8uitralcmhscl]£ brengen op de art. onderhoud gebouwen meubelen enz. van renten der gevestigde schuld/850 op haven- en kanaal- Werken (voor de buitengewone herstelling a .n de leidijden); van,- schrijfbehoeften enz3-5,27 op druk en bindwerk. Het van den bestclmeester der zeeuwsehe voeren C. de Ciereq Sr. ingekomen beklag dat hij, den '22 augustus 1853 benoemd zijnde tot die betrekking, zich had gevleid daar mede voor zijne vrouw en 7 kinderen een middel van be staan te vinden doch geen beurtschipper hem nog heeft willen erkennen zoo dat hem zelfs de kosten zijner aan stelling nog niet vergoed zijn wordt deze zaak gesteld in handen der commissie, in der tijd belast met het revideren van het tarief der bestelloonen enz., waaraan de burgemeester zich toevoegt. De commissie van beheer der teekenakademie alhier een dubbeltal voorgedragen hebbendebestaande uit de heeren Joh. Luteyn en A. Magielseter vervanging van den heer A. van den Broecke Az., overleden, als dirigerend lid, wordt met in acht neming der formaliteiten voorgeschreven bij het reglement van ordemet algemeene stemmen als zoodanig benoemd de heer Joh. Luteyn; zijnde burgemeester en wethouders met de verdere uitvoering belast. Tot leden der commissie voor de zaken der schutterij benoemt de voorzitter de heeren van Sonsbeeek, plaatsver vanger Snijder cn rar. Vis plaatsvervanger mr. Snouck Hurgronje. De voorzitter deelt mede dat de heeren Robbé Comp. aannemers der gazverlichting alhier, bij missive van 26 april aan' burgemeester en wethouders hebben medegedeeld dat zij door aankoop van de heeren Cossas Comp. eigenaars zijn geworden van het octrooi, hun bij koninldijk besluit verleend op de vervaardiging van compositie tot het stoken van economisch gas, tot voorkoming van alle verdere moeijelijkheden terwijl zij op de nadere vraag van burge meester en wethouders hebben verklaard tot het in praktijk brengen van hetzelve de vereischte maatregelen aan te wen den en zij zich vleijen daarmede eerlang gereed te zullen zijn. Aangenomen voor kennisgeving. Bij monde van den heer van de Craftwordt rapport uitgebragt door de commissie in wier handen is gesteld een verzoek van Joh. van Leerdamom vrijstelling van den cijns ad 9,50, vroeger door hem betaald voor een huis, schuur en erfgedeeltelijk afgebrokenen om voorts een stuk grond in erfpacht te bekomen. Overeenkomstig liet advies dier commissie wordt besloten hem te ontslaan van 4,50 cijns voor zoo veel betreft het afgebrokeno gedeelte, zoo dat 5 blijft, en de verlangde grond aan hem in erf pacht van f 1 'sjaars af te staan. Namens de commissie van financiën brengt de wethouder mr. Bijleveld rapport uit op de rekening der plaatselijke commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt strekkende de conclusie om deze goed tc keuren in ontvang op f 159,08 uitgaaf 154, goed slot j 5,08; waarmede de raad zich verceriigt. De openbare zitting wordt gesloten. fijTeBiiieeaates?aadl vans ^IHssisag-eiai. Zitting van den 15 Mei 1855. Voorzitter dr. J. W. Callcnfels. Afwezig de heer J. F. R. Schultz. De notulen der vorige zitting goedgekeurd en de sedert ingekomene staatsbladen voor kennisgeving aangenomen zijnde, deelt de voorzitter mede dat deze zitting hoofdzakelijk is belegd ten verzoeke der commissiebelast met liet toezigt over de nieuw te bouwen ijzeren draaibrug. Bij monde van haar lid, den heer Borghstijn, rapporteert die commissie dat zich bij die werken vele onvoorziene bezwaren hebben op gedaan, daar de houten fonderiiig op vele plaatsen niet vol doende is of geheel ontbreektde muur en contre-forten zijn afgescheurd, terwijl eindelijk de palen tot het heijen, op 36 stuks berekend,, nog met een 100-tal zullen moe ten vermeerderd worden en de bepaalde lengte van 6 ellen voor allen onvoldoende blijkt en zulks 7 el zal moeten be dragen. Deze vermeerderde en niet in het bestek begrepene werken zijn begroot op 3100. Echter schijnt de aanne mer niet genegen die meerdere palenten gevolge der rij zing van de prijzen van het houttegen den in het tarief bepaalden maatstaf bij te leveren en zou in dat geval de begrooting op 3410,27 moeten worden gebragt. De com missie legt daarbij de begrooting en schets-teekening over. Uit voerige discussion grijpen hierop plaats. De heer J. P. Smith maakt de opmerking dat welïigt wan neer eenige palen zijn ingeslagen en de grond daardoor vas ter wordtmet de aangegevene lengte voor de heipalen zal kunnen volstaan worden. De commissie wederlegt dit en herinnert dat te korte palen wanneer die eens zijn aange schaft, volstrekt van geen nut zijn. De heer J. A. Schmidt wijst echter als lid der commissie op de bepaling van art. 17 van het aanbcstodings-courract, waarbij uitdrukkelijk is bepaald het tarief, volgens hetwelk alle bijkomende werkzaamheden en meerder-te leveren mate rialen moeten worden berekend. Hij acht dus het inmiddels rijzen of dalen van den prijs der materialen ecne zaak bui ten de zorg van den gemeenteraad, en z. i. is het aan geen twijfel onderhevig of dit werk moet als eene onafscheidelijk aan het andere verbondene vermeerdering en de aannemer tot bijlevering volgens het tarief verpligt, worden beschouwd. De heer Uyttenhooven deelt geheel dit gevoelen, temeer daar de commissie het ondoenlijke aantoont eener afzonder lijke uitbesteding van deze werken. Do heeren Ver doorn en van Uije Pieterse vereenigen zich ook daarmede. In omvraag gebragt, wordt met algemeene stemmen tot deze bijgekomene herstellingen en vernieuwingen een crediet geopend ten bedrage ran 3100.— te vinden uit den post van onvoorziene uitgaven, terwijl de commissie gaarne de vftrklaring afiegt zoo veel immer mogelijk nog tot bezui niging te zullen bijdragen. Insgelijks besluit men eenparig zich te gedragen aan het bij hot bestek vastgestelde tarief voor de berekening der meerder te leveren materialen. Op een ingekomen adres van A. Arontszeelwachter der gemeente, met missive van don plaatselijke?! controleur, beide strekkende om corstgenoemden op S5-jnrigen leeftijd ontslag uit zijne betrekking en eenig pensioen of gratificatie toe te kennenstelt de voorzitter voor hein eene plaats aan tc bieden als halfprovenier in het gasthuiswelk gevoelen door onderscheidene leden wordt gedeeld. Op verlangen van de heeren Uyttenhooven en van Uye Pieterse wordt dit punt echter tot de volgende zitting aangehouden. Wordt voorlezing gedaan van een ingekomen rapport van den gemeente-bouwmeester betrekkelijk noodzakelijke her stellingen aan het kantonale huis van bewaring binnen deze gemeente, met bcgrooting van kosten ad 351. De heer J. A. Scimiidt voegt hierbij, als lid van de commissie van toezigt over dat huis dat de aldaar aanwezige champignons hem aanleidiifg hebben gegeven tot het voorstel om dit werk niet te doen aanbesteden maar door arbeiders van de gemeente te laten doen aangezien daarbij zoo vele on voorziene werkzaamheden kunnen komen. De heer Uyttenhooven bestrydt dit gevoelen; do gevan genis zou zoo lang behooren te worden ontruimd cn vooraf alles met zorg worden nagegaan, en dan acht hij eene publieke aanbesteding niet alleen mogelijk maar ook veel verkieslijkeraangezien der kosten ten laste van de gemeente, van het rijk en van de overige gemeenten in dit kanton resorterendekomt. Na nog eenige discussien wordt met algemeene stemmen besloten dat alle te doene herstellingen zoo veel mogelijk en des uoodig- door hot opbreken van den grond enz. zullen worden opgemaakt om daarna een uitvoerige begroo ting door den architect te doen inleveren ten einde tot de aanbesteding te kunnen overgaan. Een ingekomen verzoek van C. Louwersc, tot het be komen van een perceel grond, genaamd hetPrinsenboschje kadaster sectie C no. 681groot 6 roeden 30 ellen, in erfpacht voor 99 jaar, wordt op rapport gesteld in handen cener commissiebestaande uit, do hoeren Uyttenhooven J. P. Smith en van der Os. Bij concept-resolutie wordt besloten tot de af- en over schrijving van de volgende posten op de geinceritc-begrooting voor 1855 als van subsidie aan de diaconie der neiler- duitsche hervormde gemeente f 2500 op subsidie voor de spaarsoepaangezien de uitdeeling dier warme spijzen weder even als vroeger op de gemeente zelve is overgegaanen van het artikel grondlasten f 12,93 op dijk-en polderlasten voor den aanslag daarin van den Koudekerkschen zandweg. Hierop worden gearresteerd en goedgekeurd de navol gende rekeningenalle bij de leden bereids gecirculeerd hebbende, als a. die van de vischrnarkt. De verkochte vischjjedraagt 52S,70, het perceptie-loon daarvan 30,44^ en het zuiver saldo ten bate der gemeente-kas 1,274', b. van de bank van leening, in ontvang groot 73650,304, uitgaaf 71407,75^, saldo 2242,55. c. van de tienden; ontvang 2144,34 uitgaaf ƒ25,73, saklo /2118,61. cl. van de diaconie de evangelisch lutherse])e gemeente ontvang 1163,49, uitgaaf 1156,66£ saldo 6,824. e. van de school voor onvermogendenontvang 549,77£, uitgaaf 540,53, saldo /9,24£. Op een bij vernieuwing van de kamer van koophandel en fabrieken ingekomen missive, wordt na eenige discussie, ter voorkomiug van het sluiken; besloten ook de appel-en peren wijnen te treffen met de zelfde belasting als alle wijnsoorten, zoo dat alleen bessenwijn blijft uitgezonderd. Hierop wordt de zitting gesloten. ik sa. In het jaar 1852 waren in den staat Maine de gevange nissen en bedelaars-gestichten zoo voldat er sprake was van. het vergrooten dier gehouwen. In dat jaar is door de wetgevende magt van dien staat, eene wet gemaakt, die onder bedreiging met strenge straffen verbood alcohol-houdende dranken in kleine hoeveelheden te verkoopen. Ten gevolge van dezen heilzameu maatregel zijn het aantal gepleegde misdaden en wanbedrijvenalsmede de armoede in den staat Maine allengs verminderden thans naauwelijks drie jaren na het sluiten der slijterijenzijn de gevangenissen en be delaars-gestichten van dien staat bijna ledig en heeft de regering besloten het getal derzelve te verminderen. Reeds is dezer dagen te Portland de openbare veiling van twee zoodanige gestichten aangekondigd. Het voorbeeld van Maine is achtereenvolgens door andere staten der unie ge volgd en er zijn nu dertien staten waarin het slijten van sterke dranken verboden is. [Men zie voor eenige nadere bijzonderheden omtrent de gunstige werking dezer wettelijke bepalingen een belangrijk artikel, getiteld: u Het teatotalisme in Engeland en Amerika," voorkomende in de laatst verschenen aflevering van het Album van buitenlandsche lettervruchten.] Eüïfiig-eE J5.ÏD08. Londen 16 mei. In de zitting van het hoogerhuis op gisteren avond heeft lord Albemarle eene motie ingeleverd die een zeer oorlogszuphtigen geest ademt. Zij strekt; tot het beletten van den onzijdigeu transito-handel en werd on dersteund door de lords RavensworthColchelter, Clanri- cardeGrey en Derbydoch lievig bestreden door jmt gouvernement. In stemming gebragt, is zij verworpen met, 47 legen 31 stemmen, zoo dat het bewind weder eene zege heeft behaald door eene meerderheid van 16 stemmen. In het lagerhuis hadden geenc beraadslagingen van alge meen belang |$aats. De behandeling der motie van den heer Layard is op aanstaanden dingsdag bepaald. Men schrijft daaraan ook geen zeer gunsiig onthaal foe, daar lord Palmerston niet zal verzuimen zich door eenige oorlogzuchtige verklaringen nog eenige aanhangers te winnen. Volgens een aan liet lagerhuis overgelegd rapport be droeg de opbrengst, der van junij 1854 tot maart» van dit jaar verkochte russisclie prijzen 62,557. waarvan men moet aftrekken aan kosten 11,895, blijft dus een netto bedrag vau 50,661. De koning van Portugal eu de hertog van Oporto zullen ook Engeland bezoeken. In de city loopt het gerucht van eene turksclie leening onder waarborg van de westersche mogendheden. Eene verschrikkelijke ramp heeft alhier plaats gehad. Een fabriek van kogels en bommen, in het Southwark kwartier, is ten gevolge van de ontploffing van een ketel, meteen verschrikkelijk geraas in de lucht gesprongen. Meer dan vijftig personen zijn daardoor ernstig gewond, waarvan vijf niet eenige hoop op genezing overlaten. E3DB.S3KI.3S49. Petersburg 14 mei. Een keizerlijk manifest dat de dagi.ee- kening van 5 dezer draagtbeveeltuit aanmerking der vol strekte noodzakelijkheid om hel; leger en de vloot tot hunne hoogste getalsterkte op te voeren, eene nieuwe algemeene ligting van 12 man op 1000 zielen in 17 gouvernementen van liet westen van het keizerrijk. Deze ligting zal i'n junij beginnen en moet in julij geëindigd zijn. E4«il3e. De Sardinische senaat heeft de beraadslagingen over hek wets-ontwerp op de kloosters geschorst, tot na dé viering- van den verjaardag der uieuwe constitutie. Buitendien moet de daarmede belaste commissie uit den senaat eerst nog de bepalingen van het; ontwerp zelf in overeenstemming bren gen pet, de door dat ligchaam reeds aangenomene amende menten van de heeren 'Collegne eu Desambrois. SSaaatscSaSs&nacB. Weenen 15 mei. Berigten vau Koustantinopel van 10 dezer alhier ontvangen, deelen de afschaffing mede van het hoofdgeld waaraan de christenen onderworpen waren. üe rajahs zullen voortaan tot de militaire dienst zijn ver pligt doch bij hot leger gegradueerd kunnen worden. De. van den dienst vrijgestelden zijn onderworpen aan ecne bij zondere belasting. Tegen 11 dezer was Resehid-paclia voornemens van Kon- stantinopel te vertrekken om zich herwaarts te begeven. Men deelt uit Prankfort een naauwkeurig overzigt mede van de russisclie depeche van IS/30 april aan den heer von Gluika, russisclie gezant bij den groot-hertog-vau Hessentevens bij de bondsvergadering geaccrediteerd. In dit stuk wordt gezegd dat de weener conferentie tot dat punt was gekomen waarop liet van de westersche mogend heden zou afhangen om de onderhandeling-en tot geen doel te doen leiden. Het ware dus dienstig om den staat dei- kwestie te preciseren, vooral ten aanzien der twee eerste waarborgpunten. "Verder wordt de interpretatie dier punten aangeduid, gelijk die voortvloeit uit de protocollen I a V vau de conferentie. De toegeeflijkheid van Rusland welke tot deze oplossing zou hebben bijgedragenwordt vooral in het licht gesteld. Om verpligtend te zijn zou die oplos sing door een verdrag moeten bevestigd worden. Indien de conferenlien afgebroken moesten worden, dan zou zulks de mogendhedendie er deel aan hebben genomen verpligten om die interpretatie te handhaven. Niettemin beschouwt Rusland de overeeusfemming omtrent die beide punten ver kregen als een nuttig en bereikt resultaat, hetwelk de goed keuring der mogendheden heeft verworven. Vermits deze beide punten inzonderheid de Duitsche be langen betreffen, moet deze verklaring, vermits Duitschland hierdoor bij de zaak geen belang- meer heeft, het besluit der duitsche staten bevestigen om zich buiten den strijd to hou den en in eene strikte neutraliteit, te blijven. Rusland zou zich toch niet gebonden kunnen achten tot de handhaving der interpretatie dan wanneer de duitsche staten voortgaan met liet in acht nemen dezer strikte onzijdigheid. De heer von Gluika is uilgenoodigd om van deze depeche kennis te geven aan de duitsche gezanten bij de duitsche bonds-vergadering, ten eiude door hen aan hunne respec tieve hoven te worden medegedeeld. Deze depeche heeft een voor Rusland zeer ongunstigen indruk gemaakt. Dc diplomatie is zeer verbolgen, dat men

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3