geschonkenterwijl de engelsche regering ze daarentegen ver werpt. Intusschen lekt er volstrekt niets van den inhoud uit. Eene telegrafische depeche uit Petersburg van 21 dezer meldt dat Kroonstad in slaat van beleg is verklaard. De engelsche kolonel Dickson is te Bern aangekomen om een engelsch-zwitserscli vreemdenlegioen te organiseren. V olgens duit sche dagbladen hebben de Russen in alle straten van Sebastopol steeuen barrikaden opgerigt en van geschut voorzienop alle markten en ruime plaatsen zijn batterijen aangelegd terwijl ook de voornaamste gebouwen in blokhuizen zijn veranderd. Berlijn 22 mei. Er is sprake van twee oostenrijksche circulairesbeide van het midclen dezer maandwaarvan de eerste de mededeeling der weener protokollen aan de duitsche regeringen vergezelde en de tweedenaar men zegt, betrekking heeft op de miuisteriele verandering in Erankrijk. Het oostenrijksche kabinet moet te kennen hebben gegeven, dat door deze gebeurtenis geene verande ring in de staatkunde van het fransche kabinet gekomen was. Men verzekert dat het jongste voorstel van Oosten rijk tot schikkinghetwelk zoo als men weet door de westersche mogendheden was afgewezendaarentegen door Rusland in overweging was genomen. Hieruit verklaart men de opgave van die genen, welke beweerden, dat dit voorstel gemeenschappelijk door Rusland en Oostenrijk was gedaan. i^raaaüsri j k„ Parijs 23 mei. Door den Moniteur wordt eene depeche van Venetiedd. 16 meimedegedeeldberigtende dat de oostenrijksche vloot, onder bevel van den aartshertog Maximiliaaneerlang van Triest zal onder zeil gaan ver moedelijk naar Salamine. Volgens tijdingen van IConstantinopel van li dezer (mede per bulletin reeds medegedeeld) is het leger van het kamp van Maslak, dat 17 dezer is ingescheept, met een geheime zending vertrokken, daar de bevelhebbers hunne orders eerst in volle zee raogten openen. Berigten uit het kamp voor Sebastopol meldden dat de belegeraars veel hadden geleden door den regen. Intusschen maakte het leger zicli tot een veldtogt gereed. De per Euphrate aangebragte berigten behelzen alleen uit Azie nieuwe bijzonderheden. De generaal Mouravieff concentreerde de russsische strijdmagt te Kutaya. Voor de transporten waren een 2000tal rijtuigen gereed. Het leger bestond uit 45 bataillons, die echter nog niet voltallig waren. Mustapha-bey had, oin aan die troepen wederstand te kunnen bieden, aan de porte versterking aangevraagd. Bij de aanhoudende duurte van het slagtvee begint men zich te Parijs te bedienen van in Amerika ingezouten vleesch waarvan men den invoer, door wijziging van de op dat stuk be staande verordeningen, heeft trachten te bevorderen. Men be weert dat dit vleesch, behoorlijk ververscht, zeer bruikbaar en van goede hoedanigheid is bevonden, en dat het voor den prijs van eene frank het kilo aan den gebruiker zou kunnen worden geleverd. Men' verzekert dat tusschen de keizerlijke commissie voor de tentoonstelling en de commissie der actionarissen van het paleis ernstige geschillen zijn gerezen. Naar het schijnt wordt aan deze laatste maatschappij het regt betwist zelve hare entreégelden te inkasserendaar de keizerlijke com missie eiken avond bezit neemt van de ontvangene gelden gedurende den dag en die naar dè staatsschatkist zendt, waarschijnlijk op grond dat het armbestuur aanspraak maakt op het tiende gedeelte van alle ontvangsten van het tentoonstellings-gebouw (even als dit bij de schouwburgen, enz. het geval is), iets hetwelk de bovengenoemde commissie volstrekt niet wil toegeven. Naar men zegt, zal Reschid-Pacha, de gewezen groot vizier des sultans van Turkye, ock deze hoofdstad bezoeken- ESelg-Be. Brussel 23 mei. Monseigneur Talbot, geheim kamerheer van Z. 11. den paus is gisteren door Belgie getrokken, ko mende van Rome en zich naar Londen begevende. Jrrfijömgm. De belgische schooner Josephgezagvoerder A. de Put ter van Liverpool naar Gent bestemd met zoutis woensdag morgen voorbij de haven van Vlissingen gezeild en met het binnenloopen te Neuzen voor de haven op eenen berm geraaktdoch na een weinig gelost te zijn weder afgebragt. Tot den 24- dezer zijn voor Antwerpen bestemd ter reede van Vlissingen gekomen: EugèneHegewisch, van RuneornWave, Sepperell en Treiirou MinnaBröning, beide van Marseille en Crusader, Hacquoil, van Honduras, alle vier met stukgoederen; Danielvan Yper, van Liver pool met zout; Termonde, Legger, van Rostock, Anna MariaTeens, van Linn en MariaSlehr, van Altona, I alle drie met rogge; Condor, Shepherd, Slag, ScottMars, Thomas en Sincerity Ti ueman alle vier van Londen met j guano; CarlDreijer en iVaemlooze MuetschappyDurand, J beide van Messina met fruit: Qualro FigliOraninck en, HopeSmithbeide vau KonstauLinopel met lijnzaaden J CeciliaPedersen van Kjöge met garst. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee j gezeild: JJenry Reed, Dearborn, naar New-York met 300 landverhuizers; WilliamHowes, naar Hull met tarwe; Philomela, Bartels en Guslave, Durand, beide naar Hamburg, Pauline, Hanson, naar Singapore, London Packet, Jocob- sennaar DantzigPatriot, Taylor, naar LimmorickVan SittardPerrion en Adolph KristineSvane, beide naar En geland, Libra, Giezen, naar Rostock en Maria Baccarcich, Lusina, naar Konstantinopelalle negen niet.stukgoederen Paul Edmond, Bouchou, naar Cardif, Henderika Hillechina, Kuiper en Albatros, Willis, beide op avontuur, Scovel Adamson en Dawn, Mitchell, beide naar New-Castle, alle vijf met ballast. Van Vlissingen op Rotter(Eam. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingen. I Van Rotterdam. Maandag 2S,'smorg. S ure. Dingsdag 29,'smorg. 9 ure. Cmitste llmiruslijö ingeit. 's Gravenhage 21 mei. Uit het openbaar gemaakt rapport van de commissie der tweede kamer omtrent de begrooting der marineblijkt dat de meerderheid in de afdeelingen het onmogelijk acht thans reeds over het stelseldoor den nieuwen minister voorgedragen, een bepaald oordeel te uiten, terwijl zij vooreerst de vaststelling der begroeting voor 1855, en een nader onderzoek van het stelsel verlangt. 's Gravenhage 25 mei. X Eerstdaags zal in deze residentie het licht zien het re glement der alhier in de vorige week door de heeren J. Brou- werstarek, 11. v. d. Heuvel ends. C. E. van Koetsveld opgerigte Idioten-school. Volgens art. 1 van het reglement is het. doel der school de ligchamelijke, verstandelijke en zedelijke vorming van kinderen, die door gebrekkig of verkeerd ontwikkelde geest vermogens voor het gewonezelfs lager onderwijs ongeschikt zijn. Berlijn 23 mei. De N. Preuss. Zeitung wil wetendat de nieuwe Oos tenrijksche voorstellen daarheen leidendat de Porte en Rusland, zonder tusschenkomst der westersche mogendhe den, te zamen een afzonderlijk verdrag zullen aangaan, ten opzigte van de door beide mogendheden in de Zwarte zee te onderhouden zeemagt. Bij dat traktaat zoude de wes tersche mogendheden ten eeuwigen dage het regt toegekend worden om twee oorlogschepen in die zee te stationneren. De Porte moet zich bereid verklaard hebben dit voorstel ter kennis der westersche mogendheden te brengen. Weeneh 24 mei. Graaf von Rechberg zal te Erankfort een voorstel bij de bondsvergadering indienenom de bonds-kontingenten ge reed te houden, ten einde bij alle mogelijke gebeurtenissen marschvaardig te zijn. Londen 24 mei. In de zitting van het lagerhuis van heden is door den heer d'Israeli zijne aangekondigde motie gedaan. De heer Baring, ondersteund door de heeren Seymour, Urlkinson Heathcote en Granbyheeft daarop een amende ment voorgesteld. De heeren Phillimore en Gladstone ondersteunden het voorstel, daar zij de russische voorstellen beschouwden als de gewenschte grondslagen voor vredes onderhandelingen aanbiedende. De heer Gladstone ging zelfs verder en beweerde dat Rusland meerdere concessien had gedaan dan door de ge allieerden verlangd waren. Lord John Russell heeft het woord gevoerd tegen de motieterwijl hij volhardt bij de meening dat als hoofd voorwaarde voor den vrede behoort gesteld te worden de vernietiging van Ruslands magt 'in de Zwarte zee. De discussie zal morgen voortgezet worden. 203 leden van het lagerhuis waren tegenwoordig, waaronder de heeren LayardBright en Graham die later een bezoek bij lord Palmerston aflegden, na wiens verklaring zij de belofte hebben gedaan om den minister te ondersteunen. Madrid 24 mei. Door de regering is heden aan cle cortes berigt dat te Saragossa een oproer was uitgebroken. De Gaceta deelt mede dat AragonBurgos en Navarre in staat van beleg zijn verklaard. fïliöïielm Vim Dmwr. HTnisscïaeau MudUSeïtoaaa-g- ess BSotteffdi&iiiia. Uren van vertrek in Mei. "Van Middelburg. Zondag 27,'s morg. Sure. Dingsdag 29a 9,30 Woensdag 30, n 10 Donderdag 31, 11 Vrijdag lJunij,// 11,30 Zaturdag 2's midd. 12 Zondag 3 Dingscïag 5 Woensdag 6, Donderdag 7, Vrijdag 8, Zaturdag 9 's morg. 2 3 3,30 4,30 5,30 6,30 Van Rotterdam. Zondag 27's midd. 12 ure. Dingsdag 29's morg. 5 Woensdag 30, n 5 Donderdag 31o 6 Vrijdag 1Junija 6 Zaturdag 27 Zondag 3u 7 Dingsdag 5u 9 Woensdag 6, a 10 Donderdag 7's midd. 12 Vrijdag 8, r 12 Zaturdag 9, u 12 Woensdag 30, 9 Vrijdag lJunij,* 10 Maandag 4, 's midd. 12 Woensdag 6,'s morg. 3 Vrijdag 8, 5 j Donderd. 31 Zaturdag 2 Junij, Diuffsdiig 5 Donderd. 7, Zaturdag 9, f'iiai Mï«l«fiel5:i!ar^ op Kioa-iJizee esa HSeirg op J^oobbï ('E'StoEeHfi). Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Maandag 28's morg. 7,30 Vrijdag lJunij,/' 11 ure. Maandag 4,namidd. 1,30 Vrijdag 8,'smorg. 5 Van 'S'holcn. Dingsdag 29's morg. 7, Zaturdag 2 Ju n ij 11 30 ure. Dingsdag 5, namidd. Zaturdag 9 's morg. F£B.ïi MidiEelüïaarj? op Aaatwen-peai. Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Woensdag30. 's morg. 9,30 Woensdag 6 Junija 3 ure. Van Antwerpen. Donderd. 31, 'smorg. Donderd. 7,Junij a 30 nre. tjimiMslu'rigtnt. ©verzigtf cle* weeh. Rotterdam 25 mei 1855. In MofffiJ gaat weinig om; alleen voor kleine order Ij es wordt iets gedaan. Spijst door de kleine voorraad weinig in omgaandede vraag vooral naar mooije Rijst is voor het buitenland ver meerderd. Gepelde Aracan ƒ104 ƒ11gepelde Java zeer schaarsch 114 a 124gepelde tafel 16 a 17; Caro line 18 a 184. SperevijCBi blijven verlaten. ITaec stil. ïw jt a a hb bo a a1 Ei t Amsterdam23 mei. De prijzen van Tarwe en Garst waren heden beide onveranderd; terwijl er zeer weining werd verhandeld. Raap olie, zes weken ƒ521. Lijnolie, zes wekenƒ411- Kool zaad, in het najaar p. vl. 824- Reeds per bulletin aan de geabonneerden medegedeeld.) €3paanma-rBit te MicHclelflmrg". Donderdag 24 mei. Even als voorgaande week was de aanvoer van Tarwe klein, en op de werkelijk hoogere eischen derhouders'waren koopers geretireerd en ging er alzoo in den handel zeer weinig om; voor verzending is ook niets gedaan, als zijnde onze prijzen daarvoor te hoog; de consumptie intusschen die in hare behoeften moest voorzien heeft 50 et. per mud boven vorigen weekprijs moeten betalen. Rogge bleef bij beperkten handel in een doen. Garst werd ruim 40 a50 ct. lager geveild, zonder koopers. Walchersche Witteboonen komen bijna niet meer voor en werden ƒ1 hooger gekocht. Dito Bruineboonen zonder handel. Paardeboonen minder begeerd. Erwten met beperkte vraag. Raapolie ƒ53,50, Pal.entoÜe ƒ55,50. Lijnolie ƒ44,per vat. MfltllcüeEppijjzeBE «leir ÖSlbjeeteBB vaal Markt binnen Middelburg, op 24 Mei'1855. per Ned. Mud. Tarweƒ15, Rogge-'11,— Garst- 6,25 Haver- -, Boekweit- per Ned. Mud. Witteboonen Gr. Erwten (Nieuwe) Aardappelen - 3,25 per Ned. pond. Versche Boter. - ,80 Slotprijzen der Effecten (er Beurze van Amsterdam 24 Mei 1855. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schuld24 pet. 62{-§- dito dito 3 75-4 dito dito 4 f 92-^ Handel Maatschappij44 1274 Oblig. bij Hope Co5 1024 dito dito 1828/1829 5 1014 Certilic. dito 1840 4 774 dito by Stieglitz4 u 764 dito dito 1854 5 -/ 81 Cerlific. van InschrijvingG 594 Oblig. Nieuwe Stukken1 -/ J8| Binnenlandsch3 31f Oostenrijk. Oblig. Metalliek5 n 614 dito2 314 dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 73T9ff Certilic. bij Rotschild24 50Vb- Obligation 3 384 Aand. Holl. Spoorweg864 Rusland. Spanje. Portugal. Nederl. Oostenr. Mexico. Oblig. nationale 5 pet644 Oblig. 1851. 100. 3 pet204 Beurs van Londen, 25 mei ten 12 ure. Consols 91. Beurs van Weenen, 23 mei. (Slotprijzen.) Metalliek 5 pet. 804- Nieuwe leening 102|. Beurs van Parijs 23 mei. (Slotprijzen.) 44 pet. compt 93.50' 3 pet. 68.80,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3