sM 1 |l Ij S ver, jd. 35 j. A. Sporry, jm. 26 j. met. A. C. Herman wed van A. Padmos, 30 j. J. Kroeze, jm. 38 j. met M.W.Pa tel band jd. 2 jaren. BevallenS. Heringa geb. Hagedoornd. M. J. Meyn- derts geb. Meijerd. M. van der Harst geb. Mullerz. N. van lvesselen geb. Hellegrimz. G. M. Stuart geb. Ver doorn z. G. D. Turk geb. Buteux, z. OverledenC. Naereboufcd. 5 j. IC. Koppejanz. 18 j. J. P. Gassmann, z. 2j. J. W. van Hecke, d. 2 j. S. Ber- remanjd. 27 jaren. Goesvan 12 tot 19 mei. Gehuwd: A. J. P. Saaymans Vader, jm. 25j. met H. C. ICakebeeke, jd. 20j. P. A. de Jonge, jm. 25 j. met IC. J. Clement, jd. 27j. C. G. van Es, jm. 36 j. met E. Holle man jd. 27 j. P. JCousemaker, jm. 21 j. met M. C. van Eraassen, jd. 19 jaren. Bevallen: I. J. G. Scheele geb. Jongejan, z. A. T. van der Hoek geb. Eekhartz. M. J. de Witte geb. Kerkhof, z. Overleden: D. Verburg. z. 5 maand. J. Scheele, z. 1 dag. M. Verplanke vrouw van J. den Herder, 31 j. C. van den Berge wed. van E. Sandïjck6S jaren. Zierikzee, van 12 tot 19 mei. Gehuwd: J. Hansen, jm, met. M. van der Ploeg, jd. E. J. van de Vate, jm. met J. Weegman, jd. BevallenW. van Streyn geb. Krabbed. J. W. de Jonge geb. de Crane, z. J. Wiener geb. Erenk, d. J. Leruson geb. van den Boogerd, z. M. de Waart geb. de Eaepe, cl. H. J. Koreman geb. Zégers, zoon. Overleden: K. Roskam z.ljaar. C. Tuinman jd. 19 j. J. T. Groenewegen wed. J. Verelve, 82 j. C. J. Bakker vrouw van C. van Schelven, ,16 j. C. A. Cau weduwn. van J. C. Mogge Pous, 66 jaren. Hulst, van 1 tot 15 mei. Gehuwd: Eraneiscus Johannes Riemsjm. met Dorothea Burmjd. Petrus Johanues de Koning jm. met Paulina .Gijsel jcl. Ludovicus van de Walle, jm. met Petronella Catharina Platjouw, jd. Joseph us Eraneiscus Vastenhoek, jm. met Cecilia Judonia Janssenswed. van G. E. van Wed dingen. Joseph Aloisius van Heterenjm. met Coleta Re- gina Lalemant, wed. Lev. Wauters. Jan Bernard Baeijens, jm. met Catharina Adriana Le Roy, jd. Bevallen Johanna Adriana de Koning geb. Brijssinck d. Virginie Petronella van Waesberglie geb. Schuerinanz. Jo sephine Petronella Ereijser geb. Parijs, dochter. Overleden: Maria Johanna Baert, lj. Leendert Marinus van Homberg 2-A- j. Christina Lansiv, jd. 2S j. Aloïsius Vermeulen, 1 jaar. VearSiOéiite Q&2aE*<r5ea'eEMle Goederen» Te Middelburg, 18 mei 1S55. Heerenhuis, tuinmanswoning, stalling, tuin, bosch en moestuin, zamen groot 1 bunder 05 roeden 82 ellen, las ten/ 40 24. Verkocht voor 3007. 1 bunder 31 roeden 20 ellen Weiland, gelegen onder Mid delburg, lasten ƒ18,35. Verkocht voor 1036,66. 1 bunder 8 roeden 40 ellen Weilandgelegen onder Mid delburg, lasten ƒ17,52. Verkocht voor 970. 1 bunder 2S voeden 40 ellen Bouwland, gelegen onder Grijpskerke, lasten ƒ21,07. Verkocht voor ƒ1061. 1 bunder 68 roeden 60 ellen Weiland, gelegen onder Grijps kerke, lasten 27,63. Verkocht voor ƒ1286. 78 roeden 60 ellen Weiland, gelegen onder Grijpskerke, lasten 11,83. Verkocht voor 750. MeteoroflogugeJae waaa-memiJBg'eini 9 gedaan op 's Rijks Werf te Vlissingen, des middags ten 12 ure. Mei 1855. I Wind. 3 s I 1 M M- Aanmerkingen. ZZO j3.4 N OtN 2.3 Nt. W 1.2 N N 0 6.7 tel.10.1 H 0.1 10.2 9.4 11.8 10.1 10.6 12.0 fost 1 31766.1 16.0 755.3 752.1 750.5 752.7 7 60.-8 767.2 0.66 0.65 0.S0 0.82 0.65 0.65 0.60 6.50 8.03 8.48 7.86 6.28 6.78 7.80 bewolkt, betrokken, bewolkt. helder. t a i e ira e au e ff a a I |<1; /van de tweede kamer der staten-generaal gaan A^te^^mffc^teren niet uiteenmaar zullen de werkzaamheden om later eens drie weken vacantie te nemen. Aangaande de'verdeeling van het rijk in kiesdistricten om de vertegenwoordiging in overeenstemming met de toe- nemenclè bevolking, te brengen, verneemt men dat bij de reseriug in het te maken ontwerpin strijd met de thans bestaande verdeelhig-, ^tch -grondslag zal liggen om kies districten, van 4.4,000 zïjpen ieder, te maken. Algemeen houdt men het er voor dat het wets-ont- werp op het lager en middelbaar onderwijs in deze zitting niet afgedaan zal kunnen worden. Het onderzoek in de afdeelingenvan hetwelk men het verslag iederen dag te gemoet ziet, moet tot zeer uiteenloopende gevoelens aan leiding hebben gegeven. Drie der afdeelingen moeten zich hoofdzakelijk hebben bezig gehouden, om het geheele ont werp af te keuren zonder eeuige verbeteringen te hebben voorgesteld. 6j»4ïnBaeemtfea*&&sï vai Siexriïizee. Zitting van 19 mei. Voorzitter mr. Fokker. Afwezig inr. Cau, door sterfgeval in zijne familie en de heer Landsknegt uit de stad. De notulen van den 30 april worden gelezen en goedgekeurd. De in de vorige vergadering aangehoudene beslissing op het rekwest van J. Moolenburghnopens de 'uitwatering zijner polders in het dijkwater komt in behandeling, zijnde het rapport der deskundigen alsnu ingekomen; dit rapport geheel consonant zijnde met het advies der commissie, wordt afwijzend op het verzoek beschikt. Wordt gelezen het in de vorige vergadering uitgebragte en ter visie gelegene rapport der commissie van fabricage, op het voorstel van burgemeester en wethouders tot vast stelling eenex' verordening tot heffingen eene dito tot invor dering van gelden voor gebruik van gemeente-gronden conform dat voorstel besloten. De rekeningen van het yoomseh-katholijk armbestuur, dei- commissie van de bank van leening en der commissie van den straatweg naar Brouwershaven over 1854, worden ten fine van ondei-zoek gesteld in handen van de heeren van der YlietLandsknegt en Ochtman. De voorzitter deelt mede dat ingevolge het door den raad aangegevene omtrent het wenschelijke, dat door het rijk werd overgenomen de St. Lievens Monsiertoren burgemeester i en wethouders dit verlangen aan Z. M. ter kennis hebben gebvagtdat daarop echter een afwijzend antwoord is be komen als bobbende die toren bij de later aangebragte ver kenningsteekenen geen nut voor de zeevaart; dat zij hebben op doen nemen hoe veel het zoude kosten om de bouwvallige contreforten te doen herstelleneven als dit vroeger met één contrefort is gedaandat die kosten zouden beloopen 9100; dat evenwel dan nog maar de toren een groote steenklomp zoude zijn en volstrekt niet meer vertegen woordigen het kunstgewrocht dat het vroeger was; dat het welligt vijfmaal meer zoude kosten om die toren in den oorspronkeüjken stijl te doen herstellen; dat zulks verre boven de financieels krachten der gemeente zonde zijn daargelaten dat bij het ontkend worden van eenig nut van den toren die uitgave geheel doelloos zoude zijn dat aan burgemeester en wethouders dus slechts twee voorstellen overblijven a. het - doen omrasteren en alzoo laten staan en dus langzaam vervallen van den toren of b. de geheele amotie; dat het eerste zoo wel voor personen als voor nabij gelegen gebouwen gevaarlijk zijn kan, daar de omrastering nooit het gevaar geheel zal weg nemen en dus burgemeester en wethoudershoe noode en huns ondanks ooktot het tweede voorstel hebben moeten overgaan zoo dat zij voor stellen gemagtigd te worden na bekom ené hoogere authorisatie den toren te gelde te makenover welk voorstel zij om het gewigt der zaak voorstelleu de discussie in volgende bijeenkomst te doen plaats hebben waartoe wordt besloten en de stukken ter visie gelegen. Wordt medegedeeld de koninklijke goedkeuring, verleend op de verordening tot heffing van schoolgelden, met autho risatie op burgemeester en wethouders om de afkondiging daarvan te doen dat de verordening met 1 julij in werking treedt. Worden gelezen 2 missives van de commissie van fabrikage omtrent ontstane schade aan het Sas als eene op de dienst van 1854 ad f 199,85 en eene ad f 390 op de dienst 1855, om de urgentie goedgekeurd, te vinden uit hoofdstuk: werken. Idem eene missive van de zelfde commissie, nopens eene calamiteit aan den dijk van het dijkwater welke burgemeester en wethouders geauthoriseerd worden tot de begroote som aan te besteden. De directie der gymnastic-sehool heeft een voorstel inge leverd om haar lokaal disponibel te stellen tot het les geven aan 25 a 30 kinderen van de armenschool, mits genietende 100 uit de gemeentekaswaartoe wordt besloten; echter ten gevolge eener aanmerking van den heer Egter als proeve voor één jaar. Wordt gelezen eene missive van gedeputeerde staten houdende mededeeling van bedenkingen op de verordening van policie tot verkoop van vleesch gesteld in handen der commissie voor de strafverordeningen. In gevolge advies der commissie ad hoc wordt aangenomen een vooi-stel van burgemeester en wethouders tot verandering van het reglement van orde van den raad en de instructie van den secretaris (dat deze bij ontstentenisdoor een be ambte der secretarie en niet door een raadslid vervangen zal worden). De commissie voor de rekeningen adviseert tot goed keuring van de rekening van het evangelisch luthersch en het christelijk afgescheiden armbestuur over 1854maar tot terugzending van die van het algemeen armbestuur en die van de commissie voor de bouwvallen de eerste tot een redres van drie centen, verkeerdelijk in uitgaaf gebx-agt, de tweede tot het bekomen vau inlichtingen. Op voordragt van burgemeester en wethouders wordt tot plaatselijken roeijer en proever aangesteld M. van den Eude, gepensioneerd rijks-commies. Idem aan J. Tuinman dc grasmaaijing verhuurdonder goedkeuring van gedeputeerde staten van eenige wegen om 8 tot 1857. Als leden van toezigt op de weverij worden aangesteld jhr. J. L. de Jonge en S. Cr. Nauta van der Grijp. De vergadering gaat over tot de behandeling van de ver ordening op liet brandwezenwaarvan de 15 eerste artikelen worden.goedgekeurd; waarna de vergadering wordt gesloten. tfUeaJieeasiejraiMt vaai Aaa-cleinilïHan'g'. In de zitting van den 8 dezer had alhier de installatie plaats van den heer P. L. Reepmakerals nieuw benoemd burgemeestër dezer gemeente. Nadat zijn edele door den voorzittenden wethouder P. 'J. Carpentier in eene gepaste toespraak namens den raad werd geluk gewenscht met zijne benoeming, antwoordde de heer Reepmaker in de navolgende bewoordingen Thans als uwen voorzitter optredende, is het eene be hoefte voor mij u mijne heerenmijnen opregten dank te betuigen, voor de zoo ik vertrouw welmeenende wenschen bij de aanvaarding mijner nieuwe bedieningik gevoel ten volle het gewigt van de taak die ik op mij heb genomen eene betrekking die zoo waardiglijk door mijnen voorganger is vervuld gewordenleed doet het dan ook mijleed doet het voorzeker vele ingezetenen, dat de heer BlmdenbacU redenen heeft gehad, overwegend genoeg" om hem te doen besluiten een ambt neder te leggen dat ik geloof, mijne heerenwij zijn er allen van overtuigdgewis aan geen ijveriger en bekwamer handen in deze gemeente kon worden toevertrouwdmoge bij dan in den dank der ge meente maar bovenal in zijn eigen hart, die voldoening vindendie de beste belooning is van den mandie de bewustheid met zich omdraagt zijn pligt te hebben vervuld. a En ik, als opvolger van zulk eenen voorganger, ken mij zeiven geene eigenliefde genoeg toe om te wanen dat ik die zelfde kunde, die zelfde geschiktheid voor dit ambt zoude bezittenen hierdoorik wil het niet ontkennen wordt mijne positie' te moeijelijker en drukt de taak die ik op mij genomen heb, ook des te zwaardernogthans, ik heb die op mij genomenen met het. oog op den eed dien ik heb afgelegd zal ik mijne beste pogingen aanwenden om aan de verwachting en het vertrouwen dat men in mij mogt gesteld hebben, zoo veel in mij is te beantwoorden; maar ik heb hiertoe noodig en verzoek u vriendelijk en dringend om uwe voorlichting, uwen raad, uwe welwillende rnede- werkiugten einde door een eendrachtig en gemeenschap pelijk overleg tot welzijn en bloei dezer (in t egenoverstelling met anderen) zoo gezegende gemeente, naar ons vermogen werkzaam te zijn. u Niet onbekend is het mijdat door sommigen in deze gemeente is aangemerktdat ik als een vreemdelinghier niet geboren, niet zeer aanspraak kon maken op de onder scheiding die mij thans is te beurt gevallen. Vergun mij hierop te antwoordendat ik naar die onderscheiding nim mer verlangd hebdat ik geene eerzucht gevoeldezelis nooit den wensch bij mij is opgekomen gaarne dit ambt t.e willen bekleedeudat het mij is aangebodenen ik alleen na rijp beraad mij verpligt heb gevoeld hetzelve aan te nemen; ook vraag ik het de zulken: hoe kan men mij nog als een vreemdeling beschouwendie bijna het vierde ge deelte eener eeuw in uw midden heb doorgebragt! ik ben in deze gemeente gehuwd geweestmijne kinderen zijn er geboren en bet stof van geliefde betrekkingen rust in hare groevenom alle deze redenen ook om de vriendschap die ik van vele inwoners sedert jaren heb mogen ondervinden, is deze gemeente mij dierbaar gewordenja ik durf zeggen even lief als zij die genen isdie op haren grond zijn ge borenook mij bezielt eerbied voor deze grijze stad, die eens groot en rnagtigmeer dan eenige andere plaats de wisseling en onbestendigheid van dit ondermaausehe heeft moeten ondervindenen thans nog naauwelijks opgemerkt door den vreemdelingechter met gouden letteren in de geschiedenis des lands staat aangeschrevenen waar de bewijzen van eendragt en heldenmoed nog als gedenktee- keuen in deze raadzaal aanwezig voor het late nageslacht worden bewaard; (eene schilderij, voorstellende den aanval der Eranschen op Aardeuburgden 26 junij 1672, die tot tweemalen hervat, echter door de burgers, vereenigd met eene kleine bezetting werd afgeslagenwaaraan zelfs vrou wen deel namen. Ook is aldaar aanwezig het zwaard van den toenmaligen bevelhebber der stad, Elias Beekman) eene gemeente die nog voor weinige jaren als voorbeeld van eendragt en burgerzin werd geroemd, en die ondanks de wisseling van tijden en geslachten echter hier den al- ouden roem wist te handhaven en bewijzen gaf dat zij ge trouw bleef aan die oude leuze onzer vaderen n eendragt maakt magt." u En schoon wij niet meer die rampzalige tijden beleven, toen vereenigde krachten van ingezetenen vereischt werden om- een woesten vijand van hunne haardsteden te weren

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2