scheiding- door honigdaauw aangedaan en ook later rijp clan «iev.oonlijik. Bij de inzameling, clie veelal eerst in October kan plaats hebben, heeft de regen veel schade gedaan, het beschot is slechts 16 a 13 mud per bunder. Bruineboonen. Hebben even als de witte door de nacht vorsten geleden. De vroege en middelsoort (beide zonder ranken) zijn vroeg rijp geworden en goed ingezameld en geven een beschot-van 17 a 18 mud per bunder. De late soavi (met ranken) heeft door den honigclaauw cn de regen in octobcr veel geleden;, het beschot kan echter, doordien deze soort grootcr van stuk is, op 18 li 20 mud per bunder gesteld worden. Aardappelen. De gewone ziekte heeft zich even als in vorige ja ven en op deu gewonen tijd in het loof' geopen baard doch heeft niet zulk eenen vernielenden voortgang gemaakt en is de vrucht daardoor gelukkig minder aange tast geweestzoo dat er hier en daarvooral op de ligie gronden betrekkelijk zeer goede zijn gewonnenmet een beschot van omtrent 120 mud per bunder, die zich tot nu toe vrij goed laten bewaren. Het zijn eeliter vroege soorten; clc late vindt men niet meer. Wortelr/eivassen. In vroegcren tijd bepaalde men zich enkel tot de gewone witte bovenlandsehe paardenpeen die als toc.vocder voor de paarden gebruikt werd. Sedert eenige jaren, dank zij de ijverige hemoeijingen van de voormalige commissie van landbouw is men van het groote nut van den mangchvortcl, ondanks alle tegenkanting en vooroordeel, overtuigd geworden en vindt men op de meeste hoeven hoewel op geen groote uitgebreidheiddit gewas. Men ge bruikt het echter slechts als een tocvoeder voor groot en klein vee. Het seizoen is dit gewas gunstig geweest, de opbrengst kan op 50 twecspar.mge voeren per bunder gere kend worden. De bovenbedoelde paardenpeen hebben om trent '10 dergelijke voeren opgeleverd. Gras en HooiIs niet zoo overvloedig geweest als in het vorig jaar 1853. De weilanden voldoen aan de behoefte van het vee des landbouwers voor weidegang des zomers en voor hooivoedering des wintershier en daar heeft het door den regen bij de inzameling geleden. Eigenlijken handel heeft er niet in plaatsde hoeveelheid is van 4 a 5000 lied. pond per bunder geweest. liunclvee. Is niet door de long- of andere ziekten be zocht geworden; er werd echter wel geklaagd over ontijdig afwerpen der dragt en mocijelijk of niet opnemen door het melkvee; ook hier werden hooge prijzen voor alle soorten besteed zoo dat 200 voor eene gewone koeop den trek, niets vreemds is. Het ras is nog altijd het oude, dat echter een van de beste en gezochtste van Zeeland is. De veredeling met andere rassenhij voorbeeld met het en- gelschc kort hoornige, is ondanks de vele pogingen, door onzo vroeger zoo gunstig bekende commissie van landbouw aangewend niet mogen gelukken gehechtheid aan het oude en vooroordeel tegen het nieuwe, zijn daarvan deredenen. Paarden. Zijn door gccne ziekten bezocht geworden voov den handel worden er geene aangefokt en hoewel er hier en daar veredelde afstammelingen van de hengsten der voormalige com missie van landbouw gevonden worden, val len die niet algemeen in den smaak van de landbouwers, en velen blijven, boctvel naar ons oordeel verkeerd, de voorkeur geven aan het borstbeenigeJigtelijk tot zwaar lijvigheid overhellende oude ras. De commissie voer Inndwerksnijverheid bepaalt zich hoofd zakelijk tot eenc verwijzing naar het door haar in 1853 inge diende rapport, met bijvoeging dat na dien tijd geene belangrijke veranderingen van verblijdenden aard of vooruit gang hebben plaats gehad. Voorts wordt melding gemaakt van liet. stichten der gasfabriek onder de lirrna Robbé en comp., de oprigting eener scheepstimmerwerf voor schepen in de groole vaart door de heeven den Bouwmeester, Borsius cn van der Leijéde vernieling door brand van de stoom pel- en gortmolen van de heeren le Nobel en zoon en het te niet gaan der sints jaren beslaan hebbende lijnbaan do Zwarle Kabel. 'Het korps muzijkanten der dienstdoende schutterij alhier is voornemens op donderdag 7 junij inliet Schuttershof een con cert te geven tot slijviug van de kas van dat korps, tot welk einde reeds inleelcen lijs ten circuleren, Het is tehoopendateene ruime inteekening liet bewijs moge leveren dat men gezindis dit fonds le ondersteunen. n Eergisteren had in den Doelen der koninklijke hand- boogschutjerij Willem III le Vljssingenbestaande uit de twee versenigde societeilen St. Sebasliaan en "Vriendschap welke vroeger afzonderlijk te di# plaatse gevestigd waren, eene schieting plaats voor het jaarlijks oh koning-schot, en werd zulks door deu hoofddeken dier vereeniging behaald. NaarmenvemeemtwordfcZ.iM.de koning aanstaanden '.c^Rïïtd^ig van het groot-hertogdom Luxemburg in de residentie i^Rotterdam is eergisteren per telegraaf uit Triest ilijclifrg] ontvangen der aankomst van de overlandmail ;s.£^ïli' berfelén behelst, van Batavia, loopende tot 12 april. men verneemt, zijn de uitnoodlgingen van het; •dijkbestuur derföjiandsc-he maatschappij van landbouw tot inzending ri^^evlehfopitsteBiiig van vee te Parijs, niet geheel zonde^cv.olg gebleven'ëbnige leden der maatschappij zullen hun ;f|o derwaarts zehcleh. Blijkdusict ttëfns openbaar gemaakte programma wordt het' tiende néferlandsch landhuishoudlamdig congres, dit mar tc 's lIerL"bgfi%b:osc,h te houden, den 19 junij geopend en den 23sten daaraanvolgende gesloten. De kosten van het lidmaatschap van het eougres zijn ƒ1,50, waarvoor men tevens toegang erlangt tot al de tentoonstellingen, wedstrij den, concerten en andere vermakelijkheden. Het bestuur der vereeuigiug ter bevordering van de belangen des boekhandels in Nederland heeft zich w.e„derom lot de tweede kamer der staten-generaal gewend' ter zake van het door onze regering met Frankrijk gesloten traktaat tot wering van den nadruk. De adressanten betreuren het, dat bij dit nieuwe traktaat een groot gedeelte der bezwaren in hunne vroegere memorie tegen het traktaat van 1852 ge opperd niet zijn opgeheven en zulks niettegenstaande dit, naar hun oordeel, thans zeer gemakkelijk had kunnen ge schieden. Zij hopen en verwachtendat ook thans bij de tweede kamer deze hunne bezwaren zoodanig in ernstige overweging zullen worden genomendat dezelve alsnog op de meest gejfeste wijze zullen worden opgeheven alvorens aan het bedoelde traktaat kracht van wet worde toegekend. De algemeene commissie voor den watersnood, te Amsterdam gevestigd, meent thans, na uitkeeiïngdaar waar dit het meest gevorderd wordt van hetgeen bij haar nog beschikbaar is, hare taak als afgedaan te kunnen reke nen. Behalve voor aanzienlijke waarde aan kleedingsstukken en levensmiddelenontving zij aan g-eld de belangrijke som van 122,136,53J-. Daarvan zijn aan 123 gemeenten uitdee- lingen gedaan. De ijverige bemoeijingen van de inrigting Toevlugt voor behoeftigen, te Amsterdam, hebben de com missie in staat gesteldtot in het midden van de maand mei, hoeveelheden (ruim 22,000 portien) warme spijs aan te koopen, en naar verschillende gemeenten te verzenden. Zij heeft velerzijds mogen ondervindendat ook deze toe zendingen hoogst welkom waren. Men spreekt er van dat het dagblad De Nederlander of Nieuwe Utrechtsche courant, eerlang zal ophouden te bestaanniet zoo zeer uit gebrek aan abonnés dan wel, omdat de heer Groen van Prinsterer het voornemen heeft om zich voor eenigen tijd naar het buitenland te begeven en hij van gevoelen is, dat er ook tijd van zwijgen is, welke tijd nu moet zijn gekomen. Msawstfeira ean weiösasïjSaaigBjjeaa. Den 26 dezer hield de afdeeling wis? en natuurkundige wetenschappen van de koninklijke akademie van wetenschap pen te Amsterdam hare gewone vergadering. Tegenwoordig waren de heeren J. vanGeuns, W. Yrolik, J. P. Delprat D. J. StorjmJSuysing, L. J. A. ,van der Kun, W. C. H. StaringF. Dozy, H. J. Halbertsma, Oudemans, J. L. C. Schroeder van der Kolk, G. J. Mulder, P. J. J. de Pr emery, A. H. van der Boon Mesch, P. Harting, R. Lobatto, 11. van Rees, P. J. Stamkart, J. G. S. van BredaG. A van KerkwijkP. C. Donders en A. A. Sebastian. De heeren van Oordt, Buys Ballot, Voorhelm Schnee- voogt en Leemans hebben zich verontschuldigd wegens het niet bijwonen der vergadering, en de heeren Simons en van Hall wegens het niet vervallen van hunne spreekbeurten. Mevrouw de wed. de Haan heeft aan de akademie mede gedeeld dat haar echtgenoot, de heer Wilhelm de Haanoud- conservator bij het museum van natuurlijke historie teLeyden in den ouderdom van 54 jaren is overleden. Door den secretaris is aan de weduwe de deelneming van de akademie in bet door haar geleden verlies betuigd. De secretaris geeft mededeeling van ingekomen brieven en boekgeschenken. Naar aanleiding van twee betoogen, onlangs geplaatst in wetenschappelijke tijdschriften, handelende over den invloed welken het kappen van bosschen heeft op de veraudering van het klimaat op Java, doet de heer W. Vvolik het voor stel om eene commissie te benoemen, ten einde in de vol gende vergadering rapport uit tc brengen over de vraag of aan de regering een voorstel zon worden gedaan betreffende de zaak van het uitroeijen van bosschen op Java, en zoo jahoe dat voorstel behoort te worden geformuleerd. De heeren Mulder en Staling hebben hek voorstel ondersteund, dat zonder stemming aangenomen is. De heeren Staring, Blume en Junghuhn worden tot leden der commissie benoemd. Ter vervulling zijner spreekbeurt, deelt de heer Storm Bnysing eenige opmerkingen mede omtrent onze rivieren. Dit stuk zal opgenomen worden in de verslagen en mede- deelingen. De heer Koenen die, als secretaris der afdeeling taal- en geschiedkunde, de vergadering bijwoont, vraagt aan den heer P. Storm Buysiug, of zijne beschouwing ook invloed kan hebben op de te verwachten wet op de waterschappen, hetgeen deze en de heer Staring ontkennend beantwoorden. Daarna heeft de heer Halbertsma eenige waarnemingen medegedeeld over onvolkomen Herniaphroditisme bij een pas geboren kalf. De mededeeling zal opgenomen worden in de verslagen en mededeelingen, De heer Oudemaus biedi der akademie twee astronomische berekeniugen aan, ter opneming in de verslagen en meder* deelingenzij zullen in handen gesteld worden van de com missie van redactie. De beraadslaging over het gemeenschappelijk overleg met de letterkundige afdeelipg, ten einde volgens een daarin ge schied voorstel een plan te .ontwerpen tot het gemeenschap pelijk bewerken en uitgeven van de geschiedenis van den Nederlandschen waterstaat isnadat eenige woordenwisseling daarover was gevoerd, uitgesteld tot dat een voorstel vau. de andere «feeling zal 'zijn ontvangen. Daarna is de ver gadering gesloten. S&eï-lksiiewwso De kerkeraad der nederduitsch hervormde gemeente te Nieuwerkerk (Duiveland) heeft jl. maandag tot herder en leeraar beroepen de heer G. van Rogge, van deKethel, bij Schiedam, kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur in Zeeland. Msa.n*Sn»e esa ieg-ea-» De minister van marine heeft ter kennis van belangheb benden gebragtdat de twee buitenste zwarte tonnen vau het SJijkgat van Goedereede omsireeks 2$ kabellengte noor delijker zijn verplaatst, in de navolgende merken en peilingen de uiter zwarte ton in de merken: Goedereede eene scheeps lengte bewesten het opgaan van het hooge duinde toren van Ouddorp aan den westkant van het derde boschje-, in peilingGoedereede z. o. 2.; bet Westhoofd z. w. i w., in 50 palmen diepte; en de zwarte ton no. 2 in de merken Goedereede aan den westkant aan de oosternolde toren van Ouddorp midden tusschen de steenen baak en het eerste boschje in peiling Goedereede z. o. t. z. steenen baakz. !s o. in 43 palmen diepte. Zr. Ms, fregat de Ruy terkommaudant de kapitein ter zee Ji1. X. R. 3t Hooft is voor 12 april te Batavia aan gekomen. Zoo als men weet bevond zich de bevelhebber van 's rijks zeemagt in nederlandsch Oost-Indie, de schout bij nacht J. F. D. Bouriciusaan boord van dien bodem. Zr. Ms. oorlogsehooner Schorpioen, is eergisteren uit 's rijks dok ter reede gehaaid. Heden middag zeilde van de reede van Vlissingen naar zee Zr. Ms. sehoonerbrik Makassar kommaudant de luitenant ter zee der 1ste klasse jhr. H. P. de Koek. ESaEU'g-eE-flDjBie stam dl - Ylissingen, van 19 tot 26 mei. Gehuwd: J. Smit, jm. 30 j, met G. Peters, jd. 27 j. J. Prins jm. 26 j. met D. Kannegieter, jd, 29 j. S. J. van Houcke, jm. 24 j. niet M. van Dort, 34 j. weduwe vanP. J. Blijswijlc. Bevallen C. M. de Jonge geb. Kroon, z. A. M. C. Pedé geb. "Wagemanstl. H. M. Nobels geb. Gillissen, z. M.S. Junqué geb. Yerschaerend. M. de Jong geb. Pef.ijt, z. J. C. Pauwels geb. Yan der Horst2z. (tweelingen). J. Fey geb. van Boven, z. L. van Bel geb. van Ylaanderen, d. Overleden: W. Kluyt, wed. P. Grims, 50 j. W. J. Bruins, z. 6 vv. J. Baard, 18 j. jm. J. J. van Ouwerkerk, d. 6 w, J. A. Hallegraeff, z. 1 j. Goes vau 19 tot 26 mei. Gehuwd: N. van Genygen, jm. 41 j. met F. Zwartmans, wed. 46 j. Bevallen: P. Romijn geb. Pieper, z. L. de Dreu geb. Geense, z. A. M. van den Boer geb. Tegelbakker, z. A. Moll geb. van Groningend. N. van der Does geb. de Laatz. C. Bruinzeel geb. de Wilde z. M. A. Schuerveld geb. Goeree, z. P. Heyman geb. Filiusz. (levenloos). OverledenG. M. van der Does, jd. 28 j. T. Worms, wed. J. Engelman, 64 j. G. J. Musquetier, vrouw van G. de Jonge, 44 j. (elders overleden) Zierikzee, van 19 tot 26 mei. Gehuwd: J. van Dongejm. met N. J. Abels, jd. G. Geer lingjm. met J. Ochtman jd. BevallenE. Eisner geb. Deutz, z. A. S. de Gray geb. Berrevoetsz. L. J. Zuid mulder geb. -Yerplancke, z. C. Yerdoorn geb. Koole, z. M. Ilendrikse .geb. v;pi de Velde, een zoon en een dochter. N. Trouw geb. van den Én dez. Overleden: C. Trijzelaar, 56 j. ongeh. J. Bakker, man van C. van Oorschot23 j. L. Feyvrouw van P. de Looze, 49 j. J. J. Horrevoets, z. 13 maand., J. Hendrikse, z. 4 dagen. g? s ki «3 bs - €3 s? eh e jr ss a b De daartoe benoemde commissie van rapporteurs heeft verslag nitgebragt over het onderzoek in de afdeelingen van de voovclragt betreffende de verhooging van den accijns op den suiker. Sommige leden verklaarden geene verhooging van belasting te kunnen goedkeuren, zonder dat het was uitgemaakt., dat andere belastingen zouden worden vermin derd. Andere leden hebben een geheel tegenovergesteld gevoelen ontwikkelden begrepen dat cle voordragt op zich zelve koude worden beoordeelden dat indien de belasting op den suiker zoucler ongerief kan worden verhoogdhet wel een punt van onderzoek mag worden, in hoe verre dit

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2