Öuitfnland%cl}c ©ifblitgm. Mmgdttmii. hunne goedkeuring onthoudenhij begrijpt de tegenstrijdig heid tusschen deze en vroegere aanschrijvingen van gedepu teerden niet, daar in de laatste alleen van roomsck-katholieke armen gesproken wordt. Intusschen acht hij het wensche- lijk dat de hoogte magt in dezen beslissete meer daar aan het hopger bestuur daaruit blijken zal op welk een onhoudbaar fondament de armenwet gebouwd is. De heer Vader dringt nader aan op de verwijzing der roomsch-katholieke armen naar het roomsch-katholiek pa rochiaal armbestuur. De voorzitter ziet daarvan de noodzakelijkheid niet in, de inkomsten van dat: armbestuur bedragen slechts .")00, en voor die geringe som zou men misschien 6 h 7 oude invalide menschen kunnen onderhondendit be teekent in der daad niets en de toestand blijft dus de zelfde. liet voorstel in omvraag gebragtwordt met 9 tegen 1 stem (die van den heer Vader) goedgekeurd en mitsdien besloten aan den koning voorziening te verzoeken bij een adres hetwelk voorgelezen en goedgekeurd wordt. Burgemeester en wethouders stellen ofschoon met leed wezen voorop het uitgedrukt verlangen van den heer van den Boschdien heer eervol, en onder dankbetuiging voor zijne vele en belangrijke diensten, te ontslaan als voorzitter van het algemeen armbestuur; waartoe besloten wordt. De voorzitter geeft als zijn gevoelen te kennendat het in overeenstemming met de armenwet zou zijn, die betrek king aan een der wethouders op te dragen, en stelt voor een dier beide keer en te benoemen. De heer van den Bosch appuijeerfc dit, door te wijzen op de voorbeelden van 'sHage, Botterdam en-andere plaatsen. De heer van Kerkwijk betwijfelt of daardoor het doel bereikt zal worden en de toestand niet de zelfde blijftof een raadslid of wethouder voorzitter is. De voorzitter acht dit het eenige middel om het avmbe- bestuur te verbinden aan het dagelijksch bestuur. Niemand verder het woord verlangendewordt tot de stemming overgegaan waarbij de heeren van Kerkwijk S en Kakebeeke 2 stemmen verkrijgen zoo dat eerstgenoemde benoemd isdie door den voorzitter uitgenoodigd die be noeming aanneemt. Wordt overgegaan tot de benoeming van een' regent dei- Godshuizen in plaats van den heer Vervenne, overleden. Bij d.e stemming worden uitgebragt op de heeren Mulock Houwer 5 en J. de Douw Wz. 2 stemmen; terwijl 3 bil jetten in blanco zijn gelaten zoodat de heer S. de Jonge Mulock Houwer is benoemd. Burgemeester en wethouders brengen uit hun rapport, en doen voorstel omtrent de uitloozing van het garancine-water van de fabriek der heeren van Bcnterghem comp., welke uitloozing door onderaardschc buizen zal geschieden, uitko mende in eene sloot achter de stoof-weide. Daar tegen geene bedenkingen bestaande, wordt bet ver zoek ingewilligd. De voorwaarden van verpachting der baardasch vuilnis en nachtwerkworden aan den raad medegedeeld en goed gekeurd. De voornaamste wijziging in die verpachtingen is dat de ingezetenen vroeger altijd voor het ruimen der secreten "50 cents per ton moesten betalenhetgeen thans om niet moet geschieden en als eene verpligting aan den pachter is opgelegd. Worden medegedeeld de volgende ingekomen stukken: a. Verklaring van den heer E. de Meulraeester dat hij de gestelde voorwaarden tot behoud zijner lichtramen (zie het laatst vorig verslag) aanneemt; b. de goedkeuring van het laatst gearresteerde besluit-van den hoofdelijken omslag hetwelk mitsdien met de verorde ning afgekondigd is; c. de rekening van de commissie voor de ceconomische spijsuitdeeling over 18531854waaruit hoofdzakelijk blijkt: dat is ontvangen f 2154,77, uitgegeven f 2135,ól-^-mits dien een goed slot in kas is van 19,25$; dat van 25 decem ber tot 3J maart, vier maal des weeks de gewone bedee lingen hebben plaats gehad en eenige buitengewone zijn gedaan dat zijn bedeeld 34S huisgezinnen met 37,366 por tion soep. Welke rekening voor informatie aangenomen en aan de commissie dank betuigd wordt; d. eenige staatsbladen, Verder berigten burgemeester en wethouders dat de be steding der sits-deuren aan Govert Kleuskerk is geschied voor 1943,en ieder inrigting van het telegraaf-kantoor aanstaanden zaturdag zal plaats hebben. Daarna is de vergadering gesloten. Kngg-elamB, Londen 26 mei. Stelde de telegraaf ons bereids in staat per bulletin mede te deelen dat men met grond meende te mogen onderstellen dat liet ministerie zich zon kunnen staande houden, de uitslag der zittingen van beide huizen heeft dit vermoeden bewaarheid. Gisteren heeft lord Grey in het hoogerhuis zijne motie voor den vrede nader ontwikkeldwaarop hij door lord Clarendon beantwoord werd. Geene ondersteuning vindende, heeft hij zich echter verpligt gezien haar in te trekken. In het lagerhuis is gisteren dadelijk aangevangen met de verdaagde discussie over de motie van den heer d'Israeli en eerst in den vroegen morgen van heden (2 ure) is men tot de stemming kunnen overgaan. Zij is verworpen met 319 tegen 219 stemmenzoodat het bewind een nieuwen triomf, en thans met 100 stemmen heeft behaald. In den loop der beraadslagingen heeft lord Palmerston op interpellation van de heeren Roebuck en Milner Gibson verklaard dat de vredes-conferentien te Weenen niet her opend zijn. De amendementen op het voorstel gedaan door de heeren BaringHeathcoate en Lowe lagen echter nog aan de beurt doch deze zijn op voorstel van sir James Graham verdaagd tot de volgende zitting, welke op maandag over 8 dagenis bepaald, In The London'gazette van 23 dezer is een koninklijk besluit afgekondigdbepalende dat voortaan in den regel niemand in de burgerlijke staatsdienst zal treden dan na door een examen en eenen proeftijd van zes maanden ge schikt daarvoor'gebleken te zijn.' Een gelijke stap op den weg van administratieve hervor ming isvolgens eene mededeeling van lord Palmerston in het lagerhuis, voor de diplomatieke staatsdienst in overweging. Spanje. Een telegrafisch berigt uit Madrid van den 22 dezer meldt dat met den 1 junij aanstaande zal worden overgegaan tot de uitvoering der wet tot liet vejkoopen der nationale en kerkelijke eigendommen het redmiddel voor de spaansche financiën in liet oog der thans bovendrijvende partij. Volgens een algemeen verspreid gerucht, zouden En geland en Frankrijk den wensch hebben uitgedrukt, dat Spanje eene armee naar Italië zal zenden, om de Eranschen te Home en op andere plaatsen in den Kerkdijken Staat af te lossen. 09 u tsel&l&M d Weenen 25 mei. Gisteren liep hier het gerucht dat ook onverwachts door het engelsche bewind zijne goedkeuring zou zijn geschonken aan de nieuwe vredes-voorstellen. Volgens alhier ontvangen e berigten uit Sint-Petersburg behelsde een legerberigt van prins Gortschakoff dato 19 dezer, dat het vuur van den vijand slechts zwak was en het verlies aan beide zijden onbelangrijk. De Russen arbeidden aan de reeds bestaande batterijen en waren bezig nieuwe op te werpen. 15000 Piemoutezen waren in hel kamp der geallieerden aangekomen, terwijl de Turken zich weder hadden ingescheept naar Eupatoria. De pruissische gezant, graaf Arnim, heeft den 21 sten een langdurig onderhoud gehad mefr&en minister van buiten- landsche zaken, graaf von Buol. Ook de conferentien tus schen de gevolmagtigclen der westersche mogendheden en die van Rusland worden ijverig voortgezet. Volgens brieven uit Catania zoude waarschijnlijk de Etna het voorbeeld van zijn vuurspuwenden collega eerlang volgen. Te Syracuse hebben in de eerste weken dezer maand weder verscheidene arrestatien plaats gehad, namelijk onder geestelijken en advokaten. Er moet eene groote zamenzwe- ring gesmeed zijn, welke den 16den zoude losbarsten, maar door verraad van een der deelhebbers is ontdekt. Uit Essen schrijft men dat bij den heer E. ICrupp, uitvinder van het gietstaal, uit de Nederlanden en Wurtem- burg proefgeschut besteld is. De beijersche kolonel Web er heeft een zeer gunstig rapport over het gebruik van liet giet" staal bij het vervaardigen van geschut uitgebragt. BTffanfllkrnjSs. Parijs 26 mei. De gunstige geruchten die reeds gisteren aan de beurs liepen omtrent verblijdende berigten van het oorlogstooneel werden door den Moniteur van hedenochtend bevestigd. Dit blad deelt namelijk eene officiële depeche van den generaal Peilissier, gedagteekend 2-i dezer, mede, waarvan de inhoud op het volgende nederkomt De vijand had tusschen het centrale bastion en de zee een uitgestrekte wapenplaats daargesteldwaar hy voorne mens was belangrijke strijdkrachten te verzamelen om uit vallen van groote beteekenis te kunnen doen. //In den nacht van den 23 hebben wij de helft dier wer ken aangetast eu bezet; in die van den 21 zijn wij zeer gelukkig geslaagd om ze geheel in te nemen. "Daar de vijand den vorigen dag- ontzettende verliezen had geleden was de wederstand bij den tweeden aanval minder lievig. Hoewel onze verliezen ook gevoelig zijn, bedragen zij- veel minder dan de hunne." Meu voegt hierbij dat de generaal Pelissier de hoop moet uitgedrukt hebben om zeer spoedig den toren van Malakoff te bemagtigen en voorts dat dit gevecht van twee nachten bijzonder hevig moet zijn toegegaandaar de geheele be zetting van Sebastopol een uitval heeft gedaan. Het verlies der Eranschen begroot men op 1200 man, waaronder 22 of ficieren volgens anderen op 1000 man met 35 officieren. Terwijl die aanval tegen de buitenwerken werd volvoerd moet intusschen ook het operatie-korps der geallieerden zich voorbereid hebben orn het russische leger te velde aan te tastenen scheen donderdag avondbij de afzending der depeche, een spoedig treffen onvermijdelijk. Ook de expeditie tegen Kertch is hervat; sedert drie dagen was de vloot met de daarvoor bestemde manschappen reeds weder vertrokken. Bij de schitterende wapenfeiten waarmede Pelissier zijn te naauwernood aangevangen opperbevel kenmerkt, ver zekert men thans reeds dat de westersche mogendhedenna eenigerlij schitterende en belangrijke voordeden te hebben behaald, waardoor de krijgsmanseer roemrijk ware gehand haafd, niet ongenegen zouden zyn om de Krim te verlaten en den oorlog alleen voort te zetten door eene blokkade van de havens der Zwarte- en Oostzee, in afwachting van vredes voorstellen van Rusland zelve. Het officieel orgaan deelt heden onder anderen ook de tekst mede eener circulaire van graaf Walewski, minister van buitenlandsche zaken, in antwoord op die van graaf von Nesselrode van 2S april, een overzigt der onderhande lingen te Weeuen behelzende. De koning van Portugal is gisteren te Bordeaux aam- gekomen en werd heden te Parijs verwacht. iiM'tijftimjm. Den 26 dezer is te Hartlepool aangekomen liet barkschip Noordster, gezagvoerder I. Luteynen den 27 te Cardiff het barkschip We&ikapcllc, gezagvoerder M. Rooderkerk Jz. Den 23 dezer is van Hartlepool naar Ylissingen ver trokken Sine Nor/line, gezagvoerder Loeff. Tot den 27 dezer zijn voor Antwerpen bestemd ter reede van Ylissingen gekomenEdeleneIbsen en EmanuelClau sen, beide van Denemarken, JosephinaOhessonvan Malmöë, OlafEossum, van Odensee, Louise Cecilie, Pe- dersenvan Stege en JohannesHollander, van Horsens, alle zes met rogge; Fortuna, Stevenson, van GallaoAra bella, Johnson van Londen, beide met guano; Dagmar Munck van Neustad, Elizabeth, Louwerse en Elizabeth, Luwrs, beide van Odensee, FreundschaJ'tBruhnvan Hor sens VriendschapGort, van Korsoën Minerva Schmidt, van Stralsond en Patriot, Jarck, van Hijerback, alle zeven met garst; 5 GebrnderBlohm van Stettin, F eke a de Wal, van Memel, Aurora, Kaeding en Calharina Isabella, Waker, beide van Koningsbergen, alle vier met lijnzaad; Immacolala, Lauro en Jan Hendrik, Slager, beide van Na pels A'imbalDavis, van New-York, alledrie met stuk goederen; JVidarSchiitt, van GreisswaldJidiane Eliza beth, Peelers en en FumlienshacilKruger, beide van Gothe- burg en Fratemité, Arentsen, van Udewalla, alle vier met hout; Saramacca, de Tries, van Liverpool met marmer. Yoor Brussel bestemd is aldaar ter reede gekomen Lucy Ann, Dyson, van Londen met guano. Yoor "Gent bestemd aldaar ter reede WalhallaPeder- sen, van Gotheburg met hout. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en uaar zee gezeild: FfeilReeizke, naar Koningsbergen en Lithuania Riekeles, naar Memel, beide met dakpannen; Maria Luisa, Muhlmau, naar Hamburg, Fenelon, Arends, naar St.-Do- mingo en 'De Las Vittorias, Ormaechea, naar de Havanna, FiwnanoLupich en Maiche Slaoo Elaviobeide naar Kon- stantinopelSurveillanteAudrain, naar Nantes Sijlph Marshall, naar Londen en 'Planter, Taylor, naar Hull, deze acht met stukgoederen Calharina Edwards naar New-York met emigranten; Lark, Broadheadnaar Bel fast met tarwe; SynocjeElittnaar Sunderland, Elizabeth ConnaioayConnaway, naar LiverpoolCeleriias, Sorensen, Concordia, Brikholm en Josephina, Linddahl, alle drie naar Engeland, MargarethaOsterman, Pallas, Pedersen en TrionerÖlsen, alle drie op avontuur, Vilhelmine Nielsen, naar Gotheburg, Sarah AnnRegisler, naar New-Castle, Neftuiie, Thorold en Eagle, Handsen, beide naar Londen, JVendelinaEilbranclsop avontuurTre VennerJensen, naar ITartlepoolAnna Kayser naar Ptensburg eu 1Mathil da Ilustede uaar Yarelalle zestien in ballast. II <15 U 'F W 09 Weinige maanden geleden is in Gelderland een fabriek van houtwol opgerigtdie op goede grondslagen gevestigd en mee bekwaamheid bestuurd wordende, een gunstiger) uit slag doet verwachten. De goede eigenschappen van het be reids in Duitschland volgens de zelfde bewerking verkregen fabriekaat zullen de van houtwol vervaardigde stof spoedig meer algemeen doen worden. Het middel om uit dennon bladeren wol te vervaardigen, is een uitvinding van den laat- sten tijd, en bestaat voornamelijk in het afzonderen der vezel stof uit de bladeren van den groven den (pinus sylvestus) welke vezelstof de meeste eigenschappen der wol beziten even als deze of liet haar der dieren krult, gesponnen en geweven en tot vilt bewerkt kan worden. Al de naald- vonnige bladeren van den taxis, den, spar, larix enz. zijn uit een bundel van uiterst fijne en taaijc vezelen zamengestekï, die door eene harsachtige zelfstandigheid aan een worden gehouden. Zoodra door koking dor bladeren, met bijvoe ging van zekere bijtmiddelen de harsachtige stof opgelost is, is het gemakkelijk de vezelen van elkander te scheiden en ze door wasschen van alle vreemde aanhangselen te zuiveren. De boomen kunnen om de twee jaren van blade ren beroofd worden. Zij groeijen telkens weder aan, als men slechts zorgt een klein gedeelte er van uevens de Ibladsteeltjes te laten zitten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3