ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff KAAHTEIV: FLORA EN POMONA. Ttöurrtmttm. Heden beviel van eene Dochter L. A. VERHULST geliefde Echtgenoot van Westkapelle, H. W. MESSER. den 20 Mei 1855. Bevallen van eene Dochter H. A. VAN DEN BROECKE, JANSSEN. Aardenburg, 21 Mei 1855. Eenige kennisgeving. Heden beviel van een' dooden Zoon Yrouwe A. P. BOD- DAERT, geb. VAN HEECKEREN YAN BRANDSEN- BURG. Middelburg, 22 Mei 1855. Heden beviel voorspoedig van een' welgeschapen Zoon J. E. CLAASSEN Echtgenoot van Middelburg, J. C. DHONT den 22 Mei 1S55. Schilder. Eenige kennisgeving. Heden overleed plotselijk de Heer C. DE EEYTER, in den ouderdom van bijna 73 jaren. Poortvliet, 22 Mei 1855. MAATSCHAPPIJ TOT INDIJKING DER OP- EN AANWASSEN IN DE 00§TERSGHELDE. Verbeurdverklaring van Aandeelenwaarop de aangevraagde Stortingen niet betaald zijn. Het Bestuur van bovengenoemde Maatschappij heeft de eer de HH. Aandeelhouders die zulks aangaatte berigten, dat de Certificaten of Actiën de hieronder staande Nom- mers dragende, volgens artikel 17 der Statuten, bepaaldelijk ten voordeele der Maatschappij zullen verbeurd verklaard wordenwanneer de opgevraagde Stortingen op deze Certi ficaten of Actiën niet vóór den 7 Junij 1855 zullen plaats gehad hebben. De Secretaris, G. EASSON. No. No. No. 1 lol en mcl 200 20661 olenmel 21100 35476 oicnmct35490 221 240 21201 21610 35511 n 35890 251 260 21616 ,t 21630 35911 n 36270 291 310 21641 /f 21660 36471 37690 381 4-20 216S1 21695 38231 3S640 451 500 21701 u 22300 38651 n 3S660 521 530 22501 23220 38686 n 38760 541 550 23301 H 23500 38771 n 387S0 601 610 24001 a 25040 3S791 n 38820 631 640 25101 it 26200 38831 a 39690 671 680 26301 u 26500 40071 41190 691 700 26601 it 26700 41211 u 41330 721 730 26801 26900 41351 41450 757 760 27201 n 27900 41461 B 41490 771 780 28001 a 28300 41501 415S0 S1I 820 28381 a 29140 41601 n 41935 S31 980 29201 a 29320 41966 42010 1031 1070 29401 n 29660 42021 42135 1201 1240 29681 u 29S20 42161 a 42180 1251 1320 29841 ,t 29880 42186 n 42215 1381 1480 29901 n 30180 42226 a 42305 1521 1530 30701 30740 42321 42350 1541 1560 30761 30940 42366 42375 1611 1020 30961 a 31000 42381 42395 1631 1730 31021 u 31040 42441 42525 1741 1750 31418 a 31430 42686 42825 1761 2400 31432 ,t 31433 42841 44490 2501 8000 31435 31444 44741 45190 8101 8200 31446 ir 31452 45291 45940 8241 8260 31459 31473 45991 46350 8281 8400 31531 32570 47061 a 47120 8501 8700 32591 a 33190 47241 n 47500 8901 9900 33211 33770 47520 it 47560 10001 10300 33831 H 33850 47661 a 48620 10401 14500 33871 n 34050 48681 n 48740 14601 17400 34091 u 34230 48801 a 48820 17501 18600 34271 u 34370 48901 n 49050 19501 19700 34391 a 34410 49061 49070 19776 20300 34451 34790 49076 ir 49200 20401 20475 34911 35050 49301 n 49340 20501 20505 35071 35075 49401 a 49480 20511 20545 35085 35290 49525 H 49900 20541 20620 35311 a 35470 49961 u 50000 De Heer J. ERANSEN VAN DE PUTTE te Goesis van wege de Maatschappij belast met den Ontvang der Stortingen en gemagtigd daarvoor Kwitantie op de Bewijzen van And eel te geven. Ten Raadhuize van Goes zal den 9 Junij 1855 des na middags ten één urein het openbaar worden verpacht 1. De Haardasch en het Vuilnis en 2. Het Nachtwerk in die Gemeente, gedurende zes jaren, ingaande den 1 Julij ,1855. Om vertrek naar elders verzoekt de ondergeteekende al de genen welke eene vordering te zijuen laste hebbenhunne rekening te willen inleveren aan het Huis in de Brakstraat, wijk O no. 259vóór den 5 Junij eerstkomende. J. J. BACKER VAN LEUVEN. Al de genen die iets te vorderen hebben van of verschul digd zijn aan den Böëdel en Nalatenschap vanCüRNELIS SIERMANS.in leven'Schilder te Vlissingen, gelieven daar van ten spoedigste franco opgaaf en betaling te doen ten Kantore van den Notaris TH. VAN UIJE PIETERSE aldaar. HEDEN (Donderdag 24 Mei 1855)des avonds ten 7 ure, zal. teu overstaan van den Notaris PIETER VAN DE GRAET, residerende te Middelburg, en getuigenin de Bovenzaal der Sociëteit de Vergenoeging op de Markt te Middelburg, in het openbaar bij opbod en afslag worden te koop aangeboden de volgende 3HUSSSM SM SIYEN, allen staande en gelegen binnen Middelburg, te weten: 1. Een Huis en Erve op den Laagenburg, C no. 95. 2. Een Huis en Erve op den Langenburg, Bno. 18. 3. Een Huis en Erve op de Wal, B no. 53. 4. Een Huis en Erve op de Bree. E no. 136. Voorschreven Huizen en Erven zijn daags vóór en op den dag der Vei'kooping voor ieder te zien, van des voormid dags 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 ure. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten Kantore van wijlen den Notaris ABRAHAM VAN DEN BROECKE Adkiaansz., in de Singelstraat. NB. De toegang tot de Bovenzaal is op de Vlasmarkt. Vrijdag den 25 Mei 1855, des voormiddags ten 10 ure, wordt vervolgd de Verkooping van Boeken enz. in de Langstraat te Arnemuiden. De Notaris D. UYTTENHOOVEN zal op Vrijdag den 25 Mei 1855, des namiddags ten 3 ure, te Vlissingen, in het Logement het Hotel de Commerceop de Oost zijde van de Oude Havenpresenteren, te verkoopeneen hecht, sterk en welgebouwd HUIS EN ERF staande en gelegen te Vlissingen op de Bierkaai, een dei- beste standen van die Stad, gemerkt wijk D no. 11 Kadastraal bekend sectie E no. 754, ter inhoudsgrootte van 1 Roede 35 Ellen. Zijnde hetzelve inmiddels Uit de Hand te Koop. En III BUIS ESï EBP, staande en gelegen te Vlissingen in de Walstraat, wijk E no. 1, Kadastraal bekend sectie E no. 145 ter grootte van 1 R. 09 Ellen. Daags vóór de Verkooping voor een ieder te zien. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Zaturdag den 26 Mei 1855 des voormiddags ten 10 ure, in de Herberg de Vier Winden binnen Arnemuiden in het openbaar aan de meestbiedenden verkoopen EEN WOONHUIS EN GEVOLGEN, slaande in de Gemeente Arnemuiden aan den Keetdijk gemerkt Cno. 35. Voorts des middags ten twaalf ure, aan de Keersluis te Arnemuiden, eene aldaar liggende M® SSfS, met deszelfs Inventarisen eindelijk nog twee groote Koperen Traanketels, een Molenaars-net en Vischkaarden. Alles aldaar te bezigtigen. VMOOPM m MEÜBELAU1E GOEDEREN, Maandag den 4 Junij 1855 in de Noordpoorlstraatwijk M no. 4, te Middelburg, teil overstaan van den Notaris PIETER VAN DE GRAPT, bestaande in Mahonijhouten SecretairesChiffonnières BuffetkastjesRondeLade- Speel-, Pinant-Wasch- en andere Tafels, Stoelen, Spie gels SchilderijenLedekanten met BehangselsBedden met toebehooren, Tafel- en Linnengoed, Tapijten en Kar petten voorts Koper-, Tin-, Blik- en IjzerwerkPorcelein Glas- en Aardewerk, eene Klok, een Barometer, eene Kleerkasteen Mangel en hetgeen verder zal worden aan geboden. Zaturdag te voren, ran 9 tot 12 en van 2 tot 6 urevoor ieder te zien. Uit de band. te koop een HUIS en XUI1" gelegen op den Seis-Buit.ensiugelwijk 11 no- 5. Adres bij de GEBROEDERS M1LBORN. ZEER GESCHIKT VOÖR HERROUW. Te Koop eene groote partij zuivere AFBRAAK: Steenen Paardebakkeu, Marmeren Schoorsteenen en eenige duizenden Dakleijen. Adres Lange NoordstraatC 37, te Middelburg. B. mmmmim®, Korte Sïnt-PieterstraatF no. 39, heeft de eer de ontvangst te berigten van een ruim assorti ment superfijne en ordinaire Heeren en Jongens HOEDEN, benevens Gibushoeden en net gegarneerde Castoren Hinderhoedennaar den laatsten smaak. Is ook ruim voorzien van verschillende soorten van LakenscheBukskin en van andere Stóffen met zorg bewerkte PETTEN. Falirijk van gebleekt en ongebleekt BBEIK gevestig-il te ,1 IHKI IIll Depot bij de Wed. C. WATTED en E. C. D.OURLEIN, op de Balans. Heden Beste Nieuwe Hammen, tot civielen prijs, en Drooge Worst, a comptant; alsmede Baatgevende Hoeijen te koop, bij JT. Holey te Vlissingen* Terstond een ongehuwde KNECHT benoodigd, goed kunnende omgaan met Paarden en tevens geschikt voor Huiswerk. Adres bij VAN BENTHEM JUTTING. Bij BE GFiBRUE»ER§ lI«IIIIIiTI§ te Middelburg zijn verkrijgbaar de volgende Reiskaart dier Provincie Zeeland 9 door J. DE KANTER PhilzPrijs -,80. Idem Gekleurdu - 1,20. Haart van bet Kiland Walcheren waarop alle StedenDorpenWegen enz. naauwkeurig zijn aan gewezen Prijs 1,25. Idem Gekleurdn - 1,80. Haartje van Zeeland» klein formaat h - -,25. Platte Grond van Middelburgvervaardigd naar de Kadastrale leggers, onder toezigt van J. H. MULLER, Civiel Ingenieur, met aanwijzing der Wijken, Nommers dei- Hoekhuizen, Riolen enz., groot adelaars formaat. Prijs/2,50. Idem Gekleurd- 3,25. Idem Gekleurd, op Linnen, met Rollen en Gevernist- 5,25. Platte €*rond van Middelburg klein formaat- -,50. Idem Gekleurdo - -,75. Garte de la Mer Baltiqae par Lapie,- 1,5.0. Theatre de la guerre en Orient par Lapie - o - 1,50. Vue h vol d'oiseau de laville, des ports et forts de Sevastopolo - 1,251 Vue a vol d'oiseau de l'ile de Gronstadt avec ses ports et fortificationsa - 0,80. Vue a vol d'oiseau de la ville, des ports et forts d'Odessa- 1,25. Cronstadt avec ses fortificationsses batteries et ses rangées de canons- 0,35. Kaart van het land tusschen de Alma en Balaklava de bewegingen ophelderende der geallieerde legers, benevens een overzigt der landen aan de Zwartezee, door Jaeger- 0,50. Kaart van de kustlanden van de Noord- en Oostzee onder bijvoeging van speciale kaartjes van de golven van Finland en Bothnie, door Jaeger, - 0,50. Bij den Boekbandelaar N. DE ZWAAN te Utrecht ziet het licht: DE NIEUWE CHINEESCHE AARDAPPEL, ook voor ons Vaderland ter -aankweeking aanbevolen, vol gens de waarnemingen van J. DECAISNE Hoogleeraar. Met Afbeeldingen. 50. Magazijn voor Tuinbouw, Warmoezerij, Boom- kweekerij en Wetenschappelijken Landbouw. Iedere maand verschijnt hiervan eene Aflevering, met Afbeeldingen. Prijs per Jaargang 4. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4