Naar wij vernemen, zal op vrijdag den 1 junij voor hei. L-eregtshof in Zeeland behandeld worden de zaak vanL. v. P., dijkbaas te D., beschuldigd van strafbare handelingen in die kwaliieit. Er zullen een 30tal getuigen gehoord wor den de beschuldigde heeft tot zijnen raadsman gekozen mr. W. C. Borsius. Bij besluit van 18 dezer (provinciaal blad no. 55) zijn door gedeputeerde staten van Zeeland opgeheven de maat regelen ter voorkoming van de verspreiding der longziekte onder het rundvee in de gemeenteOoster-en Sir Jansland. ÏÏet bouwen van een grenskantoor voor de in- en uitgaande regten te Bath, is bij de op den 26 dezer aan het lokaal van het provinciaal bestuur alhier gehoudene openbare aanbestedingaangenomen door P. Elenbaas te Kruiuingen, als minste inschrijver voor 11120. [-Bij de herstemming ter verkiezing van een lid van den gemeenteraad te Zierikzee, den 25 dezer, zijn van de 197 ingekomene geldige stemmen103 stemmen uitgebragt op jhr. 11. Schuurbeque Boeije en 90 op den heer van Eek, zoo dat eerstgemelde is verkozen. Den 26 dezer is te Goes in het openbaar aanbe steed, de inrigting van het telegraaf-bureau en gegund aan den minsten inschrijver W. de Jonge, voor ƒ520. Tot het bedoelde einde zullen worden geapproprieerdde beide huisjes aan de 's Heer Hendrikskinderen barriere, gediend hebbende tot commieshuisje en bewaarplaats eener brandspuit. Den 2S julij eerstkomende moet de inrigting volbragt zijn. zoodat men in den loop van dezen zomer de opening kan te gemoct zien. Door de nederlandsche Handelmaatschappij zijn be vracht 36 schepen, waarvan 16 voor Botterdam, IS voor Amsterdam en 2 voor Schiedam, De gemeenteraad van Botterdam heeft van zijne com missie van financiën medodeeling ontvangen van de door haar ontworpen plannen tot herziening van het gemeentelijk belastingstelsel. Uit die stukken blijkt dat de commissie voorstelt, om ten deze te handelen geheel in overeenstem ming met de voorschriften der gemeente-wet. Men verneemt dat in den loop van dezen zomer in cle residentie verwacht wordt H. M. de keizerin-moeder van llusland. Men verzekert dat het buitenverblijf van Z. K. H. prins Erederik, Bakkershagen, aan den leyclschen straatweg- gelegen, tot cle ontvangst van H. M. in gereedheid wordt, gebragt. 11. M. zou zich het eerste naar Berlijn begeven. 'Uit Luxemburg worclt gemeld dat de koning groot hertog het grootkruis der orde. van de eikenkroon verleend heeft aan den generaal von Wedell. De maatschappij cler spoorwegen tusschen Antwerpen en Botterdam heeft aan den minister van justitie een adres ingediendopdat in overleg met de regering van Belgie het ouderling verkeer tusschen dat land en Nederland zoo gemakkelijk mogelijk worde gemaakt. In antwoord daarop heeft Zijne Exc. berigt dat voorlaan Nederlanders naar Belgie reizende niet meer aan eenige bemoeijclijking zullen worden blootgesteldterwijl bet voor hen voldoende zal wezen in het bezit van een binnenlandsch paspoort te zijn, dat, op aanvrage, gratis wordt afgegeven. B-S nn. ca site ui asnii welenstfjliiappen. De maatschappij d'erNeclerJ. letterkunde te Leiden zal dit jaar hare algemeene vergadering houden op donderdag, den 21 junij, des morgens ten tien ure in het gebouw der maat schappij Tot Nut van 't x\lgemeen, op de ruine aldaar. lieBrfemieraws. De kerkeraad cler evang.-luthersche gemeente te Botterdam, wenschende te voorzien in de vacature die door het over lijden van ds. Hollinghausen is ontstaan, heeft daartoe op de nominatie gebragt de weleerw. heeren J. H. W. Biiek- niann, J. B. Eilers Koch, A. D. Lomau, J. H. Michelsen, P. A. Boll en W, D. Statius Muller, predikanten te Mid delburg, Pekel- Aa, DeventerHaarlem Eclam en Zutphen. De algemeene vergadering der vrienden van het Evan gelie, bij gelegenheid cler tentoonstelling te Parijs, die den -23. augustus a. s. geopend worclt, zal, volgens de opgave in ."Morgenster van 23 dezer, uit Nederland worden bij- vedwóoncl'^.oor HH. Cliautepié de la Saussaije, pred. te Lei- ';Atén;j ^ajptfdoseuit 5s Hage; da Costa,uit Amsterdam en Vaiéton uit Groningen. /Wijk bij Heusden, is tot predikant beroepen d^-^iinholtthans te Wissekerlce, in Zeeland. Den 27 dezer zijn de zittingen van de Synodale com missie gesloten. 11 en cle zittingen van cle evang.-luthersche fret locaal van het departement voor cle zaken der 'J; er vorm de ëïk andere eeredienslen een aanvang nemen. Marine en le^er. Terwijl de kaaetten te Breda weder zoo als gemeld is, het kamp gaan betrekkenzullen de adelborsten der beide hoogste studiejaren met 15 junij weder hun jaar lij ksche zee- togt ondernemen, zullende dit jaar een kruistogt in de Noordzee tot aan de Schetlandscbe eilanden en in het Ka naal worden gedaan. VeBrscIiïlIemcIe Rnerig-teiao Bij den minister van financien is ontvangen een bankbiljet van 25, uit Schiedam, onder de letters A. B.Z., tot vol doening van aan den lande verschuldigde gelden benevens eene som van ƒ110, door een pastoor, onder het postmerk s5 Hertogenbosch van 21 dezerals teruggave aan 's rijks schatkist ingezonden. De opbrengst van den aken-maastrichtschen spoorweg gedurende de maand april is geweest van 7760 reizigers ƒ1010, van goederen ƒ5215, van verkochte kolen ƒ1913, te zaraen 11,228en alzoo gedurende de vier eerste maanden van dit jaar /'59,7S2. Z. M. heeft dezer dagen een fraai kunstvoortbrengsel als prijs geschonken voor de loterij, uit welker opbrengst de verdere kosten moeten gevonden worden voor het- stand beeld dat te Haarlem voor Laurens Koster zal worden op- gerigt. Meteoirologisclae waarmemiiiig-eiffl gedaan op 's Bijles Werf-te Vlissingen, des middags ten 12 ure. Mei 1855. Wind ;2 3 1 - 1 O O "3 S o Aanmerkingen. 2 E— 20 ot.z 3 760.5 17.0 0.55 8.22)0.0 helder. 21 w t. z 4 757.6 10.6 0.76 7.72 0.0 bewolkt. 22 WN 4.1 759.3 11.3 0.73 7.70 0.0 ligt bewolkt. 23 W t. N 3.4 760.5 11.5 0.81 8.58 0.0 helder. 21 ZZO 3 760.3 16.4 0.69 9.54 0.0 ligt bewolkt. 25 OZO 3 761.2 22.0 0.59 10.21 0,0 26 ONO 3 761.1 23.6 0.69 13.36 0.0 helder. Staten» ©cues-a al - In cle laatste editie van ons vorig no. deelden wij kortelijk mede dat het rapport der commissie uit de tweede kamer omtrent de begrooting voor marine was openbaar gemaakt. Aan dit rapport ontleenen wij nader het volgende Men heeft vooreerst opgemerkt dat deze begrooting op een nieuw ontworpen stelsel is gegrond't welk niet alleen dadelijk zoude moeten werken, maar ook in eene verre toe komst, en waaraan derhalve cle kamer reeds dadelyk hare goedkeuring zoude moeten hechten. De meerderheid der ledenwelke deel hebben genomen aan het onderzoek heeft gemeend dat dit niet van de kamer kon worden gevergd en dat aan dezelve eenige tijdsruimte zou behooren te wor den gegund om zich door voorlichting van deskundigen tot die taak te laten voorbereiden. Verder wordt aangevoerd dat het verslag der commissie van 1852 wel ten grondslag verstrekt van het voorgestelde stelsel, maar dat hetzelve toch in vele opzigten van dit verslag afwijkten dat om deze en nog andere redenende meerderheid zoude ver langen dat de begrooting van het aan te nemen stelsel werd losgemaakten voor de zes laatste maanden van 1855 zoo werd ingerigt dat zij voor elk cler aan te nemen stelsels kon passen, zonder het denkbeeld van verbetering en herstel ter zijde te laten. Daar tegen is aangevoerd dat de regering in dezen heeft gehandeld zoo als zij behoorde te doendat van den onlangs opgetreden minister een bepaald stelsel werd ver wacht en zelfs verlangd, en dat, indien daaraan niet ware voldaan er gewis luide klagten tegen de begrooting zouden zijn aangeheven clat het stelsel niet nieuw maar op den arbeid van verscheidene commissien gegrond isdat 5s'rijks zeemagt noodwendig herstel behoeft, en dat de weg die thans daartoe is geopend geenszins behoort te worden verlaten dat buitendien de kamer met het aannemen der begrooting het stelsel geenszins tot wet zoude maken noch zich daartoe verbindenomdat de begrootingen toch elk jaar op nieuw aan het oordeel der wetgeving worden onderworpen, en clat hetgeen in dat opzigt ten aanzien cler vestingen en van den waterstaat bestaat, ook op cle zee magt van toepassing lean worden geacht, Indien zeer vele leden zich al huiverig hebben getoond om met overhaasting in deze zaak te werk te gaanzijn zij clit te meer ter zake van de hooge kosten welke 's rijks verdediging, zoo ter zee als te land, met het aan te nemen stelsel zoude vorderenen wegens cle daartegen bestaande geldelijke bezwaren. Men erkent dat cle regering zich in dat opzigt wel gerust betoontmaar men meent geenszins daarin te kunnen deelen, en voedt vrees dat indien cleon- derwerpclijke begrooting wercl aangenomen, men kwalijk tot eene afschaffing van de belasting van het gemaal, met een gedeeltelijk equivalentzou kunnen overgaan. Verscheidene leden hebben, zonder het gewigt der ge maakte aanmerkingen te ontkennen begrepen dat het hier de hoofdzaak geldt van het herstel der marinedat daaraan behoefte bestaaten wel op den voet als door de regering is voorgesteld en clat daar van die noodzakelijkheid blijkt men de middelen moest verschaffen om daaraan te voldoen. Ofschoon niet voorbereid heeft men toch eenige beden kingen in 't midden gebragt, als onder anderen ten aan zien van het voorgestelde aantal kanoneerbooten, welke men thans minder geschikt oordeelt om tegen de stoom schepen bestand te zijnde meerdere of mindere nood zakelijkheid van de zes kleine stoomschepende staat van het personeel der zeeofficieren, in verband [met de voorgestelde bemanning der seheepsmagt in tijd van oor log de wenscbelijkheicl van een nieuwen rang tusschen dien van kapitein-luitenant en luitenant der eerste klasse de groote uitbreiding welke men aan de seheepsmagt in Oost- Indie wil gevenen liet voornemen om aldaar alleen eene vloot van stoomschepen te houden. Men heeft eenigen waarborg verlangddatindien een maal een stelsel zal zijn aangenomenmen zich daaraan zal houden. Na nog eenige bedenkingen te hebben vermeldten aan zien van cle voorgedragene berekeningen voor onderhoud materieeldagloonen enz., wordt ten slotte aangemerkt dat het plotselijks overbrengen der adelborsten naar Wil lemsoord bevreemding heeft verwektomclat er nog geene reden bestond omna al het voorgevalleneden knoop op deze wijze door te bakken, en dat eenige inlichting des wegens noodzakelijk is geoordeeld. Men verneemt dat het voorloopig verslag nopens het ontwerp van wet betrekkelijk het middelbaar en lager ou derwijs thans door cle commissie van rapporteurs van de tweede kamer der staten-generaal in gereedheid is gebragt en eerstdaags gedrukt aan cle leden zal worden rondgedeeld. Dezer dagen werd in de afdeelingen dier kamer onder zocht het wets-ontwerp tot goedkeuring der overeenkomst met Frankrijk gesloten nopens den letterkundigen eigendom en tot wering van den nadruk. Tot hiertoe is het voor loopig verslag der commissie van rapporters over dat ontwerp nog niet opgemaaktimmers nog niet bekend geworden. Iutusschen vernemen wij dat de gevoelens der leden over dat ontwerp zeer uiteenloopen. CHejnmeeEttteraaai wam Giees. Zitting van 22 mei 1855. Tegenwoordig al de leden. Voorzitter mr. M. P. Blaaubeen. De notulen der vorige vergadering gelezen en gearresteerd zijnde worclt gelezen missive van heeren gedeputeerde staten van 11/18 meidaarbij terugzendende de gewijzigde gemeente- begvooting voor 1855, waaraan zij hunne goedkeuring moeten onthouden hoofdzakelijk omdat cle posten uitgetrokken voor onderstand van armen, die dien niet kunnen erlangen van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid ten bedrage van 13,500.de zelfde som is als cle vroeger voorgedragen subsidie (zie het vorig verslag) en daarmede ook hetzelfde doel beoogd schijnt; dat die afkeuring o. a. zich daarop grondt dat men in strijd met art. 20 der armen wet cle gebeele verzorging cler roomsch-katholieke armen op zich zou nemenbetgeen alleen mag geschieden voor zoo ver cle policie-zorg dit gansch onvermijdelijk maakt. Daar het burgemeester en wethouders voorkomt clat eene verdere correspondentie met heeren gedeputeerde staten tot niets leiden zalstellen zij voor in gevolge art. 209 cler gemeentewet, bij Z. M. in dezen voorziening te verzoeken, door goedkeu ring van die begrooting en magtiging op burgemeester en wethoudersom ten behoeve van het algemeen armbestuur te beschikken over de sommen voor de armen uitgetrokken. De beraadslagingen geopend zijnde, zegt cle lieer Vader te vermeenen clat het cle bedoeling van gedeputeerde staten is clat de armen moeten verwezen worden naar de kerkelijke instellingen van liefdadigheid; clat dit ten opzigte der her vormden is geschiedmaar ten aanzien cler roomsch-katho lieke niet, omdat daar geen zoodanig armbestuur bestond; dit thans benoemd zijnde, komt liet hem voor dat men cle armen alsnog daarheen moet verwijzenwaardoor de vorm verbe terd worclt. De voorzitter brengt de zaak terug tot voor bet in wer king treden der armenwet; hij doet den heer Vader opmer ken dat zoo wel met cle hervormde als de roomseh-katholicke gemeente contracten waren aangegaan aan de eerste werden jaarlijks p. m. 2500,— verstrekt; cle laatste daarentegen bragt al hare inkomsten in de kas van het algemeen arm bestuur opdat dit hare armen zou verzorgen. Tegen 1 jannarij zijn beiden aangeschreven de verzorging hunner armen op zich te nemen cle eerste heeft dit niet verkozen de voomsch- katholiekcn hebben verzocht op den bestaanclen voet voort te gaan; zoo lang dit laatste niet bepaald is afgewezen kan men dus de wijziging door den heer Vader verlangd, niet doen. De heer van den Boseh zal voor bet voorstel stemmen, ofschoon hij niet van zienswijze veranderd is en vermeent dat gedeputeerde staten, niet zoo als de heer Vader voorstelt om den vorm, maar uit liet oegpunt van den geest der zoet,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2