MIDDELBURGSCHE N* 68. Donderdag 1855. COURANT. 7 Junij. 3a«htm&tghtgm öinit£nUmi>scl)t' ï.iiöiiu\m. Deze courant verschijnt des Diiigsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- siugen geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post f 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs vaD gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbeitend- makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Edilie van Woensdag avond 8 ure. VA3I HET RIJKSBESTUUR, PROVINCIALE EN GEIEENTEBESTCREN. JSieuïeBöjlke If aio ir alk age. De burgemeester en wethouders van Middelburg rnalteu bekend dat, uit hoofde van belangrijke herstellingen, de langevijlle binnen- en buitenbruggen gedurende de volgende week niet zullen kunnen worden bereden. Middelburg den 4 junij 1855. De burgemeester en wethouders voornoemd, (Get.) PASPOORT VAN GRIJPSKERKE. De secretaris. (get.) M. E. LA NTS 11EER. A aralflesieill ra g-. De burgemeester en wethouders der gemeente Domburg zullen op woensdag den 20 junij 1855. des namiddags ten één uur, in het gemeentehuis aldaarin het openbaar aanbesteden Het plaatsen van eene Spits of ÏTaald op den Toren dier gemeente, inét de leverantie van de daarbij be- noodigde materialen. Het bestek en de teekening zullen ter inzage van belang hebbenden liggen in liet gemeentehuis voornoemd en bij den timmerman A. DE LANDMETER te Middelburg, bij wien tevens nadere informalien kunnen worden ingewonnen. f Op woensdag dsn 13 junij 1S55 zal eene plaatselijke aan wijzing geschieden. Domburg, den 4 junij 1855. Burgemeester en wethouders voornoemd, J. J. I. SPRENGER, voorzitter WÖUTERSEN, secretaris. Misltlel'Hj-Eg.ff'g 9 JJnarai j. Zat.urdag 2 dezer is in eene tweede zitting van het provin ciaal geregtshol' van 9 tot 4 ure de behandeling der zaak van den dijkbaas L. v. P. voortgezet en afgeloopen. Na het hooren van 33 getuigen, zoo door den procureur- generaal als door den verdediger gedagvaard, werd door het openbaar ministerie de beschuldiging op alle punten volgehoudenen eene gevangenisstraf van 5 tot 20 jaren» hoeten en kosten gerequireerd. De verdediger heeft daarop uitvoerig betoogddat er niet slechts geen voldoend bewijs van schuld aanwezig was. maar zelfs dat de instructie en de debatten liet bewijs op geleverd hadden dat de beschuldigde in allen deele zijn pligt betracht had en geheel onschuldig was. Gisteren heeft het hof den beschuldigde op alle punten vrijgesproken, en zijne onmiddeiijke in vrijheid stelling be volen met veroordeeling van den staat in de kosten. Na eene preventieve gevangenis van ruim dertien maan den werd hem zijne vrijheid hergeven. Het talrijk publiek hetwelk de uitspraak bijwoonde, getuigde van deaigemeene belangstelling, welke deze zaak had opgewekt. Eergisteren heeft bij de dienstdoende schutterij alhier, welke ouder de wapens gekomen was, voor de eerste zomer- exeercitiede installatie plaats gehad van den heer mr. D. A. Berdenis van Berlekom als tweeden luitenant, waartoe deze onlangs bij koninklijk besluit is benoemd. Tevens is bij die schutterij benoemd tot adjudant de ,2de luitenant jhr. mr. W. C. de Jonge, in plaats van den heer A. G. van Prooijen, overleden. De heer A. ICakebeeke Jz. te Krabbendijke, is benoemd tot lid der j ury over de vee-tentoonstelling te Parijs en reeds derwaarts vertrokken. Wij vernemen dat. deze jury is zamengesteld uit leden van Engeland, Schotland, Ierlaud, Zwitserland en Nederland. Bij beschikking van den minister van biunenlandsche zaken is bepaald dat op donderdag den 14 junij aanstaande in het hoofd kiesdistrict Sneek de herstemming tot verkiezing van een lid van de tweede kamer der slaten-generaal zal plaats hebben. Volgens eene kennisgeving-rau de fransche postadmi nistratie bestaat er thans weder eene geregelde dienst van st.oompakketbooten tnsschen Havre en New-York door mid del van welke ook uit dit rijk brieven naar de vereenigde staten van Noord-Amerika en vice versa kunnen worden ver zonden. Die brieven zijn bij de afzending hier te lande onderworpen aan eene gedwougene frankering tot New-York. De afvaart der pakketbooten heeft van beide kanten plaats om de drie weken. De dagen van vertrek van Havre zijn voor het loopende jaar bepaald op 9 en 30 junij, 21 julij, 11 augustus, 1 en 22 september, 13 october3 en 24-no vember aanstaande. De tijden van de eerstvolgende zomer-vergadering der provinciale commission van onderwijs zijn bepaald: In Noord- Brabant 31 julij; Gelderland 23julij; Zuid-Holiand 9 julij; Noord-Holland 30 julij; Zeeland 14 augustus; Utrecht 25 junij; Friesland 2G junij; Overijssel 25 julij, Groningen 7 julij; Drenthe 7 augustus; Limburg 10 julij. Den 2 dezer is te Voorburg aangekomen H. K. H. prinses Marianne, met gevolg, komeude van Dusseldorp. Eergisteren werd in de residentie verwacht Z. K. H. de prins van .Wurtemberg, broeder van H. M. de koningin. Te 's Hage zijn aangekomen en aan het hotel Paulez afgestapt de ridder duTrieu deïerdonck, senateur; de heer Eranpois Joseph Ghislain de Camont 'd'Halama, ridder van de Leopolds-orde, oud-kolonel van de burgerwacht, lid van den gemeenteraad en bestuurder over de burgerlijke gast huizen, en de ridder van den Bran de de Reedt, grondeige naar, lid van de kamer der afgevaardigdenallen komende van Mechelen. Te Rotterdam is den 5 dezer des morgens ten 12 ure, zoo als verwacht werd, aangekomen het koninklijk bel- gisch muziekgeuootschap St. Cecilia, sterk 183 leden. De ontvangst was luisterrijk van huizen en schepen wapperden honderde vlaggen. De matinée musicale was zeer drukbe zocht en alles heeft aan de verwachting volkomen beantwoord. Door eeuige reeders en handelaars te Rotterdam is een adres aan den koning ingediend, waarbij zij verzoeken om het aanhangig ontwerp tot verhooging van den suiker accijns niet tot wet te laten verheffen. Men verneemt dat aan de heeren van Ittersum c. s.f de aangevraagde concessie tot het graven van het geprojec teerde kanaal van Assen op Groningen verleend is. De verdere behandeling der zaak van jhr. M. Salvador en S. Fongers voor het prov. geregtshof van Noordholland is bepaald op 18 junij 's voormiddags 10 ure. Maandag zou aan de koninklijke academie voor de zee- en landrnagt te Breda een aanvang gemaakt worden met het examen der aspiranten ter toelating van adelborst of kadet, waartoe in het geheel opgeroepen zijn 15,1 jongelieden, waar van 32 voor den scheepsbouw eu de mariniers, en 119 voor de verschillende wapenen der landrnagt, zoo hier te lande als in de koloniën. De 's Gravenhaagsche nieuwsbode bevat een paar brie ven waaruit blijkt dat de heer Hope London den heer v. Hoëvell door de heeren jhr. Mollerus en baron van Keverberg van Kessel eene uitdaging heeft doen geworden, wegens beleedigende uit drukkingen in het Tijdschrift voor nederlandsch Indiegeplaatst, nopens de benoeming van mr. Loudon, tot referendaris ter secre tarie te Batavia, waaromtrent gezegd is dat //wie het geluk heeft de zoon of pupil van een minister van koloniën, of de neef van eenig hoog geplaatst en invloedrijk persoon te zijn, tot ambtenaar wordt benoemd, al heeft hij ook aan de dclftsche akademic geen diploma verkregen en wordt voorgetrokken aan jonge lieden dis aldaar hunne studiën hebben volbragt." De Grondwet van 2 dezer deelt alle te dier zake gewis selde stukken mede, waaruit blijkt dat de heer van Hoëvell de uitdaging niet heeft aangenomendaar het geheel vol gens hem berust op een misverstand, als zijnde die woorden, in het algemeen tegen het stelsel bedoeld. !T£emoe ran.5rag-era era ÏpesSraStera. Z. M. heeft bij besluit van den 27 mei goedgevonden den officier van gezondheid der 1ste klasse J. M. E. van Ghert. overeenkomstig zijn verzoek, een eervol ontslag uit de militaire dienst te verleeuen. Itearlsra 3 eua ws c Te Borsselen had zondag bij de hervormde gemeente de bevestiging plaats van den leeraar W. Cannenbnrg van Ingendoor zijn wëleerw. vader J. van Ingenpredikant te Ouwerkerk (Duiveland). De leerrede van den bevesti ger was naar aanleiding van I Thess. Y, vs. 12 en 13«. Des namiddag3 deed de beroepene eene intree-leerrede over Handel. IV, vs. 29. De Kerkelijke courant behelst een berigt van wege de aigemeene synodale commissie der nederlandsehe hervormde kerk, dat deze in hare gewone voorjaars-vergadering de adressen adhrasien en verklaringen tegen de uitgesproken beginselen der synodale commissie ten aanzien der kerkleer, heeft ter zijde gelegd. MairEme era leg-eip. Van Zr. Ms. schooner de Schorpioen, kommandant de luitenant ter zee der le klasse C. J. Damme, ter reede van Vlissingen liggende met bestemming naar West-Indie, is op het aldaar gestationneerd wachtschip overgeplaatst de luitenant ter zee der- 2de klasse A. Dronkers. ISniiirg'eE'ifijEie stainuï. Vlissingen, van 26 mei lot 2 junij. Gehuwd: C. Houtgraaf, jm. 38 j. met M. P. Vernel, wed. van H. N. Ilaarzakker, 32 j.; J. P. van der Linden, jm. 38 j. met. E. A. Fagg, jd. 32 j.; F. li. C. Daenen. jm. 25 j. met J. Wallast, jd. 21 j. Bevallen: M. C. Freules geb. Geyp, d.; P. de Vos geb. Hoogstraat e, z.; T. Pervoost geb. Petten, d.E. Sinke geb. Vrille, d.; I. T. Scherpings geb. Wagebaert, d.C. Bak ker geb. van de Velde, cL Overleden: C. A. Beijé, z. 7 m.; F. Veltcnaar, jm. 25j. C. A. Verschelling, d. 5 j.: G. C. J. Pauwels, z. 7 d., en H. D. Pauwels, z. 8 d., (tweelingen); T. Swagten, jm. 19 j. Goes, van 26 mei tot 2 junij. Gehuwd: J. v. d. Velde, jm. 24 j. met J.M.v.d.Maas; jd. 23 j. Bevallen: A. E. Strijards geb. Clement, z.; J. Gellink geb. Blondel, d.; J. M. Hochart geb. Gnequierre, z.G. M. van den Bussche geb. de Jongli, z. (levenloos). Overleden: H. Kwaak, jm. 20 m.; A. J. Burger, jm. 41 j.; F. A. Scheffer, z. 19 m.; C. Romijn, z. 3 j.M. A. van Appeldoorn, d. 2 m. Zierikzeevan 26 mei tot 2 junij. Bevallen: J. Eylce geb. van den Ende, d,A. van de Vaate geb. de Vos, z.; J. M. van denThoorngeb. Cats, d. Overleden: M. W. Wiltenburg, z. 10 m.; E. S. Schuur- beque Boeije, d. 15 ra.; D. C. Schildeerman van C.Karei 86 j.; M. Hendrikse, d. 9 d.K. Verseput, vrouw van L. Eyke, 30 j.; D. Wallart, man van S. Smalheer, 54" j. liulst, van 16 tot 31 mei. Bevallen: Rosalia Volleman geb. Vonk, z.; Overleden: Adriaan de Graaf, 41 j.Dominicus Lossie, 1 j.; Johannes d'Ilooge, 50 j.; Anna Maria Genua, 61 j.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1