MIDDELBURGSCHE COURANT. N°- 65. Donderdag 4855. 31 Mei. 5lnitltonötgingL'iT öiimcnlanösclje i&ifïringm. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- srtigen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. l)e abonnementsprijs per drie maanden is ƒ3, franco per post f 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buiteugewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Woensdag avond 8 ure. De commissaris des konings in de provincie Zeeland maakt hekend, dat herstellingen aan de rijks militaire bruggen der vesting Veere zullen plaats hebben, die de gemeenschap door de Zanddijksehe poort, van den 31 dezer tot en met 18 junij aanstaande, en de gemeenschap door de "Warvvijksehe poort, van den 19 dier maand tot en met 7 ju lij daaraanvolgende voor voertuigen en vee zullen beletten. Middelburg, 16 mei 1855. De commissaris des konings voornoemd VAN TETS. IPiiiLMacffitïeo Dc burgemeester en wethouders van Vlissingen Gelezen hebbende eene missive van den luitenant kolonel eerstaanVvezenden ingenieur der vesting Vlissingen Maken bekend dat tot de herstelling vart den straatweg en van den duiker buiten de Iiammekenspoortde com municatie aldaar gedurende den tijd van veertien dagen te beginnen met den.4junij aanstaande, voor rij- en voer tuigen zal gesloten zijn. Vlissingen den 30 mei 1855. De burgemeester en wethouders voornö'evrid J. W. CALLENPELS De secretaris MABILOT. lïSdclelUmrg- 9 3® Iflei. Wij vernemen met genoegen dat er met 15 jnriij eene belangrijke verandering in de aankomst en het vertrek der posten alhier zal plaats hebben. De nieuwe spoorwegdienst tusschen Rotterdam en Antwerpen zal, naar wij onderrigt zijn, worden benuttigd tot vervoer der postpaketten. voor Zeeland, en dien ten gevolge zal de correspondentie eene aan merkelijke bespoediging' ondervinden. Inclien onze informatien juist zijn, dan zal de op handen zijnde wijziging voornamelijk daarin bestaan dat de posten uit Noord- en ZuidiioUaudGelderland enz. in den morgen alhier zullen aankomen, en het vertrek van hier naar de verschillende provinciën des avonds zal geschieden. Mogt eene dergelijke regeling werkelijk binnen kort tot stand komendan zou zulks alhier algemeene tevredenheid te weeg brengen en vooral de handel zou daardoor veel gemak ondervinden, le meer als ook in de dienst naar het 4de dis trict eu West-Vlaanderen eene wijziging werd gebragt. Tot nog toe worden de postpaketten naar die streken ten 5" ure des namiddags van hier verzondenterwijl het vertrek der postkar van Breskeus eerst den volgenden ochtend ten 4-è uur plaats heeft, en dc correspondentie ondervindt alzoo door het oponthoud te Breskeus of te Vlissingen eene on- uoodige vertraging van omstreeks 9 uur. Het is dan ook in het belang van velen te hopen dat men bij de aanstaande verandering er op bedacht zij ook deze dienst te bespoedi genhetgeen welligt zou kunnen geschieden, door deze post van hier des morgeus vroeg te doen vertrekkenmet de stoomboot de Schelde te doen overbrengen en onmidde- lijk naar Belgie door te voeren. Reeds meermalen zijn ons klagten ter oore gekomen over de vele belemmeringen, welke de handel alhier ondervindt van de zijde der administratie; de afgeloopene week heeft daarvan weder een nieuw voorbeeld opgeleverd. Een schip per kwam van Rotterdam herwaarts met eene lading twist, koffij en 100 melissen; in het gewone vaarwater ont moet hij het op de Schelde gestationeerd recherche-vaartuig; de visiteur komt aan boord en ziet zijne papieren na; op de vraag naar het geleibiljet voor de suiker, antwoordt de schip per dit niet te hebben en ook nipt te behoeven hierop wordt hij bekeurd voor den tiendubbélên accijnssuiker en vaartuig verbeurd verklaard en opgebragtnaar deze gemeente. Hier aan gekomen, heeft de visiteur (naar't schijnt, toen eerst onder rigt dat in Zeeland geen geleibiljet voor suiker noodig is) de zaak over een en anderen boeg gewend, eu een proces verbaal opgemaakt als had hij den schipper op het onvrij territoir aangetroffen, hetgeen deze bepaald ontkent. Over tuigd van zijn goed regt, wil deze geen borgtogt stellen voor de waarde van het verbeurd verklaarde, hetwelk door de administratie onttakeld, hier in de kade ligt; de schip per heeft tegen den visiteur geprotesteerd voor kosten, schaden en intressen. Met belangstelling-ziet men den afloop dezer zaak te gemoet. en lioopt algemeen dat, zoo een naauwkeurig regterlijk onderzoek de waarheid van: het geweren des schippers beves tigt, niet alleen deze ruim'schadeloos gesteld zal worden, maar ook de bevoegde autoriteit afdoende maatregelen nemen zal tegen herhaling van dergelijke handelingendie weiligt het gevolg zijn van verkeerd geplaatsten dienstijver der ambtenaren. Iu eene onlangs gehoudene vergadering van het middel- burgsche departement der maatschappij Tot bevordering van nijverheid zijn ingekomen de jaar lij fcsche verslagen omtrent den toestand van den landbouw, den handel en de hand- werksn ij verheid in den kring van het departementopge maakt door de voor die takken van nijverheid bij het depar tement bestaande com missiën. Wij zijn in de gelegenheid gesteld van den inhoud dier verslagen mededeeling te kunnen doen. Aan het rapport betrekkelijk den handel ontleenen wij het volgende: Wat den buitenlandschen handel betreft, kan uwe commissie opgeven dat daarin over het algemeen weinig verandering heeft plaats gevonden hoewel de oorlog' der westersche mogendheden tegen Rusland en daaruit gevolgde blokkade der meeste russische havens vooral op den handel met dat rijk van invloed geweest is zoo zelfs dat belanghebbenden eenen gcruimen tijd in de onzekerheid verkeerd hebben of' hunne bij contract gekuchte en betaalde goederen wel immer in huii bezit zouden komen. Voor zoo veel de Witte zee be treftzijn de goederen op den gewonen lijd mogen aanko men door de slechts in schijn bestaande blokkade dier zee, doch do goederen uit Riga en Petersburg over land naar Memel moetende vervoerd wordenzijn eerst zeer laat in het jaar alhier kunnen aankomen, terwijl de gewone aanvoer van hout ui6 Finland is moeten gestaakt worden. De zelfde omstandigheid was van grootcn invloed op de artikelen meekrap en garancine, zoo dat de fabrieken geen vraag tot redelijke prijzen voor hun fabviekaat vindende het geil ede jaar door zeer langzaam gewerkt hebben en groote voorraden bezitten. De regtstrccksclie aanvragen blijven voornamelijk zich bepalen tot kolen uit Engeland en Pruisscu en de goederen uit Belgie betrokkenterwijl al het overige langs andere havens is ingevoerd. Naar Java werd een alhier te huis behoorend barkschip met stukgoederen beladenwat in vele jaren hier niet ge schied is en waarvan door onderseheidede inladers bij wijze van proefneming gebruik is gemaakt. De verdere uitvoer geschiedde alleen rcgtstrccks naar Belgie; wat voor andere rijken bestemd was meestal langs Rotterdam. De binnenlandsche handel verkeerde in eenen levendige» toestandwaartoe de groote uitvoer van granen en peul vruchten niet weinig heeft bijgedragen. De aanvoeren aan de graanmarkt uit de naburige eilanden waren dit jaar beduidend grooter dan vroeger, en overtroffen ver die van elk der zes voorgaande jaren. Wat dc zeevaart betreftis het getal der zeeschepen van deze stad varendemet drie vermeerderd waarvan één nog de eerste reis moet doen; daarentegen zijn dc in het vorig verslag opgegevene vischsloepen, als ook een te Konstanii- nopel liggende kof, buiten 's lands verkocht geworden; voortdurend vinden de schepen goede uitvrachten via Enge land naar Australië, China en Java. Ten gevolge der afwijzing door de factory te Batavia van eenige te laat volgens de charterpartij aangekomene schepen, hebben drie bodems die voor deze stad door de nedér- landsche handelmaatschappij gecharterd waren in dit lot moeten deeleu die daarop hunne ladingen naar Rotterdam en Amsterdam voor partikulicre rekening hebben gekregen cn van die plaatsen weder zijn vertrokken met uitzondering van ééndie voor rekening van handelaars alhiernaar Akyab is gezeild om eene lading rijst af te halen. Deze afwijzing waardoor een mindere aanvoer van ruim 22000 balen koffij tegen 1853 plaats vond, heeft zeer na- deelig gewerkt voor de arbeidende klasse door zoo veel minder werken voor de neringdoende klasse en voor de gemeente door het gemis van bet voordeel dat door zeesche pen in eene haven altijd wordt aangebragt. In aanbouw is een schip op de werf der commercic-eom- pagnie terwijl de oprigting cencr nieuwe werf voor zee schepenalwaar in de laatste dagen van 1854 mede een schip is opgezet, aan deze tak van nijverheid eene verdere ontwikkeling belooftdie niet dan van goeden invloed op de handelsbeweging kan zijn. Op de kleine werf voor binnenschepen wordt eeue gedu rige en toenemende werkzaamheid waar genomen. Het verslag der commissie voor zaken van landbouw is van den volgenden inhoud Wmler Tarwe. Gewone blanke zeenwsche soort is in het najaar 1S53 onder gunstige omstandigheden ui.gezaaid cn opgekomen heeft alstocn niet door slakken of ander on gedierte geleden ook heeft de winier geeuo schade aan het gewas tcegebragt. Door dc schrale koude in het voorjaar werd in het eerst de groei gestremd >en de plant geeldoch de daarop gevolgde vochtige en laauwe weersgesteldheid herstelde zulks weldra en beloofde eenen rijken oogst, maat hield te lang aan en deed eenen zoo buitengewoon weelde riger! groei ontstaan dat de plant geel werd te veel eu flaauw stroo maakte, zich te vroeg legerde, niet behoorlijk bloeide en uitaardeen daarbij op de beste gronden het meest door houigdaauw werd aangedaan. Het beschot van de ligte gronden zoo wel als de kwa liteit van het graan is beter cn gunstiger uitgevallen dan van de zware vruchtbare landen waarop de groei veel te weelderig is geweest, bedragende van de eerste 25 h 30 en van dc laatste slechts (bij veel kuopgoed) 20 ïi 25 mud per bunder. Het gewigt is van 76 a 7§ ned. pond. De hoe veelheid stroo kan over het algemeen gerekend worden eenen gewonen oogst met één derde te overtreffen. Zomer-tanve wordt in den regel niet verbouwddeze dient alleen om gedeeltelijk mislukte winter-tarwc bij te lappen. Winter Koolzaad. Van St. Jacob (25 julij) tot in septem ber 1853 uitgezaaid, is het bij opvolging in dat najaar bui tengewoon goed opgewassen, en beloofde eenen rijken o'ogst te kunnen opleveren. Dc winter heeft echtervooral aan het vroeg gezaaide, door de zware sneeuw die het van zijne gevatte gulle bladeren beroofde en de bloemtoppen aan de vorst en snijdende winden blootstelde veel nadeel fcoege- bragtwaardoor het beschot, ook van zeer verschillende kwaliteit, beneden het middelmatige van 10 a 16 mud per Bunder is uitgevallen. Het laat gezaaide heeft minder dooi den winter geledon en beeft omtrent dc 20 mud per bunder opgebragt. Zomer koolzaad wordt niet dan bij uitzondering gezaaid. Blciauwe Enolen. "Wordeg in groote en kleine soort ver bouwd; zo zijn ter behoorlijker tijd en met goed weder in den grond gebragt. Aanvankelijk wel, doch later is hex saïzoen deze vrucht niet zeer gunstig geweest, dewijl zijin mei door de nachtvorst hebben geleden en later door de vele zoele regenste veel cn te zwaar in het loof groeiden van anderen rottig werden en er veel bloem smoorde. Het beschot kan op niet meer dan 15 a 16 mud per bunder aangenomen worden. Paardenboonen. Worden meestal in eene middelsoort van groette (zoogenaamde rijzelaarsj verbouwd. Op deze vrucht heeft het seizoen de zelfde invloed gehad als op de blaauwc erwten; door dc weelderige groei is er veel stroo doch weinig vrucht gewonnen liet beschot zal omtrent de 25 mud bedragen per bunder. Wüteboonen. Deze vrucht is een voornaam en zeer gezocht product van dit eiland heeft in de eerste groei veel van de nachtvorst te lijden gehad en is daardoor niet best uit gevallen. Door het opvolgende vochtige en zoele wc Ier herstelde bet gewas zich wel oogenschijnlijk cn mankte veel stroodoch liet bloeide later en schraler, werd bij de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1