önitcnhtnösrljr bijtringen. 3fdi)iiingcn. Caatste Rkuwstifoingcn. §tateii-C* ener aal. Tweede Kamer. Zitting van 4 junij. In deze zitting is ingekomen een wets-ontwerp tot ver- hooging van hoofdstuk V der staats.begroot.ing voor 1855. i.)e beraadslagingen over liet wets-ontwerp tot afschaffing van den accijns op liet geniaal zijn in deze vergadering voort gezet. Aan de behandeling van de wetsvoordragt in liet alge meen hebben deelgenomen de heeren van Lyndende Kem- penaervan Goltstein en Mackay. Het ontwerp vond in al deze sprekers heftige bestrijders. De heer van Lynden deelt liet gevoelen door den lieer van Iteede in de vorige zitting uitgedrukt. Hij acht het voor deel dat uit de bedoelde afschaffing voor de volksklasse zal voortvloeien, hoogst twijfelachtig, in elk geval de maatregel ongelijk werkend onraadzaam bij den tegenwoordigen staat kundigen toestand, de schatkist van die inkomsten le beroo- ven, terwijl hij in het voorstel vindt gebrek van zelfstandigheid, laakbaar toegeven aan invloed van buitenstreven naar valsohe populariteit en beginselloosheid, waar het de levens vragen der natie geldt. Dit gevoelen motiveert hij uit de vroegere verklaringen der regering, onder anderen bij de be handeling van liet bekende voorstel der 5 leden. Deu heer de Kempcnaer kwam de voordragt onverwacht, ondoordacht, ontijdig, onverpligt en onvoorzigtig voor. liij doorloopt ter regtvaardiging van dit oordeel, de geschiedenis van liet tegenwoordig ministerie, wijst er op hoe de regeling van onderwijs, veeartsenijkunde en marine belangrijke gel delijke opofferingen vereischen, en verklaart dat er bij de natie geen gebrek of druk heerscht, maar welvaart. De voorzigtigheid gebiedt ook naar het oordeel van den lieer van Goltstein om niet tot vermindering van lasten over te gaan en hij noemt, de voordeelen der ontworpene afschaf fing ingebeeld. Zijns inziens behoeft liet ministerie echter van de ai of niet aanneming volstrekt geene kabinetskwestie te maken. De financiële en politieke kwestie acht de heer Mackay reeds genoegzaam besproken; liij bestrijdt bet wets-ontwerp zelf dan ook alleen, in verband met zijn stelsel: 1. amorti satie van schuld; 2. subsidien van werken, en eindelijk afschaffing van lasten, voor zoo veel telkens aan renten zal bespaard worden. Hoewel dus in beginsel voor afschaffing, vooral van den accijns op het gemaal, vindt hij het voorge stelde equivalent te onzeker. Gisteren ochtend zou de beraadslaging worden voortgezet, daar de zitting thans om het ver gevorderde uur, na liet uit brengen van eenige rapporten op verzoekschriften is gesloten, ö^essieeuifeipaaad vaat Vlissijag-eia. Zitting van den 4 junij. Voorzitter dr. J. W. Callenfels. Afwezig de heer N. J. B. de Vcy Mestdagh. De voorzitter kennis gegeven hebbende dat dc heer Mest- ilagli schriftelijk berigt heeft gezonden verhinderd te zijn om de zitting bij te wonen, en de notulen der vorige zitting goed gekeurd zijnde, is aan dc orde de deliberatie bij resumtie over het verzoek van A. Arents, om ontslag en pensioen als ceeiwachtcr. De heer Uyttenhooven verklaart zich tegen de toekenning van een pensioen, als een te gevaarlijk antecedent, boven de krachten der gemeentelijke financiën. Ook het bereids voor- loopig aangewezen plan om den verzoeker eene plaats aan tc wijzen als halve provenier in het gasthuis acht liij onge raden, daar zulks gelijk staat met een bepaald pensioen ad vitam van p. m- 100.Hij gelooft dus dat eene grati ficatie voor een jaar van 50,of 75,verkieslijk is, tc meer daar zijne omstandigheden zoodanig zijn dat hij aan oenc kleine te gemoetkourning meer zal hebben dan aan die opname in het gasthuis. Do voorzitter, henevens de heeren J. A. Schmidt en Borghstijn verdedigen de plaatsing in het gasthuis, waardoor de betrokkene immers altijd blijft gewaarborgd voor gebrek. Dc heer J. P. Smith gelooft dat de gemeente, bij den niet onbemiddelden toestand der kinderen van den adressant, onver pligt is ten deze pensioen of iets daarmede gelijk staande, toe te kennen. Het voorstel om den betrokkene eene plaats aan te bieden als halve provenier in het gasthuis, in omvraag gebragt wor dende. wordt hierop aangenomen met 9 stemmen tegen 3, (de heeren Uyttenhooven, Verdoorn en J. P. Smith). De heer Uyttenhooven brengt rapport uit namens de com missie in wier handen is gesteld een verzoek van C. Lou- verse, oin een aan de gemeente toebehoorend stuk gronds, kadaster sectie D no. GS1, groot 6 roeden en 30 ellen in erfpacht tc bekomen. De commissie adviseert tot het toe staan voor 99 jaren, togen eene erfpacht van 25,-per jaar. :f)ël^csyr'/.iuer en dc heeren ,T. A. Schmidt en Borghstijn vl' zich tegen, daar dit terrein het eenige onge- gendom der gemeente is, waarvan welligt te haren D pén'óe^?.1 gebruik kan worden gemaakt. -mjtvoerige discussien wijst de lieer Schultz er bepaald a óp'Aïat'^- vooral behoort gelet te worden aan welke zijde VLjicfè' fcwney'kp.t'-cijsg qiro'.voornemens is een gebouw te zetten, X*.«n* yöbrjji. ctWt -die géb'oij\yr,,(je plaats niet mag ontsieren maar jiT--bv"ereehs)emjniug met.diü, in den omtrek, en eerder tot sieraad zijtd'. u M< $07' In omvraag gebragt zijnde de conclusie van het rapport, onder bijvoeging dat aan het dagclijksch bestuur is opge dragen het toezigt over een voldoend stecncn gebouw en behoorlijke omrastering van het terreinstaken daarover de stemmen (Tegen de heeren Verdoom, Winkelman, A. Schmidt, Wels en Borghstijn), waarom de beslissing moet worden aangehouden tot de volgende zitting. Wordt overgelegd eene ingekomene missive van den ge meente-bouwmeester houdende voorstel om den slagdorpel van dc nieuw te bouwen spuisluis 50 duim liooger eu dus 1 el in plaats van op 1,50 cl beneden gewoon laag water te leggen, uit hoofde van den zich voorgedaan hebbenden zand grond, die het opvolgen van dc bepalingen van het bestek hoogst gevaarlijk zou kunnen maken. Hoewel het dagelijksch bestuur van oordeel is dat het hier hoofdzakelijk eene schikking geldt tusschen den aan nemer van het werk en het ministerie van binnenlandsche zaken, wordt toch op haar voorstel besloten dit onderzoek te stellen in handen eerie'r commissiebestaande uit dc heeren Uyttenhooven, Winkelman en Wels. Een ingekomen verzoek van A. Monjé, strekkende om van een door hem aangekocht huis in de beursstraat al hier, wijk D no. 44 den gevel te mogen vernieuwen en zijn bovenhuis te mogen aanbouwen boven het daar nevens staande brandspuithuisje als wanneer hij ook dat gebouw zal verbeteren en verfraaijen met daarbij overgelegde teekeningengeeft tot eenige beraadslaging aanleidingdie, besloten worden door de inwilliging van liet verzoek met alge- meone stemmen uit aanmerking dat het eene belangrijke verbe tering en verfraaijing kan veroorzaken, en terwijl aan de zorg van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om zooda nige voorwaarden te stclleu als zij in het belang der gemeente zuilen noodzakelijk achten. Worden overgelegd de navolgende zes ingekomene mis sives, als: a. van den gemeente-ontvanger, houdende berigt dat het bedrag van 8000.voor de goedgekeurde geldleening, bij hem is overgestort door de deelnemers b. van den heer S. Gille Heringa, directeur van het post kantoor, thans te Schiedam, daarbij ten geschenke aanbie dende een Jaarboekje der posterijen voor 1855, en c. vier missives van gedeputeerde staten van Zeeland, res pectievelijk behelzende goedkeuring van het raadsbesluit tot wijziging der gemeente-begrooting over 1854, van de buiten gewone subsidie aan het arm-, gast- en weeshuis over 1854 ad 2529.Yan de raadsbesluiten tot af- en overschrij ving van posten op de gemeen te-begrooting voor 1854, en van het zelfde, ten aanzien der begrooting voor 1855. Voor zooveel de sub b. vermelde betreft, wordt besloten liet ex. bij de leden rond te zenden en den beer Heringa den dank der vergadering te betuigen, terwijl de overigen voor ken nisgeving worden aangenomen. De zitting gaat hierop ®vcrjn eene met geslotcnc deuren, en de toegang na geruim en tijd weder aan het publiek ver leend zijnde, berigt de voorzitter dat een verzoek is ingeko men van deu heer P. 'Fiigg, eerste boekhouder'aan de bank van lecning der gemeente, om eervol ontslag uit die betrek king, terwijl dc commissie over die bank heeft berigt dat alle boeken en gelden zijn in orde bevonden. In omvraag gebragt, wordt tot de inwilliging van dat ver zoek besloten met 11 stemmen tegen 1 (de beer Borghstijn). Alsnu wordt overgelegd het voorstel der. commissie ad hoe om den 2den boekhouder P. G. de Wolf, in zijne plaats als zoodanig aan te stellen, over wiens werkzaamheden de commissie steeds alle redenen van tevredenheid heeft gehad. Uit hoofde van het urgente der zaak aanstonds tot eene benoeming overgegaan wordende, berigt de voorzitter dat zich als sollicitanten hebben aangemeld, behalve genoemden P. G. do Wolf, II. Hartman en T. Corbelijn. Met in acht neming der voorschriften van het reglement van orde, wordt de heer P. G. de Wolf met algemeene stemmen tot lsten boekhouder der bank van leening benoemd; zijnde de verdere executie opgedragen aan burgemeester en wethouders. Alsnog zijn ingekomen 2 missives var. de commissie be last met het toezigt op den straatweg tusschen Viissingcn en Koudekerke. De eerstebehelzende het berigt dat zij zich geconstitueerd en tot haren president en vice-president heeft benoemd dc heeren D. Uyttenhooven en A. Aarnout- se Az., is Yoor kennisgave aangenomen. Op de 2de, houdende voordragt van den heer P. Loeff te Koudekerke tot se cretaris en ontvanger van den rijwegen voorstel tot be paling van de belooning der tolgaarders op vrij woning en ƒ52 per jaar, wordt mede om het spoed vcreischende da delijk een besluit genomen, en wel terwijl de raad zich eenparig met beide voorstellen verecnigt. Wordt overgelegd een verzoek van mcj. A. J. van dei- Staalonderwijzeres op de plaatselijke school voor jonge- jufvrouwen, wijziging verzoekende van art. 9 barer instructie, bepalende namelijk hare gvoote zomer-vacantie op slechts 14 dagen, terwijl zij deze wenschte bepaald te. zien op vier weken, even als voor de jongensschoolmet daarop inge wonnen advies van de plaatselijke schoolcommissiedie tot inwilliging van dit verzoek concludeert, daar beide genoemde instellingen van gelijken aard zijn. De heer van der Os vraagt of deze verlengde vacantie moet worden gegeven ten koste der ouders waarop, nadat door eenige leden deze vraag ontkennend is beantwoord, besloten wordt de zomer-vacantie dier school tc bepalen op vier, in plaats van twee weken, doch waarvoor dan ook slechts twee weken aan de ouders zullen mogen worden in rekening gebragt. Hierop is de openbare zitting gesloten. ECugclaiiib Louden 4 junij. Zaterdag is in het huis der gemeenten de: beraadslaging over den oorlog nieit Rusland hervat. De ministeriële The globe voorspelt, dab de meerderheid zich zal vereenigen met het aanhangige voorstel van den heer Fr. Baring, waarbij verklaard wordt, dat het huis liet mislukken der onderhandelingen betreurd en bereid is om H. M- en het gouvernement, allen bijstand te verleenen, ten einde den oorlog voort te zetten tot dat een veilige en eervolle vrede verkregen zal zijn. Uit Bombay wordt van den 30 april geschreven dat aldaar eene geduchte vloot bijeen lag, gereed om naar de golf van Perzië onder zeil te gaan en de vijandelijkheden 'tegen Perzië te beginnen, zoodra de schach zich openlijk voor Rusland mogt verklaren; 15000 man stonden gereed zich op de vloot in te schepen. Deze vloot staat onder het bevel van sir Henry Leeke, de opperbevelhebber der iu- dische zeemagt. ISuslaud. Sint Petersburg 4- junij. Een legerberigt, gedagteekend 1 dezer van Sebastopol, deelt mede dat de vijand den 27 mei te Berdiansk twee huizen, eenige kustvaartuigen en e-en be langrijken voorraad tarwe verbrand heeft. Den 29 mei kanonneerden 17 vijandige schepen Genit- scherk, verbrandden ook daar transportschepen en koren op de kuslen. Twee onzer stukken noodzaakten de vijandelijke sloepen die den brand kwamen aansteken, om terug te trekken. Den 30 mei had de vijand nog niets tegen Genitscherk ondernomen. [Men kent thans echter reeds den uitslag van het bombarde ment op 1 dezer door de rapporten van de generaals Raglan en Pélissier per telegraaf in ons vorig no. medegedeeld.] H. M. de keizerin-weduwe zal dit jaar Rusland niet verlaten. EBalae. De aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, broeder des keizers, is den 24 mei bij den paus ten gehoore ontvangen en daarop naar Napels teruggekeerd. Er loopt een gerucht (dat. intusschen allezins bevestiging verdient) volgens het welk zijne zending in verband zou staan met de houding, door de staten van midden- en zuidelijk Italië aan te nemcu, bij eene uitbreiding van de oostersche kwestie. Sjjasïje. Madrid 2 junij. De troepen onder bevel van den generaal Guerra hebben de carlistische benden van Beneden-Arragon den 31 mei totaal verslagen. Het bewind heeft; in de zitting der cortes van heden het wets-ontwerp betrekkelijk de gedwongene leening van 200,000 millioen realen ingeleverd. sa H c 3a Ba eu «1 "VVeensn 4 junij. De in ons vorig nommer aangekondigde officiële sluiting der conferentien scliijnt nog een hinderpaal ontmoet te hebben in het niet goedkeuren door Oostenrijk •van de bewoordingen van het proces-verbaal der sluiting. Naar men van wel onderrigte zijde uit Berlijn ver neemt, heeft de memorie tegen de vaste brug over den Rhijn 1e Keulen, door den handelsstand en de expediteurs teMan- heim, Ludwigshafen enz. aan de pruissische regering inge diend, weinig uitzigt op goed gevolg. Men heeft reeds te Keu len eenen aanvang gemaakt met het leggen dier steenen brug. Een buitengemeen lievige orkaan beeft den 1 dezer te Wiesbaden groote verwoestingen aangerigt. B^srêSBïEifrrJSx. Parijs 4 junij. De tijdingen uit Konstantinopel door de Alexandre aangebragt, en waarvan de hoofdinhoud reeds onder de laatste nieuwstijdingen in ons vorig no. is mede gedeeld doen ons ook veelzijdige beschouwingen kennen over den afstand door generaal Öanrobert van het opper bevel des franschen legers gedaan. Particuliere berigt en schrijven liet toe aan een conflict tusschen hem en de chefs van het, engeLche leger, liet Journal de Constantinople noemt de aflrcding van den generaal het gevolg vaneenen krijgsraad, in welke een door hem voorgelegd plan van eenen veldslag zou zijn verworpen. Beide gevoelens kunnen waarheid behelzen. Zoo veel schijnt intusschen zeker dat zijn gezondheidstoestand nooit de eigenlijke reden, maar wel het voorwendsel geweest is. De moniteur deelde zaturdag een brief mede uit The- rapia dd. 17 mei, waarin gezegd wordt, dat de ottomanische regering een contract heeft gesloten met den heer Lionel Osborn tot, het leggen van een onderzeeschen telegraaf, waar door de Dardanellen met Egypte verbonden zou worden. Volgens een reeds per lelegraaf in ons vorig no. medegedeeld berigt is de bey van Tunis jl. vrijdag omstreeks middernacht overleden. Zijn opvolger en neef Sidi-Moham- med-beyis zonder eenige hinderpaal den troon beklommen, Den 17 maart is gepraaid op 35 gr. 38 min. Z. Br. en 18 gr. 44 min. O. L. het. fregatschip Koning Willem 11, gezagvoerder Blaakhert, van Middelburg naar Akyab. 'sGravenhage 5 junij. X Ten half tien ure kwamen alhier dezen morgen met een afzonderlijken trein van Rotterdam aan de leden van het belgische toonkunst-gezelschap Cecilia, herwaarts ge komen met het loffelijk doel om concerten te geven ten voordeele der noodlijdenden door den watersnood. Het gezelschap werd bij zijne aankomst aan het station inge haald en verwelkomd, waarna het zich in beweging stelde om zijn intogt in de residentie te doen. De trein, za^It- gesteld uit 1. een detachement kavallerie; 2,( j^,rpS

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2