Hamburg 22 mei. De vice-admiraal Penaud is met het fransche eskader van Kiel vertrokken, ten einde zich bij de engelsclie vloot onder den vice-admiraal Dundas te voegen. Londen 22 mei. Gisterenis in het huis der gemeenten besloten om de motie van den heer Gibson tot na het Pinksterfeest uit testellen, op verzoek van de heeren Gladstone en Herbert, die nog eenige hoop koesteren op vredelievende voorstellen van Oos tenrijk. Lord Palmerston heeft bevestigd dat alle middelen om tot eene schikking te geraken nog niet zijn uitgeput; hij zeide dat Oostenrijk voortdurend pogingen aanwendt om tot eene schikking te komen. Indien Oostenrijk nieuwe voorstellen doet dan zal Engeland die in overweging nemen mits zij niet onbestaanbaar zijn met de eer des lands. Berlijn 22 mei. Engelsclie oorlogstoomschepen hebben eene verkeuning gedaan van de haven en de vestingwerken van He valwelke stad eerlang zal gebombardeerd worden. Varna 20 mei. Al de fransche troepen hebben IConstantinopel verlaten en zijn naar de Krim vertrokken. De sardinische zullen hen eerstdaags derwaarts volgen. Ütli&bclm turn Primoer. TTa&ssellEefla SSitUBell.lmirg' eea lftottea?«S.aan. 'Uren van vertrek in Mei. Van 3K.O iter dam. Vrijdag 25 's micld'. 12 ure. Van Middelbur; Vrijdag 25's morg. 6 ure. Zaturdag 26, u 7 Zondag 27"8 Dingsdag 29, u 9,30 Woensdag 30, u 10 Donderdag 31, 11 Vrijdag 1 Junij,// 11,80 Zatnvdag 2's midd. 12 Zondag 3 's morg. 2 Dingsclag 5, 3 Woensdag 6, n 3,30 Donderdag 7, 4,30 Zaturdag, 26, Zondag 27 Dingsdag 29's morg, Woensdag 30, Donderdag 31, Vrijdag 1Junij Zaturdag 2 Zondag 3 Dingsdag 5u Woensdag 6, n 'Donderdag 6 6 7 7 9 10 7, 's midd. 12 Waai Vïissïaageia op ES-atieEraSacaa. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingen. Vrijdag 25, 's morg. 5 ure. Maandag 28, 8' Woensdag 309 Vrijdag lJunij, u 10 Maandag 4's midd. 12 Woensdag 6, 's morg. 3 Waai SIS tl del kus mg- ©g? Van HwOtterdam, Zaturdag' 26, 's morg Dingsdag 29, D on der d. 31, n Zaturdag 2 J unij Dingsdag 5 Donderd. 7, u 9 WAüa-SSsaee em BBen-gesa 9 ure. 9 9 9 9 op JSioeisBï ^TTBaoSesa])» Uren van vertrek in Mei. Van Tholesa- Zaturdag 26 's morg. 5 ure. Dingsdag 29, 7,30 Zaturdag 2 Junij11 Dingsdag 5, nainidd. 1 ©p Aaatwergsea. Van Middelburg. Vrijdag 25's morg. 5 ure. Maandag 28, 7,30 Vrijdag 1 Junij, 11 Maandag 4, na midd. ï,30 Wasi MatldeJllDcaa*! Uren van vertrek in Mei. Van Bffiiddelburg. I Van Antwerpen. Woensdag 30. 5s morg. 9,30 Donderd. 31, 's morg. 9,30 Woensdag 6 J unijn 3 ure. Donderd.- 7, Junij u 3 ure. STOOnBOOV vasa Wlassüiiag'efia ©p BKaresheiis 9 USesassem eaa EB©etS.e2i.©aa§!k©srlUe. Dagelrjksclie dienst, uitgenomen des Zondags, Gedurende de maanden Mei, Junij, JulyAugustus, September en October, Vau Breskens naar Vlissingen 3s morg. 8's nam, ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. V. Hoedekenskerke n. Neuzen 's middags 12 ure. Van Vlissingen naar Breskens 's morg. 7i's nam. 4 ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens ten 9 ure. V, Neuzen n. Hoedekenskerke 's morgens ten 11 ure. Volgens beriglen van Akyab dd. 27 maart 1855 waren de prijzen voor Hijst in de laatst voorgaande week belang rijk gedaald, zoo dat men mooije kwaliteit tot 42 a 43 ro- pijen en slechte (waarvan hoofdzakelijk veel aan de markt was) tot 35 a 40 ropijen koude koopen. Deze daling hield echter slechts weinige dagen aan, daar bij de afzending, ten gevolge der verminderde aanvoeren en daarbij komende algemcene kooplustde prijzen weder gerezen warenen men voor mooije 48 a 50 ropijen en voor mindere kwali teiten 44 a 47' betaalde. De aanvoeren waren alstpen zeer kleingedeeltelijk ten gevolge der vroegere plotselinge daling, anderdeels omdat de inlanders tegen de naderende feestdagendie tusschen 15 en 25 april invallen, weinig rijst uit het binnenland aan de markt brengen. Van den 9 tot en met 24 maart dezes jaars, zijn te Akyab uitgeklaard 47 schepen, inhoudende 22,955 tonwaarvan 9 onder hollandsche vlag, te zaonen van 4126 tonnen inhoud. Sedert zijn alsnog aangekomen 26 schepenwaarvan 9 onder hollandsche vlag. Slolprijzen dei' Effecten tor Beurze vau Amsterdam 23 Mei 1S55. (Per telegraaf.) dito dito dito dito Handel Maatschappij Rusland. 2\ pet. 62f- 3 751 91-H- 5 u 103 5 102£ dito dito 1S2S/ Certific. dito 18404 dito bij Stieglitz4 dito dito 1854 5 Certific. van Inschrijving6 Oblig. Nieuwe Stukken1 Binnenlandsch 3 Oostenrijk. Oblig. Metaliek5 dito dito nieuwe bel aaibaar Amst. 5 Certific. bij Rotschild24 Obligatxen3 Geldl. 1849 thans 4£ pet Oblig. 1851. 100. 3 pet Beurs van Londen, 21 mei ten 12 ure. Consols 90]- Beurs van Weenen, 21 mei. (Slotprijzen.) Metalliek 5 pet. 80-^-. Nieuwe leeniug 101 A-. Beurs van Parijs 21 mei. ('Slót-prijzen.4.^ pet. compt 93.50 3 pet. 68.95. Belgie, Portugal. Peru. Mexico. 81-| 59-1 18E 31tV 31-11 31U 731 50 W 39 66è 20f 4* E.BieBsa©2BteescSae JLeeraïBag' vazs B.884, TWEE-EX-VEERTIGSTE UITLOTING VAN 390 OBLIGATIEN No. den 30 April 1855. 27 2013 3411 5398 7225 8760 11153 13057 S5 2090 3556 5473 7331 f 8765 1 1 17S 13119 163 2128 35S6 5557 7326 8945 11271 13166 193 2142 3610 55S4 7345 9025 11338 13213 206 2217 3632 5619 7361 9042 11489 13307 215 2242 3667 5661 7425 9096 11527 13323 2 i6 2286 3693 5745 7493 9174 11529 13343 249 2322 3804 5958 7496 9195 11840 13398 290 2339 3 S13 5966 7608 933S 12081 13574 341 2343 3892 5974 7613 9385 12154 13591 349 2414 3953 6015 7633 9511 12234 13733 472 2471 4048 6155 7730 .9674 12366 13783 513 2572 4066 6377 7814 9820 12367 13819 640 2593 4231 6414 7978 9S2S 12506 13845 701 2639 4258 6423 8020 101 IS 12558 13852 S3 9 2717 4333 644S 8023 10295 12564 1SS6S 996 2739 4458 6508 8026 10366 12569 13894 1014 2779 4546 6594 8048 10436 12570 13909 1053 2915 4553 6621 8123 1Ü509 12695 13950 U 15 2917 4751 6652 S211 10662 12763 14023 1353 2924 4S71 6685 8219 10711 12779 14058 1401 2976 4948 6695 S25S 10S2S 12S3Sf 14134 1407 29S7 5202 6715 S324 10940 12S4-3 14266 1409 3020 5206 6S10 8466 10973 12915 14316 1541 3030f 5237 6S65 84S4 109SS 12916 14334 1864 3142 5255 6S94 8535 11125 12935 14343 1983 3169 5299 7133 S583 11133 12937 14367 2001 3409 5300 7158 8655 11 146 12988 144S4 (Vervolg in ons volgend nömmer). ImidiwrSi 502jsa sïe ESsagreSscEtea W5fiaB«eï£ejrg UIT THE PUNCH." Een vreemdeling. Had Napoleon gelijk toen hij zeide dat het engelsclie volk uit winkeliers "bestond Een Engelschman. Er is misschien nooit grooter laster verzonnen. Ik kan u verzekeren dat dit geheel onjuist is, het is geheel valsch, het beweren dat de drietand vaniBrit- tanjé een yard 1) zou wezen. Vreemdeling. Het is niet te min waar dat sommige uwer instellingen en gewoonten zeer wel eene plaats zouden kun nen beslaan voor het raam van een winkel. Ik geloof dat men op de meeste zelfs den verkoopprijs zou kunnen aanduiden. Engelschman. Gij schertst; het is alleen met een paar zaken dat dit zou kunnen geschieden. Vreemdeling, Het is mogelijk, maar gij zoudt mij in tus schen verpligten door de verklaring of 't geen men mij ver haald heeft juist is. Men heeft mij vooreerst gezegd dat al de bevorderingen bij het leger voor een bepaalden prijs kunnen gekocht worden dat menb. v. het brevet kan koopen voor luitenantkapitein generaal enz., met vrij wat meer gemak dan men zich een meloen een cijerkoek of een pot agurkjes kan aanschaffen. Ik vraag u dus of uw ministerie van oorlog wol iets anders is dan een grootc winkel van militair speelgoed waar men tot alle prijzen ook alle gra den kan koopen, even als men in een speelgoed-winkel trom mels sabels enz. kan gaan koopen voor de militaire evolutien zijner kinderen 2). Napoleon zeide dat al de sol daten hun baton de maréchal in hun ransel haddenmaai bij u, het zij met bescheidenheid gezegd, schijnt hij voor elk soldaat te rusten iu de beurs van zijn vader. Engelschman. Die spot moet ik helaas verduren want hetgeen gij daar zegt is niet geheel en al onwaar. Maar die handel Vreemdeling. Bestaat niet in alle zaken wilt gij zeker zeggen. Mag ik u echter vragen wat er in uwe kerk omgaat? Engelschman. Onze kerk, mijnheer, is volmaakt zuiver zij is vrij van allen smet. Vreemdeling. Ja, zij is bij uitnemendheid zuiver. Hoe komt het echter dat bijna dagelijks de veiling wordt aange kondigd van wat gij noemt cures" en livings." Hoe komt het dat een geestelijke even goed naar de markt kan gaan om er met even veel gemak zijne 200 a 2000 zielen te koo pen als een boer om er zich een gelijk geial varkens aan te schaffen En naai\ hetgeen er gebeurt moet men nog wel deuken dat de zielen onmogelijk in waarde tegen dc varkens kannen opwegen. Engelschman. Ik moet bekennen dat zulke zaken soms, tot onze groote schande gebeuren. Vreemdeling. Neen, neen, niet soms, maar dikwijls. IIw arme parochianen worden even als beesten bij opbod verkocht tegen zóóveel de honderd. Op de slavenmarkten in het oosten verkoopt men de ligchamenmaar het is alleen in Engeland dat er slavenmarkten zijn, waar men de zielen veilt. Waarlijk het is eene schandelijke zaak. Engelschman. Gij zijt streng, mijnheer want buiten dezi twee gevallen bestaan er geen andere. Vreemdeling. Gij moogt van die meening zijn, ik kan ze niet deelen. Nog gisteren heb ik in het openbaar de zetels van uw parlement zien verkoopen. Men gaat naar een agent, even als of men naar het bureau van een schouwburg zou gaan, en deze zal u met vrij veel juistheid den prijs van al de zetels weten te zeggen. Het ©enige onderscheid is dat gij voor de cenc comedie wat moer betaalt dan voor dc andere. Engelschman. Maar dit bestaat nu niet meer. Vreemdeling. In tegendeel, gij weet zeer goed dat het nog bestaat, al is de handel tegenwoordig meer een smok kelhandel en al worden de zaken in het geheim gedreven. Wilt gij een bewijs hebt gij niet uwe verkiezings-commis- siën, die bijna onafgebroken zitting houden, en wier eenig doel is te onderzoeken of tic stemmen ook gekocht zijn? Hebt gij niet bij elke verkiezing schandelijke enquêtes om trent deze of gene keuze, waar blijkbaar de kracht van het geld de zege heeft beslist. Gij weet wel dat er in uw parlement even weinig zuivere zetels zijn als in uwe kerken. Nogmaals van deze gesproken denk eens aan het stelsel dat ten opzigte der banken gevolgd wordt geklgeld, niets dan geld. In dc kerk verkrijgt gij niets zonder tc betalen, even min als in een winkel. Men zou Engeland kunnen voorstellen als een kantoorjufferwier ccnigste bezigheid bestaat in het tellen van geld het schrijven van rekeningen en het nazien van optellingen. Engelschman. Gij' moet ten minste toestemmen dat ons ïcgtswezen vrij is van elke verdenking. Vreemdeling. Gij moogt cr trotsch op wezen, maar gij weet toch wel dat men fortuin moet bezitten om zich regt te verschaffen. Van alle zaken is. in Engeland het regt wel het duurste men doet er geen regt, maar men verkoopt liet, en nog wel zeer duur. Iemand, die niet bemiddeld is kan er niet aan denken om do tusschenkomst der wet in te roepen; alvorens gehoor te verkrijgen, ware hij reeds lang geruine.crd. Engeland is het eenige land ter wereld, waar de man schade vergoeding erlangt wegens aanranding zijner huwelijkseer. Hij verschaft zich een pleister van hankbilletten om zijne schaamte te bedekken; de eerloosheid zijner vrouw is voor den Engelschman ccne winstgevende zaak. En wat zal ik zeggen van uwe wet op de echtscheiding Engelschman. Ochlaten we daar niet van spreken ik beken gaarne dat die wet vele gebreken, heeft. Vreemdeling. Volgens die ergerlijke wet kan een rijke tegen betaling' van 2000 pond sterling zijne echtscheiding doen uitspreken, maar voor den arme bestaat daartoe geene mogelijkheid. Zijne vrouw moge aan den drank verslaafd zijn zij moge een bedorven schepselzelfs ccne misdadige wezen de arme kan zich niet van haar ontdoen, zoo lang hij geen middel vindt om de gemelde som te voldoen. Dc echtscheiding in Engeland is eene weelde, welke zich alleen de rijke kan veroorloven. Men zou boven de meeste uwer instellingen kunnen schrijven het bekende opschrift der plaatsen van openbaar vermaakhier moet betaald worden Gij past uw geld af, gaat binnen en niemand veroorlooft zich eenige aan merking, en toch meent gij dat uw volk niet ccne verecniging is van winkeliers? Engelschman. Verschoon mij mijnheer, voor verdere vragen, want ik beu uict voornemens u langer aan te hooren. Vreemdeling. Dc feiten waarop fit gewezen hebbe wijzen echter duidelijk dat gij in meer dan een opzigt een volk zijt, dat geheel uit winkeliers bestaat, die slechts ten behoeve der rijken verkoopen. Gij verkoopt uwe rangen in het leger, uwe bedieningen in de kerk, uwe stemmen bij de verkiezingen, uwe zetels in het parlement, uwe kerkbanken echtscheidingen en duizend andere zaken die dc arme nooit kooptmaar die uitsluitend bestaan door en voor de rijken. Wilt gij luisteren naar den raad eens vrcemdelingsSluit dan den winkel; doet dit zoo spoedig mogelijk, om te voorkomen dat de roem uwer natie op zekeren morgen niet het laatste artikel zij dat gij ten ver koop kunt aanbieden. 1) Ecu engelsclie cl, (ruim 9 ued. palmp 2) Ik meen dat alleen de officiersgradeu tot en met dien van kolo nel kunnen gekocht worden. Yekt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3