öuttrnlimöscl]c ®tröinQcn. Het handelsverkeer over Kampen naar Engeland neemt' zoo toe, dat men aldaar tot het besluit is gekomen om eene derde stoomboot tijdelijk in de vaart te brengen. Dezer dagen is te Bern een koopmanmet name E. Euchsoverleden, die zijn geheel vermogen van 25Q,Q00 fr. per uitersten wil bestemd heeft tot de verbetering van het lot der schaarsch bezoldigde schoolonderwijzers, l'erkoclite Onroerende Koedereu. Te Middelburg, 24 mei 1855. Een Huis en Erve, op den Langenhurgt, wijk C no. 95. Lasten 18,85. Verkocht voor f 1250. Een Huis en Erve, op den Langenburgt, wijk B no. 18, Toasten 20,97. Verkocht voor f 1145. Een Huis en Erveop de Walwijk B no. 53. Lasten 11,26. Verkocht voor 790. Een Huis en Erve, op de Breewijk E no. 136.Lasten 14,42. Verkocht voor 453. Statendneneraal. Tweede Kamer. Zitting van 22 mei De beraadslagingen over het wets-ontwerp tot wijziging der wet van 12 april 1850 (Staatsblad no. 15) tot vaststel ling van het briefport en regeling der brieven pesterijwor den voortgezet. Artikel 1 en het reeds den vorigen dag daarop voorge stelde amendement der lieereu van Eek en Sloet tot Old- huisdat strekte om de regerings voord ragt in zoo ver te wijzigen dat de afstand van 30 nederlandschc mijlenals eerste rayonbinnen welken het port op 5 centen zou wor den gebragtbepaald werd op 65 nederlandsehe mijlen en daar buiten het port op 10 centen werd gebragt, gaf aan leiding tot eeue langdurige beraadslaging, waaraan deel na men de heereu: Rochussen, Sloet tot Old huisvan Nispen van SevenaerStorm van 's Gravesande Godefroivan Eek, Mackay van der Linden van Bosse en de minister van financiën, waarna de wijziging, in stemming gebragt, met 43 tegen 12 stemmen werd verworpen en het artikel zelf onveranderd goedgekeurd werd zonder hoofdelijke stemming. Art. 2 werd zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Over art. 3opgevende eene bijvoeging in art. 9 der postwet van 1850 en aanwijzende de straf toe te passen op hein die een postzegelreeds eenmaal gediend hebbende des bewust zijndeop nieuw aan een brief vasthechtof den afdruk van een stempel waarmede de gebruikte postze gels worden gemerkt, wegneemt, onzigtbaar maakt, ver andert of vervalscht enz.voerden het woord de heeren Wiutgens, Godefroi, van Nispen van Sevenaer, de Kempe- naer en de minister van financiën. De laatste veieenigde zich in den loop der behandelingmet eene gewijzigde redactie van het eerste lid, voorgesteld door den heer Gode froiluidende: «met gevangenis van 3 maanden tot 5 jaren en eene geldboete van 25 tot 500 te zamen of afzon derlijk wordt gestraft hij die den afdruk van den stempel, waarmede de reeds gebruikte postzegels op de postkantoren worden gemerkt, vernietigt of verandert, alsmede hij die. van de vernietiging of verandering bewustzich van het reeds gebruikte postzegel bedient." Het aldus gewijzigde ariikel werd met 30 tegen 25 stemmen aangenomen. De heer van Eek stelde voor om in het wets-ontwerp achter art. 3 een nieuw art. te voegenstrekkende om liet port voor de dagbladen, bepaald bij art. 12 der wet van 12 april 1850 (staatsblad no. 15) te verminderen tot op de helft. Nadat dit voorstel door den minister van financien was bestredenwerd dit nieuwe artikel verworpen roet 28 tegen 27 stemmen. Artikelen 4, 6, 7, 8, 9,10 werden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd en art.. 5 be treffende de postwissels na eenige opmerkingen van den heer van der Linden. Art. 11aangaande het brengen eener wijziging aan het slot van art. 31 der postwetbetrekkelijk de bij de goederen behoorende adressen of facturengaf aanleiding tot eene woordenwisseling tusscben de heeren van Eek, van der Lin den Godefroi eu den minister van financiënwaarna het ,/^mëD":S^\tegeii 17 stemmen werd aangenomen, 'y'Atl. I'S onderging eene wijzigingdaarin bestaande, dat 1 t 'V ]iéVt(jds1|p\ der herziening bepaald wordt vóór 31 december waarna het gelijk ook de considerans, zonder hoof- .sle/nming werd goedgekeurd. ^r^r'S^^ts-ontwerp zelf werd met 53 tegen 2 stemmen zijnde heeren Sloet tot Oklhuis en van Eclc, aangenomen. De vergadering heeft bepaald 1. DaL.lïët-sp'ets-ontwerp tot voorloopige regeling van eenige; walefsch|^)elangenwaaromtrent, vroeger het eind verslag werd uitgeW^gt, in behandeling zal genomen worden op aanstaanden dihgsdag 2, dat de behdndlMng der wets-voordragt tot afschaffing van den accijns op bet gemaal waaromtrent beden liet eind verslag werd uitgebragt zal voorafgaan aan die van het ontwerp van wet tot afschaffiug van het tonnegeld, en 3. dat in eene op woensdag ten elf ure aan te vangen zit ting zal besloten worden wanneer met de beraadslagingen over het wets-ontwerp betrekkelijk de afschaffing van den accijns op het gemaal een begin zal worden gemaakt. De rekening van ontvangsten en uitgaven wegens door liet departement van marine gedane verstrekkingen tot de cember 1S52heden ingekomen, is in handen eener commissie van vijf leden gesteld om daaromtrent nader rapport uit te brengen. Zitting van 23 mei. In deze zitting zijn aangenomen: 1. de conclusie van het rapport der commissie tot onderzoek van het regerings- verslag in betrekking tot de algemeene begrootingen van inkomsten en uitgaven over 1851 eu 1852, en de staats rekening over 1851strekkende tot aanneming van het verslag voor kennisgevingna eene woordenwisseling tussciien de heeren van Bosse en van Nispen van Sevenaer, rappor teur der commissie; en 2. de conclusie van het rapport der commissie omtrent de met Portugal gesloten overeenkomst tot wederzijdsclie uitlevering van. boosdoenersstrekkende tot verzending van een afschrift van het rapport aan den minister van buileulandsche zaken, zonder beraadslaging, beide zonder hoofdelijke stemming. De commissie voor de verzoekschriften heeft omtrent een aantal in hare handen gestelde adressen verslagen uitgebragt. De eommissien van rapporteurs: 1. voor het wets-ontwerp tot regeling der voldoening van kosten van overbrenging naar en plaatsing en verzorging in bedelaarsgestichten van bedelaars en landloopers en kinderen van dezen2. voor het wets-ontwerp tot aanvulling en wijziging der wet van den 26 januarij 1815 (Staatsblad no. 7) houdende bepalingen en voorbehoedmiddelen omtrent het vervoer van buskruid oorlogsbehoeften en brandstoffenhebben daaromtrent hare eindverslagen, uitgebragt. De kamer heeft bepaald dat de behandeling dier wets-ontwerpen nader zal worden vastgesteld. Het voorstel van den heer Meeussenin de zitting van den 22 gedaan omtwee dagen na den afloop der be raadslaging over de wet betrekkelijk de voorloopige regeling van sommige waterschapsbelangenwelke reeds bepaald is op aanstaanden dingsdag, te doen plaats hebben die over het ontwerp van wet tot afschaffing van den accijns op het gemaalheeft aanleiding gegeven tot eene zeer lang durige discussie waaraanbehalve de voorstellerde heeren van Akerlaken, van Lenuepvan Nispen van Sevenaer, van HoSvell, Rochussen, ter Bruggen Hugenholtz, Scliim- melpenninck van der Oije, Thorbecke, Dirksvan Bosse, van GoltsteinGevers van Endegeest en de ministers van financiën en marine deel namen. In den loop der behan deling van dit voorstel, dat door den heer Meeussen in zoo ver gewijzigd werd, dat tusscben de beraadslagingen over cle bedoelde wets-ontwerpen, slechts één vrije dag zou verleend worden, deed de heer van Lennep, naar aanleiding van het door den minister van marine gedaan verzoek, dat de kamer de begrooting van hoofdstuk VIII (marine) mogt behan delen vóór dat betrekkelijk de opheffing van den accijns op het gemaal, ten einde zij, voor het verstrijken van den termijn toegestaan bij het verleenen van een crediet voor den tijd van zes maandenook bij de eerste kamer zou kunnen zijn afgedaan, een daartoe strekkend voorstel. Dit laatste werd met 33 tegen 19 stemmea verworpen, terwijl dat van den heer Meeussen met 29 tegen 24 stemmen aangenomen werd. 0HeBKtteeuieira&«t van Middelfouaffg-. Zitting van 24 mei 1855. Voorzitter jhr. mr. Paspoort van Grijpskerke. Afwezig cle heeren mrs. Bijlevelcl en Verbrugge. Na goedkeuring der voorgelezene notulen van cle vorige zitting, verklaart cle voorzitter, schriftelijke mecledeeling ont vangen te hebben van den heer mr. Bijlevelddoor afwe zigheid en mr. Verbrugge door ambtsbezigheden, verhinderd de zitting bij te wonen. Aan de orcle zijnde cle deliberatie bij resumtie over het voorstel van burgemeester en wethouders omtrent cle orga nisatie van het armbestuur, waarvan de stukken ter inzage van de leden ter griffie gedeponeerd lagen gelooft cle voor zitter te mogen preadviseren dat de raad zich vereenige met de gedane voorstellen. De heer dr. Damme vraagt eenige inlichtingen. Hoewel liet beginsel toejuichende om cle gemeente te ontlasten van den zoo' drukkenden armenlastwenscht hij te weten of de behoeftige klasse bij die wijziging niet zal lijden. De uitgave van p. m. f 1800 voor geneesmiddelen aan niet gealimen- teerdenbeschouwt hij voorzeker als cle meest vruchtbare en nuttige uitgaaf. Zal er dus door andere armen-inrigtin- gen voldoende in blijven voorzien worden? Ten andere: is het nemen der recepten ad 15 cents bij de gemeente- sipotheek verpligtend? Op de eerste vraag deelt de voorzitter mede dat de diaconien zeiven het verlangen hebben uitgedrukt om hot beheer dier geneeskundige verzorging van niet bedeelden in handen te hebben terwijl hun in collecten enz. cle middelen aan de hand zijn gegeven om in de benoodigde fondsen te voorzien in verband met cle voorschriften der wet tot regeling van het armbestuur, De tweede vraag wordt na eenige discussie weigerend beantwoord,, terwijl daaruit blijkt dat men zich binnen een te stollen termijn zal moeten verklaren of men al dan niet gebruik wil maken van dit aanbod en wel ge heel daar men anders de goedkoope recepten zou kunnen uitbesteden en de dure alleen tegen 15 cents van de ge meente nemen. De heer dr. Dannne merkt nog op, ter beantwoording van het in den considerans van het voorstel aangevoerde als of het eergevoel de minvermogenden minder dan vroeger zou terug houdeu om gebruik te maken van cle hulp der armbesturen dat zulks te dezen aanzien .mag worden aan gemerkt als veroorzaakt door het gedurende 2 jaren bestaan hebbende armcn-zicketifonclshet welk de minvermogenden gewend had cle geneesmiddelen tot onhoudbaar lage prijzen te bekomen. Na nog eenige diseussien veveenigt cle raad zich eenparig met het voorstel waarvan de uitvoering aan burgemeester eu wethouders is opgedragen. Voor kennisgeving wordt aangenomen eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland houdende goedkeuring der gewijzigde gemeente-begrooting voor 1855; mecledeeling dat berust wordt in het subsidie van ƒ6000 aan de godshuizen en goedkeuring van het besluit tot verkoop der/ 36,400 inschrijvingen op het grootboek der 2.j- pet. werkel. schuld waaraan door burgemeester en wethouders naar gelang der behoefte zal worden gevolg gegeven. Bij resumtie nacler gedelibereerd zijnde op cle missive van het collegie van regenten over den algemeenen arme, wordt hetzelve gemagtigd tot overschrijding der navolgende posten op zijne begrooting met het daarbij gemeld bedrag, te vinden door af- en overschrijving: 170,65 bocleeling in geld en brood125,65 meerdere verpleegkosten in het gasthuis f 810,37£ verpleging in het weeshuis 1065,05 geneeskun dige hulp aan niet bedeelden, 31 reisgeld aan passanten 177,45 teruggave van elders verleende onderstand. Gelezen zijnde eene missive van den controleur der plaat selijke belastingen, waarbij deze verklaart dat de heer mr. G. A. Fokker weigerachtig is om voor een van Rotterdam aangevoerden marmeren schoorsteenmantel te betalen de plaatselijke belasting van 1,50 waaraan men oordeelt dat dit artikelals behoorende tot bouwmaterialen onderworpen isdat ook cle bestclmeester van het veer die voldoening weigert, claar zijn principaal cle aanslag beschouwt als on- regtmatig wordt besloten deze zaak ten fine van rapport te stellen in handen eener commissiewaartoe benoemd wor den dc heeren mrs. van Diggelen, Vis en Snouck Huvgronje. Hierop is de zitting gesloten. Efingyelamd. Londen 24 mei. Onder de laatste nieuwstijdingen in ons vorig no. deelden wij den uitslag der zitting van het lagerhuis van den 21 medewaaruit blijkt dat de heer Gibson zijne motie heeft opgeschort tot na Pinksteren om de nieuwe vredes-voorstellen af te wachten. Volgens later ontvangene tijdingen per telegraaf (reeds per bulletin aan de geabonneerden medegedeeld) zal echter liet bewind daardoor ook weinig gebaat wordenmaar werd integendeel zijne positie steeds hagchelijker. De heer d'Israeli heeft namelijk in de zitting van gisteren avond aangekondigd dat hij heden, eene motie tot de rege ring wenschte te rigteu (waartoe de heer Layard hein de voorrang heeft afgestaan) strekkende om de ministers aan te vallen over hunne dubbelzinnige houding en taal betrek kelijk de te Weenen plaats gehad hebbende vredes-onder handelingen. Tevens wil hij dat het huis zich verklare voor een met de uiterste krachten voortgezetten oorlog wanneer geen eervolle vrede kan verkregen worden. Stalie. De sardinische senaat heeft iu zijne zitting van 22 dezer (zoo als de telegraaf ons reeds gisteren in slaat stelde per bulletin mede te deelen) het wets-ont.vverp op de kloosters, gewijzigd volgens het amendement der heeren Collegno en Desembroisin overeenstemming met het ministerie, aange nomen met 53 tegen 42 stemmen. De bevolking heeft op het vernemen van dien uitslag eene algemeene tevredenheid aan den dag gelegd. 19 ca 5 4§c Balsam!., Weenen 23 mei. De spoedige heropening der vredes- conferentien wordt ook door een artikel in Der oest. cor- respondenz bevestigd. Mag men de geruchten gelooven, dan zouden reeds gis teren aan de hoven van Erankrijk en Engeland de nieuwe vredes-voorstellen zijn ontvangenen deze eigenlijk van Pruissen zijn uitgegaanterwijl Oostenrijk ze zich slechts heeft toegeëigend. Men voegt er zelfs bij dat Erankrijk als het ware reeds voorloopig zijne goedkeuring aan dezelve heeft

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2