ijauöclsbcrigtm. Ttöwrtmlim. HANDBOEK NOOR DEN KANTOIREGTER DE KRJM M ODESSA. ONZE REDELIJKE G0BSBIEMST ZEEUWSCRE MAATSCHAPPIJ MN STOOMVAART. STOOMBOOT BE SCHELDE. Het eerste waar men de houtwol toe gebruikte was om de watten van katoen en wol te vervangen. Bij het gebruik heeft men opgemerkt dat er nimmer eenig ongedierte of in sect naderde aan de bedden waarop dekens lagen die met dergelijke watten gevuld waren, hetgeen men aan den hars- achtigen reuk dien zij verspreiden toeschrijft. De meubelen bijv. de stoelen wier zittingen mot die stof overtrokken of ermede gevuld zijn, worden mede door deze oorzaak tegen de mot beveiligd; bovendien is de houtwol voor dit gebruik gebezigd, een derde minder in prijs dan paardehaar. De houtwol kan worden gesponnen, geweven en gekamd, en levert alsdan eene stof die voor tapijten, karpetten en paardedskens zeer geschikt is, eh met katoen, wol of lijn waad vermengd, verschaft zij l'raaije dekens. Het vocht ein delijk, dat na de kokiug der bladeren overblijft, wordt ge zegd ecu heilzaam bad tegen verscheidene kwalen te zijn. Een orecl gebruik. Zoo als men weet hebben de Engelschen een onbegrijpe- lijken eerbied voor de overlevering en oude gewoonten. Een nieuw bewijs daarvan levert de oude ceremoniele wijze, waar op des avonds de poorten van den Tower gesloten worden. Eenige minuten voor dat het des dingsdags en vrijdags 12 en op andere dagen 11 uur slaat, begeeft de cipier, die hier niet enkel gaoler of cipier, maar gentleman gaoler ge noemd wordt, gekleed in eene lange roodemantel, dragen de een monsterachtigen ring met sleutels en gevolgd door een bcdicude, die een lantaarn in de hand houdt, naar het vertrek der wacht en roept met luider stemme: „Breng de sleutels!" Do sergeant van de wacht en vijf of zes man schappen nemen hunne geweren op en volgen den cipier naar de voorpoort. Elke schildwachtwelke deze patrouille voorbij komtroept: „Werdaen het antwoord is„De sleu tels!" Zijn de deuren gesloten en gegrendeld dan keert de patvouille langs den zelfden weg terug, terwijl al de schild wachten de zelfde vraag en de bewaarder het zelfde ant woord herhalen. Is zij teruggekeerd tot aan het vertrek dei- wacht dan stampt de schildwacht op den grond en vraagt op zijne beurt Werda? De sleutels! is het antwoord. Wiens sleutels? De sleutels van de koningin Victoria. Treedt voorwaarts sleutels van de koningin Victoria; alles is wel! Daarna zegt de sleuteldrager: God zegene de koningin Victoria! Amen! antwoordt de schildwacht, de officier beveelt het geweer te presenteren. Terwijl aan dit bevel uitvoering wordt gegeven laat de officier den punt van zijn degen zakken; daarna keeven de manschappen naar de wacht en de slenteldrager verwijdert zich om de sleutels bij den luitenant terug te brengen. Is de plegtighcid afgeloopendan zijn alle uitgangen van den Tower gesloten en binnen de muren kan niemand zich zon der het wachtwoord verplaatsen. Slolprijzen der Effecten ter Beurze van Amsterdam Mei 1855. (Per telegraaf.) Nederland Werkelijke schuld 24 pet. 63i dito dito 3 75£ 4 92± Handel Maatschappij 4i Rusland. Oblig. bij Hope Co 5 H 10 94 dito dito 1828/1829. 5 ïoii Certific. dito 1840 4 a m dito by Stieglitz 4 f dito dito 1854 5 rt 81A Certific. van Inschrijving 6 a 59i Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 181 3 B - 31A Oostenrijk. Oblig. Metalick 5 n 61A 2* n 31A dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 a 734 Belgie. Certific. bij Rotschild 21 n 501 Portugal. 3 a 39 Nederl. 87 Rusland. Cert. Adm. Londen 4£ pet. 874 Oostenr. O'iR liliöörim van Ommer. i Si ^311W «15 BSiaS^'lgTK^. ICM.SscSiena MidUïelïnniffg en ESotterclaanu Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Woensdag 30, 's morg. 10 ure. Donderdag 31, 11 Vrijdag 1Junij11,3 0 Zaturdag 2,'s midd. 12 Zondag Dingsdag 5 "Woensdag 6, Donderdag 7, Vrijdag 8 Zaturdag 9 Zondag 10 Maandag 11, Dingsdag 12, •2 3 3,30 4.30 5,30 0,30 8 9 9,30 fan l'lïssïaasden op IfóottGs-illaiflj. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingeu. Woensdag 30's morg. 9 ure. "Vrijdag 1Juuij10 Maandag 4, 's midd. 12 Woensdag 6,'s morg. 3 Vrijdag 8, u 5 Maandag 11, 8 f'au iSaicSdelfeaarg- op 2Ziea*i!kzee en fiBeirg-eia op ü&ooibi ('JTIaoïenO» Uren van vertrek in Junij. Van SIi<IdeJi>urg. Vrijdag 1's morg. 11 ure. M.aandag 4, namidd. 1,30 Vrijdag 8,'sinorg. 5 Maandag li, 7,30 Dingsdag 5namidd. 1 Zaturdag 9 's morg. 5 Dingsdag 12, 7,30 Vasa Middelburg op Antwerpen. Uren van vertrek in Mei. Van Antwerpen. 9,30 Donderd. 31, '3 morg. 9,30 3 ure. Donderd. 7J unij n 3 ure. Van Middelburg. Woensdag 30's mor; Woensdag 6 Juuij Graaumai'kt. Amsterdam 25 mei. De prijzen van Tarwe en Gerst waren heden flaauw, met weinig handel. ïn Kaap- en Lijnolie ging nagenoeg niets om. Koolzaad, in October p. vl. 84. (Keeds per bulletin aan de geabonneerden medegedeeld). Beurs van Londen, 26 mei ten 12 ure; Consols 914-. Beurs van "Weenen, 25 mei. (Slotprijzen.) Metalliek 5 pet. 80. Beurs van Parijs25 mei. (Slotprijzen.) 4£ pet. compt 93.80 3 pet. 69.30. Van Slotte» dam. Woensdag 30, 's morg. 5 ure. Donderdag 31, 6 Vrijdag 1 Junij, 6 Zaturdag 2h 7 Zondag 3, 7 Dingsdag 5, h 9 Woensdag 6, u 10 Donderdag 7,'s midd. 12 Vrijdag 8, a 12 Zaturdag 9, 12 Zondag 10, namidd. 1 Maandag 11's morg. 5 Dingsdag 12, n 5 Van Rotterdam. Donderd. 31's morg. 9 ure. Zaturdag 2 J uniju 9 Dingsdag 59 Donderd. 7, 9 Zaturdag 99 Dingsdag 12, u 9 Van ThoIeiJ. Zaturdag 2's morg. 11 ure. Getrouwd Jonkhr. Mr. AERT VAN DEK GOES Weduwnaar van W. J. van Doorn, 's Gravenliageen den 23 Mei 1S55. Jonkvr. M. P. VAN DOOKN. 's Gravenliage18 Mei 1855 is bevallen van een' Zoon de Hoog-Welgeboren Vrouwe Baronesse VAN DOORN VAN WESTCAPELLE, geb. SCHIMMELPENNINCK. Uit de Hand te Koop, op een der doortrekkende Dorpen van. Walcheren, een extra goed beklante WAGENMAKERS-WINKEL. Adres met fr. Brieven lett. A. bij de Uitgevers dezer Courant. EESE PAKTIJ AFBR1AK TE HOOP$ waaronder ook zijn 1000 Dakpannen, in de Kraanstraat te Veere, bij P. SCHUILWERVE. ZEEBAD-INRIGTING TE DOMBURG. De Commissie over dezelve zal, op Donderdag den 31 Mei, des namiddags ten 2 ure, in de Tuinkamer van de Sociëteit Sint-JorisRekening doen over hare Adminis tratie gedurende het afgeloopen Saizoen, en heeft de eer Heeren Geïntresseerden bij deze uit te noodigen daarbij tegenwoordig te zijn. Ko BAART, Kiang-endelftUB no. 146 5 heeft ontvangen: Jaconats. Neteldoek, Barège, Mouseline de Laine, Cachemirienne, Brillantine en andere Dames-Nou veautés ook alle soorten van Witte GoederenBroderies Lingeries enz.Paardeharen- en Koordrokken. Voor Heeren: Pantalon- en VeststoffenCols, Dassen, PoulardsHandschoenen enz. Hij beveelt zich der attentie van het geëerde Publiek beleefdelijk aan. Een Wagenmakers-Knecht van de Herv. Godsdienst terstond benoodigdbij C. EEKMAN te Axel. Nieuwe-Tonge 23 Mei 1855. Mijne Echtgenoot, SARA MARIA MULLER, beviel heden voorspoedig van eene Dochter. C. J. SNIJDERS. Bevallen van eene Dochter M. L. P. T. DELL WIG geliefde Echtgenoot van Middelburg, R. C. ENGELBERTS. den 26 Mei 1855. Eeuige kennisgeving. Heden overleed ons geliefd jongste Zoontje PHILIPPUS, in den ouderdom van bijna twee jaren. Aardenburg, M. E. VAN DEN BROECKE. den 25 Mei 1855. H. A. VAN DEN BROECKE, Eenige kennisgeving. geb. Janssen. Commissarissen der K "E E IJ "W S C BI E BMiNöffjURBORGMAATSCIimiJ gevestigd te Zierikzeebrengen bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbendendat zij op den 24 dezer de Rekening en "Verantwoording hunner Administratie over het afgeloopen jaar gedaan hebbenen zij zich hebben mogen verheugen in eene aanzienlijke uitbreiding der Maat schappij, zoo dat zij met gerustheid deze bloeijende Maat schappij aan de aandacht van een ieder mogen aanbevelen. Zierikzee, den 25 Mei 1855. Commissarissen voornoemd, M. C. DE CRANE. Op last derzelve, De Secretaris JAC. S. BOEIJE. MAMEN-ZAÏYGVEREENIGWG CONCORDIA op Woensdag den 30 Mei 1855, des avonds ten half acht ure in het gewone Lokaal. Toegang voor de Buitenge wone Leden. Uitgegeven door J. B. WOLTERS, te Groningen: ffl DES AMBTENAAR AAN HET OPENBAAR MINISTERIE Dingsdag 5 Junij 1S55, Yearkoopingvan BS E T7- BËLE1, HUISRAAD enz., op het Molenwater te Middelburg. Openbare Verkooping op Woensdag den 6 Junij 1855, des voormiddags ten ]0 ure, t.e Vlissingen, aan het Venduhuis van S. V. KOSTER in de Walstraatwijk H no. 208 van XHEUBELSU HIT HUISRAAD, beslaande in BeddenTafelsStoelenSpiegels en Schil derijen PorceleinGlas- en AardewerkKoper-Tin- en Houtwerk, eene Bureau, Canapé, eene groote partij zoo Godgeleerde als Wetenschappelijke Boeken van voorname Schrijvers, twee Globes; verder Manufacturen, Mans- en Vrouwekleedereneen Marmeren Borstbeeldgeschikt ter plaatsing in een Tuinen wat meer zal worden bijgebr&gt waartoe dagelijks de gelegenheid bestaat. Daags vóór de Verkooping voor een ieder te ziicm voor ile HDe3aaiad.eling- van Strafzaken. door Mr. E. T. DE JONGH en Mr. A. OUDEMAN. Bvo. f 8,8®. HERINNERINGEN HIT IIET REIS DAGBOEK VAN PROF. Mn. Uit het Hoogduitsch vertaald door So So Ao GrölEf ER KEUR. Met een Kaartje van deKrim. Gr. 8vo. 1,70. in bareLvoorbereidingbaar wezen en bare zegepraal. liESüStütBöMEJS VA Hf Professor L. G. PA RE AU. er. S-t'O. f 1,4®. De Directie maakt beleend dat, aan te vangen den 15 Junij eerstkomendede Passagiers-vrachten van Vlissingen tot Rotterdam zullen verminderd worden als volgt: Groote Kajuit f 5 per Persoon. Voörkajuuit f 2.50 per Persoon. Eene evenredige vermindering zal ook op de Tusschenveren worden toegepast, voor zoo ver dit naar billijkheid kan ge schieden. Wijders maakt deDireétie nog bekend dat, mede van af den 15 Junij, liet uur van vertrek van Vlissingen voor vast wordt bebaald op 's morgens ten 8 ure, in verband met de Stoombootdienst op Breskens (Land van Cadzand.) De dienst, zal dus voortaan aldus geschieden: Van VLISSIWGEN", des Maandags, Woensdags en Vrijdags, 's morgens ten 8 ure, na aankomst der Stoomboot van Breskens. Van ROTTERDAM, des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags's morgens ten 9 urena aankomst van den eersten trein uit 's Hage. Ten gevolge dezer vaste regeling zullen voortaan geen Afvaartlijsten meer worden uitgegeven. Miemst op SSreskeus. De Ondernemers adverteren dat, te beginnen met den 15 Junij, deuren van afvaart worden ver an oer» als volgt: Van Vlissingen naar Breskens's morgens 64 ure en 's avonds ten 6 ure. Van Breskens naar Vlissingen's morgens ure ën 's avonds ten 6£ ure. Geschiedende deze verandering om deze dienst in onmid- delijk verband te brengen met de dienst van Vlissingen op Rotterdam. De afvaart naar en van Neuzen én Hoedekeuskerke blijtt als vroeger geannonceerd. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4