öuitcntauösche Liiöingcn. Caatste Himtöstijötttgeit. de aanzienlijke som van J 2043,62, zijnde de zuivere op brengst van eene verloting van kunstwerken enz, bijeengc- bragt door den kuustscliilder C. Immerzeel. Na vier malen te zijn gehuwd geweest, is E. van V. uitLutten, den 19 dezer te Harden berg wederom ondertrouwd. De bruidegom die reeds vier vrouwen grafwaarts heeft ge leid en nu een vijfde huwelijk zal aangaan, is 38 jaren; zijne bruid 27. Siitten-CSeneraaS. Tweede Kamer. Zitting van 21 mei. In deze zitting is ingekomen een wets-ontwerp tot verkla ring van het algemeen nut van den aanleg van een rijweg in de gemeente Veendam (Groningen). Na het uitbrengen van een verslag door de commissie voor de verzoekschriften op eenigein hare handen gestelde adres sen. betrekking hebbende op liet wets-ontwerp tot wijziging der wet van 12 april 1S50 (Staatsblad no. 15) houdende vaststelling van het briefport en de regeling der brievenpos- terijis de behandeling van die voordragt van wet aange vangen. Aan de algemeeue beraadslagingen hebben deel genomen de heeren Hoynck van Papendrecht, Sloet tot Oldhuis, van üollsteiiivan EekMackayvan Nispen van Sevenaer Storm van 5s GravesancleICien, van Lennep, van der Lin den RochussenTer Bruggen Hugenholtz en de minister van financiën. Zij hebben weinig nieuwe bijzonderhedenanders dan be reids in de gewisselde stukken waren vermeldopgeleverd, en derhalve hoofdzakelijk geloopen over de al of niet wensche- lijklieid van het uniform-port, over de bezorging van abon nementen op dagbladen en tijdschriften door de post-direc- teurenover den vrijdom van port dier ambtenarenover den toestand van liet postwezen hier te lande in het algemeen, mi over meer ondergeschikte bezwaren daarmede in verband staande, deels van algemeenen, deels van lokalen aard. Vol- gens den minister zal men nog zeer lang van het uniform- port moeten verstoken blijvenuit hoofde van het geldelijk verlies voor de schatkist, daaruit ontstaande; zelfs bij de nieuwe wijziging der wet tegen 1S61 zal, vreesde hijmen tot dien maatregel niet kunnen overgaan. Op artikel 1 luidendeHet port naar mate van den afstand wordt berekend als volgt: voor een afstand van 30 iiederlaudsche mijlen of daar beueden 5 centsvoor een afstand van meer dan 30 mijlen 10 cents" hebben de heeren van Eclc en Sloet tot Oldhuis eene wijziging voorgedragen strekkende //om de.cijfers 30 te veranderen in 65." Nog andere amendementen zijn aangekondigd, onder anderen door den heer van der Lindentot vervroeging van den termijn van herziening der wet. Door dat lid werd tevens het denkbeeld uiteengezet, om, ter bevordering van de correspondentie en wegneming van de belemmeringen die men thans nog bij het postwezen ondervindt, de vrijheid te laten om van alle partikuüere ondernemingen gebruik te makenmits de brieven te voorzien van postzegels en dus. tegen betaling aan het rijk van de belasting op het brieven vervoer. De behandeling dezer amendementen zal plaats hebben in eene op clen 22 dezer ten elf ure aan te vaugen zitting. De commissie tot onderzoek der overeenkomst, gesloten tiisseheri Nederland en Portugal lot overlevering van boos doeners heeft daaromtrent haar rapport uitgebragtover welks conclusie later beslist zal worden. Aan het einde der zitting heeft de commissie voor de verzoekschriften nog omtrent eenige in hare handen gestelde adressen verslagen uitgebragt. De commissie van rapporteursbestaande uit de heeren Wintgens, van Lijnden, Sander, van Lennep en van Aker laken heeft den 18 mei een voorloopig verslag opgemaakt betreffende cle voordragtnopens de bepalingen van het burgerlijk wetboek ten opzigte van vermiste personen bij veriJi^ped^l^R^^l^ende scheeps-rampen AjgenieJniigi^e strekking der voordragt toegejuicht, als vo/m£)iï'jfl|iringende behoefte. Naar het oordeel vnli eenjjcéHêiMa. zoude de bij art. I aangenomen termijn zijn; doch aan deze leden is geant- vvoo ilengewone omstandigheden art. 525 DutxrerIijfcwé^oek altijd van kracht bleef, volgens 't welk de reglbank hare uitspraak zelfs vijf jaren kan uitstellen. Ook is door sommige leden aangemerktdat cle bij art. 2 gestcit'e-Nermijn van één jaar te kort zoucle wezen, en ook iR'.'.le'n ojizigW/is^ geantwoorddat in buitengewone om- si.tiuügha.ffi- hj$-.£piioemcle art 525 burgerlijk wetboek zoude .kunnen worden tb» baat genomen. r>." '-4*'" Kng-elftiirt. Londen 20 mei. Gisteren isnaar vroegere bepaling, de 36ste verjaring van H. M. gevierd, ofschoon de eigenlijke geboortedag 24 mei was. In de zitting van het huis der lords op eergisteren heeft de graaf Grey aangekondigd dat hij voornemens was zijne motie betreffende de weener conferentien in plaats van aanst. maandag op vrijdag e. k. te doen. Men verzekert dat de heer Gladstone en andere in vloedrijke Peelisten eene vijandige houding tegen het mi nisterie zullen aannemen bij gelegenheid der beraadslaging over het voorstel van den heer Gibson. H. M. cle koningin heeft den 18 dezer zoo als was aangekondigdop eene daartoe verordende parademet groote plegtigheid medailjes uitgereikt aaa ruitn 500 offi cieren en manschappen, die aan clen velcltogt in de Kriin hebben deelgenomen. Onder die officieren waren de hertog van Cambridgede generaal de Lacy Evanslord Cardi gan, lord Luean enz. Sommige der militairen werden bij het uitreiken van het eermetaalmet een levendig gejuich begroet, ter zake van de door hen verrigte schitterende krijgsbedrijven. De ministeriële bladen doen de gewigtige beteekenis van deze plegtigheid uitkomen. ütfalie. De reeds zoo zwaar beproefde koninklijke familie van Sardinië heeft een nieuw verlies geledendaar dezer dagen te Turyn is overleden de jeugdige hertog van Genua, zoon van den koning Victor Emanuel, op 9 januarij dezes jaars geboren. SpaitBje» Madrid 19 mei. Ia de zitting der cortes van heden heeft het bewind verklaard dat hoegenaamd geene voorstellen van cle westersche mogendheden bij hetzelve zijn ingekomen ten aanzien van de dezer dagen besprokene toezending van een spaansch hulpkorps voor liet Oosten. Ten opzigle van cle geclwongene contributie welke in Spanje ten behoeve van liet te kort.in cle schatkist zal worclen uitgeschreven, verneemt men nader dat die zal moeten op- gebragt worclen door alle burgersdie vijfhonderd realen en meer in de belasting betalen. De lieer Madoz moet per soonlijk zeer tegen dien maatregel geweest zijn. Door de cortes is in hunne zitting van 17dezer aangenomen cle zevende grondslag der constitutie, waarbij de openbare overheid ge- magtigd wordt om in buitengewone gevallen in het geheele koningrijk of in een gedeelte daarvan op te helfen cle waar borgen vervat in clen vierden grondslag* der constitutie namelijk onschendbaarheid van domicilieindividueele vrij heid enz. Het geclrag van lord Howden in cle aangelegenheid der pro les tanten te Sevilla is door de engelsche regering goedgekeurd. ISaaBtiseSaSjauasI. Weenen 21 mei. Men herinnert zich dat de duitsche rijksdag den 12 april een besluit namkrachtens hetwelk het gouvernement van Hannover wercl uitgenoocligd onmicl- clelijk maatregelen te nemen om zijne constitutie in over eenstemming te brengen met die van den bonden tevens welken indruk dit besluit maakte. Zoo als verwacht werd, heeft cle koning van Hannover aan die uitnoocliging niet voldaan, maar alle kieswetten van 1S4S voor de zamen- stelling der kamers en der provinciale staten vernietigd. Volgens geruchten zijn er op nieuw vrecles-voorstellen gedaan. Men weet echter noch den inhoud noch van wie ze eigenlijk zijn uitgegaanhet waarschijnlijkste is echter van cle westersche mogendheden. Men verzekert dat reeds de grondslagen van het tus- schen Oostenrijk en cle Por te. te sluiten nieuwe handelsver drag vastgesteld zijnde verdere onderhandelingen omtrent dit onderwerp zouclen te Konstantinopel plaats hebben. Onderscheidene kamers van koophandel hebben be sloten op eigene kosten knappe werklieden en gezellen naar Parijs te zenden om de tentoonsteliiug te bezoeken. K^a'aaiIka'Hjk. Parijs 20 mei. De engelsche gezantlord Cowley heeft Z. M. den keizer gisteren cle mail-es van cle voornaamste steden van Groot-Brittan je, welke alhier waren aangekomen, voorgesteld. De Moniteur behelst een verslag over het in de Krim voorgevallene op 2 dezer, waarin bijzonderen lof wordt toe gezwaaid aan de in dat gevecht betrokkene twee compagnien voltigeurs der keizerlijke garde, die door hunne dapperheid het voorwerp van aller bewondering waren. Eerlang ziet men in dit blad wecler een artikel te. ge- moet, hetwelk een vervolg zijn zal op de reeds bekend gemaakte, en waarin zal verklaard worden welke de tegen woordige betrekking is van Oostenrijk tot de verbondene mogendheden. De thans tot opperbevelhebber van het leger in de Krim benoemde generaal Pelissier is den 13 april 1850 tot divisie-generaal bevorderd. Hij is echter ouder in raug dan cle generaals Bosquet, Niel en Canrobert, maar jonger in raug dan de generaal Reguault de Saint Jean d'Angeli, opperbevelhebber van de keizerlijke garcle. De generaal Pelissier is grootkruis van het Legioen van Eer; hij was vroeger kommandant van Oran en is gouverneur van Al- gerie ad interim geweest. Zoo als men weet was hij een der geliefdste onderbevelhebbers van den maarschalk Bugeaud. Uit de jongste tijdingen van Konstantinopel (onder de laatste nieuwtijdingen van ons vorig nommer nog opge nomen) en bepaaldelijk uit het berigt dat de troepen die het kamp van Maslak vormenzich gereed maken om óf naar Odessa óf naar den Beneden-Donau op te rukkenkomt men tot hét besluit, dat de mogeudhecleu thans tot de expeditie in Bessarabie schijnen te willen overgaanwaarvan in den afgeloopen herfst reeds in den Moniteur is gewag gemaakt. Eene clepeche uit Varna van 17 dezer melclt dat de espeditie tegen Kertch niet herhaald isdrie divisien van het fransche leger hadden het kamp van Maslak verlaten en zich naar de Krim begeven; de cholera was bijna ge heel verdwenen. Van den onderzeeschen telegraaf van Balaklava mag nog slechts uitsluitend door de engelsche en fransche opper bevelhebbers te zee en te land worden gebruik gemaakt zelfs wordt cle handteekeuing van een der kommanclanten vereischt voor het overseinen eener depecheonverschillig van welken aard. JróijDiitgm. Heden is van de reede van Veere naar zee gezeild het barkschip de Noordstergezagvoerder I. Luteyn, van Mid delburg via Hartlepool naar Singapore. Aangaande de ekwipagien van de schepen Marcjarelha Ida, gezagvoerder Hagersvan Rotterdam en Lodewijh An- thoniegezagvoerder Leonhardt, van Sydney, beide naar Akyab, bij laatstgemelde haven beide verongelukt, wordt, volgens brieven van de gezagvoerders van daar, den 26 maart, gemeld dat van eevstgenoemden bodem de geheele bemanning was 'behouden; van laatstgemelde waren slechts negen man gered, de overige daarbij omgekomen. De sche pen waren beiden totaal weg. Door de neclerlandsch vlissingsche loodskotter no. 2, schipper P. v., d. Staal is op den 17 dezer op cle hoogte der Singels gepraaid 'cle hollandsche bark Goede Vrede, ge zagvoerder Jupieter, bestemd naar Hamburg. Tot clen 22 dezer zijn voor Antwerpen bestemd Ier reede van Vlissingen gekomen: FranciscusRiekevan Memel, Sarah, Cole, LoochrisiyNifors en. Martha Mills, Mills, alle drie van Konstanstinopeldeze vier-met.lijn zaadAnnetteW lichter, van Grenace met garst Daylight, Wilson, naar New-York en La HeineArfsten, van Mar seille beicle met stukgoederenAcaciaJohnsonvan Akyab met rijst; SamarmigImrnink, van Callaolaatst van Clo wes en Thomas and AnnVeness van Londen beide met guanoFriedrich GrosseSanders van Bremerhaven met ballast; SwornHam, van Eowey en Anna Rosetla, Rocl- well van Sloktonbeicle met potaardePrimevereHe- roieux, van Bordeaux met wijn. Bij Zijner Ma jesteits besluit van den 17 mei, is benoemd tot kautonregter te Tkolenmr. J. van der Peen thans grif fier bij het kantongeregt te Zierikzee. Weenen 21 mei. Gisteren is van hier een op last der regering gestelde nol a, houdende eene volledige verduidelijking van Oostenrijks be doelingen en inzigten met betrekking lot de groote europe- sche kwestienaar Londen afgezonden. Weenen 22 mei. De heropening van de Weener conferentien wordt hier spoedig te gemoet gezien. Er zijn hier berigten ontvangen uit Konstantinopelloo- pencle tot 17 dezer. De 'gezamenlijke troepen in het kamp van Maslak zijn ingescheept. Reschicl-pacha bevond zich nog te Konstantinopel. De cholera was aan het afnemen. Arolgens een te St.-Petersburg ontvangen legerberigt van vorst Gortschakoffgedagt.eekencl 14 dezer, blijkt dat tot- op dien dag niets belangrijks was voorgevallen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2