en wijGode zij dank tot heden de zegeningen des vredes rangen genieten zoo moeten wij echter niet voorbij zien dat ook nu nog die eeudragt tusscheu ons dringend nooclig is om iets goeds tot slaud te brengende huishouding onzer gemeente al langer hoe meer op hechter grondslagen te ves tigen en deze al meer en meer in overeenstemming te brengen met de bestaande wetten en behoeften des tijds. Tot dit alles mijne heerenwil ik gaarne medewerken want niemand kan meer dan ik overtuigd zijn, dat twee- dragfc in eene gemeente is en zal blijven eene pest der maatschappelijke zamenleving; zij toch vernietigt het ge zellig verkeer, vergalt alle genoegens geeft aanleiding tot veinzerij en wantrouwenen leidt in het einde alleen tot nadeel van onschuldige ingezetenenwier belangen wij ge- roepen zijn naar ons vermogen te helpen bevorderen. //Ik eindig met den wenschdat in onze vergaderingen ook bij verschil van inzigt en uiteenioopende gevoelens deze alleen zullen strekken en worden dienstbaar gemaakt om het wezenlijk goede voort te brengenliet waarachtig belang en welzijn dezer gemeente te. bevorderenen onder ons altijd dien geest van onpartijdigheidverdraagzaamheid en welwillendheid mag voorzittendie eiken zweem van bitterheid en wantrouwen verbant. Dan, en ook dan alleen zal het mij nimmer berouwen dat ik heb voorzitterschap van dezen raad heb aanvaard SuitcttlanöscSp ttijimigrn. ECasg-elasaia. Londen 19 mei. De commissie die door liet lagerhuis op voorstel van den heer Iloebuck benoemd is om onderzoek te doen naar den staat der britsche expeditie in de Krim. heeft jl. dingsdag het getuigenverhoor gesloten; zij is thans bezig haar verslag op te maken en de slotsom op te geven van de verklaringen die zij van de door haar ondervraagde deskundigen en slaats-ambtenaren ontvangen en reeds in lijvige boekdeeleu aan het parlement en het land medege deeld heeft. Belangrijke ontdekkingen heeft de enquête niet opgeleverd; dit erkent ook The, times, die in der tijd zoo sterk op het instellen der enquete aandrong, doch wijt de onvruchtbaarheid van het onderzoek grootendeels aan de> handelwijze der commissie. In de zitting van het lagerhuis vau 16 dezer is de wet tot afschaffing der kerkelijke belasting behandeld en verworpen met 217 tegen 189 stemmen. De regering leed daarbij dus een niet onbelangrijke nederlaag. Gisteren avond heeft lord Panmure, de minister van oorlog, in het lagerhuis het voorstel gedaan tot bevestiging- der verschillende militaire departementen. Lord Palmerston deed aan het huis de mededeeling dat de plannen van lord Dundonald tot vernieling van Se- bastopol en Kroonstadt, na onderzoek zijn gebleken onuit voerbaar te zijn. Door sir Bobert Peel werd berigt clat reeds 1000 vreem delingen voor het vreemden-legioen zijn aangeworven en nog 3000 Zwitsers verwacht worden. The Mornirigpost berigt dat prins Albert, koning Leopold van B'elgie en de koniug regent van Portugal, agnaten van den regerenden Hertog van Saxen-Coburg-Gotha, hunne lang geweigerde toestemming tot de staats-regeling van het hertogdom hebben gegeven. Volgens telegrafisch berigt uit Konstantinopel heeft de sultan den 12 dezer eene wapenschouwing over de f'ransche keizerlijke garde bijgewoond. Uit de Krim is ver nomen dat de Engelschendie nieuwe batterijen oprigten op 50 schreden van de russische schildwachten staan. Inhet kamp voor üebastopoi zijn 6000 man sarclinische troepen aan gekomen. Sgsaraje. Eene depeche uit Madrid van 11 dezer houdt in dat niet de betaling- van de achterstallige coupons op dien dag een begin was gemaakt. De zeilde depeche houdt nog in dat de commissie voor het budget in den nacht tusscheu den 13den en llden cle noodzakelijkheid van eene buitengewone, contributie aangenomen heeft. De voorwaarden hiervan zijn echter nog niet vastgesteld'. -De heer Madoz zal weldra aan de cortes het ontwerp van eerie organieke wet betreffende de rekenkamer aanbieden. Volgens dat ontwerp zoude de rekenkamer, benoembaar door de cortesgeene uitgaven geldig mogen verklarenwaarin niet op het budget voorzien isen zoude zij geinagt.igd zijn elke magtsoversehrijding der regeringin zake van uitgaven te doen vervolgen. BBüaiiZscBaïaEinï. Weenen 18 mei. Eergisteren was alhier ter beurze het gerucht verspreid dat door lord "Westmoreland en den heer de Bourqueney de voorstellen waren verworpen die thai s formeel door de russische gemagtigifen zouden gedaan zijn eu dat zij zeiven andere tegeu-voorst ellen zouden hebben voorgelegd. Dit berigt wordt echter later niet bevestigd. Zoo veel is intusschen zeker dat beide opgenoemde staatslieden da gelijks bijeenkomsten hebben met graaf Buolen wel naar men zegt, tot voorbereiding eener eind-conferentie die spoedig op handen zou zjtjn en die voornamelijk zou loopeu over het weigerend antwoord door de beide westerse be mogendheden gege' en op de laatste voorstellen van Oostenrijk. Gisteren is hier eene nieuwe circulaire van Petersburg ontvangen, -geteekend door den graaf von Nesselrodc en welke een volledig overzigt bevat van alle onderhandelingen tot op heden gevoerd over de oostersehe kwestie. Heden heeft prins Gorfchakoffeeue langdurige bijeenkomst met graaf Buol gehad, waarin hij mededeeling moei gedaan hebben van genoemde circulaire, die morgen in de Wiener zeitung zal voorkomen. Dezer dagen is door graaf Coronini, opper-bevelheb- ber der oostenrijksche troepen in de Dunau-vorstendommen cle krijgswet afgekondigd. Men verzekert dat de reis des keizers naar Galicie, ten einde het aldaar verecnigde oosteurijksche leger in oogen- schouw te nemen, denkelijk nog in den loop van deze maand zal plaats hebben. Parijs 19. mei. De moniteur bevat heden het officiële rapport van den generaal Canrobertbetrekkelijk de aanval len op 12 en 3 dezer. Men vindt er in bevestigd dat op den vijand onderscheidene werken zijn veroverd. Een uitval door de Bussen beproefd om deze te heroverenwerd terug geslagen en kostte hen aanmerkelijke verliezen. Van de zijde derEranscheu zijn 11 officieren gedood, waar onder de zeer betreurde kolonel Vienot, en 22 officieren gewond. Overigens zijn van de manschappen 158 gedood en 600 geblesseerd. Het aftreden van Canrobert geschiedde van zijne zijde naar men hier met zekerheid weetniet vrijwillig. De kei zer was er namelijk in niet geringe male ontevreden over, dat Canrobert geen grooteu algemeeuen aanval beproefde, al bad hij daartoe ook het uiterste op iiet spel moeten zet- len. Uitdien hoofcle liet hij den generaal gevoelen, dat het hem aangenaam zoude wezen wanneer hij zijn ontslag- vroeg-. De generaal gehoorzaamde onmiddelijkcloch bad tevens om als divisie-generaal in de Krim te mogen blijven ten einde bij den eersten den besten storm te bewijzendat hij liet stonnloopen niet had uitgesteld uit. zucht tot zelfbe houd. Dit laatste verzoek werd door den keizer gaarne bewilligd en was het op dien grond, clat het, besluit genomen werd krachtens hetwelk de generaals Canrobert eu Pélissier. elkander in hunne respectieve posten "vervangen. De keizer is voornemens om cle geheele garde te mo- hiliseren en daaruit een keurkorps van 2 a oOQQ man te kiezen en zulks met het oog opeen rnogelyken europescheu oorlog. Tot dus ver we-rclen achtereenvolgens 100.000 man fran- sche troepen naar de Ivriin gevoerd. Daarvan zijn 60.000 door ziekten gestorven en terug gekeerd of op het slagt- veid gedood of gekwetst, zoo dat thans slechts 10,000 man Eranschen in de Krim aanwezig zijn. 3.Cjrtt}öinQot. Den 20 dezer is voor Middelburg bestemd ter reede van Vlissingen gearriveerd het barkschip Maria gezagvoerder E. E, N. van Wulven, met koffij en suiker, van Samarang naar Middelburg. Den 20 dezer is van "Veere naar Cardiff vertrokken het barkschip Westkapellegezagvoerder M. Booderkerk Jz. Tot den 18 dezer zijn voor Antwerpen bestemd ter reede van Vlissingen gekomen: Jeune Justine, Mauffret en Radical, Amos beide van Londen met guanoAurora M'athiuussen van Gr. BeltFriederikeHollervan Svencl- borgKleiner BernardVoss van BremenAnnecluna Boon, van Oclenzee en JohannesProhn, vanGolberg, alle vijf met roggeHendrik en VbboMullervan Konings bergen, LetananCampbell, van Alexandrie en Heleïie, Hommes, van Konstantinopel, alle drie met lijnzaad; Gwa- liolTaylor en Countess of YarbroSummer beide vau Akyab met rijst; LouiseSchwabevan Wolgast, Kesta, WaumacherDer WeigerLadwigAuguste WildeEugen Brandt, alle vijf van Stettin, CitoÜmlauf,van Koumgs- gen en EmanuelLannested van Samoa (Noorwegen), alle zeven met hout; Johannes, Hein richvan Harsens Anna Sophie, Junkey, van YsladEllida Johanna, Larson, vau Malmoë, ElseNissen, van Grenace, Ane Marie Calhrine, Jespensen, van Kjöge, AntoniUlpls van HorsensEr au EngelLaersvan SamsoeThomsonSonnichsenvan Haderslede en Wil heimineBrunckhorst, van Logster, alle negen met garstPenna GerardaStruyk en SylviaVV eze- man, beide van Triest eu Sarah Ann, Joysvau Marseille, alle drie met stukgoederenF anilineEosier van Palermo met olie. Yoor Gent bestemd is aldaar ter reede gekomen Fricnch, Ellis, van Londen met rijst. Yan Antwerpen is de Schelde afgekomen eu naar zee gezeild de zweedsche oorlogs-stoomkorvet Oradokomman- dant Inde beton naar Karlskrona niet wapens; SelinaJas sen, Sex S'ódskende, Clausen AbbaHurrebye Thorsen Anthonsen en GudenaaeHolm, alle vijf naar New-Casl.le, Oscar, GunclesenChristiana. Bruin, Ellen, Svarrer, Con- tordiaIbsen en FortunaBolt, alle vijf naar Engeland, Anna Maria, Mandoe, naar Elensburg. Martin Frede- rikAndersen en LeedsPearson, beide op avontuur HaabetMuller, naar Kopenhagen, Charles, Simpson naar ErederiksaudGrecian DaughterCalvernaar de Oostzee, 'Woodlark, llunter, naar Huil en Anna F. Schmidt I Mulliken, uaar Cardiff, alle achttien in'ballast; AmyAt kinson, naar Louden, Maria del Filar(Jrfinam.ar de Havana, FhilomeneJewitt, naar Boston. Paulineflan sen, naar Singapore, Emma. Divoortnaar Huil, Ellen Gas/Ie Cleyus naar Bombay eu Al/onso Maria, Balsai.no, naar Marseille, alle zeven met stukgoederenSpring Spar ling naar Goole met tarwe; Mariner's Hope Jewitt., naar London, Admiral, Hawks wart h naar Goole, beicle met suiker; Lmdou Packet, Jaeohsen naar Dant.zig en Iler- mina Mogeusen naar Koningsbergen beide met dakpannen. Van Geut, zijn naar zee gezeild: Catharina, Baartman, Jules Sophie Barin beicle naar Engeland Lear,der Toz- zard, Londen en EendragtHeekstra op avontuur, alle vier met hallast. Van Vlissingen is naar zee gezeild Clemensvan Eyk, naar Sunderland met ballast. a nlstc tlieunistij ing en. St. Petersburg 19mei. Prins Gortehakoff meldtonder dagteckening van den 12, dat het vuur van den vijand voor Sebastopol gematigd was- De geallieerden legden nieuwe batterijen aan, terwijl de Bussen er eveneens acht nieuwe daarsteldeu. Den 12 be werkstelligden zij vrij gelukkig een uitval voor het bastion no. 3waarbij eeuige kanonnen der Engelschen werden ver nageld. Op den 12 hadclen de geallieerden eene mijn doen springen bij het bastion no. 4, zonder daardoor schade aan te rigten. Marseille 19 mei. De Carmel heeft alhier berigt en aangebragt uit Konstanti nopel van den 10 dezer. Volgens deze waren de moeijclijk- hedenbetreffende de doorgraving van de landengte van Suez uit den weg geruimd 'en verwachtte men den firman waarbij aan den beer de Lesseps de noodige concessie wordt verleend. Naar verschillende deelen van het ottomauische rijk zou den commissarissen vertrekken om cle christenen te eni-pleren, in gevolge de uitgevaardigde Hat li Sheriff, waarbij evenwel bepaald wordt dat de niet nrazelmansche soldaten slechts de minderheid van het leger zullen uitmaken. Al de in het kamp van Maslak vereenigde troepen maak ten zich gereed oiri in de rigting van Odessa en den Donau op te rukken. In een bijvoegsel van de Presse d'Orieul van 10 dezer wordt op grond van tijdingen uit de Krim van den S het gerucht medegedeeld dat een hardnekkig gevecht zou hebben plaats gehad tusscheu cle Bussen aan de eene zijde eu de Turken en Egyptenaren aan de andere, op cle hoogten van Balaklava. De turksche troepen moeten zich gedurende elf uren bewonderenswaardig hebben gehouden terwijl een ter hulp gesneld korps van de geallieerden de overwinning zou beslist hebben. Parijs 21 mei. De generaal Canrobert is door Z. M. tot grootkruis van het Legioen van Eer benoemd. illiööriat nan Ib-ruorr. rsr SB dB y S SS Si 'IP §5 E5BS Pi. Tra2s§cSB<ö32 fWÜiïlalelbMïTg- «sa Ë&ot4ejrd»m. Uren van vertrek in Mei. 4.30 6 Van Kïiddeiburg. Woensdag 23 's nj.org. -1 ure. Donderdag 24, n Vrijdag 25, Zaturdag 26, Zondag 27u Dingsdag 29, Woensdag 30, a Donderdag-31, Vrijdag 1 Junij Zaturdag 2,'smidd. 12 Zondag 3 's rnorg. 2 Dingsdag 53 9,30 10 11 ÏY ,30 Van Rotterdam. Woensdag 23's more. 9 ure. Donderdag24, 's midd. 12 Vrijdag 25, 12 Zaturdag, 26, 12 Zondag 27, u 12 Dingsdag- 29,'smorg. 5 Woensdag-30, 5 Donderdag-31, 0 Vrijdag TJunij, 6 Zaturdag 2u 7 Zondag 3, 7 Dingsdag 59 ■^'"asa 'S'SsssiBag-eEa op ESot4e£*ï3i&m. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingen. Woensdag 23?s morg. 3 ure. Vrijdag 25, 5 Maandag 28, 8 Woensdag 309 Vrijdag "1Junij10 Maandag 4,'s midd. 12 Van BLotterdam. Dondercl. 24, 's morg. 9 ure. Zaturdag' 26, 9 Dingsdag 29, 9 Donderd. 31u 9 Zaturdag 2 J unij9 Dingsdag 59 fssa Middelteuurg- op S5seirÊBizee era E-SergeEa 05» iKooara Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Vrijdag 25's morg, 5 ure. Maandag 2S, h 7,30 Vrijdag 1 Juuij11 Maandag 4-, uamidd. 1,30 Va ia 'JTbolen. Zaturdag 26 's morg. 5 ure. Dingsdag 2-9, 7,30 Zaturdag 2 Junij11 Dingsdag 5, namidd. 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3