MIDDELBURGSCHE COURANT. N- 62. Donderdag 1855. 24 Mel Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- siitgen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Woensdag avond 8 ure. Tdrtnlionöigirtgen m HET RIJKSBESTUUR, PROVINCIALE ES GESIEESTEBESTOEES. De commissaris des kóüings in de provincie Zeeland maakt bekend, dat herstellingen aan de rijks militaire bruggen dei' vesting Veere zullen plaats hebben, die de gemeenschap door de Zauddijksche poort, van den 31 dezer tot en met lSjunij aanstaandeen de gemeenschap door cle Warwijksche poort, van den 19 dier maand tot en met 7 julij daaraanvolgende voor voertuigen en vee zuilen beletten. Middelburg, 16 mei 1855. De commissaris des konings voornoemd VAN TETS. SCHOUWING RIJ" ISSr VOERTUIGJE TV. De burgemeester en wethouders van Middelburg, ge zien 2 art. 34 van het reglement van algeraeene plaatse lijke polieieGeene wagenaars, verhuurders van rij- en voertuigen of slepersmogen eenige rij- of voertuigenof sleden gebruiken of verhurenwelke niet ziju gekeurd en in goeden bruikbarenstaat bevonden," maken bekend: dat de schouwing ten overstaan van den heer commissaris van polieie, zal plaats hebben in de eerste dagen der maand junij. Middelburg, den 18 mei 1S55. De burgemeester en wethouders voornoemd (get.) PASPOORT VAN GRIJPSKERKE. De secretaris (get.) M. E. LANTSHEER. JAARN1RKT. De burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekenddatzoo geene onvoorziene gevallen daarin ver andering brengen de jaarmarkt dezer gemeente dit jaar zal plaats hebben van den 23 julij tot den 4 augustus; dat de loting voor standplaatsen zal geschieden op den 16 julij aanstaande, ten 10 ure, en dat de belanghebbenden zich mitsdien vóór dien tijd bij den marktmeester moeten aan melden. Middelburg, den 21 mei 1855. De burgemeester en wethouders voornoemd (get.) PASPOORT VAN GRIJPSKERKE. De secretaris (get.) M. F. LANTSHEER. ötirncnlanhsclie £ijï>mgm. Middelburg 33 MeL Morgen des namiddags ten 2 ure, zal alhier eene open bare vergadering van den gemeenteraad worden gehouden tot. behandeling van de volgende zaken 1. Deliberatie bij resumtie over het voorstel tot organisatie van het armwezenen 2. staat van baten en lasten van het armbestuur. Jl. zondag heeft te Goes plaats gehad een wedstrijd met den handboog op het doel, door het alhier gevestigd boogschutters gezelschap a de Eensgezindheid," waarvan zich 20 leden derwaarts hadden begeven die feestelijk wer den ingehaald en uitgeleide gedaan door het gezelschap Jacoba van Beijeren," te Goes gevestigd, terwijl daaraan alsnog werd deel genomen door de boogschutterij AFtijd in roeren," mede aldaar bestaande. Diakenen-armverzorgers der hervormde gemeente te Cortgene, werden dezer dagen aangenaam verrast door een, vrij van successieregten aan dén gecombineerden arme uit gekeerd legaat van 500uit de nalatenschap van den heer A. Vader. Het russische gouvernement heeft den uitvoer van Rogge uit Finland naar Zweden weder vrijgesteld. Men leest in de Indiër het volgende /'Wij vernemen dat eerstdaags iemand van wege de re gering naar Iudie zal worden gezonden ombij wijze van proefnemingeen eleetriseken telegraaf van Batavia naar Buiteuzorg op te rigten. Indien dit berigt juist isdan juichen wij het ten sterkste toe, hoezeer wij niet begrijpen kunnen waartoe in eene zoo bekende en reeds gewone zaak nog poefnemingen dienen moeten. In Britsck-Indie zijn in "1 jaar tijds 3000 mijlen telegraaflijnen daargestelden in dien de regering aan eene maatschappij de oprigtiug van telegrafen op Java wilde toestaan, dan zoude men binnen een jaar zonder twijfel eene verbinding van Batavia met alle hoofdplaatsen van Java zien verrijzen." De commissie van beheer en toezigt tot droogmaking van het Haarlemmermeer heeft de gegadigden verwittigd dat op twee plaatsen in den Haarlemmermeer-polder gronden zijn afgezonderd tot het bouwen van twee dorpenen dat wie genegen is daar een woon- of winkelhuis of andere inrigting te bouwenden noodigen grond voor de behuizing met een erf in koop kan bekomenvooreerst tegen, den prijs van 30 et. per vierk. nederl. el. De kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht heeft een belangrijk adres aan de tweede kamer der sta ten-generaal gerigthoudende eenige praktikale opmerkin gen betreffende het wetsontwerp regelende de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen. Namens de maatschappij tot bevordering der veeart senijkunde hebben de heeren J. van DamS. van der Vaart en J. B. Snellen, rijks-veeartsen, een adres aan de tweede kamer der staten-generaal ingediendstrekkende tot ondersteuning van het aanhangige wetsontwerp over de veeartsenijkunde. De feestelijke opening van den zijtak van den R\jn- spoorweg tusschen Gouda en Utrecht heeft den 19 dezer plaats gehad. Men verneemt dat op het adres, door den raad der gemeente Assen aan Z M. den koning ingedienden het verzoek bevattende dat, indien de concessie aangevraagd door de heeren van Heemstra c. s.tot aanleg van spoorwegen naar de hannoversche grenzendefinitief wordt verleend de lijn van Groningen naar Assen daarin mag worden be grepen, aan dien raad is te kennen gegeven dat het zich niet laat aanzien dat, zoo de concessie definitief wordt daarin verandering zal kunnen worden gebragfc. Op den 5 mei jl. vervoegde zich bij een herbergier te Dokkum een persoondie voorgaf dat hij zich met een schip met turf in de nabijheid der stad bevond en onder de lading tevens sterken drank had, waarvan hij den herbergier aan bood een of meer vaten, overeenkomstig de proeven, die hij bij zich bad ter sluik te bezorgen. Nadat men het over den prijs was eens geworden, werd door den onbekende in den avond werkelijk een vat met vocht geleverd en door den herbergier grootendeels betaaldzullende het overige gedeelte door den onbekenden verkooper later worden ge haald. Bij onderzoek is in tusschen gebleken dat in dit vat slechts p. m. ééne kan brandewijn was, en wel in eene blaas, waarvan de hals om de kraan van liet vat was be vestigd zoo dat bij het openen van de kraan aanvankelijk brandewijn werd getapt, terwijl overigens het vat met water gevuld was. De officier van justitie te Leeuwarden heeft hiervan mede* deeling gedaan, eensdeels om voor dergelijke bedriegerijen te waarschuwen, anderdeels om de ambtenaren van justitie en polieie die eenige inlichtingen aangaande den onbekende mogteia kunnen gevendaartoe uit te noodigen. Hij was een persoon, naar gissing 25 jaren ondmatig van lengte, met zoogenaamd polka-haarhebbende platte gouden ringetjes in de ooren en geheel het voorkomen van een varensgezelgekleed met zwart lakensche petrood - bonte wollen das. zwart zijden vest, blaauw lakensch buis met vele kleine knoopjesdito broek en laarzen. Hij sprak met een groninger tongval en zeide te Appingedam geboren te zijn, terwijl hij telkens zorgvuldig vermeed om op dc vraag naar zijnen naam te antwoorden. BSeranoemimg-eEi en besluiten. Bij besluit van 15 mei jl., heeft Z. M. goedgevonden'aan P. F. Hennequin op zijn verzoekeervol ontslag te verleenen als burgemeester van Sluis; en in zijne plaats tot burgemees ter van die gemeente te benoemen J. H. Hennequinsecretaris en ontvanger der gemeente Heille en St. Anna ter Maiden. Bij besluit van 18 mei heeft Z. M. goedgevonden bij de dienstdoende schutterij te Zierikzee te benoemen tot lsten luitenant G. Verdoorenthans sergeanttot 2den luitenant jhr. J. L. de Jonge thans korporaal. I&urasten en wetenschappen. Naar wij uit eene goede bron vernemenheeft ook cle beroemde Jacob Grimm voor zijne benoeming als iid in de nieuw opgerigte letterkundige klasse bij de koninklijke Aca demie van wetenschappen bedankt; wèl een treffend bewijs welken dunk men zich in het buitenland van deze instel ling vormt, daar het afwijzen van het lidmaatschap van een soortgelijke instelling in het buitenland gewoonlijk als eene onheusche minachting van hare wetenschappelijke waar de beschouwd wordt. Marine en leger. Dezer dagen is door het ministerie van oorlog aan het leger mededeeling gedaan van de rekening en verantwoor ding van het fonds voor onder-officieren enz. over het af- geloopene jaar. Daaruit blijkt dat de ontvangsten hebben bedragen eene som van ƒ52,833,55 en de uitgaven (met inbegrip o. a. van het nadeelige saldo over 1853 van ƒ7,792,01 en de aankoop van een kapitaal groot ƒ22,000 2£ pet. na tionale schuld) ƒ48,193,96; weshalve de rekening over 185-1 sluit met een batig saldo van ƒ4639,59, terwijl bovendien een kapitaal van ƒ400,000 op het grootboek der 2& pet. nationale schuld als eigendom van het fonds is ingeschreven. De minister van marine heeft ter kennis van de be langhebbenden gebragt dat jongelingen die verlangen als adelborst der 3de klasse in dienst te tredenop 1 januarij des jaars waarin het examen wordt afgelegd, den leeftijd van 13 jaren reeds en den ouderdom van 15 jaren nog niet zullen mogen bereikt hebbenen dus het 16de levensjaar nog niet zijn ingetreden. Ouders of voogden die verlangen dat hunne zonen of pupillen tot het examen als adelborst der 3de klasse worden toegelaten, moeten daartoe een ver zoekschrift, met overlegging der noodige bescheiden, aan den minister van marine indienen. De verzoekschriften moeten vóór 15 junij aan het departement van marine in gezonden zijn. Er zijn 25 plaatsen, opengesteld. Het ver gelijkend examen zal in het begin van de maand julij in een der lokalen van voorschreven departement, voor de daartoe bevoegde commissie plaats hebben. Zr. Ms. korvet Urania is in den middag van den 18 dezer, na geëindigde reparatie van de reede van Hellevoet- sluis naar het Nieuwe Diep vertrokkengesleept door Zr. Ms. stoomschip Sindoro. Versdiillende berigten. Bij het departement van binnenlandsche zaken isten be hoeve der noodlijdenden door den jongsten watersnood, ont vangen van eene engelsche dame eene som van honderd vijftig gulden. Aan de commissie voor de noodlijdenden door den watersnood te Wageuingen is den 19 dezer ter hand gesteld

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1