij het in der daad ook als een voordeel dat die sluis eene lange voorhaven heeft? Maar weet gij dan niet, gij die zoo langen tijd te Vlissingen in dienst der marine waart, dat die lange voorhaven juist een on overkomelijk bezwaar,wij zouden haast zeggen een ongeluk voor de marine tc Vlissingen uitmaakt? om de eenvoudige reden dat die voorhaven jaarlijks enorme sommen van uitbaggeren kost en zelfs metdcstoom-baggermachine cn de bestaande spnhniddelen nimmer op dc vercisohie diepte kan gebragt en onderhouden worden. Ware die voorhaven zoo kort als zij hij de nieuwe sluis zal zijn, dan eerst, mijnheer H., zou zij met het aanwenden der bestaande middelen de noodige diepte kunnen krijgen, cn wave de schutkolk, die gij alleen, en niemand anders, eene kapitale schutkolk noemt, zoo ruim dat er ten minste een oorlogschip ten allen tijde door kon geschut worden, eerst dan zouden wij met u, beide nuttig' kunnen noemen; maar nu liet omgekeerde plaats heeft, wordt immers door u een dubbel hoofdgebrek met uwe vierde zinsnede aangeprezen, en als voordeel opgegeven wat als nadeel te beschouwen is Alleen met eene betrekkelijk korte voorhaven, met den te verkrijgen grootst mogelijken spuiboezem of massa spuiwatcren met eene spuisltiis, regtop de voorhaven gcrigt, zoo dat het spui- jend water met liet vcreischtc langdurig vermogen onniiddclijk de zanden en s'lijken in die haven kan aantasten cn uitschnren, zonder alvorens eenigen anderen tegenstand te ontmoeten,of zijne kracht te verliezen door eene lange en breede ruimte te door loop en alleen daardoor is het doenlijk de voor opzanding zoo zeer blootliggende beide havens van Vlissingen, diep tc schuren en diep te houden. Aan deze zoo noodzakelijke drie vcrcischtcn zal de nieuwe 6luis immers volkomen voldoen, zoo als elk zich kan overtuigen; en hoe kunt gij dan, mijnheer H. zeggen dat have plaats alleron gelukkigst is gekozen?gelukkig evenwel zegt gij dat wel.maar be- wijsthet niet,en dat zijn,het is waar,ook tweev-ersehillendc zaken. Toets nu eens aan die vereischten uwe voorgestelde beide slui zen, mijnheer H. Zouden zij daarvan niet te ver afwijken, dan dat zij ooit het oogmerk zouden kunnen beantwoorden Diihadt gij immers vroeger aan de nu gesloopte spuisluis onder de roodc brug, en dagelijks aan de doksluis te Vlissingen kunnen waarnemen En wat nu voorts dc vrees betreft, waarvan gij spreekt, namelijk: „dat denieuwe sluis door dc oploopendo zeeën en de zorgelijke bezwaren welke de deining van het water te weeg brengt, beschadigd en doelloos gemaakt zal worden of dat zij den noodzakelijken doorgang der vaartuigen in den weg zal staan," wij kunnen u verzekeren dat die vrees niet lang bij u zal behoeven te bestaan. Als de nieuwe sluis eerlang voltooid zal zijn, waaraan vlijtig en met kracht wordt gewerkt, kom dan eens zien,hoe er in uwe zoogenaamde vrees voorzien is; want uit het bestek en de daarbij behoorende teekeningen, of uit de plaat selijke omstandigheden schijnt gij het. niet te kunnen opmaken. Vreesden wij niet voor een dagblad-artikel tc breedvoerig tó worden en zijne lezers tc vervelen, wij zouden nog iets langer hy.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3