GOElIiOPE BIBLIOTHEEK Cjanörlsbmgtm. Sngqonöen ötukhcu. Abiuutnitirn. BLOEMEN EN PLANTEN, MEUBELEN EN HUISRAAD, DEPOT VAN MEUBELPAPIEREN. A. J. BRONSWIJK, VOOR 80 CTS. i> f 1,20 PER DEEL IN PLAATS VAN ƒ2,40 a 3,60 de,LI en ii. GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK, Van Middelburg- op Aiitwerpeu. Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. I Van Antwerpen. Woensdag23. 'smorg. 3,30 Donderd. 24, 'smorg. 3.30 Woensdag 30, 9,30 Donderd. 31, 'J,30 «otterdam21 mei. (Per telegraaf.) De prijzen der Meekrap waren heden onveranderd. Kr werd weinig geveild. Amsterdam, 21 mei. (Per telegraaf). Tarwe en Gerst waren heden beide 2 lager. Raapolie, G weken 52£. Lijnolie, 6 weken ƒ413. Koolzaad in October p. vl. 83*. Slotprijzeu der Effecten Ier Beurze van Amsterdam 21 Mei 1855. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schuld 2* pet. m m dito dito 4 91* Handel Maatschappij 4* 1271- Rusland. Oblig. bij Hope Co 5 f 102* dito dito 1828/1829 5 102-1 Certific. dito 1840 4 77* 7 C-g- dito dito 1854 5 V 80* Certific. van Inschrijving 6 Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 V iS-A Biunenlandsch 3 ir 31-iV Oostenrijk Oblig. Metalliek 5 U 61 9, 31-1 dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 7 3A Belgie. Certific. bij Rotschild 2* If 501 Portugal. Obligatien 8 H 38-H Venezuela. Oblig. 6 pet. thans 4 pet. 29* 12 Beurs van Londen19 mei ten 12 ure. Consols 90 Beurs van Weenen, 19 mei. (Slótprijzen.) Metalliek 5 pel. S0. Nieuwe leening 101*. Beurs van Parijs 21 mei. (Slótprijzen.) 41 pet. compt. 93.50 3 pet. G8.95. Bij den strijd over de verandering van art. 4 der wet van de Maatschappij tot nut van 't algemeen wordt belangstel lenden de lezing aanbevolen eener brochure van den hoog leeraar P. Hofstede de Groot, getiteld: //Het Christendom zonder Christus, 't welk velen nu ook in Nederland willen invoeren. Een waarschuwend woord aan Nederlands volk", uitgegeven te Groningen bij J. Qomkens Jz.,1855 prijs ,45. (Ook te vinden in Waarheid in Liefde", Tijdschrift voor beschaafde Christenen 1855 1ste stuk.) Getrouwd A. J. P. SAAYMANS VADER Goes, en clen 16 Mei 1855. H. C. KAKEBEEKE. Algemeens kennisgeving. Getrouwd H. J. VAN DE KAMER Geertruiclenberg, en 21 Mei 1855. C. P. LAMMEES. Getrouwd Dr. S. Sb. CORONEL Middelburg, en den 21 Mei IS55 S. E. LEVEY. Bijzondere en algemeens kennisgeving. Bevallen van een Zoon G. M. STUART, VERDOORN. Vlissingen IS Mei 1855. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden beviel voorspoedig van een Meisje N. E. KAMER MAN, geliefde Echtgenoot van Middelburg, Dr. J. C. DE MAN. den 19 Mei 1855 Heden beviel van eene Dochter L. A. VERHULST, geliefde Echtgenoot van WestkapelleA. W. MESSER. den 20 Mei IS55. Heden werd ons ouderhart diep getroffen door het over lijden van onze oudste Dochter KLARA JOHANNA DOUW, geliefde Echtgenoot van JAN TA VENIER, in den jeugdigen leeftijd vail 20 jaren en 10 maanden, nala tende een Kind.' Wij hopen in Gods wijzen raad te berusten. Middelburg., A. DOUW. den IS Mei 1855. J. TAVENIER. Gevoelig voor de vele blijken van deelneming, mij betoond bij gelegenheid van mijnen 70ste Jaardag, op den 19 dezer, betuig ik daarvoor bij deze mijn' welmeenenden dank. Middelburg, H. A. ABRAHAMS, den 21 Mei 1855. ZEEAJWSCIIE MAATSCHAPPIJ VAN STOOMVAART. De Directie zal op Donderdag den 24 dezer, des avonds ten zeven ureten Huize van den Heer J. C. MEIJER iu dé Noordstraat alhier. Rekening doen over hare admi nistratie over 1854, waartoe de Aandeelhouders op naam worden uitgenoodigd. De Notaris P. VAN DE GRAPT zal op Woensdag den 23 Mei 1855, des morgens om 9 ure, op de Graanbeurs binnen Middelburgpubliek presenteren te verkoopen eene extra collectie bestaande uit 14 a 1500 Stuks, aangebragt door den Bloemist J. REGEUR. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Woensdag en Vrijdag den 23 en 25 Mei 1855 telkens des voormiddags ten 10 ure, binnen Arnemuiden, in de Langstraat, wijk A no. 3, in het openbaar aan de meest biedenden verkoopen waaronder een KabinetSecretaireCommodeTafelsStoe len, Spiegels, Koper, Tin, Blik en IJzerwerkBedden en Beddegoedgemaakt Goud en Zilver enz. Voorts een fraaije Verzameling BOEKEN in verschil lende Eormaten waaronder de werken van Brakel. Ursinus, NewtonDoddridgeErskine en vele Godgeleerde werken van lateren tijd. De Dijksdirectie van de Watering van Groede en Baanst- polder is voornemens om op Vrijdag den 25 Mei 1855, des namiddags ten drie ure, in de Herberg de Witte Leeuwte Groedeonder hare nadere goedkeuring, alleen bij inschrijf, zonder opbod aan te besteden P. 1. 53000 VIERKANTE ELLEN KRAUAT, jaarlijks aan deze Polders te vernieuwen en te onderhouden, en zulks voor den tijd van Vijf Jarengerekend aan te vangen den eersten Junij 1855, en te eindigen den eersten Junij 1S60. Het Bestek en Voorwaarden ligt van heden ter inzage bij den Dijkb'aas van gemelde Watering en Pol der bij wien mede localen aanwijs is te bekomen. 's CffiravenstTaat H 278, De ondergeteekende berigt 'bij deze de ontvangst van eene nieuwe partij Meubelpapieren benevens eene groote sortering Gordijnpapier, zoo als Strepen Jalouzien- papier enz., van 20 cent de Rol van 12 Ellen en hooger Tevens is van heden af bij hem een Depot gevestigd van WASDOEKEN, zoo wel aan het stuk als de fraaiste Medaillons met Randen in alle breedtentot zeer lage prijzen. I. L. PINTO. NB. Gaat steeds voort met het verkoopen van Pakpapieren, Post- en Schrijfpapieren en andere Schrijfbehoeften. Boekhandelaar enz. te Schoondijke, heeft de eer zijnen Gewestgenooten te berigten dat hij zich eiken Woensdag te Oostburg in liet Logement de Eenhoorn bij de Weduwe EOKKÉ DE GOEDE hoopt te bevinden, alwaar hij1 ruim voorzien zal zijn van alle in zijnen Handel voorkomende Ar tikelen. Hij hoopt eiken Marktbezoeker zoo goed en goed koop van alle Soorten van Kantoor- en Schrijfbehoef ten, Boek- en Plaatwerken te voorzien dat alle Con currentie onmogelijk wordt. Buiten den Marktdag worden door bovengenoemde Weduwe Comraissien aangenomen. W. J. LEENHOUTg, Horlogiemakergeasorteerd in alle soorten van Horlogies Eriesche en Duitsche Klokken, te Schoondijke, heeft de eer het Publiek te berigten dat van bovengenoemde artikelen een ruim assortiment voorhanden is te Oostburg in het Logement de Eenhoorn bij de weduwe EOKKÉ DE GOEDEalwaar hij eiken Woensdag te spreken is. Alles tot vaste prijzen en twee jaren guarantie. Buiten den Marktdag wordendoor bovengenoemde Weduwe Commissien aangenomen. "De Diligeneedienst van Vlissingen, in verband met de Stoomjagten van Middelburg op Rotterdamzai eerst Zondag 27 Mei gestaakt worden en niet den 20 Mei zoo als in de voorgaande Courant was vermeld. G. B. VAN VARIK. Ontvangen een partijtje Gerookte ELFT bij J. DE WAARDT PELTEN. Eene aankomende Meid, niet beneden de 17 jaar, be- noodigd. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. Terstond een aankomend delftG no. 16. je benoodigd. Korten- is in alle, Boekwinkels voorhanden: VAN BRUTEN BIiEERERS vooj? alle §tamTeim9 off veffzamraeHirag- vara rarattag-© BSoelteera over allerlei valklseim vara "Wetemscïaa-p«leer ie Ipeste «Ier lae«5eraiilaag§c5ae Scïarijverss, tegera dem miteiia g"ewooim BTagem SPrSjjs vara Cits, a f J?9.ö€2> per 15eel vitara a ïgSflD IPagc IDrualks als «lie vara Siet "teeffÊgt vara Uitgaaf- door IS. VAN RERRSJJImet eene Voorrede van Prof. P. HOFSTEDE DE GROOT. 2 ain. 450 Pag./i,so. Zeer spoedig volgen: Deel'III. GESCHIEDENIS OER SCHEPPING, door II. BlJRiHEISTER. Hoogl. aan de Univ. te Halle. Naar den VIJFDEN druk uit het hoogd. door A. WINKLER PRINS. Me Veen e Voort: van Dr. BUIS BALLOT, Hoogl. te Utrecht. DEEL VI. JOHNSTONBE SCHEIKUNDE ffl HET MGELIJK8CH LEVEN. Vrij bew, n. het Eng. door Dr. J. W. GUNNING, Lector aan de Iloogeschool te Utrechten A. ADRIAN!. De uitvoerige Prospectus dezer belangrijke onderneming is in alle Boekwinkels verkrijgbaar. Het doel er van is, om tegen ongehoord lage prijzen Belangrijke en Populaire werken over allerlei vakken van Wetenschap verkrijgbaar te stellen. Alleen aoor een zeer groot Debiet is de uitgaaf mogelijk, waarom de Uitgevers vertrouwen dat zij in hunne, zoo z\j meenen, hoogst nuttige onderneming krachtdadig door het Publiek worden ondersteund, en eene uitgaaf mogelijk worde die de verspreiding van Nuttige Kundigheden, en alzoo de Geestelijke en Zedelijke Ontwikkeling onder alle Standen der Maatschappij zoo zeer moet helpen bevorderen. Ook Kleine LeesgezelschappenPublieke Bibliothekendie van Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen en andere Publieke Instellingen worden op deze Uitgaaf bijzonder opmerkzaam gemaakt. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4