NEDERLANDS IMDEL-MATSCHAPPlï PLANTEN EN GEWASlMp' HUIS EN ERF, im mms sm sar, VERKOOPING VAN STRANDGOEDEREN. MAATSCHAPPIJ TOT INDIJKING DER OP- EN AANWASSEN IN DE OOSTËR.SCHËLDË. "Verbeurdverklaring van Aandeelen, waarop de aangevraagde Stortingen niet betaald zijn. Het Bestuur vau bovengenoemde Maatschappij heeft de eer de Hïï. Aandeelhouders die zulks aangaatte berigten, dat de Certificaten of Actiënde hieronder staande Nom- mers dragende, volgens artikel 17 der Statuten, bepaaldelijk ten voordeele der Maatschappij zullen verbeurd verklaard wordenwanneer de opgevraagde Stortingen op deze Certi ficaten of Actiën niet vóór den 7 Junij 1855 zullen plaats gehad hebben. No. No. 1 lot eu met 200 20661 loten met 21100 221 240 21201 21610 251 u 260 21616 ii 21630 291 rr 310 21641 21660 381 u 420 216S1 a 21695 451> u 500 21701 a 22300 521 u 530 22501 23220 541 n 550 23301 23500 601 n 610 24001 r, 25040 631 u 640 25101 n 26200 671 u 680 26301 li 26500 691 u 700 26601 l, 26700 721 u 730 26S01 26900 757 li 760 27201 27900 771 li 780 2S001 ,i 28300 811 y 8-20 28381 li 29140 S31 ll 980 29201 li 29320 1031 y 1070 29401 li .29660 1201 u 1240 29681 29820 1251 n 1320 29841 II 29880 13S1 n 1480 29901 ii 30180 1521 n 1530 30701 a 30740 1541 1560 30761 ii 30940 1611 1620 30961 a 31000 1631 piaE 1730 31021 ii 31040 1741 1750 31418 U 31430 1761 2400 31432 U 31433 2501 SOOO 31435 U 31444 8101 H 8200 31446 U 31452 8241 u 8260 31459 ii 31473 8281 V 8400 31531 II 32570 8501 li 8700 32591 II 33190 8901 II 9900 33211 ,1 33770 10001 ii 10300 33831 ,1 33850 10401 ,1 14500 33871 n 34050 14601 II 17400 34091 H 34230 17501 ii 18600 31-271 n 34370 19501 11 19700 31391 u 34410 19776 ii 20300 31-451 ii 34790 20401 ii 20475 34911 ii 8505C 20501 ii 20505 35071 H 35075 20511 ii 20545 35085 ii 35290 20541 ii 20620 35311 u 35470 De Secretaris G. PASSON. No. 35476 lol en mcl354-90 35511 35911 364-71 38231 38651 3S6S6 3S771 38791 38831 4-0071 41211 4-1351 41461 41501 41601 41966 42021 42161 42186 42226 42321 42366 42381 42441 42686 42 S 4-1 4474-1 45291 45991 47061 47241 47520 47661 48681 48801 48901 49061 49076 49301 49401 49525 49961 35890 36270 37690 38640 38660 38760 3S780 3SS20 39690 41190 41330 41450 41490 41580 41935 42010 42135 42180 42215 42305 42350 42375 42395 42525 42825 4-4-490 45190 45940 46350 47120 47500 47560 48620 48740 48820 49050 49070 49200 49340 494-80 49900 50000 De Heer J. ERANSEN VAN DE PUTTE te Goesis van wege de Maatschappij belast met den Ontvang der Stortingen en gemagtigd daarvoor Kwitantie op de Bewijzen van Andeel te geven. Veiling te Amsterdam, op Dingsdag 26 Junij 1855, des voormiddags ten tien ure, in het Lokaal de Witte Zwaan, op den Nieuwendijk, van ongeveer 12500 Ned. Ponden Sapanhout 1 liggende te u 12500 u m Geelhout j Amsterdam. n 6500 Sapanhout liggende te 6500 v Geelbout j Rotterdam. 82416 Bossen Bindrotting, liggende te Amsterdam. 55943 b dito, t Rotterdam. 5040 n dito, n Dordrecht. 5570 n dito, b f Schiedam. 4623 v dito, v Middelburg. 73 Zakkeninhoudende ongeveer 2800 Nederlandsehe Ponden Akar Koenjietliggende te Amsterdam. 641 Balen Lange Peper Botterdam. 75 Balies Kanferj 1699 Zakken 333 ICranj G-om-Elastiek, liggende te Amsterdam 1082 Zakken dito, ff Rotterdam. 27 Kisten. Gom-Damar, Amsterdam. 6 ii Damar Mata Koetjiug u Rotterdam. 122 Zakken 30 Kisten Getah-PerchaU Amsterdam. 12 Pakken J 1475 Zakken 2 Kisten ^ito, t/ Rotterdam. 2206 Blokk.&BIokjes J 38 Kisten Getah-LahoeAmsterdam. 25 dito, a a Rotterdam. 231 Pakken Cassia Vera, ff Arasterdam. 851 Cassia Tegablat, Rotterdam. 6 Kisten, inhoudende te zamen 169) A - iff n Amsterdam. Kruiken Aard-Olie en) 3 dito, inh. 66 Eless. dito, Rotterdam. De Directie geeft de verzekering dat zij vóór medio Sep tember aanstaande geene andere Bindrotting dan de boven gemelde hoeveelheden aan de markt zal brengen. Amsterdam14 Mei 1855. Heden den 15 en 16 Mei 1855 Ten verzoeke van ABRAHAM. BACKPartikulierwo nende te Oostburg, aan geen Patent subject, woonplaats kiezende te Middelburg, ten Kantore van den Heer PIE- TER REKKER, Procureur bij de Arrondissements-Regt- bank te Middelburg, wonende te Middelburg, dien hij ais zoodanig heeft aangesteld en voor hem werkzaam zijn zal; en uit krach te van een Vonnisdoor de Arrondissements- Regtbaiik te Middelburg op den 25 der vorige maand bij verstek uitgesproken magtiging inhoudende tot het doen dezer Derde Openbare Dagvaard, vermits na te meldene Gedaagde op de Tweede, ten dienenden dage, niet is ver schenen Heb ikWILLEM ZOELLERDeurwaarder bij de reeds genoemde Regtbank, wonende te Middelburg, over liet afgeloopeu dienstjaar behoorlijk gepatenteerd geweest, Voor de 'Derde en laatste maal gedagvaard ABRAHAM (eigenlijk genaamd ABRAHAM ANTONIE) BACKlaatst gewoond hebbende te Aardenburgdoch thans afwezig, gevolgelljk mijn exploit doende bij aanplak king aan de voorname cleur der Vergaderplaats van boven bedoelde Regtbankalsmede aan het Huis der Gemeente te Aardenburg, terwijl ik voor hem een afschrift van hetzelve heb afgegeven aan den Ambtenaar van het Openbaar Minis terie bij meergenoemde Regtbank, mijn exploit doende ten Z.Ed. Achtb. Parquette in het Gemeentehuis te Middelburg en aldaar sprekende tot ZEd. Achtb. in persoonwelke Heer Officier', na daartoe verzocht, het oorspronkelijke met gezien heeft geteekend zullende hetzelve exploit worden geplaatst in de Nederlandsehe Staats- en Middelbnrgsche Couranten als daartoe bij voormeld Vonnis aangewezen Nieuwspapieren: Om na verloop van drie maanden, en alzoo op Woensdag den 5 September 1S55des voormiddags ten tien ureter plaatse van hare gewone teregtzittingbij vooraf gesteldeu Procureur, te verschijnen voor de Arrondissements-Regtbank te Middelburg, die hare openbare teregtzittingen houdt in eene der Zalen van het Gemeentehuis te Middelburg, Ten einde: Aangezien de Gedaagde in de maand April 1812, zonder zoo veel bekend volmagt tot het waarnemen zijner zaken gegeven of order op het beheer gesteld of later die gegeven te hebbenuit Aardenburg in Eranscne Krijgsdienst ver trokken isna welk vertrek het laatste berigt van ziju leven dagteekent van 25 December 1812, doch na welken tijd niets meer van hem vernomen is Aangezien er alzoo meer dan vijf jaren na het vertrek van den Gedaagde zijn verloopen, zonder dat bewijs ingekomen is van zijn aanwezen of van zijn overlijden Aangezien de Eischerin deszeifs betrekking van Neef, belang heeft dat bij Vonnis van deze Regtbank worde ver klaard j dat er regtsvermoeden van het overlijden van den Gedaagde bestaat, en zulks sedert 28 December 1812; Mitsdien van zijn aanwezen aan gemelde Regtbank ie doen blijken, bij gebreke waarvan de Requirant zal doen conclu deren dat hem daarvan zal v/o-den verleend acteen dat liet de Regtbank verder behagen moge te verklaren, dat er regtsvermoeden van het overlijden van den Gedaagde be staat sedert den 26 December 1812. Alles met veroordeeling van den Gedaagde in de kosten, op dit regtsgeding reeds gevallen en nog te vallen. En opdat de Gedaagde van dit alles zoude kennis dragen heb ik Deurwaarder aan hemop de wijze voorzegdafschrift van dit exploit gelaten. De kosten zijn 18,324. W- ZOELLER, Deurwaarder. Gezien bij ons Officier van Justitie bij de Arrondisse ments-Regtbank te Middelburghet origineel van dit exploit waarvan aan ons behoorlijk afschrift is gelaten. Middelburg16 Mei 1855. A. W. S. HURGRONJE. Geregistreerd te Middelburg, 16 Mei 1855, in Deel 27, folio 9 verso, vak 2 en3, houdende een blad en geen ren- vooijen. Ontvangen voor regt 80 cents, uitmakende met 38 opcenten 1,10£. De Ontvanger, W. L. VAN SONSBEECK. Voor copie conform W- ZOELLER, Deurwaarder. 2. Na den afloop van dienTen velfoeke^m Burgemeester der Gemeente Domburg ifet¥dö|L„? Stapel-hof bij G. VAN DER SjSfe ,yan Noordsche Platen eene partij Dekaeelei^,:,lUware'Defalk Vaatwerk, eene partij Afbraak, Touw^iffe^L^èrr'èrand- hout enz. De Notaris P. VAN DE GRAPT, zal, ten verzoeke-*-*, van den Bloemist J. REGEUR, op Woensdag de# 1855des morgens 9 uren op de Graanbeup's delburg presentereu te verkoopen, eene uitmuntende zaraeling van 14 a 1500 Stuks y/Él bestaande in diverse soorten van PelargoniumsGeraamihX-" Rozen, Calceolarias, Engelsche Mimulus en Cenerarias Reseda's, Verbenas Heliotropiums, Cactaea en Rhododen- drum's; alles den dag voor den Verkoop t,e bezigtigen. De Notaris D. UITTENHOOVEN zal op Vrijdag den 25 Mei 1855 des namiddags ten 3 ure, te Vlissingen, in het Logement het Hotel de Commerce, op de Oost zijde van de Oude Havenpresenteren te verkoopeneen hecht, sterk en welgebouwd staande en gelegen te Vlissingen op de Bierkaai, een der beste standen van die 8tadgemerkt wijk D no. 11 Kadastraal bekend sectie E no. 754, ter inhondsgrootte, van 1 Roede 35 Ellen. Zijnde hetzelve inmiddels Uit do Hand te Koop. En staande en gelegen te Vlissingen in de Walstraat, wijk E no. 1; Kadastraal bekend sectie E no. 145 ter grootte van 1 R.^09jEUen. Daags vóór de Verkooping voor een ieder te zien. Uit de Hand te Koop op eene der doortrekkende Dorpen van Walcheren, een extra goed beklante WAGEN MAKER S-WIjSTKEL. Adres met franco Brieven onder de lett. A, bij de Uitgevers dezer Courant. De Ondergeteekende, zich als Apotheker en Drogist gevestigd hebbende in de Korte Noordstraat, lett. L, 79, heeft de eer zich minzaam in de gunst zijner Stad- en Landgenooten aan te bevelen. Middelburg, 19 Mei 1855.W. A. DE VROOM. De Ondergeteekende brengt ter kennis van het geëerde Publiek, dat hij .het Kantoor der Omnibusdienst, als mede zijne Slijterij in Sterke Dranken en Wijnen heeft verplaatst naar de .Kleine Markt, in lett. I no. 185, en ook nu Kofhjhuis geopend hebbende, zich bij zijne. Stad- eu Landgenooten minzaam' blijft aanbevelen, belovende eene nette en accurate bediening. Vlissingen, den 16 Mei 1855. W. ANTHEUN1SSEN, Agent der Omnibusdienst. De Ondergeteekende maakt door dezen het Publiek be kend dat zijne Diligence-dienst van Vlissingenin verband- met de Stoorajagten van Middelburg op Rotter dam van af den 20 dezer tot nader Advertentie zal ge staakt worden. Middelburg, den 18 Mei 1855. G. B. VAN VAR1K. Op Donderdag den 24 Mei 1855, des voormiddags ten elf ure, zal in de gewone Vergaderkamer van de Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeelandin de Abdijeene openbare zitting gehouden worden tot het afnemen van Examen. Js. DE MAN Jz.Secretaris. OPEMBARE VËHKOOPIWO aan 9s Rijks "Werf te 'W'ILHSSSISï'CK-lE]^' 9 op Dingsdag den 22 Mei 1855 van eene partij Brandhout afval van Zeildoek oud Touw en Werk, Magazijns-goederen en wat meer zal worden aangeboden. Twee dagen vóór de Verkooping te zien. Vlissingen, 8 Mei 1854. De Directeur en Kommandant der Marine, H. EERGUSON. Een Wagenmakers-Knecht benoodigd. Adres bij A. LUTEYN te Koudekerke (Walcheren). Eene Meid benoodigd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Openbare Verkooping door den Notaris WOUTER- SEN, Dingsdag 22 Mei 1855, des morgens 10 ure: 1. Ten verzoeke van den Heer Burgemeester der Gemeente Oostkapelleaan de Bergplaats bij G. WILLEMSE, van de aldaar geborgen STRANDGOEDEREN 9 bestaande in 81 Noordsche Deelen1 Balk, 1 Ra, 2 Sprietjes, 1 Roeiriem, Wrakhout, 1 eind Ketting, omtrent 500 Ned. ponden IJzer, 15 Ned. ponden Lood enz. Muzikale Correspondentie te 9s BHage. NIEUWE GOEDKOOPE MUZIJK, a 2 tot 5 cents per pagina, in plaats van 10 cents die men voor vreemde uitgaven betaalt. Den Muzijlconderwijzers in het bijzonder wordt deze Goedkoope Uitgave aanbevolen zij zullen daarmede de Ouders met 50 a 60 pet. bevoordee- len, want de gewone Plaatdruk-uitgave kost meer dan eens zoo veel als dégje Decalque van de zelfde werken. Ruim 1800 nommers zien het licht, welke eene ruime keuze inhouden zoo voor Piano, als losse Stukken voor Zang, VioolOrgelEluit en andere Instrumenten. De Piano- Muzijk is verdeeld in klassenvan af de hoogste kracht tot voor eerstbegïnnendenmen kan zich alzoo voor die soort abonneren welke men als de meest geschikte verlangt. Van de deugdelijkheid dezer uitgave kan men zich over tuigen door inzage der Stukken zeiven bij den Boekvei'kooper HOUPTbij wien de Catalogus a 30 cents (of kosteloos ter iuzage) te bekomen is. Alle maanden worden dertig a veertig nieuwe werken uitgegeven. Sa A 3B13 Kn So 3ES ITTJlao Groote Abeele. Op Zondag 20 Meibij gunstig wederHoorn-Muzijk van het 3de Regement Infanteriedes namiddags ten 51 ure, E. VREDE VOORT. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 6