in het belang Yan den algemeenen financielen toestand wordt gevorderd. Sommige leden nog betreurden het dat men dit ont werp bad onderzocht, vóór dat bet antwoord der regering was gekomen op het voorloopig verslag betreffende de af schaffing van de belasting oji het gemaal. Vele leden hebben liet nut en de noodzakelijkheid van de voorgestelde verhooging ernstig betwijfeld. Deze hebben gpmeend dat nien zich een verkeerd denkbeeld maakte van.de winstendie do.pr de raffinadeurs uit den accijns werden b.e,ha.alddat deze raffinadeurs slechts voor een klein ge deelte uit het binnenlandsch debiet bestaan, en buiten 's lands met eene geduchte mededinging te kampen hebbendat men alzoo niet zonder zorg is voor de toekomst dezer raffinaderijenwaaraan gewig-tige belangen verbonden zijn, vermits jaarlijks 50 millioenen ponden geraffineerde suiker worden uitgevoerd, en dit bedrijf eene scheepsruim te van 100,000 tonnen in beweging houdt. -Eenige leden meenden- echter dat het meer en meer blijkt dat de uitvoerhandel in suiker ten koste van de binnenlandsclie verbruikers wordt geheven. Nog anderen wenschten, dat de opvoering dezer belasting langzamerhand geschiedde, bv. binnen een termijn van 3 jaren. IBuitrnlitnbsci)£ ®tjöinQm. Ënselanil. Londen 28 mei. De gunstige wending die de oogen- blikkelyke crisis voor het ministerie heeft aangenomen bij de verwerping der motie van den heer d'Israeli was genoeg zaam vooruit te zienna het berigt dat een zoo aanzienlijk getal leden van het lagerhuis zich tot den heer Palmerston gewend en hem de verzekering gegeven hadden dat zij het ministerie zonden ondersteunen. Even zeer mogt men intusschen met grond onderstellen dat die belofte niet door hen zou zijn afgelegd, wanneer lord Palmerston van zijn kant niet zeer oorlogzuchtige toezeggingen had gedaan. Het nader verslag der zitting van het lagerhuis van 25 dezer heeft dan ook dit vermoeden bewaarheiddaar lord Palmerston niet alleen zijn leedwezen betuigde dat de heer Gladstone zich thans tegen den oorlog verklaarde, terwijl hij als lid van het vorig bewind het besluit tot de Krim- expeditie mede bad genomen en de vredesvoorwaarden vast gesteld, maar'zeide zich overtuigd te houden dat de natie haren steun zou geven aan elke regering die met kracht den oorlog zou schragen. Men verneemt van de Kaap de Goede Hoopdat de heer van Prelin, een javaansch planter, die zich onlangs te Natal gevestigd heefteen uitvoerig plan heeft opgevat tot. het aankweeken en bereiden van indigo in die neder zetting. Een indigo fabriek zal reeds omniddelijlc aan de Umbido opgerigt worden, welke rivier door het grondgebied loopt, waarvan hij voor een gedeelte eigenaar geworden is, en die aan de fabriek het noodige water voor de machines zal verschaffen. De lieer van Prelin, die door de handel wijze van het koloniaal gouvernement van Nederlaudseh- Indie, Java heeft moeten verlatenzal alles aanwenden om zijne vrienden op Java te bewegen, zich met hunne kapitalen in Natal te komen vestigen. Door zijn toedoen zullen al mede een aantal chinesehe arbeiders met hunne familien naar bovengenoemd district gebragt worden. Volgens The morningherald zullen H. M. en prins Albert legen den 16 augustus naar Parijs vertrekken, om een tegenbezoek bij den keizer der Eranschen af te leggen en de tentoonstelling te bezigtigen. Efiattsfiaml. St. Petersburg 25 mei. Prins Gortscbakoff deelt in eene officiële depeche mede dat er tot. in den avond van 21 dezer niets belangrijks voor Sebastopol was voorgevallen. Den 19 mei zijn te Eupatoria troepen ontscheept omtrent wier bestemming niets bekend was. Volgens mededeelingen van deserteurs wordt Eupatoria verlaten door de Turken, terwijl er alleen Egypteuaren worden achtergelaten. Een legerberigt van deu prins, dd. 23 dezer meldt dat in den nacht van 21 op 22 dezerte midden van een mist, de Russen eene contra-approche voor de bastions no. 5 en 6 hadden opgerigt; in den avond van den 22 tastte de vijandsterk 17 baiaillons en eene reservede Russen aan na een hardnekkig, nachtelijk gevecht met de bajonet werd de vijand met ontzagchelijke verliezen afgeslagen. De Russen gedroegen zich heldhaftig. Het verlies der Russen bedraagt 2500 man. Men schrijft uit Rome dat het gedenkteeken voor de H. maagd, waarmede zich op dit oogenblik de romeiusche kunstenaars bezig houden, in schoonheid en pracht alles zal overtreffen wat -Rome van dien aard bezit. J)e antieke, 6 palmen in doorsnede houdende en 37 palmen liooge zuil is van carys.tisch marmer en zal op twee achthoekige pede- stallen staan, van welke de onderste zal prijken met de beeld- tenissen van MozesDavidJezaia en Ezechielwelke de TI. maagd voorspeldende vier daarmede in verband staan de marmeren reliefs zullen versierd zijn met symbolische tafereelenbetrekking hebbende op de 11. maagd. De bo venste achthoek zal de wapens van den paus bevatten en van insenptien voorzien zijn. De knop van de zuil bevat de beeldtenissen der evangelisten en de symbolen der rein heid en onschuld. Het standbeeld der H. maagd naar het model van den beeldhouwer Obiciis 18 palmen hoog en wordt te Munchen in brons gegoten. Gouden sterren om geven haar hoofd. De gelieele hoogte van het gedenkstuk zal 82 palmen bedragen. Omtrent de terugkomst van den paus van het kasteel Gondolfo weet men nog niets. Men meldt dat hij ongesteld is geweest ten gevolge van een uitstapje naar Velletri, ter wijl het stormde en hagelde.- Spamje. In de zitting der cortes van 22 dezer werd bij wijze van amendement op den llden groudslag der constitutie betref fende de zamenstelling der cortes voorgesteldom aan de vertegenwoordigers der natie eene schadeloosstelling toe te kennen, hetgeen echter met 125 tegen 21 stemmen werd verworpen. Een ander amendement wilde als beginsel aan genomen hebben, dat de afgevaardigden bij de cortes dooi de gemeentelijke kiezers zouden benoemd worden. Dit amendement werd met meerderheid van stemmen in over weging genomen. Volgens eene telegrafische depeche uit Madrid, is het waarschijnlijk, dat de volmagtdoor het, minis terie gevraagd tot beteugeling van de oproerige bewegingen door de cortes zal verleend worden. Eene voldoende krijgs- magt heeft zieh in beweging gesteld om de oproei-liugeu te vervolgen. Het plan betreffende eene gedwongene leening, is voor loopig opgegeven. De heer Madoz schijnt aan niemand te kunnen voldoen. De organen van alle partijen verklaren zich tegen hem. SBaaÈisclsïsiBsal, Weenen 29 mei. Het gerucht is hier in omloop dat den 25 dezer eene nieuwe overwinning door de geallieerden is behaald. Eén brief uit Weenen meldt dat de heer van Titoff, die thans wegens de ongesteldheid van deu prins Gortscbakoff alleen onderhandelt met het oostenrijksche kabinetin eene conferentie met den graaf Euol verklaard zoude hebben met de nieuwe oostenrijksche voorstellen in te stemmen. Dit berigt vereischt echter allezins nadere bevestiging. Het antwoord op de oostenrijksche voorstellen was nog niet uit Parijs en Londen ontvangen. De vroegere berigten dienaangaande waren dus voorbarig. Si et5 j U. Parijs 27 mei. Gisteren avond zijn de koning van Por tugal en de hertog van Oporto, vergezeld van den lierlog van Terceira en den generaal de Sarmento, op de Tuilerien aangekomen. De keizer heeft de liooge gasten bij hunne aankomst in de hoofdstad een escorte zijner guides gezon den alsmede vier hof-rijtuigen. Gisteren avond was er groot diner op de Tuillerien. De jeugdige koning is als kleinzoon van Auguste Ainélie Eugenie Napoleonkeizerin-douairière van Braziliëwedu we van don Pedro en. dochter van prins Eugèue de Beau- harnaisdie een broeder was van koningin Hortense een neef van Napoleon III, even als hij, van den kant zijns vaders, een neef is van prins Albert. De Moniteur heeft heden geene nieuwe depeches uil. de Krim medegedeeld. De Osirisgistereu te Marseille aangekomenheeft dagbladen en tijdingen uit Konstantinopel medegebragt, loopende tot 3 7 dezer. Daaruit verneemt men dat de gene raal Boscjuet eene nieuwe verkenning aan gene zijde van de Tchernaia had gedaan. De Russen bragten op den weg van Baïdar nieuwe ver ste rkiugen aan. Aan de noordzijde van Sebastopol en buiten liet'bereik van het kanon legden zij nieuwe aardewerken aan; terwijl zij ook de barricaden binnen in de stad had den vermeerderd. Men vermoedt dat jn weerwil der versterkingen, door de geallieerden ontvangen, hunne strijdkrachten nog altijd veel minder dan dié der Russen zijn. Voor dat het operatie-leger eenig belangrijk werk gaat. ondernemenzal Kamiesch worden versterkt door middel van zeven redouten en eene gracht die de lengte van drie duizend ellen heeft. Het vertrek van Reschid-pacha naar Weenen en van zijn oudsten zoon naar Parijs, waar deze tot gezant is benoemd, bleef nog onbepaald uitgesteld. De dagelijkscke uitvallen der Russen tegen de engelsche batterijen werden met goed gevolg terug geslagen. Aan de zijde van het Quarantaine-fort hadden zij den 12 een uitval gewaagdwaarbij een fransche kruitwagen was. in de lucht gesprongen. Te Eupatoria was alles rustig. Door de Russen, die om Odessa te bereiken langs den Dniester moesten trekkenis weder eene stelling ingenomen op de linie van de Prut.h waar de generaal Luders zich aan het hoofd van 32000 man bevindt. In de rig Ling van ICilia en EouUcha was een vrij hevige kanonnade waar genomen. De suil an heeft aan den keizer zijne geluk wenschingen doen toekomen bij gelegenheid van den mislukten aanslag op zijn leven. Parijs 29 mei. In den Moniteur van heden vindt men doer eene depeche van den 25 dezer het gerucht bevestigd van den goeden uitslag der expeditie tegen Kertsch. Yan de Russen zijn de magazijnen en batterijen henevens 3 stoom booten en 30 transportschepen door hen zeiven ver brand, terwijl door de geallieerden 30 schepen zijn genomen. (De geabonneerden op onze Bulletins hebben deze tijding reeds heden ochtend ontvangen). Voorts berigt men dat 50 stukken geschut door de geal lieerden zijn genomen en hunne vloot thans de zee van Azof bezet. DeSimoïs, te Marseille binnengeloopenheeft berigten uit de Krim van 19 dezer medegebragt. Generaal Vivian was bezig met het organiseren van een legerkorps van 25000 man. Voor Sebastopol was de vierde paral el voltooid. Men maakte eene expeditie gereed om de gemeenschap der Russen met de vesting af te snijden. Den 7 maart is gepraaid op 25 gr. Z. Br. en 67 gr. O L. het bark; chip Mercuries, gezagvoerder Nepperus van Java naar Middelburg. De bremer bark Clemensgezagvoerder Huntemann, van Akyabop order ter reede van Vlissiugen gearriveerd, is naar Breinen bestemd. Tot deu 29 dezer zijn voor Antwerpen bestemd Ier reede van Vlissiugen gekomen: liosina, Eckhoff en Shade- naes Larscn beide van Koningsbergen met lijnzaad Bon- keur Poinmer en Tiroland, J onsen, beide van Eemsllla- zepjia, Nielsen, van Alexandrie en GiuditlaRomanovan Salouica, alle vier met rogge; Columbus, Andersen, van Gotheburg Adolph Kasten, van Dantzig en Rmmelina, Paeplowvan Stettin, alle clrie met hout; TrustyBell, van Londen met guano; Thetis, Meppelder, van Bueuos- Ayres met huiden; MeteorLambtonvan Akyab met rijst Caroline Sire, Svendsen, van Mal moe met garst; Sidrner. Diederichsen van Rio-Janeiro met koiïij Er cole Farltmala Colo ravan Palermo met fruit. Te Vlissiugen zijn binnengekomen: Sine Nomine gezagvoer der Loeff eu Juliagezagvoerder Bowles, beide van Sun derland met steenkolen. Cantate ttimmstijDingen. JPE-C SS F BS&SSlK A AP. Londen 30 mei. Volgens eene gisteren uit de Krim ontvangen depeche zouden de geallieerden een nieuw voordeel hebben behaald eu het legerkorps van Lipraudi bij Tchernaja hebben geslagen rd.cn van vocx. STOOMI&BM&TMKltfSTraCKr. reESScSaetia MiaBeilefiibcns'g- asci EScsÉJiejFdljaaaa. Uren van vertrek in Junij. Van Middelhui Van ïkotterdasn. V rijdag Zaturdag Zondag Dingsaag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaturdag Zondag Maandag 11 Dingsdag 12, Woensdag 13 Donderdag 11, fan s morg. 11,30 's midd. 12 ure. 's morg. 3 3.30 4,30 5,30 6,30 8 9 9,30 10,30 11 Vrijdag Zaturdag Zondag Dingsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaturdag 1's morg. 2, 3, u 7 7 59 6, 10 7, 's midcl. 12 812 9, 12 Zondag 10, na midd. i Maandag "11's morg. 5 Dingsdag 12, 5 Woensdag 13, 6 Donderdag 1-1, u 6 &'Ic§s5 2£«-eBS op ÈSo-tteirdlansB. Uren van vertrek in Jus ij. Vrijdag- Maandag Woensdag Vrijdag VHssingen. 1*s morg. 10 ure. 4, Js midd. 12 6,'s morg. 3 8. 5 Maandag- 11, Van Rotterdam, Zaturdag 2?s morg. Dingsdag 5u Donderd. 7u ZaUu-dag 9u Dingsdag 12, u Donderd. 14, 9 ure. 9 9 9 9 9

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3