M1DDELBURGSCHE COURANT. N°- 63. Zaturdag 1855. 26 Mei. Öinm-nlmtï»$cl)r ®tjïrmgm. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- singeii geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is f 3, franco per post f 3,4-0. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel j van HuwelijksGeboorte of Doodbekend - makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Vrijdag avond 8 ure. MMdelliuirg' 9 SS Mei. Door de commissie uit het provinciaal geregtshof in Zee- laud, zamcngesteld ter voldoening aan art. 11 der wet op het notaris-ambt van 9,julij 1842is in hare vergadering van eergisteren geëxamineerd de heer Hendrik Roelof, van Cort- geneaan wien de graad van candidaat-notaris is toegekend. Gisteren heeft voor eenen, door de arroudissements-regt- bank alhier benoemden regter-commissarisaanvang genomen, jiet hooren van 18 getuigendoor den eischer voorgebragt, betrekkelijk den eigendom van tien perceelen gronds in den zeearm het Zwin als platen of eilanden opgenomen, en niet begrepen onder de schorren, bij keizerlijk decreet van den 8 frnctidor18ae jaar der fransche republiekiu verband met het arrêté van den prefect der Schelde van den 7 brumaire14de jaar, aan den gedaagden auteur, den luite nant-generaal graaf van Damme voor 52 jaren in dien zee arm in concessie afgestaan. Zulks in zake, aangelegd door het bestuur der domeinenals eischer, contra de gezamen lijke opvolgers in de regten van wijlen den luitenant-generaal graaf van Damme, den heer Hypolite Larnmers, grondeigenaar re Gent c. s., zoo in privé als kwaliteit,' als gedaagden, voor die regtbank aanhangig. In de zitting van den gemeenteraad te Goes van 22 dezer is besloten de op nieuw van gedeputeerde staten te rug ontvangene gemeente-begrooting voor 1855, waarop voorkomt ƒ13,500 onderstand aan armendie dien niet kunnen bekomen van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid en hetwelk dat collegie beschouwt als subsidieiu strijd met de wet tot regeling van het armbe stuur, te onderwerpen aan de koninklijke uitspraak. (Plaats gebrek noodzaakt ons het verslag der geheele zitting tot het volgende no. te laten liggen.) Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken isop zijn daartoe gedaan verzoek ingetrokken de benoeming van J. Soutendam, tot opzigter van den water staat van de vierde klasse, en ter zijner vervanging tot opzigter benoemd Arnold us Martinus Simmers Ilogerwaard, die aan het jongst afgelegd examen had deelgenomen en aan de vereischten heeft voldaan. De te Amsterdam gevestigde vereenigde hoofd-com missie ter bevordering van de belangen der nederlandsche nijverheid op de in dit jaar te Parijs te houden algemeene tentoonstelling, heeft naar aanleiding van art. 61 van het algemeen reglement voor die tentoonstelling-de lieeren Y- D. C. Suermoudt, lid dier commissie en in 1851 lid van de jury bij de tentoonstelling te Londen, en J. E. de Vrij, math. mag. pliil. nat. dr. en lector aan de clinische school te Rotterdam, uitgenoodigdleden der jury bij eerstge noemde algemeene tentoonstelling te zijn welke beide lieeren aan die uitnoodiging hebben gehoor gegevenwaarvan de vereenigde hoofd-commissie de keizerlijke commissie te Parijs heeft verwittigd. De hooge raad der Nederlanden heeft den 22 uitspaak gedaan in de zaak van jhr. M. Salvador en den heer S. Mon gers die zich in cassatie hadden voorzien tegen twee arres ten van het provinciaal geregtshof in Noord-Hollanden de cassatie tegen het arrest van 13 junij 1854 niet ontvan kelijk verklaarden die legen het arrest van 5 februarij 1855 verworpen, Omtrent liet verblijf van Z. M. den koning in Luxem burg wordt van daar gemeld dat Z. M. woensdag-16 dezer de voornaamste industriële inrigtingen in den omtrek der stad heeft bezocht. Donderdag heeft Z. M. zich naar Berg en Pisclibacil begeven en vrijdag vereerde hoogstdezelve met zijne tegenwoordigheid de tentoonstelling van tuin- en land bouw op de Willemsplaats, en de papierfabreik van Senningen. H. K. H. de gravin van Neipperg, prinses van Wur- temburg, is den 23 dezer met den eersten spoortrein uit de residentie naar Rotterdam vertrokken om van daar de reis naar Belg-ie voort te zetten. M. M. de koningin heeft HD. zuster tot aan het stations-gebouw uitgeleide gedaan Den 20 dezer is bij Gedep. staten van Groningen eene officiële mededeeling ontvangen, dat Z. K. H. Prins Frede- rik voor de op Z. K. H. uitgebragte benoeming als lid dei- Eerste kamer voor de provincie Groningen bedankt heeft. De magazijnmeester van het domein het Looluite nant Vonk vroeger een zeer verdienstelijk onder-officier bij de dragonders, die in 1830 te Brussel de Militaire Willems orde verwierf en later zich bij Hasselt onderscheidde, was sedert eenige jaren in eerstgemelde betrekking met ijveren trouw werkzaam. In het "begin dezes jaars overleden zijnde, heeft Z. M, dezer dageii een zerk op zijn graf doen plaat sen waarop het isigne der Militaire Willems-orde in marmer is gebeiteldbenevens de lofspraakbetreurd door allen die hem kenden." In gevolge het door den hoogleeraar Cobet gesprokene in de vergadering der afdeeling Taal-, letter-, geschiedkun dige en wijsgeerige wetenschappen der koninklijke akademie, den 4 dezer te Amsterdam gehouden (zie ons no. van 19 dezer) hebben de studenten der hoogeschooi te Leyden tot hem een schrijven gerigt van den volgenden inhoud: //Uit naam van het collegium C. A. L. B. Supr. hebben wij de eer uw hooggel. de mondeling door ons gedane vraag, op uw verzoeknog- eens schriftelijk voor te stellen. //Is het waar, zoo als de nieuwsbladen melden, dat door uw hooggel. in de afdeeling Taal- etc. der koninklijke aka demie van wetenschappen, 14 mei 11., gezegd is: Dat aan onze akademie het grof en schandelijk mis bruik bestaat dat zeer dikwijls de doctorale graad wegge worpen wordt aan nietswaardige wezens, die hun tijd aan de akademie in luiheidvadsigheid ontucht en dronkenschap hebben doorgebragt." //Is dus, hoog geleerde heer! door u een voor deleydsche studenten zoo diep vernederend oordeel over hunne werk zaamheid en zedelijkheid uitgesproken Het Algemeen Handelsblad behelsde dezer dagen zoo wel dezen brief als het uitvoerig antwoord des hoogleeraars. Daaruit blijkt voornamelijk dat deze stap der studenten hem hoogst aangenaam en welkom waswaarom hij op even rond borstige wijze antwoordt dat hij slechts in het algemeen heeft gewezen op misbruiken die schier'alle hoogescholen onteeren, zoo als ze dan ook door den regtgeaarden student met ver ontwaardiging worden beschouwd, en het geenszins zijue be doeling is geweest op de studenten in het algemeen,veel minder op die van Leyden in het bijzonder, een blaam te werpen. BSoaioeEflE.nfiiig'eia ent Hseslaaöteim. Bij Zr. Ms. besluit van den 15 dezer, is de kapitein ter zee J. W. F. Fruchtmet den laatsten dezerop zijn verzoekeervol afgevoerd uit het corps zee-officieren der koninklijke nederlandsche zeemagt, ter zake van langdurige dienst, en met ingang van den eersten junij aanstaande, op pensioen gesteld, ten bedrage van 1800 's jaars. Bij Zr. Ms. besluit van den 15 dezer, is de thans op wachtgeld zijnde hoofdingenieur der marine C. J. Glavimans, met den 16 dezer benoemd en aangesteld tot hoofdingenieur, directeur van scheepsbouw bij de marine. Bij Zr. Ms. besluit van den 16 dezer is de vice-admifaal J. Euslieop het door hem daartoe gedaan verzoekmet den laatsten junij 1S55 behoudens zijue aanspraak op pen sioen als voormalig minister van marine eervol afgevoerd uit het korps zee-officieren der nederlandsche marineonder daukbetuiging voor de vele belangrijke, goede en getrouwe diensten, door hem eene reeks van jaren aan den staat bewezen. Bij besluit van 19 dezer, is door Z.-M. aan hoogstdes- zelfs adjudant in buitengewone dienst, den luitenant-generaal baron C. Nepveu, alsmede aan hoogstdeszelfs kamerjonker (thans kamerheer in buitengewone dienst), jhr. J.L. Nepveu. vergunning verleend tot het aannemen en dragen, voor zoo veel eerstgenoemden betreft, van Jiet kruis der orde van den "Witten Adelaar en aan laatstgemelden van het ver siersel der orde van St. Stanislas, 2de klasse, hun respec tievelijk door Z. M. den keizer aller Russen geschonken. lAttoasteia en wetenstfjlaapBiieino De nog zoo jeudige amsterdamsche kunstenaar, de heer H. M. Tetar van Elven, M. G. Zoon, voormalig kweekeling der school voor bouwkunde bij de koninklijke academie voor beeldende kunsten te Amsterdam, is overwinnaar ge worden in de wedstrijd, voor het gedenkteekenin 1856 te onthullen op den Dam, aldaar. Gelijk men weet, waren er 16 ontwerpen ingezonden; daaruit is de eerepalm eeuparig toegewezen aan het plan van den heer van Elvenniet alleen door de vereeniging het Metalen kruismaar zelfs door eene commissie van beoordeeling, gevormd op 's koning-s verlan gen, uit de koninklijke academie van beeldende kunsten en het koninklijk instituut van ingeneurs. BEsur-naie cm Heg-er. Den 18 dezer vertrok van Hellevoetsluismet bestemming naar het Nieuwediep, Zr. Ms. stoomschip S i n d o r okomman- dant de luitenant ter zee der 1ste klasse M. Cazauxop sleep touw hebbende Zr. Ms.korvet.Ur a u i a, kommandant de luite nant. ter zee der 1ste klasse N. A. van Es, 'wellc vaartuig tijdens het bestaan van het instituut te Medemblik was ingerigt tot instructie-vaartuig, voor de adelborstenbij de opheffing van liet instituut gebezigd als kostschip te Rotterdamen thans aan 's rijks werf te Hellevoetsluis weder in gereedheid ge- bragt en ingerigt voor pract.ische oefeningen der adelborsten te Nieuwediep, tot welk einde dat schip derwaarts werd gebragt. Zr. Ms. stoomschip Cycloop, dat den 16 dezer door de Sin dor o van Zandvoort naar Hellevoetsluis is gesleept, ligt aldaar in de haven, en zal zoodra mogelijk in het drooge dok worden gehaald om te worden nagezien en weder in orde gebragt. Zondag jl. zijn te Breda aangekomen de luitenants- generaal Nepveu en Verhorst, de generaals-majoor Gey van Pittius en Storm de Gravede schout-bij-nacht Ferguson, de kolonel jhr. Singendonk, de kapitein ter zee jhr. de Haze Bomme en de kapitein Rodi de Loo van den generalen staf; eerstgenoemde als presidentde overigen als leden en de laatstgenoemde als secretarisuitmakende de commissie tot de inspectie over de akademie voor de zee- en land- magt aldaar. Deze commissie heeft maandag morgen hare taak begon nen met het kadetten-korps dat in groote tenue gerangeerd stond, in oogensehouw te nemen, nadat alvorens het per soneel officieren en burgerlijke beamhteu was voorgesteld. Na gehoudeu inspectie had er een monstering plaats en werd met het defileren besloten. In het begin der volgende maand zullen de kadetten het kamp bij Teteringen betrekkenwaaraan de werkzaam heden reeds zijn begonnen en ten welken einde een deta chement rijdende artillerie tot het vervoer der benoodigdlieden te Breda is gedetacheerd. Tijdens de oefeningen zal ook een detachement mineurs en sappeurs aldaar worden geplaatstten einde de kadets in het maken en aanleggen van verschillende veld-belegerings- en andere werken behulpzaam te zijn. VejrscBnnMeaiïie iBecn^iteüBo Het aantal landbouwers-woningenzonder de dus ge naamde keeten of tijdelijke verblijven van werklieden daaronder te begrijpenwelke thans reeds in den Haarlem- raermeer-polder zijn of nog worden gebouwd, wordt op - omstreeks twee honderd begroot.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1